Civilutskottets betänkande 2008/09:CU28

Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:135. I propositionen lämnas förslag till hur EU:s direktiv om revisorer och revision ska genomföras i Sverige. Genomförandet föreslås ske genom ändringar i bl.a. revisorslagen (2001:883) och aktiebolagslagen (2005:551).

Ändringarna innebär att företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska ha ett revisionsutskott med uppgift att bereda styrelsens arbete med kontrollen av företagets finansiella rapportering. Det läggs också fram förslag till ändrade bestämmelser om val och entledigande av revisorn. I propositionen föreslås vidare nya eller ändrade bestämmelser av näringsrättslig karaktär om bl.a. tillsyn över revisorer, revisorns oberoende samt registrering och godkännande av revisorer från andra stater. Slutligen föreslås att revisorn i en stiftelse ska ha möjlighet att lämna sitt uppdrag utan att en ny revisor har utsetts.

Ett syfte med förslagen är att stärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen, med en lagteknisk justering, antar regeringens lagförslag.

1

2008/09:CU28

Innehållsförteckning  
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Ärendet och dess beredning ......................................................................... 4
Utskottets överväganden ................................................................................. 5
Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års  
revisorsdirektiv ......................................................................................... 5
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag .............................................................. 9
Propositionen ............................................................................................... 9
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 10

2

2008/09:CU28

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i revisorslagen (2001:883) med den ändringen i 26 § andra stycket att ”sekretesslagen (1980:100)” ska bytas ut mot ”offentlighets- och sekretesslagen (2009:000)”,

2.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

3.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

4.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

5.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

6.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

7.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

10.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:135.

Stockholm den 7 maj 2009

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Eva Bengtson Skogsberg (m), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Katarina Brännström (m), Fredrik Lundh (s), Maria Stenberg (s) och Stefan Wikén (s).

3

2008/09:CU28

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Inom EU antogs 2006 Europaparlamentets och rådets direktiv av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG. Det antagna direktivet, som innehåller civilrättsliga och näringsrättsliga bestämmelser om revisorer och revision, skulle ha varit genomfört i nationell rätt den 29 juni 2008.

De i propositionen framlagda lagförslagen bygger på ett flertal utredningsbetänkanden, nämligen dels delbetänkandet Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (SOU 2007:56) framlagt i september 2007 av Utredningen om revisorer och revision, dels utredningens slutbetänkande Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2008:79), dels delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67) framlagt av Utredningen om enklare redovisning. Inom Justitiedepartementet har vidare departementspromemorian Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7) utarbetats.

Delbetänkandet om revisionsutskott m.m. och promemorian har remissbehandlats. Därutöver har ett antal utkast till lagrådsremisser upprättats och varit föremål för remissbehandling under lagstiftningsärendets gång. För en närmare redovisning av ärendets beredning hänvisas till propositionen (avsnitt 3).

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att direktivet genomförs i svensk rätt genom att riksdagen antar framlagda lagförslag till ändringar i revisorslagen (2001:883), aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, stiftelselagen (1994:1220), revisionslagen (1999:1079), försäkringsrörelselagen (1982:713), sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och årsredovisningslagen (1995:1554).

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

4

2008/09:CU28

Utskottets överväganden

Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen – en översikt

Godkännande och ömsesidigt erkännande

I propositionen föreslår regeringen att en revisor ska få bedriva verksamhet i ett aktiebolag eller ett handelsbolag endast om bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva revisionsverksamhet i. Revisorer och revisionsföretag från andra länder inom EES ska jämställas med svenska revisorer och registrerade revisionsbolag när det gäller bl.a. ägande och ledning av registrerade revisionsbolag och ägarbolag. Ett registrerat revisionsbolag ska även kunna ägas av ett annat registrerat revisionsbolag. Kravet på att de som äger en minoritet av aktierna i ett registrerat revisionsbolag ska vara yrkesverksamma i bolaget eller i ett företag inom samma revisionsgrupp slopas. Revisorsnämnden ges möjlighet att utfärda ett föreläggande om rättelse innan nämnden beslutar att upphäva ett godkännande eller en auktorisation som revisor eller en registrering som revisionsbolag.

Enligt regeringens förslag ska vidare en svensk revisor få utöva revisionsverksamhet i andra länder inom EES eller i Schweiz utan särskilt tillstånd. Revisorsnämndens tillstånd ska däremot krävas för att svenska revisorer ska få utöva verksamhet i övriga länder, om verksamheten ska bedrivas i en annan form än de som är tillåtna inom EES eller i Schweiz.

Registrering

Regeringen föreslår att även de som Revisorsnämnden har registrerat som revisorer från tredjeländer ska antecknas i det register som Revisorsnämnden för över revisorer och registrerade revisionsbolag.

Revisorns oberoende

Enligt regeringens förslag ska en revisor vid bedömningen av sitt oberoende och med tillämpning av den s.k. analysmodellen ta hänsyn till omständigheter som är hänförliga till andra revisorer eller företag i samma nätverk. Begreppet nätverk ges en något annorlunda innebörd än begreppet revisionsgrupp, som utmönstras.

5

2008/09:CU28 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås att enbart större företag som är aktiebolag eller handelsbolag i årsredovisningen ska redovisa ersättningar från det reviderade företaget till revisorn. Dessa företag ska lämna uppgifter med uppdelning på ersättning som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

Enligt förslaget ska revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i börsnoterade företag varje år upprätta en rapport om sin verksamhet. Rapporten ska offentliggöras på en webbplats.

Vidare föreslås att den som under sju år har varit revisor i ett börsnoterat företag inte ska få delta i revisionen (s.k. revisorsrotation) eller utses till styrelseledamot eller ledande befattningshavare i företaget under en tvåårsperiod. Detta ska även gälla den som är huvudansvarig för revisionen, om ett registrerat revisionsbolag är vald revisor.

Koncernrevision

I propositionen föreslås att koncernrevisorn ska ansvara för att Revisorsnämnden på begäran ska kunna granska den koncernrevision som har utförts av en revisor eller ett revisionsföretag från ett tredjeland, vars behöriga myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsnämnden.

Kvalitetskontroll

Enligt regeringens förslag ska revisorer och registrerade revisionsbolag vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll minst vart sjätte år. De revisorer och revisionsbolag som reviderar ett eller flera börsnoterade företag ska vara föremål för kontroll minst vart tredje år. Revisorsnämnden ansvarar för att kontrollerna utförs.

Disciplinära åtgärder

Regeringen föreslår att Revisorsnämndens möjlighet att förordna om straffavgift tas bort.

Tillsyn och reglering medlemsstaterna emellan

I propositionen föreslås att Revisorsnämnden på begäran ska få lämna ut uppgifter till motsvarande tillsynsorgan i andra länder inom EES eller i Schweiz. Nämnden ska även få inhämta utredningar från utländska tillsynsorgan.

Val och entledigande av revisorn

Regeringen föreslår att en revisor i en stiftelse ska ha möjlighet att lämna uppdraget utan att en ny revisor har utsetts. Revisorn ska i ett sådant fall anmäla detta hos den som har utsett honom eller henne. Skyldigheten för en revisor att anmäla till tillsynsmyndigheten att ett uppdrag har upphört ska gälla även i de fall då en revisor vars uppdrag gäller tills vidare har lämnat sitt uppdrag utan att en ny revisor har utsetts.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2008/09:CU28

Regeringen föreslår också att en revisor ska kunna entledigas i förtid endast om det finns saklig grund för entledigandet. Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som har utsett revisorn underrätta Bolagsverket om skälet för detta. Kopior av revisorns och revisionsklientens anmälningar till Bolagsverket ska fogas till revisionsberättelsen.

Revisionsutskott

Regeringen föreslår att styrelsen i ett börsnoterat företag ska ha ett revisionsutskott. Utskottet ska ha den övergripande uppgiften att bereda styrelsens arbete med kontrollen av företagets finansiella rapportering. Minst en ledamot av utskottet ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens. Företaget ska kunna välja att låta revisionsutskottets uppgifter fullgöras av hela styrelsen. Detta förutsätter att minst en ledamot av styrelsen är oberoende och har redovisnings- eller revisionskompetens.

Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständigheter som har framkommit vid revisionen och rådgöra med utskottet i frågor som rör hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

Internationella aspekter

I propositionen föreslår regeringen att en revisor från ett tredjeland ska kunna verka som godkänd eller auktoriserad revisor i Sverige om han eller hon uppfyller de kompetenskrav som ställs på revisorer från EES och har genomgått ett av Revisorsnämnden anordnat lämplighetsprov. En förutsättning för detta är dock att svenska revisorer på motsvarande sätt kan verka i tredjelandet.

Enligt förslaget ska årsredovisningen och, i förekommande fall, koncernredovisningen för företag som inte har sitt säte i en stat inom EES men är börsnoterade i Sverige få granskas av revisorer eller revisionsföretag från tredjeländer, om dessa revisorer eller revisionsföretag har registrerats av Revisorsnämnden. Detta gäller dock inte för företag som enbart emitterar (ger ut) skuldebrev som riktar sig till kvalificerade investerare. En revisor eller ett revisionsföretag från ett tredjeland får registreras av Revisorsnämnden, om kraven på lagstadgad revision och de som utför revisionen i det landet är likvärdiga med dem som följer av svensk rätt. De ska omfattas av bestämmelserna om kvalitetskontroll, om de inte har genomgått en likvärdig kontroll i hemlandet. De ska vidare omfattas av Revisorsnämndens tillsyn och disciplinära åtgärder.

Regeringen föreslår vidare att Revisorsnämnden på begäran ska få lämna ut uppgifter till ett tillsynsorgan i ett tredjeland. Förutsättningar för detta är bl.a. att Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med tillsynsorganet och att uppgifterna har samband med revisionen av ett företag med säte inom EES som är börsnoterat i tredjelandet. En revisor ska vara skyldig att lämna uppgifter till Revisorsnämnden sedan ett utländskt tillsynsorgan vid sin tillsyn har framställt en sådan begäran.

7

2008/09:CU28 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

De föreslagna lagbestämmelserna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2009. Enligt förslaget ska skyldigheten för revisorer och registrerade revisionsbolag att upprätta en årlig rapport tillämpas första gången på det första räkenskapsåret efter lagändringarnas ikraftträdande. De bestämmelser om revisionsutskott som innebär att minst en styrelseledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens behöver inte tilllämpas förrän efter den första ordinarie stämma eller motsvarande som hålls efter ikraftträdandet. Bestämmelserna om förbud för före detta revisorer att under en viss tid vara ledande befattningshavare i bolag m.m. ska inte gälla, om revisorn har utsetts till den nya befattningen före bestämmelsernas ikraftträdande. Vid tillämpningen av bestämmelserna om revisorsrotation ska den tid inom vilken revisorn eller den huvudansvariga revisorn ska bytas ut räknas från den första ordinarie stämma som hålls efter lagens ikraftträdande.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Lagförslagen har, såsom redovisats i propositionen, föregåtts av ett gediget beredningsarbete. Utskottet kan inte komma till någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt genomför ändringsdirektivet i svensk rätt. Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar de i propositionen framlagda lagförslagen.

Utskottet noterar dock att det i 26 § andra stycket i förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883) görs en hänvisning till sekretesslagen (1980:100). Sekretesslagen kommer den 30 juni 2009 att ersättas av offentlighets- och sekretesslagen (prop. 2008/09:150, bet. KU24). Mot denna bakgrund föreslår utskottet en lagteknisk justering i regeringens förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883).

8

2008/09:CU28

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:135 Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

2.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

3.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

4.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

5.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

6.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

7.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

10.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

9

2008/09:CU28

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

11

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

13

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

15

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

17

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

19

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

21

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

23

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

25

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

27

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

29

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

31

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

33

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

35

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

37

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

39

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

41

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

43

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

45

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

47

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

49

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

51

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

53

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2008/09:CU28

55

2008/09:CU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
56 Tryck: Elanders, Vällingby 2009