den 18 september

Svar på fråga

2007/08:1610 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

Finansminister Anders Borg

Monica Green har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvaliteten i budgetdokumenten enligt de riktlinjer för tillämpningen av det finanspolitiska ramverket som Riksrevisionen föreslår.

Regeringen bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra riksdagens beslutsunderlag. Som ett led i detta arbete har regeringen, som tidigare aviserats, påbörjat en samlad översyn av det finanspolitiska ramverket i syfte att bland annat öka ramverkets transparens och tydlighet. I detta arbete ingår också att tydliggöra motiveringen till utgiftstakets nivå och vilken avvägning regeringen gör mellan finanspolitiska hänsyn på kort och lång sikt.

Monica Green refererar till Riksrevisionens synpunkter på uppföljningen av överskottsmålet. Det är här viktigt att påpeka att det, av de skäl som redogörs för i 2008 års ekonomiska vårproposition, inte finns en enskild indikatorer som på ett perfekt sätt mäter om överskottsmålet uppnås. Därför gör regeringen en samlad bedömning utifrån tre olika indikatorer.

En annan synpunkt från Riksrevisionen är att regeringen bör redovisa en plan för hur överskottsmålet på sikt ska uppnås, vilket jag tolkar som att Riksrevisionen samtidigt menar att regeringen bör precisera sin syn på reformutrymmet så långt fram i tiden som två till tre år. Regeringen vidhåller att målet för den offentliga sektorns finansiella sparande, så länge det behövs, ska uppgå till 1 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Överskottsmålet ska således vara styrande för finanspolitiken. Ett sparande som understiger målet ställer krav på besparingar samtidigt som ett högre sparande än målet innebär utrymme för framtida reformer.

Rådande ordning är att regeringen lämnar förslag till riksdagen om att godkänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för det närmast efterföljande budgetåret. Prognoserna på två till tre års sikt bygger därför på oförändrad politik vilket gör att sparandet för dessa år i normalfallet kommer att överskattas. Prognoserna av den ekonomiska utvecklingen är förknippade med stor osäkerhet och erfarenheten visar att det kan svänga snabbt i de offentliga finanserna. Av dessa skäl bedömer regeringen att det inte är lämpligt att i detalj precisera ett reformutrymme på längre sikt.