Näringsutskottets betänkande

2008/09:NU23

Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker – med vissa redaktionella ändringar – de förslag till ändringar i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403) som regeringen lagt fram i proposition 2008/09:168. Lagändringarna, som ska träda i kraft den 1 juli 2009, innebär bl.a. en ny reglering av balansansvaret på elmarknaden och motsvarande reglering på naturgasmarknaden. 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i ellagen (1997:857), dock med ändringen att 8 kap. 5 § ska ha lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3,

2. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403), dock med ändringen att 7 kap. 9 och 10 §§ ska ha lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 4.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:168.

Stockholm den 5 maj 2009

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Tomas Eneroth (s), Björn Hamilton (m), Hans Rothenberg (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Maria Plass (m), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Marie Weibull Kornias (m), Mikael Oscarsson (kd), Kent Persson (v), Liselott Hagberg (fp), Per Bolund (mp), Cecilie Tenfjord-Toftby (m), Renée Jeryd (s), Åke Sandström (c) och Marie Nordén (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas proposition 2008/09:168 om vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna. I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) och naturgaslagen (2005:403). Lagförslagen återges i bilaga 2. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Elmarknaden

Regeringen föreslog våren 2006 bl.a. att systemet med anvisad balansansvarig skulle upphöra (prop. 2005/06:158). Utskottet avstyrkte detta förslag (bet. 2005/06:NU18) och föreslog att regeringen skulle återkomma med ett nytt förslag. Riksdagen följde utskottet. En promemoria med förslag till ny reglering av balansansvaret på elmarknaden utarbetades i Näringsdepartementet, och promemorian har remissbehandlats. På grundval av promemorians förslag och inkomna remissynpunkter togs därefter fram ett utkast till lagrådsremiss – Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna – vilket också har remissbehandlats.

Naturgasmarknaden

El- och gasmarknadsutredningen, som hade fått i uppdrag av regeringen att följa det pågående arbetet inom EU med att utforma gemensamma regler för den inre marknaden för el och naturgas och att se över behovet av ytterligare förändringar av lagstiftningen på området, avlämnade i december 2003 delbetänkandet El- och naturgasmarknaderna – europeisk harmonisering (SOU 2003:113). Utredningen ansåg att det borde övervägas att införa en funktion med anvisad gasleverantör i samband med att den svenska naturgasmarknaden skulle öppnas fullt ut den 1 juli 2007. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), som hade haft ett uppdrag av regeringen att lämna förslag om organisering av systemansvaret för naturgas, lämnade i en rapport i april 2005 ett lagförslag om anvisad gasleverantör. Verket anförde bl.a. att erfarenheterna från elmarknaden visar att behov av en anvisad leverantör finns inte bara av hänsyn till konsumentskyddet utan också för att säkra systemets funktion. Regeringen ansåg att frågan behövde analyseras ytterligare. Svenska kraftnät överlämnade i juni 2006, enligt ett uppdrag i 2006 års regleringsbrev, ett omarbetat förslag till anvisad gasleverantör. Detta förslag har remissbehandlats. Regeringen inhämtade i december 2007 yttrande av Lagrådet över ett lagförslag som hade utarbetats på grundval av Svenska kraftnäts förslag och inkomna remissynpunkter. Regeringen beslutade att avvakta med att lägga fram en proposition med det aktuella förslaget. I stället utarbetades inom Näringsdepartementet det utkast till lagrådsremiss som nämnts i föregående avsnitt. Där föreslås att naturgaslagens regler om balansansvar utvidgas och görs likformiga med ellagens motsvarande bestämmelser.

Lagrådet

Regeringen inhämtade i februari 2009 Lagrådets yttrande över de aktuella lagförslagen. Regeringen har i huvudsak följt Lagrådets synpunkter.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i ellagen och naturgaslagen, dock med vissa redaktionella ändringar. Lagändringarna, som ska träda i kraft den 1 juli 2009, innebär bl.a. en ny reglering av balansansvaret på elmarknaden och motsvarande reglering på naturgasmarknaden.

Propositionen

Elmarknaden

Regeringen föreslår – när det gäller ellagen – att den nuvarande skyldigheten för den systemansvariga myndigheten, dvs. Svenska kraftnät, att anvisa en balansansvarig till en elleverantör som saknar eller kan befaras komma att sakna balansansvar för sina elleveranser ska upphävas. Vidare ska en elanvändare som har en elleverantör som saknar balansansvarig av berörd nätkoncessionshavare anvisas en elleverantör som har en balansansvarig.

För att komma till rätta med de problem som kan uppstå om bestämmelsen om anvisad balansansvarig skulle tas bort utan att några kompletterande bestämmelser införs föreslår regeringen att en elleverantör som med kort varsel står utan balansansvar för sina elleveranser ska ha rätt till en tidsfrist för att återställa sitt balansansvar. Tidsfristen ska uppgå till 10 vardagar, dock högst 15 kalenderdagar. Bestämmelsen ska inte tillämpas då balansansvaret kommer att upphöra efter en uppsägningstid som är lika lång som eller längre än tidsfristen – eller då elleverantören trätt i likvidation, ställt in betalningarna, försatts i konkurs eller förklarat att man inte avser att återställa sitt balansansvar då tidsfristen omedelbart ska upphöra att löpa. Elleverantörens tidsfrist ska börja löpa dagen efter den dag då leverantören har tagit del av eller haft möjlighet att ta del av en underrättelse från nätkoncessionshavaren om att leverantörens balansansvar har upphört. Om flera nätkoncessionshavare blir skyldiga att avsända en underrättelse till elleverantören ska den underrättelse som elleverantören först tagit del av eller haft möjlighet att ta del av bilda utgångspunkt för tidsfristen.

Regeringen föreslår vidare att en elleverantör som står utan balansansvar och har rätt till en tidsfrist för att återställa balansansvaret ska ha rätt att fortsätta sina elleveranser under tidsfristen. Om elleverantören under tidsfristen lyckas återställa sitt balansansvar får leverantören fortsätta att leverera el. Detta ska dock bara gälla i det fall att nätkoncessionshavaren före tidsfristens utgång har mottagit en underrättelse från elleverantören om vem som har åtagit sig balansansvaret för elleverantörens leveranser. Det nya balansansvaret ska börja gälla fr.o.m. dagen efter det att nätkoncessionshavaren har mottagit underrättelsen från elleverantören. Nätkoncessionshavarna ska i sin tur underrätta Svenska kraftnät om det nya balansansvaret. Om en elleverantör inte har återställt sitt balansansvar senast vid tidsfristens utgång ska nätkoncessionshavaren anvisa berörda elanvändare en ny elleverantör.

En elleverantör som ställs utan balansansvar ska, enligt regeringens förslag, fortsätta att vara leveransskyldig tills en ny elleverantör tar över leveranserna i de berörda uttagspunkterna. En elanvändare ska betala till en anvisad leverantör för förbrukningen av el under den tid som elanvändaren har saknat leveransavtal med en elleverantör som är leveransskyldig i elanvändarens uttagspunkt. Då en elanvändare anvisas en elleverantör ska nätkoncessionshavaren också informera elanvändaren om vad anvisningen innebär.

Naturgasmarknaden

När det gäller naturgaslagen föreslår regeringen att en gasförbrukare som saknar avtal med en gasleverantör ska anvisas gasleverantör av berörd ledningsinnehavare. Bestämmelserna om anvisad gasleverantör får samma utformning som motsvarande bestämmelser i ellagen. Om en gasleverantör inte har någon som är balansansvarig för dess leveranser ska de berörda ledningsinnehavarna anvisa gasleverantörens kunder nya gasleverantörer. Naturgaslagens bestämmelser om balansansvaret utformas på i princip samma sätt som motsvarande bestämmelser i ellagen.

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande våren 2006

Riksdagen avslog våren 2006, som tidigare redovisats, ett då aktuellt förslag om att upphäva skyldigheten för Svenska kraftnät att tillse att elleverantörer har en balansansvarig (prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18). I sitt ställningstagande, som var enhälligt, delade utskottet uppfattningen att funktionen med anvisad balansansvarig borde tas bort då det visat sig att denna i praktiken inte fungerade. Samtidigt hade utskottet uppmärksammat att det förslag till nyordning som lämnades i den då aktuella propositionen skulle kunna få vissa oönskade effekter. Som förslaget var utformat skulle en elleverantör som anlitat ett annat företag för att hantera balansansvaret komma att förlora samtliga sina kunder till en annan elleverantör om det balansansvariga företaget inte kunde fullgöra sina skyldigheter. Utskottet ansåg att detta inte var en rimlig ordning. Vidare riskerade förslaget – om det genomfördes i sin då aktuella form – att begränsa antalet aktörer inom elhandeln och därigenom bidra till en ökad koncentration.

Utskottet menade, mot bakgrund av ovanstående redogörelse, att riksdagen borde begära att regeringen skulle återkomma med ett nytt förslag när det gäller balansansvaret som beaktar det problem som utskottet uppmärksammat. En lösning på det nämnda problemet skulle, enligt utskottet, kunna vara att en elleverantör som saknar balansansvarig ges skälig tid att skaffa sig en ny balansansvarig. Utskottet ansåg dock att frågan borde analyseras närmare och att det i det sammanhanget även kunde finnas skäl att se över om det finns behov av att klargöra vilken information som ska utbytas mellan aktörerna på elmarknaden. I avvaktan på att regeringen skulle återkomma med ett förslag borde de aktuella bestämmelserna kvarstå med sin lydelse.

Redaktionella ändringar

Regeringen byter i alla förslag till ändringar i befintliga lagar ut ordet ”skall” till ordet ”ska” i de paragrafer som berörs. Så har också skett i de två här aktuella lagförslagen. I en paragraf (8 kap. 5 § tredje stycket) i förslaget till lag om ändring i ellagen har dock av förbiseende ordet skall inte ändrats.

Ett par ändringar bör även göras i förslaget till lag om ändring i naturgaslagen. Det gäller 7 kap. 9 § första stycket och 7 kap. 10 §, där den nuvarande lydelsen av förbiseende återgetts med några felaktiga ord. Motsvarande felaktigheter finns även i den föreslagna lydelsen.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen avslog för tre år sedan, på utskottets förslag, ett då aktuellt förslag om att systemet med att Svenska kraftnät ska anvisa en balansansvarig skulle avskaffas. Samtidigt uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med ett omarbetat förslag. Så har nu skett genom den här aktuella propositionen.

Utskottet konstaterar att det förslag som nu föreligger hanterar det problem som utskottet noterade våren 2006 med det då aktuella förslaget. Detta åstadkoms genom att en elleverantör som med kort varsel står utan balansansvar för sina elleveranser ges rätt till en tidsfrist för att återställa sitt balansansvar. I propositionen föreslås också vissa andra ändringar i ellagen. Därutöver föreslås ändringar i naturgaslagen som innebär att bestämmelserna om balansansvar anpassas till ellagens motsvarande bestämmelser. Utskottet tillstyrker de lagändringar som regeringen föreslår. Dock bör, som redovisats, vissa redaktionella ändringar göras i regeringens lagförslag. De ändringar som utskottet föreslår framgår av bilagorna 3 och 4.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i ellagen (1997:857),

2.    lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Av utskottet föreslagen ändring i regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Regeringens förslag

Utskottets förslag

8 kap.

5 §

En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt är, oavsett vad som avtalats, skyldig att fortsätta leverera el tills leveransskyldigheten upphör enligt andra stycket.

Leveransskyldigheten upphör om elanvändaren slutar att ta ut el i uttagspunkten, om någon annan elleverantör börjar leverera el till elanvändaren i uttagspunkten eller om överföringen av el enligt 11 kap. 3 eller 4 § eller enligt avtal får avbrytas på grund av att elanvändaren har försummat sina skyldigheter gentemot elleverantören.

Den elleverantör som har ett tidsbestämt avtal med elanvändaren om leverans av el skall tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper ut informera elanvändaren om

1. tidpunkten för avtalets upphörande, och

2. konsekvenserna av avtalets upphörande.

Den elleverantör som har ett tidsbestämt avtal med elanvändaren om leverans av el ska tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före det att avtalet löper ut informera elanvändaren om

1. tidpunkten för avtalets upphörande, och

2. konsekvenserna av avtalets upphörande.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte de elleverantörer som avses i 7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om elleverantörernas informationsskyldighet enligt tredje stycket.

Bilaga 4

Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Regeringens förslag

Utskottets förslag

7 kap.

9 §

Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares uttagspunkt får bara göra det från och med den första dagen i en kalendermånad. Den leverantör som enligt 7 d § är leveransskyldig i uttagspunkten ska enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underrätta berörd innehavare av naturgasledning om övertagandet senast en månad innan det ska ske.

Den som övertar balansansvaret i en naturgasförbrukares uttagspunkt får bara göra det från och med den första dagen i en kalendermånad. Den leverantör som enligt 7 d § är leveransskyldig i uttagspunkten ska enligt de närmare föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten meddelar underrätta innehavaren av naturgasledning om övertagandet senast en månad innan det ska ske.

Den systemansvariga myndigheten får, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge att balansansvaret i en uttagspunkt ska börja gälla tidigare än vad som följer av första stycket.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt första stycket ska sända underrättelser i anledning därav enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

10 §

Den som bedriver överföring av naturgas ska enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om byte av balansansvarig enligt 7 b § första och tredje styckena, 7 c § första stycket och 9 §. Den som bedriver överföring av naturgas ska dessutom hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret för hans egna inköp.

Den som bedriver överföring av naturgas ska enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om byte av balansansvarig enligt 7 b § första och tredje styckena, 7 c § första stycket och 9 §. Den som bedriver överföring av naturgas ska dessutom hålla den systemansvariga myndigheten underrättad om vem som har åtagit sig balansansvaret för dennes egna inköp.