den 11 april

Interpellation

2007/08:592 Situationen och framtiden för generalkonsulatet i Istanbul

av Anne Ludvigsson (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Konsulatet i Istanbul är av ovärderligt värde för samarbetet mellan svenska och turkiska organisationer, NGO:er, kulturella institutioner och myndigheter. Konsulatets arbete har varit oerhört framgångsrikt i att lyfta fram frågor om mänskliga rättigheter och för att sprida kunskap och förståelse människor och länder emellan och har spelat, och spelar, stor roll för Turkiets medlemskapsförhandlingar. Turkiet är dessutom ett Dac-land och kan därför få biståndspengar.

Det finns i dag ett överhängande nedläggningshot över konsulatet i Istanbul samtidigt med en svensk satsning på Turkiet som inneburit att 30 miljoner kronor årligen går till Sida för olika projekt 2005–2008.

Genom att ambassaden i Ankara och generalkonsulatet i Istanbul haft sin budget i dollar har de besparingskrav som först ställdes automatiskt uppfyllts genom dollarfallet. Till detta har ingen som helst hänsyn tagits i de besparingskrav som ställts på verksamheterna.

Situationen har lett till att de lokalanställdas reallöner sedan 2003 sjunkit med 40 procent. Konsulatet beviljades 1,8 miljoner och har inte täckning för de fasta kostnader som är för löner till de lokalanställda, bostäder för tre utsända och bevakning.

UD:s konsulära verksamhet ska, som en följd av erfarenheterna under tsunamikatastrofen, prioriteras. Ambassaden i Ankara och konsulatet i Istanbul som har ansvaret för hela Turkiet och som årligen besöks av en halv miljon svenskar får inga medel för detta uppdrag.

De lokalanställdas löner ligger nu under existensminimum. Det borde vara rimligt att de lokalanställda får kompensation för sina reallönesänkningar.

De lokalanställda är inte fackligt organiserade och står maktlösa i denna situation.

Min fråga till ministern är:

Hur avser ministern att agera för att lösa den ekonomiska situationen på konsulatet och för att säkra generalkonsulatet och dess verksamhet nu och i framtiden?