den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1619 Uppsala universitets konfliktdatabas vid institutionen för freds- och konfliktforskning

Statsrådet Lars Leijonborg

Agneta Gille har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa konfliktdatabasen vid Uppsala universitet.

Jag håller med Agneta Gille om att konfliktdatabasen vid institutionen för freds- och konfliktforskning är en värdefull resurs när det gäller arbete med frågor som rör fred och säkerhet. Databasen är välkänd såväl nationellt som internationellt och bidrar till forskning långt utanför Uppsala universitet.

Som Agneta Gille känner till lämnas förslag om anslag till universitet, högskolor och forskningsfinansiärer i den budgetproposition som kommer att läggas fram på riksdagens bord den 22 september. I denna och senare i forsknings- och innovationspropositionen avser regeringen att bland annat presentera det enskilt största resurstillskottet någonsin till svensk forskning. Vidare har Vetenskapsrådet ett nationellt ansvar för att stödja och ge långsiktigt stöd till forskningsinfrastrukturer av detta slag. I övrigt är regeringen av den uppfattningen att det är universitet och högskolor som är bäst lämpade att själva bestämma över fördelningen av sina resurser. Jag är övertygad om att Uppsala universitet kommer att fördela medel till de verksamheter som universitetet bedömer som angelägna.