den 25 april

Interpellation

2007/08:631 Statsministerns synpunkter på riksdagens interna arbete

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Riksdagens konstitutionsutskott granskar för närvarande statsministerns ansvar för krishanteringen i Statsrådsberedningen efter anmälan från Peter Eriksson, mp (dnr 050-583-2007/08). I samband med granskningen har utskottet begärt in olika handlingar och också önskat att utfrågningar ska ske.

Under pågående granskning väljer statsministern att göra uttalanden om riksdagens arbete enligt följande:

”Det finns en uppenbar risk att det (konstitutionsutskottets utfrågning) blir ett spektakel, som naturligtvis riktas mot en enskild person som ju redan har fått dra stora konsekvenser av vad som hände.” Och: ”Några konstitutionella problem med att hon inte vill komma dit, ser Fredrik Reinfeldt inte. Det handlar om en prövning av statsrådens tjänsteutövning, framhåller han.” (TT den 22 april 2007)

Dessa uttalanden kan inte ses som annat än ett försök av statsministern att styra hur riksdagens granskning av honom själv ska gå till. Detta är inte förenligt med den hittills rådande synen på förhållandet mellan regeringen och riksdagens konstitutionsutskott. Uttalandena väcker därför en oro om att dt håller på att skapas en ny praxis där regeringen vill bestämma hur den ska granskas.

Med anledning av de uttalanden statsministern gjorde vill jag fråga statsministern om han avser att vidta några åtgärder för att klargöra motiven bakom de ovan citerade uttalandena.