Civilutskottets betänkande

2008/09:CU7

Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:17 Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m. I propositionen föreslås en ny lag om inteckningsbrevsregister. Den föreslagna lagen innebär bl.a. att det blir möjligt att utfärda s.k. elektroniska företagsinteckningsbrev. Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev ska utfärdas genom att den företagsinteckning som svarar mot inteckningsbrevet registreras i ett särskilt register, inteckningsbrevsregistret. Inteckningsbrevsregistret ska föras av Bolagsverket, och kommunikation med registret ska kunna ske elektroniskt. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2009.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

I betänkandet finns två särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om inteckningsbrevsregister,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

4. lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

5. lag om ändring i lagen (2008:000) om företagshypotek.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:17.

Stockholm den 30 oktober 2008

På civilutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Fredrik Lundh (s) och Rose-Marie Carlsson (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

År 2002 begärde Svenska Bankföringen i en skrivelse till Justitiedepartementet att det skulle läggas fram ett lagförslag om digitalisering av företagshypoteksbrev. År 2004 gjorde Bolagsverket och Lantmäteriet en framställan om att det skulle införas en lagstiftning om elektroniska företagsinteckningsbrev.

Inom Justitiedepartementet upprättades därefter departementspromemorian Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev (Ds 2007:20). Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för lagförslagen i den nu framlagda propositionen.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – en reform som innebär att det ska bli möjligt att utfärda elektroniska företagsinteckningsbrev. Syftet med förslaget är att rationalisera hanteringen av företagsinteckningsbreven.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Utskottets överväganden

Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Jämför särskilda yttrandena 1 (s, v) och 2 (mp).

Nuvarande ordning – företagsinteckningar

Säkerhet för fordran kan upplåtas på olika sätt, bl.a. enligt reglerna om företagsinteckning. Enligt lagen (2003:528) om företagsinteckning kan företagsinteckning beviljas med visst belopp i all sökandens egendom. Som bevis för företagsinteckningen utfärdas en handling i pappersform, ett s.k. företagsinteckningsbrev. Endast näringsidkare kan upplåta säkerhet på grund av företagsinteckning. Det sker genom att näringsidkaren som säkerhet för fordran överlämnar företagsinteckningsbrev beträffande sin egendom till borgenären. Borgenären måste därefter förvara företagsinteckningsbrevet. Sedan fordran har betalats, återlämnas företagsinteckningsbrevet till näringsidkaren. Företagsinteckningsbrev utfärdas av en för landet gemensam inskrivningsmyndighet, Bolagsverket. Lagen om företagsinteckning innehåller bestämmelser om olika s.k. inteckningsåtgärder som kan vidtas efter det att en företagsinteckning har beviljats. Som exempel kan nämnas att ett företagsinteckningsbrev kan bytas ut mot två eller flera nya inteckningsbrev (utbyte) eller att flera företagsinteckningar kan föras samman till en inteckning (sammanföring). Åtgärderna förutsätter att företagsinteckningsbrevets innehavare medger åtgärden och att företagsinteckningsbrevet lämnas in till inskrivningsmyndigheten. I maj 2008 hade det beviljats drygt 949 000 företagsinteckningar till ett sammanlagt värde av mer än 618 miljarder kronor. Det stora flertalet av företagsinteckningsbreven förvaras hos banker och andra kreditinstitut. Omhändertagandet och förvaringen av företagsinteckningsbreven uppfattas av många kreditinstitut och banker som besvärligt och kostsamt.

Sedan år 1998 har Lantmäteriet inom ramen för sin uppdragsverksamhet bedrivit en försöksverksamhet med elektronisk förvaring av företagsinteckningsbrev. Systemet bygger på avtal som Lantmäteriet har slutit med ca 50 kreditinstitut. De företag som deltar i verksamheten kan ge in företagsinteckningsbrev till Lantmäteriet för förvaring. De företagsinteckningsbrev som ges in registreras i ett särskilt register, varefter de företag som deltar i verksamheten på elektronisk väg kan få information om och hantera sina företagsinteckningsbrev. Exempelvis kan ett företag ”flytta” ett företagsinteckningsbrev till ett annat företag som är anslutet till systemet. Av de utfärdade företagsinteckningarna ingår ca 210 000 i Lantmäteriets försöksverksamhet.

Föreslagen ordning – företagshypotek

Regeringen har utarbetat ett förslag till en reform av användandet av företagsinteckningar som kreditsäkerhet (prop. 2007/08:161). Syftet med reformen är att göra det lättare för företag att låna pengar. I huvudsak innebär förslaget en återgång till de regler som gällde fram till år 2004. Säkerhetsrätten, dvs. företagshypoteket, ska enligt förslaget omfatta en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen tillhör näringsverksamheten. Företagshypoteket ska inte omfatta kassa- och bankmedel, finansiella instrument avsedda för allmän omsättning, egendom som kan intecknas på annat sätt samt egendom som varken kan utmätas eller ingå i en konkurs. Det föreslås också att företagshypoteket ska ge en särskild förmånsrätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Propositionen behandlas i utskottets betänkande 2008/09:CU5.

Propositionen

Förslagen i förevarande proposition utgår från att riksdagen antar de i avsnittet ovan redovisade lagförslagen. I propositionen föreslår regeringen att en möjlighet att utfärda elektroniska företagsinteckningsbrev införs. Företagsinteckningsbrev ska kunna utfärdas i såväl elektronisk som skriftlig form. Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev ska utfärdas genom att en uppgift om företagsinteckningen registreras i ett särskilt register, inteckningsbrevsregistret. I inteckningsbrevsregistret ska också en uppgift om vem som har rätt att råda över registreringen, inteckningsbrevshavaren, kunna registreras. Inteckningsbrevsregistret byggs upp som ett särskilt register vid sidan av företagsinteckningsregistret. Bolagsverket ska föra inteckningsbrevsregistret.

Endast de som har fått tillstånd att registreras som inteckningshavare ska kunna omfattas av kretsen av inteckningsbrevshavare. Om en företagsinteckning som har registrerats i inteckningsbrevsregistret saknar uppgift om inteckningshavare, ska den vars egendom har intecknats anses som inteckningsbrevshavare.

Om ingivaren av en ansökan om företagsinteckning begär det, ska som registreringsåtgärd ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas redan i samband med att ansökan om inteckning beviljas. Om det begärs, ska det samtidigt registreras uppgift om inteckningsbrevshavare. Om ett skriftligt företagsinteckningsbrev har utfärdats, ska detta på innehavarens begäran bytas ut mot ett elektroniskt företagsinteckningsbrev. I så fall ska det skriftliga företagsinteckningsbrevet makuleras. Om det begärs, ska samtidigt uppgift om inteckningsbrevshavare registreras. Om ett elektroniskt företagsinteckningsbrev saknar anknytande uppgift om inteckningsbrevshavare, ska den som ska anses som inteckningsbrevshavare kunna begära att en uppgift om inteckningsbrevshavare registreras. På begäran av den som har registrerats som inteckningsbrevshavare, ska uppgiften om inteckningsbrevshavare tas bort ur inteckningsbrevsregistret. Om inteckningsbrevshavaren begär det, ska även en ny inteckningsbrevshavare registreras. Om den som har registrerats som inteckningsbrevshavare eller som ska anses som inteckningsbrevshavare begär det, ska det elektroniska företagsinteckningsbrevet omvandlas till ett skriftligt företagsinteckningsbrev. I samband med att så sker ska företagsinteckningen avregistreras ur inteckningsbrevsregistret. Kronofogdemyndigheten ska – i syfte att säkerställa en utmätning eller en kvarstad – kunna begära att Bolagsverket beslutar att en företagsinteckning inte får avregistreras eller att en ny inteckningsbrevshavare inte får registreras.

Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev ska anses ha upplåtits som säkerhet när det överlämnats till borgenären när denne eller någon som företräder denne har antecknats som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret. Uppvisande av företagsinteckningsbrev i samband med inteckningsåtgärder föreslås inte omfatta elektroniska företagsinteckningsbrev. Syftena med kravet på ingivande av företagsinteckningsbrev ska i stället tillgodoses genom bestämmelser som gör det möjligt att i inteckningsbrevsregistret registrera en spärr mot avregistrering av företagsinteckningen.

Rättelse av en uppgift i inteckningsbrevsregistret ska ske, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att Bolagsverket eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Omprövning ska ske enligt förvaltningslagens bestämmelser. Bolagsverkets beslut ska kunna överklagas till länsrätten. För vissa uppgifter i inteckningsbrevsregistret föreslås sekretess gälla enligt sekretesslagen. Frågan om sekretessbrytande bestämmelser för enskilda myndigheter bör enligt regeringen regleras i förordning.

Elektronisk ingivning till inteckningsbrevsregistret av ansökningar om registreringsåtgärder bör enligt regeringens förslag få göras av inteckningsbrevshavare enligt föreskrifter som Bolagsverket, i förordning, bemyndigas att meddela. Verket bör i förordning också bemyndigas att meddela föreskrifter om att också andra får överföra ansökningar elektroniskt till verket. Frågor om behandling av personuppgifter, registrets ändamål och direktåtkomst bör enligt regeringen regleras i förordning. Enligt förslaget ska skadestånd kunna utgå för felaktigheter som uppkommer i samband med upprättandet och förandet av inteckningsbrevsregistret. Det innebär att den skadelidande ska ha rätt till ersättning om det inte visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför Bolagsverkets kontroll vars följder verket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättningen ska jämkas om den skadelidande har medverkat till skadans uppkomst. Ersättning ska även kunna utgå för skada och kränkning av den personliga integriteten förorsakad av att personuppgifter behandlas i strid med lagen om inteckningsbrevsregister eller andra föreskrifter om registret. Inteckningsbrevsregistret ska finansieras genom avgifter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifter för registrering.

En ansökan om företagsinteckning bör enligt regeringen kunna ges in elektroniskt till företagsinteckningsregistret. Den som uppträder som ombud i ett inskrivningsärende ska inte behöva visa upp någon skriftlig fullmakt annat än om inskrivningsmyndigheten anser att det behövs. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar ren förmögenhetsskada genom oriktig uppgift om behörighet att företräda någon annan i ett inskrivningsärende ska ersätta skadan. En tioårig preskriptionstid ska börja löpa när det inskrivningsärende som skadan är hänförlig till avgjordes.

Enligt regeringen bör pantbrevssystemet med skriftliga pantbrev inte avskaffas. Direktåtkomst till samtliga uppgifter i pantbrevsregistret ska enligt förslaget ges till den som har beviljats tillstånd att vara registrerad i pantbrevsregistret som pantbrevshavare. Direktåtkomsten ska emellertid inte få avse uppgift om registrerad pantbrevshavare, om inte tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare för inteckningen eller den berörda pantbrevshavaren har medgett det. Även inskrivningsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och lantmäterimyndigheter får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. En sådan direktåtkomst ska dock inte få avse uppgift om registrerad pantbrevshavare, om inte pantbrevshavaren har medgett det.

Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2008. En övergångsbestämmelse föreslås i förslaget till ändring i lagen om pantbrevsregister.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening framstår den föreslagna reformen som ändamålsenlig. Framför allt inom kreditväsendet kan det nya systemet leda till besparingar och rationaliseringsvinster. Kreditinstitutens kostnadsbesparingar kan i sin tur förväntas komma kreditinstitutens kunder till del. Lagförslagen har inte heller mött några invändningar i motioner och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Särskilda yttranden

1.

Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m. (s, v)

 

Johan Löfstrand (s), Christina Oskarsson (s), Gunnar Sandberg (s), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Fredrik Lundh (s) och Rose-Marie Carlsson (s) anför:

Vi är i och för sig positiva till att företagsinteckningsbrev ska kunna utfärdas i såväl elektronisk som skriftlig form. I betänkande 2008/09:CU5 Lag om företagshypotek har vi emellertid i en gemensam reservation föreslagit att riksdagen ska avslå de där föreslagna lagändringarna, bl.a. en ny lag om företagshypotek (se reservation 1).

Eftersom ett antagande av den i förevarande lagstiftningsärende föreslagna lagen om inteckningsbrevregister förutsätter ett antagande av lagen om företagshypotek yrkar vi – för det fall riksdagen skulle bifalla vår reservation i betänkande CU5 – även avslag på lagförslagen i detta lagstiftningsärende.

2.

Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m. (mp)

 

Jan Lindholm (mp) anför:

Jag är i och för sig positiv till att företagsinteckningsbrev ska kunna utfärdas i såväl elektronisk som skriftlig form. I betänkande 2008/09:CU5 Lag om företagshypotek har jag emellertid i en reservation föreslagit att riksdagen ska avslå de där föreslagna lagändringarna, bl.a. en ny lag om företagshypotek, samt tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen (se reservation 2).

Eftersom ett antagande av den i förevarande lagstiftningsärende föreslagna lagen om inteckningsbrevregister förutsätter ett antagande av lagen om företagshypotek yrkar jag – för det fall riksdagen skulle bifalla min reservation i betänkande CU5 – även avslag på lagförslagen i detta lagstiftningsärende.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:17 Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om inteckningsbrevsregister,

2.    lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3.    lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

4.    lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

5.    lag om ändring i lagen (2008:000) om företagshypotek.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag