Civilutskottets betänkande

2008/09:CU9

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:56, vari föreslås vissa ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning av aktiebolag samt försäkringsrörelselagens bestämmelser om fusion av försäkringsaktiebolag. Ändringarna innebär att den revisorsgranskning som ska ske av en fusionsplan respektive delningsplan får förenklas om samtliga aktieägare i de bolag som deltar i fusionen eller delningen har samtyckt till det.

Förslagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG om ändring av EG:s tredje och sjätte bolagsrättsliga direktiv om fusion respektive delning av aktiebolag med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 december 2008.

Därutöver behandlas i propositionen frågan om ändrad tidpunkt för tillämpning av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen beslutade hösten 2004. Regeringen föreslår att värderingsbestämmelserna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

3. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

4. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

5. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:56.

Stockholm den 20 november 2008

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Jan Ertsborn (fp), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Fredrik Lundh (s), Ingemar Vänerlöv (kd) och Rose-Marie Carlsson (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Inom EU pågår ett arbete för att åstadkomma regelförenklingar för europeiska företag, främst aktiebolag. Europeiska kommissionen har bl.a. antagit ett åtgärdsprogram för minskning av administrativa bördor i EU, KOM (2007) 23 slutlig. Inom ramen för åtgärdsprogrammet har antagits Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG av den 13 november 2007 om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG och 82/891/EEG med avseende på kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag (ändringsdirektivet). Ändringsdirektivet, som avser att förenkla den oberoende granskning som enligt EG-rätten ska göras av fusionsplaner och delningsplaner, ska vara genomfört i medlemsstaterna den 31 december 2008.

Inom Justitiedepartementet har utarbetats departementspromemorian En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag (Ds 2008:40) med förslag till de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra direktivet. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för lagförslagen i propositionen i den delen.

Hösten 2004 antog riksdagen vissa ändringar i främst årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagar som ska tillämpas av finansiella företag (prop. 2004/05:24, bet. LU3, rskr. 89). Ändringarna innebär bl.a. att möjligheten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde utökas. Värderingsreglerna finns i 4 kap. 14 f och 14 g §§ årsredovisningslagen. Genom de nya värderingsreglerna kan ett företag i större utsträckning än hittills redovisa orealiserade vinster. Som en följd av detta ökar möjligheterna att dela ut orealiserade vinster till aktieägarna. Reglerna kan därmed få skattemässiga konsekvenser trots att de inte syftar till att förändra skatteuttaget för de enskilda företagen. I propositionen anfördes att de nya värderingsbestämmelserna inte borde kunna tillämpas förrän kompletterande skattelagstiftning fanns på plats. Mot denna bakgrund beslutades att bestämmelserna om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde skulle kunna tillämpas först för räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 2005.

De skattemässiga konsekvenserna har övervägts av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning. I avvaktan på utredningens fortsatta arbete har riksdagen skjutit fram den tidpunkt då de ifrågavarande bestämmelserna ska börja tillämpas till räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2008 (prop. 2005/06:25, bet. LU5, rskr. 74).

I departementspromemorian Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (Ds 2008:5) behandlas bl.a. frågan om att ytterligare skjuta fram tillämpningstidpunkten för de nya värderingsbestämmelserna i årsredovisningslagarna. Promemorian har remissbehandlats, och förslagen i promemorian ligger till grund för lagförslagen i propositionen i den delen.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att riksdagen antar framlagda förslag till ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) och försäkringsrörelselagen (1982:713). Regeringen föreslår vidare att riksdagen antar förslagen till ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Regeringen har inte inhämtat Lagrådets yttrande över de sistnämnda lagförslagen eftersom de har ansetts vara av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen och utskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om fusion och delning av aktiebolag samt försäkringsrörelselagens bestämmelser om fusion av försäkringsaktiebolag. Förslagen syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/63/EG som behandlar kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag (ändringsdirektivet).

Enligt regeringens förslag behöver, om samtliga aktieägare i de bolag som deltar i en fusion eller en delning har samtyckt till det, revisorsgranskningen och yttrandet över granskningen av fusionsplanen respektive delningsplanen endast vara inriktad på vissa aspekter av borgenärsskyddet. Detta innebär att det av revisorsyttrandena inte måste framgå huruvida fusionsvederlaget respektive delningsvederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt. Revisorerna behöver inte heller redovisa vissa frågor rörande metoden för värdering av bolagens tillgångar och skulder. Granskningen ska dock alltid vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver.

Ändringarna i aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen är avsedda att träda i kraft den 31 december 2008. Äldre bestämmelser ska tillämpas när en fusions- eller delningsplan har upprättats före ikraftträdandet.

Propositionen innehåller också förslag till ändring av tidpunkten för tillämpning av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som antogs av riksdagen hösten 2004. Regeringen föreslår att de nya värderingsprinciperna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010. Detta ska gälla även för finansiella företag.

I sammanhanget kan nämnas att Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning i september 2008 har lämnat sitt slutbetänkande Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80). Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I betänkandet lämnas bl.a. förslag till kompletterande skattelagstiftning för att förhindra utdelning av obeskattade vinster.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:56 En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

3.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

4.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

5.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag