Justitieutskottets betänkande

2008/09:JuU18

Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang samt tio motionsyrkanden.

Regeringen föreslår i propositionen åtgärder i syfte att öka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Förslagen innebär ändringar i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och i ordningslagen (1993:1617).

En fråga om tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska enligt förslaget få tas upp även på anmälan av en polismyndighet. Härigenom kompletteras den initiativrätt som tillkommer dels den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda, dels berört specialidrottsförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund.

Åklagaren ges möjlighet att meddela interimistiskt beslut om tillträdesförbud, om ett slutligt avgörande av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas. Det införs också en bestämmelse om att den som stör ordningen eller äventyrar säkerheten vid ett idrottsarrangemang är skyldig att på tillsägelse av polisman följa med till förhör, om det kan antas att det föreligger förutsättningar för interimistiskt tillträdesförbud. Vägrar han eller hon utan giltig orsak får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

I ordningslagen införs ett nytt kapitel som innehåller särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang. Bland annat införs straffsanktionerade förbud mot att på en idrottsanläggning och under ett pågående idrottsarrangemang inneha eller använda pyrotekniska varor och mot att obehörigen beträda spelplanen eller att kasta in föremål på denna. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

I lagen (1998:620) om belastningsregister föreslås den ändringen att ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud inte ska registreras i belastningsregistret.

Justitieutskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionsyrkandena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

I betänkandet finns fem reservationer (s, v, mp).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Samordning mellan polis och idrottsklubbar m.m.

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju307.

2.

Anmälningsplikt till polisen i samband med matchdagar

 

Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju12 yrkande 1, 2008/09:Ju240, 2008/09:Ju310 och 2008/09:Ju379 yrkande 12.

Reservation 1 (s, v, mp)

3.

Tidsfrist för tingsrättens prövning av ett interimistiskt beslut

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju12 yrkande 4.

Reservation 2 (s, v, mp)

4.

Förbud mot obehörigt beträdande av spelplanen

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju12 yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

5.

Innehav av pyrotekniska varor

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju12 yrkande 5.

Reservation 4 (s, v, mp)

6.

Kameraövervakning vid idrottsarenor

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju12 yrkande 2.

Reservation 5 (s, v, mp)

7.

Polisens kostnader vid idrottsevenemang

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju270.

8.

Lagförslagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,

2. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:78 punkterna 1–3.

Stockholm den 10 februari 2009

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger Davidson (kd), Henrik von Sydow (m), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Ulrika Karlsson i Uppsala (m), Elisebeht Markström (s), Johan Pehrson (fp), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m), Christer Adelsbo (s), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s), Otto von Arnold (kd), Mehmet Kaplan (mp) och Karin Nilsson (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Den 1 juli 2005 trädde lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang i kraft (prop. 2004/05:77, bet. 2004/05:JuU32, rskr. 2004/05:238; tillträdesförbudslagen). Enligt lagen kan en person förbjudas att få tillträde till och vistas på en inhägnad plats som är huvudsakligen avsedd för idrottsutövning, när idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud).

Ordningsstörningar vid idrottsarrangemang utgör ett problem för samhället. Regeringen har därför under 2007 fört en dialog med bl.a. idrottsrörelsen och polisen om dessa frågor. Under samtalen har identifierats vissa särskilda frågor som avser såväl tillträdesförbudslagen som vissa straffbestämmelser i annan lagstiftning. Minnesanteckningar från samtalen finns tillgängliga i Justitiedepartementet (Ju2007/2571/L5).

Som en del i regeringens arbete på detta område beslutade chefen för Justitiedepartementet den 28 september 2007 att en utredare skulle biträda departementet med att överväga och lämna förslag till en effektivare lagstiftning mot ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Utredaren överlämnade i april 2008 departementspromemorian Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang (Ds 2008:20). Promemorian har remissbehandlats. I detta lagstiftningsärende behandlar regeringen förslagen i promemorian.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet. Lagrådet har föreslagit vissa ändringar av huvudsakligen lagteknisk karaktär, men har i allt väsentligt godtagit förslagen. Regeringen har beaktat Lagrådets synpunkter och i väsentliga delar tillgodosett dem.

Med anledning av propositionen har det väckts en motion. Utöver den behandlar utskottet fem motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2008. Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås åtgärder i syfte att öka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Det föreslås ändringar i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och i ordningslagen (1993:1617). Förslagen innebär i huvudsak följande.

En fråga om tillträdesförbud enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska även få tas upp på anmälan av polismyndighet. Härigenom kompletteras den initiativrätt som tillkommer dels den idrottsorganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda, dels berört specialidrottsförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund.

Åklagaren ges möjlighet att meddela interimistiskt beslut om tillträdesförbud, om ett slutligt avgörande av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas. Det införs en bestämmelse om att den som stör ordningen eller äventyrar säkerheten vid ett idrottsarrangemang är skyldig att på tillsägelse av polisman följa med till förhör, om det kan antas att förutsättningar för interimistiskt tillträdesförbud föreligger. Vägrar han eller hon utan giltig orsak får polismannen ta med honom eller henne till förhöret.

I ordningslagen införs ett nytt kapitel med särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang. Där införs straffsanktionerade förbud mot att på en idrottsanläggning och under ett pågående idrottsarrangemang inneha eller använda pyrotekniska varor och mot att obehörigen beträda spelplanen eller att kasta in föremål på denna. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

I lagen (1998:620) om belastningsregister föreslås den ändringen att ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud inte ska registreras i belastningsregistret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2009.

Utskottets överväganden

Inledning

Brott och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang har varit föremål för diskussioner och överväganden i lagstiftningssammanhang under lång tid. Olika förslag till lösningar har presenterats genom åren. Tillträdesförbudslagen motiverades av återkommande problem med läktarvåld och annat våld inne på och utanför arenorna samt av användningen av pyrotekniska varor utan tillstånd inne på arenorna. Den problembild som då tecknades av den idrottsrelaterade brottsligheten är alltjämt aktuell. Sådan brottslighet förekommer således fortfarande i till synes oförminskad omfattning. Utskottet välkomnar därför de förslag som läggs fram i propositionen och som syftar till att öka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Utskottet vill i detta sammanhang också nämna den av regeringen i mars aviserade propositionen om utvidgade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar.

Samordning mellan polis och idrottsklubbar m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om förslag på åtgärder för att stävja fotbollsvåldet.

Motionen

Motionären framhåller i motion Ju307 (c) att det är viktigt att regeringen ser över vad som kan göras för att stävja fotbollsvåldet, dels genom lagstiftning, dels genom samordning mellan bl.a. polis, idrottsklubbar och arenaägare.

Bakgrund

Brottsförebyggande rådet (Brå) har den 15 september 2008 på regeringens uppdrag presenterat en kunskapssammanställning i syfte att minska ordningsstörningar i samband med idrott benämnd Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar, rapport 2008:20. I rapporten presenteras även förslag till insatser som syftar till att förbättra samordningen mellan de olika aktörerna. Uppdraget har utförts i samverkan med Rikspolisstyrelsen och andra aktörer. I sin rapport föreslår Brå såväl kort- som långsiktiga åtgärder. Bland annat föreslås som en långsiktig åtgärd att skapa en nationell åtgärdsplan som innehåller samverkansformer och där det framgår vem som ska göra vad.

Enligt vad utskottet inhämtat pågår kontinuerligt samtal mellan bl.a. idrottsrörelsen, polisen och regeringen där frågor om bl.a. ordningsstörningar vid idrottsarrangemang tas upp.

Regeringen avser, enligt vad som framgår av propositionen, att fortsätta dialogen med idrottsrörelsen, polisen och övriga berörda aktörer i syfte att ytterligare effektivisera och samordna insatserna mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang.

Utskottets ställningstagande

Av det anförda framgår att arbete pågår för att motverka den idrottsrelaterade brottsligheten och andra ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. De i propositionen föreslagna lagändringarna och det i övrigt pågående arbetet, bl.a. med anledning av Brås förslag, utgör enligt utskottets mening ett led i att minska ordningsstörningarna. Med hänsyn till det anförda får motionen anses tillgodosedd. Utskottet avstyrker motion Ju307.

Anmälningsplikt till polisen i samband med matchdagar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om anmälningsplikt till polisstationer i samband med matchdagar.

Jämför reservation 1 (s, v, mp).

Motionerna

Motionärerna bakom motion Ju310 (m) anser att det för personer som har dömts för våldsbrott i samband med en fotbollsmatch under viss tid bör införas en anmälningsplikt på en viss polisstation under matchdag.

I motion Ju12 (s, v, mp) yrkande 1 framhålls att alla som är dömda för våldsbrott eller ordningsstörning som är relaterad till idrottsevenemang ska kunna beläggas med anmälningsplikt på polisstationer under matchdagar.

Liknande yrkanden framställs i motionerna Ju240 (s) och Ju379 (s) yrkande 12 där det föreslås att det för personer som har tillträdesförbud vid idrottsarrangemang bör införas en anmälningsplikt på polisstationer under matchdagar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan ansluta sig till det syfte som ligger bakom motionerna, nämligen att hålla kända ordningsstörande personer borta från arenorna och förhindra att bråk uppkommer i samband med idrottsarrangemang.

Den föreslagna möjligheten till interimistiskt beslut om tillträdesförbud och skyldigheten att på tillsägelse av polisman följa med till förhör bör enligt utskottets mening förbättra dessa förutsättningar. Utskottet ser för närvarande inte skäl att införa ytterligare, och för den enskilde ingripande, åtgärder och avstyrker motionerna Ju12 yrkande 1, Ju240, Ju379 yrkande 12 och Ju310.

Tidsfrist för tingsrättens prövning av ett interimistiskt beslut

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om en tidsfrist för tingsrättens prövning av ett interimistiskt beslut.

Jämför reservation 2 (s, v, mp).

Propositionen

I propositionen föreslås att åklagaren ska ges möjlighet att meddela interimistiskt beslut om tillträdesförbud, om ett slutligt avgörande av frågan om tillträdesförbud av särskilda skäl inte kan avvaktas. Ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud föreslås få gälla i högst fyra veckor. Denna tid har beräknats utifrån å ena sidan den tidsrymd som kan anses rimlig att åklagaren får på sig att slutligt avgöra frågan om tillträdesförbud och, å andra sidan, den tid under vilken det är rimligt att den enskilde får finna sig i att vara förbjuden att besöka vissa idrottsarrangemang under utredningstiden.

Tingsrätten ska pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud på begäran av den som beslutet angår, om beslutet gått honom eller henne emot. Såvitt gäller prövning av interimistiska beslut införs genom förslaget en bestämmelse om att åklagaren utan dröjsmål ska överlämna ärendet till tingsrätten.

Motionen

I motion Ju12 (s, v, mp) yrkande 4 framhålls att ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud bör prövas av tingsrätten inom sju dagar.

Utskottets ställningstagande

För att i möjligaste mån undvika att ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud löper ut innan tingsrätten hinner pröva det, är det angeläget att åklagaren utan dröjsmål överlämnar ärendet till tingsrätten. Detta har också kommit till uttryck i lagtexten. Utskottet anser däremot inte att det bör slås fast någon bestämd tidsfrist inom vilken tingsrätten ska pröva ett interimistiskt tillträdesförbud och avstyrker bifall till motion Ju12 yrkande 4.

Förbud mot obehörigt beträdande av spelplanen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om rätten att i viss situation beträda spelplanen efter match.

Jämför reservation 3 (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att det införs ett särskilt straffsanktionerat förbud mot att under ett idrottsarrangemang på en idrottsanläggning obehörigen beträda spelplanen eller annat motsvarande område som är avsett för idrottsutövning. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Vid bedömningen av vad som innefattar ett obehörigt beträdande får enligt regeringen gälla att det föreslagna förbudet inte är tillämpligt i den mån beträdandet överensstämmer med lag, rätt, sedvana eller medgivande.

Behöriga att beträda spelplanen, och till denna angränsande områden, är således spelare och funktionärer, dvs. personer som av arrangören eller polisen getts ett uppdrag att utföra, eller personer som kan jämställas med dem. Detsamma gäller personer som genom medgivande från arrangören har fått tillstånd att vistas där, t.ex. journalister och pressfotografer. Publiken kan däremot normalt inte åberopa någon på lag, rätt, sedvana eller medgivande grundad rättighet att beträda spelplanen eller angränsande områden.

När det gäller omfattningen av det straffbara området kan det finnas situationer då ett beträdande i och för sig är obehörigt men det framstår som stötande att döma till ansvar enligt den föreslagna straffbestämmelsen. Med hänsyn härtill bör enligt regeringens mening förbudet att obehörigen beträda spelområdet förenas med en bestämmelse som föreskriver att ringa överträdelser av förbudet inte ska föranleda ansvar.

Motionen

I motion Ju12 (s, v, mp) yrkande 3 anförs att det mer tydligt måste klargöras att en supporter som i ren glädje springer ut på spelplanen efter en match för att hylla sina spelare inte ska riskera böter eller fängelse.

Utskottets ställningstagande

Det föreslagna förbudet har som syfte att komma till rätta med de ordningsproblem som finns vid större arrangemang. Som framgått ovan kan det däremot finnas fall av obehörigt beträdande som bör bedömas som ringa och därmed inte föranleda ansvar.

Vad som utgör ett ringa fall måste enligt utskottets mening bedömas med beaktande av samtliga relevanta omständigheter. Även om de nya straffbestämmelserna har en generell giltighet, är det i första hand ordningsstörningar vid idrottsarrangemang i elitklassen, dvs. arrangemang där det typiskt sett samlas många människor på läktarna, som förbuden syftar till att motverka. Vid idrottsarrangemang i de lägre serierna kan de faktiska förhållandena på idrottsanläggningen vara så pass annorlunda att de säkerhetsaspekter som bör anläggas på stora publika arrangemang inte gör sig lika starkt gällande. Utskottet vill här peka på att man som exempel på ringa fall i propositionen nämner situationer då en åskådares beträdande av spelplanen visserligen är obehörigt men inte stör tävlingen eller i övrigt innebär någon fara för säkerheten eller tryggheten på idrottsanläggningen, t.ex. då en åskådare efter en tävling kortvarigt beträder spelområdet.

Med hänsyn till det anförda avstyrker utskottet motion Ju12 yrkande 3.

Innehav av pyrotekniska varor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om ett förbud av innehav av pyrotekniska varor även utanför idrottsanläggningar i samband med idrottsarrangemang.

Jämför reservation 4 (s, v, mp).

Propositionen

Användning av pryotekniska varor inne på en idrottsarena kan under vissa förhållanden vara straffbar antingen enligt brottsbalkens eller ordningslagens bestämmelser. Bestämmelserna tar primärt sikte på användning av pyrotekniska varor. Ordningslagens bestämmelser omfattar inte innehav av pyrotekniska varor, och det är som regel inte olagligt att medföra sådana varor till ett idrottsarrangemang på en idrottsanläggning.

Regeringen föreslår i propositionen en särskild tillståndsplikt för innehav och användning av pyrotekniska varor på en idrottsanläggning när ett idrottsarrangemang anordnas där. Förbudet mot innehav och användning utan tillstånd föreslås vara absolut.

Motionen

I motion Ju12 (s, v, mp) yrkande 5 framhålls att innehav av pyrotekniska varor i samband med idrottsarrangemang bör förbjudas även utanför idrottsanläggningar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att det bör införas ett absolut förbud mot att utan tillstånd inneha och använda pyrotekniska varor på idrottsanläggningar. Vidare delar utskottet bedömningen att en överträdelse av tillståndsplikten ska vara förenad med straffansvar liksom att brottet ska anses fullbordat då de pyrotekniska varorna har förts in på anläggningen. Att som motionärerna föreslår utsträcka det absoluta förbudet att inneha pyrotekniska varor också till att gälla utanför idrottsanläggningen skulle dock, enligt utskottets mening, föra för långt och skapa svåra gränsdragningssituationer. Utskottet vill också peka på kommunernas möjlighet att genom den lokala ordningsstadgan förbjuda användandet av pyrotekniska varor utanför arenorna. Utskottet avstyrker bifall till motion Ju12 yrkande 5.

Kameraövervakning vid idrottsarenor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om en snabbare handläggning av olösta frågor som gäller kameraövervakning.

Jämför reservation 5 (s, v, mp).

Motionen

Motionärerna pekar i motion Ju12 (s, v, mp) yrkande 2 på att olösta frågor som gäller kameraövervakning vid idrottsarenor bör handläggas i en snabbare takt än vad regeringen har anfört i propositionen.

Utskottets ställningstagande

Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att få en lösning på de olika frågor som uppkommer i samband med kameraövervakning vid idrottsarenor. Som framgår av propositionen gäller detta bl.a. frågor om övervakningsmaterial får sparas längre än en månad, om det behövs för prövning enligt tillträdesförbudslagen. En annan fråga är huruvida den personkrets som ges tillgång till bevarat material bör utvidgas i syfte att förhindra idrottsrelaterad brottslighet och ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. En idrottsorganisation kan t.ex. vilja dela med sig av övervakningsmaterialet till andra idrottsorganisationer för att med förenade krafter utröna vilka personer som ligger bakom idrottsrelaterad brottslighet och ordningsstörande verksamhet.

Regeringen har 2008 tillkallat en särskilt utredare som ska göra en översyn av lagen om allmän kameraövervakning (dir. 2008:22). Utredaren ska bl.a. överväga om det finns behov av och förutsättningar för att sprida övervakningsmaterial till en vidare personkrets än enligt nuvarande reglering för att öka möjligheterna att på ett effektivt sätt förebygga brott. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009. Utskottet, som inte finner skäl att föregripa den pågående utredningen, avstyrker motion Ju12 yrkande 2.

Polisens kostnader vid idrottsevenemang

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om att de olika idrottsförbunden bör stå för kostnaderna för polisiära ordningsinsatser vid idrottsarrangemang.

Bakgrund

Enligt 2 kap. 16 § ordningslagen (1993:1617) ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning svara för att det råder god ordning vid sammankomsten eller tillställningen. Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Villkoren får innefatta skyldighet för anordnaren att anlita personal, exempelvis ordningsvakter.

Vidare gäller som huvudregel enligt 2 kap. 26 § samma lag att den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning ska ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Ersättningsskyldigheten gäller dock inte sådana ideella föreningar som är skattebefriade enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Utskottet har vid ett flertal tillfällen behandlat motionsyrkanden som tagit sikte på polisens kostnader för bevakning av olika evenemang. Senast gjordes detta våren 2007 (bet. 2006/07:JuU6). Då framgick bl.a. att Polismyndigheten i Stockholms län i december 2006 gjorde en framställning till Rikspolisstyrelsen om att 2 kap. 26 § ordningslagen bör ses över. I framställningen anförs att Rikspolisstyrelsen bör ta upp frågan om kostnaderna för ordningshållningen med Justitiedepartementet.

Rikspolisstyrelsen har i en skrivelse i december 2007 (VS-001-6476/06) som svar till Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av begäran om en översyn av ordningslagen anfört bl.a. följande.

I dag tas stora polisresurser i anspråk i samband med vissa större idrottsevenemang, särskilt vid de s.k. högriskmatcherna. Polisens kostnader för ordningshållning vid tillställningen belastar dock inte arrangören när denne är en ideell förening, trots att tillställningen anordnas i vinstsyfte. Det är naturligtvis angeläget att Polisens resurser används så effektivt som möjligt. Det kan därför enligt Rikspolisstyrelsens mening i viss mån ifrågasättas om Polisen ska stå för hela sin kostnad för ordningshållningen vid tillställningen, när det är kommersiella intressen som utgör syftet med tillställningen, särskilt i de fall där betydande polisresurser tas i anspråk.

De stora intäkter som elitidrotten genererar synes vidare främst användas för finansiering av elitverksamheten och inte för den rent ideella verksamheten. Det kan därför också i viss måtto ifrågasättas om de skäl som låg till grund för införandet av det generella undantaget för ideella föreningar i ordningslagen föreligger i samma utsträckning i dag. Utifrån dessa aspekter kan man således motivera att det undantag vad avser Polisens kostnader för ordningshållning i samband med arrangemanget som föreligger för ideella föreningar begränsas eller slopas helt. Rikspolisstyrelsen har också i ärendet inhämtat underlag från polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Örebro län som samstämmigt stöder en översyn av ordningslagens bestämmelser.

Av polismyndighetens skrivelse framgår dock att av de polisresurser som tjänstgör vid en högriskmatch används endast cirka 5 % inne på arenan. Det är för övrigt en del av Polisens strategi att i dessa sammanhang arbeta med så få poliser som möjligt inne på arenan. Myndigheten poängterar också att en ändring av ordningslagen i detta hänseende innebär endast att en mindre del av Polisens kostnader skulle komma att belasta de ideella föreningarna. Rikspolisstyrelsen bedömer det inte heller som realistiskt att införa ett kostnadsansvar för en ideell förening som innebär att föreningen även ska stå för Polisens kostnader utanför arenan. Frågan är således om styrelsen ska hemställa om en ändring av ordningslagens bestämmelser som innebär att undantaget för ideella föreningar begränsas eller slopas helt och som endast rör en mindre del av Polisens totala kostnad för ordningshållningen vid tillställningen. En sådan förändring kan dock medföra stora konsekvenser för den lilla ideella föreningen. Med bl.a. detta i beaktande avstår Rikspolisstyrelsen från att i nuläget hemställa om en sådan översyn av ordningslagens bestämmelser som myndigheten begärt.

Motionen

I motion Ju270 (m) framhålls att de olika idrottsförbunden bör stå för kostnaderna för polisiära ordningsinsatser vid idrottsevenemang.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har vid tidigare tillfällen uttalat att den omständigheten att idrottsklubbar i princip inte behöver betala för ordningshållningen naturligtvis ur vissa aspekter kan förefalla otillfredsställande. Utskottet har dock inte varit berett att ta något initiativ till lagändring utan avstyrkt bifall till motioner motsvarande den nu väckta. Vid den senaste behandlingen av frågan instämde utskottet i den då aktuella motionen om det angelägna i att polisens resurser används så effektivt som möjligt. Rörande de polisresurser som tas i anspråk i samband med större idrottsevenemang och i synnerhet sådana där det förekommer ordningsstörningar kunde det enligt utskottet diskuteras om staten borde stå för hela kostnaden. Särskilt påtagligt ansågs denna frågeställning bli i fall då ideella föreningar bedriver affärsmässig elitverksamhet som för med sig stora ordningsstörningar. Mot bakgrund av den då pågående beredningen inom Rikspolisstyrelsen fann utskottet inte anledning att då ta något initiativ i frågan och avstyrkte bifall till den då aktuella motionen.

Rikspolisstyrelsens nu genomförda kartläggning har inte gett ett sådant resultat att det föranleder utskottet att uttrycka någon annan uppfattning än den tidigare. Utskottet avstyrker därmed motion Ju270.

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

I propositionen lämnas också andra lagförslag än de ovan redovisade. Enligt utskottets uppfattning är lagförslagen ändamålsenliga och lämpligt utformade. Utskottet tillstyrker dessa. Sammantaget tillstyrker således utskottet propositionen och föreslår att riksdagen antar samtliga lagförslag.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Anmälningsplikt till polisen i samband med matchdagar, punkt 2 (s, v, mp)

 

av Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s) och Mehmet Kaplan (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2008/09:Ju12 yrkande 1, 2008/09:Ju240 och 2008/09:Ju379 yrkande 12 och bifaller delvis motion 2008/09:Ju310.

Ställningstagande

Förutom att höja arenasäkerheten genom förbättringar vid in- och utpassage bör en s.k. anmälningsplikt införas på polisstationer för personer dömda för våldsbrott eller ordningsstörningar samt för personer med tillträdesförbud. En sådan ordning skulle enligt vår uppfattning innebära större möjligheter att hålla kända bråkmakare borta såväl från arenorna som från bråk utanför arenorna i anknytning till idrottsevenemang. Åtgärden måste självklart kringgärdas med största rättssäkerhet och begränsas så att den enskildes rörelsefrihet inte inskränks mer än nödvändigt. Anmälningsplikten är ett redskap som efterfrågas av såväl klubbar som fotbollsförbund och som därför bör prövas. Eftersom metoden är ingripande och ny bör en sådan lag med anmälningsplikt tidsbegränsas och utvärderas.

Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser det anförda och återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tillgodoser det anförda.

2.

Tidsfrist för tingsrättens prövning av ett interimistiskt beslut, punkt 3 (s, v, mp)

 

av Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s) och Mehmet Kaplan (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Ju12 yrkande 4.

Ställningstagande

Regeringens förslag innebär att en åklagare ges möjlighet att fatta interimistiska beslut. Det tycker vi i och för sig är bra. Samtidigt ställer förslaget höga krav på rättssäkerheten. Ett interimistiskt beslut kan gälla i fyra veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden för tillträdesförbud är hela 46 dagar. Om skälen för tillträdesförbud inte håller är det för sent att få rättelse. Vi menar att det är rimligt att få en ny prövning inom sju dagar från det att ett överklagande skett.

Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser det anförda.

3.

Förbud mot obehörigt beträdande av spelplanen, punkt 4 (s, v, mp)

 

av Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s) och Mehmet Kaplan (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Ju12 yrkande 3.

Ställningstagande

Regeringens förslag gör det möjligt att döma den som springer in på spelplanen till sex månaders fängelse. Vi anser att det är viktigt att man skiljer på dem som är ute efter att bråka och dem som vill uttrycka sin glädje över att deras lag har vunnit. Det får inte vara så att supportrar som i ren glädje springer ut på planen efter matchen för att hylla sin spelare riskerar böter eller fängelse. Detta borde komma tydligare till uttryck.

Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser det anförda och återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tillgodoser det anförda.

4.

Innehav av pyrotekniska varor, punkt 5 (s, v, mp)

 

av Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s) och Mehmet Kaplan (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Ju12 yrkande 5.

Ställningstagande

I regeringens lagförslag förs det in ett förbud att inneha eller använda pyrotekniska varor på en idrottsanläggning utan tillstånd av polismyndighet. Det anser vi i och för sig är bra, men det behövs ett verktyg som gör det möjligt att lägga beslag på pyrotekniken redan utanför arenan. Enligt vår mening bör det därför övervägas att införa ett förbud att inneha pyrotekniska varor också utanför en idrottsanläggning.

Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser det anförda.

5.

Kameraövervakning vid idrottsarenor, punkt 6 (s, v, mp)

 

av Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s) och Mehmet Kaplan (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Ju12 yrkande 2.

Ställningstagande

Regeringen har inte löst alla frågor som har samband med kameraövervakning vid idrottsarenor. Det är enligt vår uppfattning synnerligen viktigt att det går att identifiera dem som sätter i gång bråk och t.ex. kastar farliga föremål mot planen. Den ökade kameraövervakningen väcker betydelsefulla frågor. En fråga för idrottsorganisationernas del är om det övervakningsmaterial som behövs för prövning enligt lagen om tillträdesförbud ska få sparas längre tid än en månad. Dessutom är det oklart om den personkrets som ges tillgång till bevarat material bör utvidgas i syfte att förhindra idrottsrelaterad brottslighet och ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. Regeringen hänvisar till en utredning som väntas bli klar om cirka ett år. Efter remissbehandling och bearbetning på departementet har vi sannolikt årsskiftet 2009/10 innan riksdagen får ett nytt förslag. För lagstiftningens effektivitet och av rättssäkerhetsskäl är det enligt vår uppfattning inte bra att det tar så lång tid att utreda dessa viktiga frågor.

Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser det anförda.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarragemang,

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Följdmotionen

2008/09:Ju12 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa anmälningsplikt.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kameraövervakning.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättssäkerhetsaspekter vid överträdelser av den föreslagna lagstiftningen.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handläggningstiden vid interimistiska beslut.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om innehav av pyroteknik.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2008

2008/09:Ju240 av Ameer Sachet (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stävja huliganism och våldsamheter i samband med fotbollsmatcher.

2008/09:Ju270 av Christian Holm m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta de olika idrottsförbunden stå för kostnaden för polisiära ordningsinsatser vid idrottsevenemang.

2008/09:Ju307 av Annie Johansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka det alltmer alarmerande fotbollsvåldet.

2008/09:Ju310 av Göran Montan och Anne Marie Brodén (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av anmälningsplikt på polisstation för huliganer under matchdag.

2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s):

12.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de som döms för tillträdesförbud också ska kunna få anmälningsskyldighet.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag