Näringsutskottets betänkande

2008/09:NU21

Förhandsprövning av nättariffer

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att det ska göras en förhandsprövning av tarifferna för överföring av el och anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Förhandsprövningen ska ske genom att en intäktsram fastställs i förväg. Med intäktsram avses de samlade intäkterna som en koncessionshavare högst får ha under en tillsynsperiod. Den första tillsynsperioden ska inledas den 1 januari 2012. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 respektive den 1 januari 2012. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker de föreslagna ändringarna, dock med den ändringen att 1 kap. 5 a § ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förhandsprövning av nättariffer

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857), dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet avseende 1 kap. 5 a § bestäms till den 1 januari 2010. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:141.

Stockholm den 26 maj 2009

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Tomas Eneroth (s), Björn Hamilton (m), Hans Rothenberg (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Jan Andersson (c), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Marie Weibull Kornias (m), Karin Åström (s), Mikael Oscarsson (kd), Staffan Anger (m), Kent Persson (v), Liselott Hagberg (fp), Per Bolund (mp), Cecilie Tenfjord-Toftby (m) och Renée Jeryd (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Lagförslaget återges i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Vid omregleringen av den svenska elmarknaden den 1 januari 1996 behölls den svenska traditionen med fri prissättning, där nätföretagen sätter sina tariffer efter vissa generella riktlinjer. Nättarifferna fastställs således inte av tillsynsmyndigheten i förväg utan myndigheten prövar först i efterhand om dessa är skäliga. Med nättariffer avses enligt 1 kap. 5 § ellagen (1997:857) avgifter och övriga villkor för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät.

Enligt gällande regelverk ska skälighetsbedömningen av nättariffer inrikta sig på nätkoncessionshavarens samlade prestation. Nättariffer ska, enligt 4 kap. 1 § första stycket ellagen, vara utformade så att nätkoncessionshavarens samlade intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till dels de objektiva förutsättningarna för att bedriva nätverksamhet, dels nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. Det innebär att prövningen av skäligheten i nätföretagens samlade intäkter inte i första hand ska utgå från nätföretagens kostnader utan i stället från bedömningen av nätföretagens prestation och huruvida företagens intäkter står i rimlig proportion till prestationen. Vidare fastställs i nuvarande 4 kap. 1 § tredje och fjärde styckena ellagen vissa huvudprinciper för utformningen av nättariffer för överföring av el och för anslutning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphörande av direktiv 96/92/EG (elmarknadsdirektivet) antogs i juni 2003 och skulle genomföras i nationell lagstiftning senast den 1 juli 2004. I elmarknadsdirektivet stadgas gemensamma regler för produktion, överföring, distribution och leverans av el. I propositionen om genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. (prop. 2004/05:62), vilken riksdagen behandlade våren 2005 (bet. 2004/05:NU14), lämnade regeringen förslag till genomförandet av elmarknadsdirektivet. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 juli 2005. Regeringen uttalade i nyssnämnda proposition även att förslaget behövde kompletteras med bestämmelser av innebörden att tillsynsmyndigheten ska göra en förhandsprövning av tariffer för överföring av el för att det inte skulle råda någon tvekan om att den svenska lagstiftningen uppfyllde kraven i direktivet. I artikel 23.2 a i elmarknadsdirektivet uppställs krav på att en tillsynsmyndighet ska ansvara för att på förhand fastställa eller godkänna åtminstone metoder som används för att beräkna eller fastställa villkoren för anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive överförings- och distributionstariffer. I mars 2006 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare (dir. 2006:39) som bl.a. skulle hantera denna fråga. Utredningen, som antog namnet Energinätsutredningen, överlämnade delbetänkandet om förhandsprövning av nättariffer m.m. (SOU 2007:99) i december 2007. Betänkandet har därefter remissbehandlats. Regeringen inhämtade i februari 2009 Lagrådets yttrande över det aktuella lagförslaget. Regeringen har i den proposition som förelagts riksdagen i huvudsak följt Lagrådets synpunkter.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i ellagen, dock med ändringen att 1 kap. 5 a § ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Propositionen

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att det ska göras en förhandsprövning av tarifferna för överföring av el och anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Enligt förslaget ska förhandsprövningen ske genom att de samlade intäkterna som en nätkoncessionshavare högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod – en intäktsram – fastställs i förväg. Förslaget innebär även att en tydlig åtskillnad görs mellan bestämmelserna om hur nätföretagen ska utforma kundernas nättariffer och bestämmelserna om intäktsramen, där de förstnämnda bestämmelserna i huvudsak lämnas oförändrade.

En intäktsram ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbasen). När intäktsramen bestäms ska hänsyn tas till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. Därtill finns särskilda bestämmelser om beräkning av skäliga kostnader och beräkning av en rimlig avkastning. Vidare inrymmer förslaget särskilda bestämmelser om fastställande av intäktsramar för en nätkoncessionshavares intäkter från olika nät i form av lokalnät, regionnät och stamnät.

Tillsynsperioden ska vara fyra kalenderår och inledas vid samma tidpunkt för samtliga nätkoncessionshavare. Frågor om intäktsramen ska, förutom när det gäller intäkter från en stamledning, prövas av nätmyndigheten. Sedan den 1 januari 2008 är Energimarknadsinspektionen nätmyndighet. När det gäller stamnätet ska regeringen, efter förslag från nätmyndigheten, fatta beslut om intäktsramen. Som underlag för prövning vid nätmyndigheten ska en nätkoncessionshavare lämna in förslag till intäktsram tillsammans med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget. Myndigheten ska meddela nätkoncessionshavarna sitt beslut om intäktsramen senast två månader innan tillsynsperioden börjar.

En intäktsram ska kunna omprövas och ändras såväl under som efter en tillsynsperiod. För att undvika onödiga variationer i kundernas nättariffer möjliggörs även för nätföretagen att ansöka om att intäkterna ska periodiseras, dvs. delas upp på två eller flera tillsynsperioder. Om en nätkoncessionshavares intäkter avviker från intäktsramen, ska detta påverka ramen för den påföljande tillsynsperioden. Därtill ska ett särskilt överdebiteringstillägg komma om intäkterna överstiger intäktsramen med mer än 5 %.

Om det sker en överlåtelse av en nätkoncession under en tillsynsperiod ska den fastställda intäktsramen fortsätta att gälla för övertagaren av koncessionen. Vid en överlåtelse av en av flera nätkoncessioner med en gemensam intäktsram ska överlåtaren och övertagaren fördela intäktsramen proportionerligt i förhållande till hur stor del av kapitalbasen som överlåtits. Fördelningen ska även godkännas före överlåtelsen. Det som gäller vid överlåtelse av nätkoncession ska i relevanta delar även gälla vid ändring av koncessionsgränser.

I propositionen föreslås även att bestämmelserna om nättariffer för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät ska förtydligas så att det uttryckligen framgår att en sådan tariff ska utformas så att nätkoncessionshavarens skäliga kostnader för anslutningen täcks. Därigenom kommer de principer som redan gäller för skälighetsbedömning att tydligare komma till uttryck.

Enligt förslaget ska den första tillsynsperioden påbörjas den 1 januari 2012, vilket innebär att det första fastställelsebeslutet ska meddelas senast den 31 oktober 2011. Regeringen föreslår därför att de nya bestämmelserna om nätkoncessionshavarens intäkter från nätverksamheten, insamling av uppgifter och överklagande ska träda i kraft den 1 januari 2010. Övriga bestämmelser ska träda i kraft den 1 januari 2012. För nättariffer som avser tiden före den 1 januari 2012 ska äldre föreskrifter fortfarande gälla.

Utskottets ställningstagande

Förslagen i propositionen innebär att det ska göras en förhandsprövning av tarifferna för överföring av el och för anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Förhandsprövningen ska ske genom att en intäktsram fastställs i förväg, och intäktsramen ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning till nätföretagen. Förändringen ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2012.

Utskottet har inget att invända mot de förslag som förelagts riksdagen och de överväganden som görs i propositionen. När det gäller föreslagna datum för ikraftträdandet kan det dock, enligt utskottets uppfattning, vara lämpligt att bestämmelsen om definitionen av intäktsram (1 kap. 5 a §) träder i kraft vid samma tidpunkt som bestämmelserna om fastställande av en intäktsram (5 kap.). Det innebär att förstnämnda bestämmelse bör träda i kraft den 1 januari 2010, och inte den 1 januari 2012 som föreslagits i propositionen.

Utskottet har i samband med beredningen av ärendet noterat att EU-kommissionen väckt talan mot Sverige vid EG-domstolen, och bl.a. gjort gällande att Sverige underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt elmarknadsdirektivet (2003/54/EG) genom att inte i enlighet med artikel 23.2 a i direktivet ålägga tillsynsmyndigheten ansvar för att på förhand godkänna nättarifferna eller i vart fall metoderna för deras beräknande. Som nämns i propositionen har Sverige motsatt sig denna talan. Utskottet kan konstatera att riksdagen i samband med tidigare beslut om genomförandet av elmarknadsdirektivet i svensk lagstiftning (prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14) valde att införa en ordning där metoden för tariffsättning angavs direkt i lagstiftningen. Genom det förslag som nu framlagts bör, enligt utskottets uppfattning, eventuella kvarvarande tveksamheter när det gäller uppfyllandet av elmarknadsdirektivets krav i detta avseende undanröjas.

Med det anförda tillstyrker utskottet de föreslagna ändringarna i ellagen, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet avseende 1 kap. 5 a § bestäms till den 1 januari 2010.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:141 Förhandsprövning av nättariffer:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag