Civilutskottets betänkande

2008/09:CU17

Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:84, vari föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att genomföra lättnader för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att motverka förekomsten av missbruk av stiftelseformen och öka förutsättningarna att komma till rätta med missbruk i samband med insamlande verksamhet.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2010.

Vidare behandlas Riksrevisionens styrelses framställning (2008/09:RRS3) angående statligt bildade stiftelser och Riksrevisionens styrelses redogörelse (2007/08:RRS23) angående statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.

Ingen motion har väckts i ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen, avslår Riksrevisionens styrelses framställning och lägger styrelsens redovisning till handlingarna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

2. lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220),

3. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

4. lag om ändring i permutationslagen (1972:205),

5. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

6. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:84, avslår framställning 2008/09:RRS3 punkterna 1 och 2 samt lägger redogörelse 2007/08:RRS23 till handlingarna.

Stockholm den 19 februari 2009

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Jan Lindholm (mp), Maria Kornevik Jakobsson (c) och Maria Lundqvist-Brömster (fp).

Redogörelse för ärendet

Stiftelselagen (1994:1220) trädde i kraft den 1 januari 1996. Det har gjorts vissa ändringar i lagen sedan dess men inte någon samlad översyn. Att delar av lagen behöver ses över har uppmärksammats i flera sammanhang. Mot den bakgrunden inleddes en utvärdering av lagen 2002. En sakkunnig person har därefter biträtt Justitiedepartementet med att se över vissa frågor i lagen. Arbetet har redovisats i promemorian Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7).

Promemorian har remissbehandlats. Därefter har inom Justitiedepartementet upprättats ett utkast till lagrådsremiss som också varit föremål för remissbehandling. Vad som sålunda redovisats ligger till grund för lagförslagen i den aktuella propositionen, vari regeringen – efter att ha hört Lagrådet – föreslår att riksdagen antar framlagda förslag till ändringar i stiftelselagen (1994:1220), lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen, lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., permutationslagen (1972:205), lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och bokföringslagen (1999:1078).

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Riksrevisionen har granskat regeringens insyn i och uppföljning av statligt bildade stiftelser. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Statligt bildade stiftelser – regeringens insyn och uppföljning (RiR 2008:7). Med anledning av granskningen beslutade Riksrevisionens styrelse i oktober 2008 en framställning till riksdagen (2008/09:RRS3). Framställningens förslag finns i bilaga 1.

Riksrevisionen har även granskat kvaliteten i ett urval statligt bildade stiftelsers årsredovisningar. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Statligt bildade stiftelsers årsredovisningar (RiR 2007:27). Med anledning av granskningen beslutade Riksrevisionens styrelse i februari 2008 att överlämna en redogörelse till riksdagen (2007/08:RRS23). Även redogörelsen behandlas i detta betänkande.

Utskottets överväganden

Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag, avslår framställningen från Riksrevisionens styrelse och lägger styrelsens redogörelse till handlingarna.

Propositionen

I propositionen föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att genomföra lättnader för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att motverka förekomsten av missbruk av stiftelseformen och öka förutsättningarna att komma till rätta med missbruk i samband med insamlande verksamhet. Förslagen innebär i huvudsak följande.

Alla stiftelser ska registreras i ett stiftelseregister och tilldelas organisationsnummer.

Tillsynen över stiftelser koncentreras till ett färre antal länsstyrelser än i dag. Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting samt stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet ska inte längre vara undantagna från fullständig tillsyn.

Gränsvärdet för bokföringsskyldighet och skyldighet att upprätta årsredovisning höjs. En stiftelse ska vara bokföringsskyldig och skyldig att upprätta årsredovisning om värdet på stiftelsens tillgångar överstiger 1 500 000 kr.

Förutsättningarna för ändring m.m. av föreskrifter som avser en stiftelses ändamål mildras något. Tillsynsmyndigheten ska fatta uttryckliga beslut att tillåta tillämpningen av beslut om ändring m.m. av detaljföreskrifter i stiftelseförordnanden. Kammarkollegiets beslut om ändring av föreskrifter enligt stiftelselagen och permutationslagen (1972:205) ska kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I syfte att minska utrymmet för missbruk av insamlingsstiftelser och förhindra att dessa utnyttjas för ekonomiska oegentligheter införs en ny bestämmelse om att en insamlingsstiftelse, under en period om tre sammanhängande räkenskapsår, ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för ändamålet.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2010.

Framställningen

I framställningen föreslår Riksrevisionens styrelse ett tillkännagivande av riksdagen om att regeringen bör säkerställa att det finns en uppdaterad förteckning över de statligt bildade stiftelserna och deras kapital. Regeringen bör även finna former för hur insynen och uppföljningen av statligt bildade stiftelser kan förbättras för att säkerställa kunskap om stiftelsernas måluppfyllelse och ekonomi samt att verksamheten bedrivs effektivt.

Vidare föreslås ett tillkännagivande av riksdagen om att regeringen återkommande bör informera riksdagen om de statligt bildade stiftelsernas verksamhet och ekonomi.

Redogörelsen

Av redogörelsen framgår att Riksrevisionen rekommenderar regeringen att föreslå att stiftelselagen ändras så att även offentligt bildade stiftelser står under full tillsyn, mot bakgrund av de brister i de statligt bildade stiftelsernas årsredovisningar som framkommit i granskningen.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra erinringar under utskottsbehandlingen. Utskottet föreslår att riksdagen antar de lagförslag som lagts fram i propositionen. Genom dessa lagändringar tillgodoses Riksrevisionens styrelse.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2008/09:84

Proposition 2008/09:84 Stiftelser – frågor om registrering och tillsyn, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

2.    lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220),

3.    lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

4.    lag om ändring i permutationslagen (1972:205),

5.    lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

6.    lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

Framställning 2008/09:RRS3

Framställning 2008/09:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning angående Statligt bildade stiftelser – regeringens insyn och uppföljning:

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad styrelsen anfört om att regeringen bör säkerställa att det finns en uppdaterad förteckning över de statligt bildade stiftelserna och deras kapital samt att regeringen bör finna former för hur insynen och uppföljningen av statligt bildade stiftelser kan förbättras för att säkerställa kunskap om stiftelsernas måluppfyllelse och ekonomi samt att verksamheten bedrivs effektivt.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad styrelsen anfört om att regeringen återkommande bör informera riksdagen om de statligt bildade stiftelsernas verksamhet och ekonomi.

Redogörelse 2007/08:RRS23

Redogörelse 2007/08:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statligt bildade stiftelsers årsredovisningar.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag