den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1621 Exportrestriktioner i Ryssland

Statsrådet Ewa Björling

Irene Oskarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige som WTO-medlem verkar emot exportförbud och exportkontroll av det slag som Ryssland ämnar uppföra.

Enligt uppgifter i internationell press överväger den ryska regeringen att införa ytterligare regleringar för sin jordbruksexport. Skulle dessa uppgifter bekräftas och ytterligare restriktioner verkligen införas, delar jag i huvudsak Irene Oskarssons negativa syn på ryska avsikter att införa förstärkt exportkontroll.

Till bakgrunden hör att den ryska regeringen i år efter visst inrikespolitiskt tryck uppmärksammat problemet med höga livsmedelspriser. Ryssland är en betydande spannmålsproducent och exporterar merparten av sin produktion som då säljs till höga världsmarknadspriser. Den ryska regeringen sägs nu – med hjälp av exportbegränsningar – vilja öka det inhemska utbudet av spannmål och därmed sänka priset på spannmål på den ryska marknaden.

Frågan om exportrestriktioner på spannmål är principiellt mycket viktig. I ljuset av de höga livsmedelspriserna har flera länder under det senaste året infört exportrestriktioner. Jag anser dock att sådana åtgärder förvärrar situationen globalt. I stället förespråkar jag en ökad handel som den enda långsiktiga lösningen. Den svenska regeringen ser därmed negativt på den aviserade ryska lösningen med förstärkta exportrestriktioner, eftersom protektionism inte kommer att leda till lägre priser och ökad effektivitet inom den ryska jordbruksnäringen, tvärtom.

Den ryska debatten om spannmålspriser illustrerar någonting mycket viktigt: behovet av konkurrens på den inhemska marknaden, i det här fallet den ryska jordbruksmarknaden. Ett ryskt WTO-medlemskap, och de liberaliserande effekter det skulle medföra, utgör en mer långsiktig och effektiv lösning på problemet med höga livsmedelspriser. Exporttullar inom jordbrukssektorn rimmar illa med de åtaganden som Ryssland gjort för att bli medlem i WTO.

Sverige kommer fortsatt att med bestämdhet verka för frihandel och mot protektionism – varhelst i världen vi ser sådana tendenser. Vi ska därför fortsätta att genom dialog och kontakter söka övertyga den ryska regeringen om att exporttullar inte är en väg att modernisera den ryska ekonomin. Regeringen kommer också att fortsätta att samverka med EU-kommissionen och betona att exporttullarna är en central fråga för Sverige inom ramen för EU:s fortsatta förhandlingar med Ryssland om WTO-medlemskap.