Regeringens proposition 2007/08:134

Det nya statliga lantmäteriet Prop.
  2007/08:134

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2008

Maud Olofsson

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs med anledning av att de statliga lantmäterimyndigheterna i länen och Lantmäteriverket samordnas till en statlig lantmäterimyndighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008.

I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

1

Innehållsförteckning Prop. 2007/08:134
1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken ........................... 4
  2.2 ........................... Förslag till lag om ändring i jordabalken 5
  2.3 .................. Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken 7

2.4Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

(1970:988)........................................................................ 10

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om

förvaltning av samfälligheter ........................................... 12

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1979:217) om

allmän folk- och bostadsräkning år 1980 ......................... 15

2.7Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

  (1979:1152)...................................................................... 16
2.8 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) .. 18

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1984:531)

om 1985 års folk- och bostadsräkning ............................. 19

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1989:329)

om en folk- och bostadsräkning år 1990 .......................... 20

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1994:448) om

pantbrevsregister .............................................................. 21

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1393) om

kommunal lantmäterimyndighet ...................................... 26

2.13Förslag till lag om upphävande av lagen (1995:1395) om

ny beteckning på Statens lantmäteriverk och  
Centralnämnden för fastighetsdata................................... 28

2.14Förslag till lag om upphävande av lagen (1995:1396)

  om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet,  
  fastighetsregistermyndighet och  
  överlantmäterimyndighet ................................................. 29
2.15 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:292) om  
  avveckling av stadgad åborätt och landgille..................... 30

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2000:224) om

fastighetsregister .............................................................. 31

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om

    lägenhetsregister............................................................... 32
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 33
4 Lagändringar med anledning av det nya statliga lantmäteriet ........ 33
5 Avyttring av uppdragsverksamhet .................................................. 35
6 Författningskommentar................................................................... 35
Bilaga 1 Utredningens lagförslag........................................................ 38
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna ..................................... 39
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 april 2008 ........... 40
Rättsdatablad .......................................................................................... 41

2

Prop. 2007/08:134

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i miljöbalken,

2.lag om ändring i jordabalken,

3.lag om ändring i utsökningsbalken,

4.lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

5.lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

6.lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980,

7.lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

8.lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

9.lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning,

10.lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990,

11.lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

12.lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet,

13.lag om upphävande av lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata,

14.lag om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet,

15.lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille,

16.lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

17.lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister,

dels godkänner

18. att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

3

Prop. 2007/08:134

2 Lagtext

2.1Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att i 20 kap. 2 § miljöbalkenTPF1FPT ordet ”fastighetsbildningsmyndighet” ska bytas ut mot ”lantmäterimyndighet”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1TP PT Senaste lydelse av 20 kap. 2 § 2006:673.

4

Prop. 2007/08:134

2.2Förslag till lag om ändring i jordabalken

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 och 37 §§ samt 22 kap. 5 a § jordabalkenTPF1FPT ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2007/08:54 Föreslagen lydelse

19 kap.

3 §TPF2FPT

Inskrivningsärenden ska handläggas av en för landet gemensam inskrivningsmyndighet, om inte regeringen med stöd av 27 § har bestämt något annat. Lantmäteriverket ska vara inskrivningsmyndighet. Verksamheten ska bedrivas vid inskrivningskontor. Regeringen meddelar föreskrifter om myndighetens inskrivningskontor och deras verksamhetsområden.

Inskrivningsärenden ska handläggas av en för landet gemensam inskrivningsmyndighet, om inte regeringen med stöd av 27 § har bestämt något annat. Den statliga lantmäterimyndigheten ska vara inskrivningsmyndighet. Verksamheten ska bedrivas vid inskrivningskontor. Regeringen meddelar föreskrifter om myndighetens inskrivningskontor och deras verksamhetsområden.

37 §TPF3FPT

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller i en anordning som är ansluten till registrets inskrivningsdel hos Lantmäteriverket, en lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Ersättningen skall efter skälighet sättas ned eller helt falla bort om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

1TP PT Balken omtryckt 1971:1209.

2TP PT Senaste lydelse 2000:226.

3TP PT Senaste lydelse 2000:226.

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller i en anordning som är ansluten till registrets inskrivningsdel hos den statliga lantmäterimyndigheten, en kommunal lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

5

Prop. 2007/08:134

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
22 kap.
  4
5 a §TPF FPT
När en inteckning har beviljats, När en inteckning har beviljats,
skall ett pantbrev utfärdas på ska ett pantbrev utfärdas på grund-
grundval av inteckningen. Skrift- val av inteckningen. Skriftliga
liga pantbrev utfärdas av inskriv- pantbrev utfärdas av inskrivnings-
ningsmyndigheten, om inte annat myndigheten, om inte annat följer
följer av lagen (1994:448) om av lagen (1994:448) om pant-
pantbrevsregister. Datapantbrev ut- brevsregister. Datapantbrev utfär-
färdas av Lantmäteriverket. das av den statliga lantmäterimyn-
  digheten.

Om ett datapantbrev utfärdas i stället för ett tidigare utfärdat skriftligt pantbrev, förlorar det skriftliga pantbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt pantbrev i stället för ett tidigare utfärdat datapantbrev, förlorar datapantbrevet sin giltighet.

Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för inskrivningsmyndigheten att utfärda nytt pantbrev eller vilandebevis i stället för dödad sådan handling samt att i visst fall bevilja inteckning och utfärda pantbrev när ersättning på grund av brandförsäkringsavtal tillfallit borgenär som har panträtt för sin fordran.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

4TP PT Senaste lydelse 1995:1397.

6

Prop. 2007/08:134

2.3Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 2 och 7 §§ samt 12 kap. 5 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
        6 kap.
        2T 1
        §TTPF FPT
Pengar samt löpande skuldebrev Pengar samt löpande skuldebrev
och annan handling, vars förete- och annan handling, vars uppvis-
ende utgör villkor för rätt att kräva ande utgör villkor för rätt att kräva
betalning eller påkalla fullgörande betalning eller begära att någon
av annan förpliktelse, skall tagas i annan förpliktelse fullgörs, ska tas
förvar.       i förvar.
Utmäts pantbrev i skepp eller Utmäts pantbrev i skepp eller
fastighet eller skuldebrev som är fastighet eller skuldebrev som är
intecknat i luftfartyg eller reserv- intecknat i luftfartyg eller reserv-
delar till luftfartyg hos den inteck- delar till luftfartyg hos den inteck-
nade egendomens ägare, skall pant- nade egendomens ägare, ska pant-
brevet eller inteckningshandlingen brevet eller inteckningshandlingen
tas i förvar. Om beslutet om utmät- tas i förvar. Om beslutet om utmät-
ning av pantbrev avser ett data- ning av pantbrev avser ett data-
pantbrev, skall kronofogdemyndig- pantbrev, ska Kronofogdemyndig-
heten begära att Lantmäteriverket heten begära att den statliga lant-
beslutar att sådana registreringsåt- mäterimyndigheten beslutar att så-
gärder som anges i 7–8 §§ lagen dana registreringsåtgärder som an-
(1994:448) om pantbrevsregister ges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om
inte får vidtas eller att verket utfär- pantbrevsregister inte får vidtas el-
dar ett skriftligt pantbrev enligt 8 § ler att den statliga lantmäterimyn-
nämnda lag.       digheten utfärdar ett skriftligt pant-
          brev enligt 8 § nämnda lag.
Kan det antagas att handling Om det kan antas att en sådan
som avses i första eller andra styc- handling som avses i första eller
ket undanhålls eller har förkommit, andra stycket undanhålls eller har
skall i stället sekundogäldenären förkommit, ska i stället sekundo-
eller annan förpliktad meddelas gäldenären eller annan förpliktad
förbud att fullgöra sin förpliktelse meddelas förbud att fullgöra sin
till annan än kronofogdemyndighe- förpliktelse till annan än Krono-
ten eller den som myndigheten an- fogdemyndigheten eller den som
visar.         myndigheten anvisar.
Utmätning av en rättighet som är Utmätning av en rättighet som är
registrerad enligt lagen (1998:1479) registrerad enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella in- om kontoföring av finansiella in-

1TP PT Senaste lydelse 2004:1202.

7

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

strument skall säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap. i nämnda lag skall säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

UtmätningT av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2003:113) om elcertifikat skall säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Detsamma gällerT vid utmätning av en utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

strument ska säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rättighet som förvaltas enligt 3 kap. nämnda lag, ska säkerställandet i stället ske genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om utmätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

UtmätningT av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2003:113) om elcertifikat ska säkerställas genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Detsamma gällerT vid utmätning av en utsläppsrätt eller en rättighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

7 §TPF2FPT

Egendom som är i tredje mans besittning får tas i förvar, förseglas eller märkas, när en sådan åtgärd föreskrivs i 2–5 §§. Om ett beslut om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man är registrerad som pantbrevshavare, får kronofogdemyndigheten begära att Lantmäteriverket beslutar att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas.

I fråga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som är belånade tillämpas bestämmelserna i första stycket endast om det finns särskilda skäl. Om egendomen inte tas i förvar eller ett sådant beslut som avses i första stycket andra meningen inte meddelas, skall i stället förbud meddelas innehavaren att utan kronofogdemyndighe-

Egendom som är i tredje mans besittning får tas i förvar, förseglas eller märkas, när en sådan åtgärd föreskrivs i 2–5 §§. Om ett beslut om utmätning av pantbrev avser ett datapantbrev och tredje man är registrerad som pantbrevshavare, får

Kronofogdemyndigheten begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas.

I fråga om pantbrev och andra inteckningshandlingar som är belånade tillämpas bestämmelserna i första stycket endast om det finns särskilda skäl. Om egendomen inte tas i förvar eller ett sådant beslut som avses i första stycket andra meningen inte meddelas, ska i stället förbud meddelas innehavaren att utan Kronofogdemyndighe-

2TP PT Senaste lydelse 2003:258.

8

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

tens tillstånd lämna ut egendomen eller vidta någon annan åtgärd med den till skada för sökanden.

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i förvar, innehar kronofogdemyndigheten egendomen för hans räkning.

tens tillstånd lämna ut egendomen eller vidta någon annan åtgärd med den till skada för sökanden.

Om tredje man har handpanträtt eller retentionsrätt i egendom som tas i förvar, innehar Kronofogdemyndigheten egendomen för tredje mannens räkning.

12 kap.

5 §TPF3FPT

Pantbrev som gäller i fastigheten och ej är belånat får tagas i förvar av kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i förvar, får det ej pantförskrivas utan myndighetens tillstånd.

I fråga om datapantbrev skall kronofogdemyndigheten i stället begära att Lantmäteriverket beslutar om att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994: 448) om pantbrevsregister inte får vidtas. När ett sådant beslut har meddelats, får pantbrevet inte användas för pantsättning utan kronofogdemyndighetens tillstånd.

Pantbrev som gäller i fastigheten och inte är belånat får tas i förvar av Kronofogdemyndigheten. Sedan pantbrevet har tagits i förvar, får det inte pantförskrivas utan myndighetens tillstånd.

I fråga om datapantbrev ska Kronofogdemyndigheten i stället begära att den statliga lantmäterimyndigheten beslutar om att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ lagen (1994:448) om pantbrevsregister inte får vidtas. När ett sådant beslut har meddelats, får pantbrevet inte användas för pantsättning utan Kronofogdemyndighetens tillstånd.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

3TP PT Senaste lydelse 2003:258.

9

Prop. 2007/08:134

2.4Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 a och 34 a §§ samt 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988)TPF1F skaPT ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4 kap.
  2
7T a §TTPF FPT
Om en kommun är sakägare vid en Om en kommun är sakägare vid en
förrättning som handläggs av en förrättning som handläggs av en
kommunal lantmäterimyndighet får kommunal lantmäterimyndighet, får
kommunen eller en annan sakägare kommunen eller en annan sakägare
begära att förrättningen i stället begära att förrättningen i stället ska
skall handläggas av lantmäterimyn- handläggas av den statliga lantmä-
digheten i länet. terimyndigheten.
En sådan begäran skall göras hos En sådan begäran ska göras hos
förrättningslantmätaren innan för- förrättningslantmätaren innan för-
rättningen avslutats. Förrättningen rättningen har avslutats. Förrätt-
skall då avbrytas och ärendet över- ningen ska då avbrytas och ärendet
lämnas till lantmäterimyndigheten överlämnas till den statliga lant-
i länet. mäterimyndigheten.

Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte förrättningar som grundas på avtal om köp, byte eller gåva enligt 4 kap. jordabalken.

34 a §TPF3FPT

Lantmäterimyndigheten i länet får uppdra åt en annan statlig eller kommunal myndighet med kompetens inom lantmäteriområdet att utföra åtgärder enligt 4 kap. 25 § första stycket, 27 och 28 §§.

Den statliga lantmäterimyndigheten får uppdra åt en annan myndighet med kompetens inom lantmäteriområdet att utföra åtgärder enligt 4 kap. 25 § första stycket, 27 och 28 §§.

1TP PT Lagen omtryckt 1992:1212.

2TP PT Senaste lydelse 1995:1394.

3TP PT Senaste lydelse 1995:1394.

10

Lydelse enligt prop. 2007/08:54 Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134
19 kap.    
  4    
5 §TPF FPT    
Rätt till ersättning av staten har Rätt till ersättning av staten har
den som lider skada på grund av ett den som lider skada på grund av ett
tekniskt fel i fastighetsregistrets tekniskt fel i fastighetsregistrets
allmänna del eller i en anordning allmänna del eller i en anordning
som är ansluten till registret hos som är ansluten till registret hos
Lantmäteriverket, en lantmäteri- den statliga lantmäterimyndigheten,
myndighet eller en myndighet som en kommunal lantmäterimyndighet
avses i 4 kap. 34 a §. eller en myndighet som avses i

4 kap. 34 a §.

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 § tredje stycket har rätt till ersättning av staten. Ersättning lämnas dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

I fråga om ersättning som avses i I fråga om ersättning som avses i
denna paragraf äger 18 kap. 5 och denna paragraf tillämpas 18 kap. 5
7 §§ jordabalken motsvarande till- och 7 §§ jordabalken på motsvar-
lämpning. ande sätt.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

4TP PT Senaste lydelse 2000:233.

11

Prop. 2007/08:134

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

HärigenomT föreskrivs att 25, 29 och 66 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ska ha följande lydelse.T

Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse
        1
      25T §TTPF FPT
En samfällighetsförening registre- En samfällighetsförening registre-
ras hos den statliga lantmäterimyn- ras hos den statliga lantmäterimyn-
digheten i det län där föreningens digheten.
styrelse enligt stadgarna har sitt  
säte.        
Hos varje statlig lantmäterimyn- Hos den statliga lantmäterimyn-
dighet skall föras samfällighetsför- digheten ska det föras ett samfäll-
eningsregister för införing av de ighetsföreningsregister för införing
uppgifter som enligt denna lag av de uppgifter som enligt denna
eller någon annan författning skall lag eller någon annan författning
anmälas för registrering eller an- ska anmälas för registrering eller
nars intagas i registret. I fråga om annars tas in i registret. I registret
registrering i samfällighetsfören- ska uppgifterna föras separat för
ingsregistret gäller 15 kap. 4 § för- varje län. Uppgifter om en samfäl-
sta–tredje styckena lagen (1987:667) lighetsförening ska föras i den del
om ekonomiska föreningar. Därvid av registret som avser det län där
skall hänvisningen i paragrafens föreningens styrelse enligt stadgar-
tredje stycke gälla klandertalan na har sitt säte. I fråga om regist-
som avses i 23 § första stycket och rering i samfällighetsföreningsregi-
53 § andra stycket denna lag. Ett stret gäller 15 kap. 4 § första–tred-
beslut om sådan ändring av stad- je styckena lagen (1987:667) om
garna att styrelsens säte skall flyt- ekonomiska föreningar. Hänvisnin-
tas från ett län till ett annat får gen i den paragrafens tredje stycke
dock inte registreras, om samfällig- ska gälla klandertalan som avses i
hetsföreningens firma på grund av 23 § första stycket och 53 § andra
bestämmelserna i 29 § första styc- stycket denna lag. Ett beslut om en
ket andra meningen denna lag inte sådan ändring av stadgarna att sty-
får föras in i det senare länets sam- relsens säte ska flyttas från ett län
fällighetsföreningsregister. till ett annat får dock inte regist-
        reras, om samfällighetsföreningens
        firma på grund av bestämmelsen i
        29 § första stycket andra meningen
        denna lag inte får föras in i den
        delen av samfällighetsföreningsre-
        gistret.

Närmare bestämmelser om samfällighetsföreningsregistret och om avgifter för registrering meddelas av regeringen.

1TP PT Senaste lydelse 1995:1406.

12

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

29 §TPF2FPT

Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos den statliga lantmäterimyndigheten registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor. För registrering av samfällighetsförenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i firmalagen (1974:156).

Annan än samfällighetsförening får ej i sin firma använda ordet samfällighetsförening. Den som bryter mot vad som nu sagts dömes till böter.

En samfällighetsförenings firma ska innehålla ordet samfällighetsförening. Firman ska tydligt skilja sig från andra registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor i samma län. För registrering av en samfällighetsförenings firma gäller i övrigt bestämmelserna i firmalagen (1974:156).

Någon annan än en samfällighetsförening får inte använda ordet samfällighetsförening i sin firma. Den som bryter mot det som nu sagts döms till böter.

66 §TPF3FPT

Ärenden som enligt denna lag skall prövas av en lantmäterimyndighet tas, med det undantag som föreskrivs i 25 §, upp av den lantmäterimyndighet inom vars verksamhetsområde samfälligheten är belägen. Är samfälligheten belägen inom flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden, prövas ärendet av den statliga lantmäterimyndighet inom vars verksamhetsområde huvuddelen av samfälligheten är belägen. Detsamma gäller om ärendet rör flera samfälligheter som är belägna inom skilda lantmäterimyndigheters verksamhetsområden.

Mål eller ärende, som enligt denna lag skall prövas av fastighetsdomstol, upptages av den fastighetsdomstol inom vars område samfälligheten är belägen. Ligger samfälligheten under flera fastighetsdomstolar, upptages talan av

Ärenden som enligt denna lag ska prövas av en lantmäterimyndighet tas, med det undantag som anges i 25 §, upp av den lantmäterimyndighet inom vars verksamhetsområde samfälligheten är belägen. Om samfälligheten är belägen inom flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden, prövas ärendet av den statliga lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller om ärendet rör flera samfälligheter som är belägna inom skilda lantmäterimyndigheters verksamhetsområden.

Ett mål eller ärende som enligt denna lag ska prövas av fastighetsdomstol tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område samfälligheten är belägen. Om samfälligheten ligger under flera fastighetsdomstolar, tas talan upp av den

2TP PT Senaste lydelse 1995:1406.

3TP PT Senaste lydelse 1998:379.

13

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

den domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma gäller om målet eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under skilda fastighetsdomstolar.

U

domstol under vilken huvuddelen ligger. Detsamma gäller om målet eller ärendet rör flera samfälligheter som ligger under skilda fastighetsdomstolar.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

14

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Härigenom föreskrivs att i 6 § lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980 orden ”centralnämnden för fastighetsdata” ska bytas ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

Prop. 2007/08:134

15

Prop. 2007/08:134

2.7Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 och 5 §§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19T kap. T

3T §TTPF1FPT

Lantmäteriverket och Skatteverket skall undersöka vilka riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av ett län. Förslag härom skall upprättas. Undersökningen skall även omfatta upprättande av förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Lantmäteriverket och Skatteverket skall vidare pröva att en tilllämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra och tredje styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekartor för tomtmark och riktvärdetabeller för småhus enligt första stycket.

Provvärdering skall göras för varje värdeområde och omfatta det antal överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nödvändigt med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.

Den statliga lantmäterimyndigheten och Skatteverket ska undersöka och upprätta förslag till

1.vilka riktvärdestabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet, som med hänsyn till rådande prisläge bör användas inom olika delar av ett län, och

2.riktvärdeskartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet inom länet.

Den statliga lantmäterimyndigheten och Skatteverket ska vidare pröva att en tillämpning av förslag till föreskrifter enligt 1 § andra och tredje styckena leder till taxeringsvärden som svarar mot taxeringsvärdenivå enligt 5 kap. 2 § (provvärdering). Motsvarande prövning görs av förslag till riktvärdekartor för tomtmark och riktvärdetabeller för småhus enligt första stycket.

Provvärdering ska göras för varje värdeområde och omfatta det antal överlåtelser inom området (provvärderingsobjekt) som bedöms nödvändigt med hänsyn till områdets karaktär. Om antalet provvärderingsobjekt är för få eller saknas inom ett värdeområde, får provvärdering göras för en grupp av värdeområden som då tillsammans bildar ett provvärderingsområde.

1TP PT Senaste lydelse 2003:650.

16

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer beslutar närmare föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant beslut får inte överklagas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om indelningen i provvärderingsområden. Ett sådant beslut får inte överklagas.

5 §TPF2FPT

Skatteverket skall, i samråd med

Lantmäteriverket senast den 1 juni året före det år då allmän fastighetstaxering därom äger rum upprätta förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet och riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet. På samma gång skall det föreslås ändringar som behövs i de förslag till föreskrifter som avses i 1 § andra–fjärde styckena.

Referensgrupp skall under arbetets gång beredas möjlighet att lämna synpunkter.

Skatteverket ska, i samråd med den statliga lantmäterimyndigheten senast den 1 juni året före det år då allmän fastighetstaxering därom äger rum, upprätta förslag till riktvärdekartor för tomtmark som inte ingår i lantbruksenhet och riktvärdetabeller för småhus som inte ingår i lantbruksenhet. På samma gång ska det föreslås ändringar som behövs i de förslag till föreskrifter som avses i 1 § andra–fjär- de styckena.

En referensgrupp ska under arbetets gång ges möjlighet att lämna synpunkter.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

2TP PT Senaste lydelse 2003:650.

17

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretessen ska gälla under längre tid.
Begäran att få ta del av handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av denna paragraf, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen.

Prop. 2007/08:134

2.8Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100)TPF1FPT ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2T kap. T

2T §TTPF2FPT

Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock regeringen föreskriva att sekretessen skall gälla under längre tid.

Begäran att få ta del av handling som har upprättats av Lantmäteriverket eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur verkets geodetiska arkiv skall, vid tillämpningen av denna paragraf, prövas av det verk som har upprättat handlingen.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

1TP PT Lagen omtryckt 1992:1474.

2TP PT Senaste lydelse 1995:1410.

18

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning

Härigenom föreskrivs att i 21 § lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning orden ”centralnämnden för fastighetsdata” ska bytas ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

Prop. 2007/08:134

19

Prop. 2007/08:134

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Härigenom föreskrivs att i 23 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990 orden ”centralnämnden för fastighetsdata” ska bytas ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

20

Prop. 2007/08:134

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pantbrevsregisterTPF1FPT dels att i 17, 18 och 20 a §§ ordet ”verket” ska bytas ut mot ”den stat-

liga lantmäterimyndigheten”,

dels att 1, 5–11, 12, 14, 15, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
1T 2  
§TTPF FPT  
Lantmäteriverket (verket) skall Den statliga lantmäterimyndigheten
föra ett särskilt register över såda- ska föra ett särskilt register över
na inteckningar i fast egendom sådana inteckningar i fast egendom
eller tomträtt för vilka det inte eller tomträtt för vilka det inte
finns utfärdat något skriftligt pant- finns utfärdat något skriftligt pant-
brev (pantbrevsregister). brev (pantbrevsregisterU )U .

Av 6 kap. 1 § jordabalken följer att registrering av en inteckning i pantbrevsregistret innebär att ett datapantbrev utfärdas.

5T 3
§TTPF FPT
På begäran av den som ger in en På begäran av den som ger in en
ansökan om inteckning till inskriv- ansökan om inteckning till inskriv-
ningsmyndigheten skall verket föra ningsmyndigheten ska den statliga
in en uppgift om inteckningen, om lantmäterimyndigheten föra in en
en sådan beviljas, i pantbrevsre- uppgift om inteckningen, om en
gistret. Om sökanden begär det, sådan beviljas, i pantbrevsregistret.
skall verket samtidigt föra in en Om sökanden begär det, ska den
uppgift om pantbrevshavare. statliga lantmäterimyndigheten sam-
  tidigt föra in en uppgift om pant-
  brevshavare.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansökningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap. 7–9 och 11 §§ jordabalken.

1TP PT Senaste lydelse av

17 § 2006:719,

18 § 2003:257,

20 § 1995:1414,

20 a § 2003:257.

2TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

3TP PT Senaste lydelse 2003:257.

21

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134
  4  
6 §TPF FPT  
På begäran av en innehavare av ett På begäran av en innehavare av ett
skriftligt pantbrev skall verket föra skriftligt pantbrev ska den statliga
in en uppgift om den inteckning lantmäterimyndigheten föra in en
som svarar mot pantbrevet i pant- uppgift om den inteckning som
brevsregistret. Om sökanden begär svarar mot pantbrevet i pantbrevs-
det, skall verket samtidigt föra in registret. Om sökanden begär det,
en uppgift om pantbrevshavare. ska myndigheten samtidigt föra in
  en uppgift om pantbrevshavare.  
En inteckning får föras in i pant- En inteckning får föras in i pant-
brevsregistret enligt bestämmelser- brevsregistret enligt bestämmelser-
na i första stycket endast om det na i första stycket endast om det
skriftliga pantbrevet har givits in skriftliga pantbrevet har givits in
till verket. I samband med införan- till den statliga lantmäterimyndig-
det i registret skall pantbrevet för- heten. I samband med införandet i
störas. registret ska pantbrevet förstöras.  
Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i

22 kap. 5 b § andra meningen jordabalken.

I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari 1972 gäller bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även sådana inteckningshandlingar som avses i 24 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. En sådan handling behöver dock inte förstöras om den förses med påskrift om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendomen.

7 §TPF5FPT

Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, skall verket på begäran av den som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare föra in en uppgift om pantbrevshavare i registret.

Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, ska den statliga lantmäterimyndigheten på begäran av den som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare föra in en uppgift om pantbrevshavare i registret.

7 a §TPF6FPT

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare skall verket ta bort uppgiften om pantbrevshavare från pantbrevsregistret.

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort uppgiften om pantbrevshavare från pantbrevsregistret.

4TP PT Senaste lydelse 2003:257.

5TP PT Senaste lydelse 2003:257.

6TP PT Senaste lydelse 2003:257.

22

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

Om sökanden begär det, skall verket i samband med en åtgärd enligt första stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare i registret.

Om sökanden begär det, ska myndigheten i samband med en åtgärd enligt första stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare i registret.

8 §TPF7FPT

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare skall verket utfärda ett skriftligt pantbrev som svarar mot inteckningen. Verket skall också utfärda ett skriftligt pantbrev, om Kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egendomens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev skall utfärdas. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfärdas skall inteckningen tas bort från pantbrevsregistret.

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten utfärda ett skriftligt pantbrev som svarar mot inteckningen. Den statliga lantmäterimyndigheten ska också utfärda ett skriftligt pantbrev, om Kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egendomens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev ska utfärdas. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfärdas ska inteckningen tas bort från pantbrevsregistret.

9 §TPF8FPT

Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas eller blir utan verkan, skall verket ta bort inteckningen från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir föremål för åtgärd som avses i 22 kap. 7–9 eller 11 § jordabalken, skall uppgift om detta föras in i pantbrevsregistret.

Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas eller blir utan verkan, ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort inteckningen från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir föremål för en åtgärd som avses i 22 kap. 7–9 eller 11 § jordabalken, ska uppgift om detta föras in i pantbrevsregistret.

10 §TPF9FPT

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare skall verket besluta att

7TP PT Senaste lydelse 2006:719.

8TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

9TP PT Senaste lydelse 2003:257.

På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäteri-

23

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

inteckningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap. 7–11 §§ jordabalken. Om pantbrevshavaren begär det, får verket häva beslutet även dessförinnan.

myndigheten besluta att inteckningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap. 7–11 §§ jordabalken. Om pantbrevshavaren begär det, får den statliga lantmäterimyndigheten häva beslutet även dessförinnan.

11 §TPF10FPT

På begäran av Kronofogdemyndigheten skall verket besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 7–8 §§ inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något annat har förordnats.

På begäran av Kronofogdemyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 7– 8 §§ inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något annat har förordnats.

12 §TPF11FPT

En uppgift i pantbrevsregistret skall rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att verket eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges tillfälle att yttra sig.

En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den statliga lantmäterimyndigheten eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig.

  12
14 §TPF FPT
Tillstånd att bli registrerad som Tillstånd att bli registrerad som
pantbrevshavare meddelas av ver- pantbrevshavare meddelas av den
ket. statliga lantmäterimyndigheten.
Vid tillståndsprövningen skall Vid tillståndsprövningen ska
verket särskilt beakta myndigheten särskilt beakta

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska sakkunskap som fordras för pantbrevssystemets funktion,

10TP PT Senaste lydelse 2006:719.

11TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

12TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

24

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

2.att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt, expeditionsavgifter och registreringsavgifter, och

3.att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör ställas med hänsyn till pantbrevssystemets uppbyggnad och funktion.

15 §TPF13FPT

Tillstånd som avses i 14 § får återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i 14 § andra stycket.

När ett beslut om återkallelse av När ett beslut om återkallelse av
tillstånd har vunnit laga kraft, skall tillstånd har vunnit laga kraft, ska
verket självmant vidta de åtgärder den statliga lantmäterimyndigheten
som anges i 8 §, såvida det inte självmant vidta de åtgärder som
finns något hinder mot detta enligt anges i 8 §, såvida det inte finns
10 eller 11 §. något hinder mot detta enligt 10
  eller 11 §.

20 §TPF14FPT

Verkets beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.

Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.

  15
21 §TPF FPT
Tillfogas någon skada genom orik- Den som tillfogas skada genom
tig eller missvisande uppgift i pant- oriktig eller missvisande uppgift i
brevsregistret eller i annat fall ge- pantbrevsregistret eller i annat fall
nom fel i samband med upplägg- genom fel i samband med upplägg-
ning eller förande av registret, har ning eller förande av registret har
han rätt till ersättning av staten, om rätt till ersättning av staten, om det
det inte visas att felaktigheten be- inte visas att felaktigheten beror på
ror på en omständighet utanför ver- en omständighet utanför den stat-
kets kontroll vars följder verket inte liga lantmäterimyndighetens kont-
skäligen kunde ha undvikit eller roll vars följder myndigheten inte
övervunnit. skäligen kunde ha undvikit eller
  övervunnit.

Ersättningen enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

13TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

14TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

15TP PT Senaste lydelse 1995:1414.

25

Prop. 2007/08:134

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet

Härigenom föreskrivs att 3–8 §§ lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

En kommun som vill inrätta en kommunal lantmäterimyndighet skall ge in en ansökan om tillstånd till Lantmäteriverket. Ansökan skall vara skriftlig och innehålla den utredning som behövs för ärendets prövning.

En kommun som vill inrätta en kommunal lantmäterimyndighet ska ge in en ansökan om tillstånd till den statliga lantmäterimyndigheten. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla den utredning som behövs för ärendets prövning.

4 §

En kommunal lantmäterimyndighet skall börja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan tillståndet meddelades.

Om Lantmäteriverket medger det får verksamheten påbörjas tidigare än vad som framgår av första stycket.

En kommunal lantmäterimyndighet ska börja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan tillståndet meddelades.

Verksamheten får påbörjas tidigare än vad som framgår av första stycket, om den statliga lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet beslutar om det.

5 §

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering inom kommunen. Till den statliga lantmäterimyndigheten i länet skall dock överlämnas

Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering inom kommunen. Till den statliga lantmäterimyndigheten ska dock överlämnas

1.förrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),

2.förrättningar som avser flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden,

3. stora jord- och skogsbruksför- 3. stora jord- och skogsbruksför-
rättningar som inte omfattar ny be- rättningar som inte omfattar ny be-
byggelse, byggelse, och
4. andra särskilda förrättningar som av kompetens- eller resursskäl  
inte bör handläggas hos myndigheten.  
Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten att överlämna en  
förrättning får inte överklagas. 26
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 2007/08:134

6 §

Lantmäteriverket utövar tillsyn över verksamheten vid de kommunala lantmäterimyndigheterna.

Den statliga lantmäterimyndigheten utövar tillsyn över verksamheten vid de kommunala lantmäterimyndigheterna.

7 §

Om en kommun inte längre vill svara för verksamheten vid en kommunal lantmäterimyndighet, skall kommunen anmäla detta till

Lantmäteriverket. Kommunens tillstånd upphör att gälla vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan anmälan kom in till Lantmäteriverket.

Om Lantmäteriverket medger det får verksamheten upphöra tidigare än vad som framgår av första stycket.

Om en kommun inte längre vill svara för verksamheten vid en kommunal lantmäterimyndighet, ska kommunen anmäla detta till den statliga lantmäterimyndigheten. Kommunens tillstånd upphör att gälla vid det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan anmälan kom in till den statliga lantmäterimyndigheten

Verksamheten får upphöra tidigare än vad som framgår av första stycket, om den statliga lantmäterimyndigheten i det enskilda fallet beslutar om det.

8 §  
Om verksamheten vid lantmäteri- Om verksamheten vid den kommu-
myndigheten inte uppfyller de för- nala lantmäterimyndigheten inte
utsättningar som anges i 2 § eller uppfyller de förutsättningar som
om myndigheten i något väsentligt anges i 2 § eller om myndigheten i
hänseende brister i sin myndig- något väsentligt hänseende brister
hetsfunktion, får kommunens till- i sin myndighetsfunktion, får kom-
stånd återkallas av regeringen efter munens tillstånd återkallas av re-
anmälan från Lantmäteriverket. geringen efter anmälan från den
  statliga lantmäterimyndigheten.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

27

Prop. 2007/08:134

2.13Förslag till lag om upphävande av lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

Härigenom föreskrivs att lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2008.

28

Prop. 2007/08:134

2.14Förslag till lag om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet

Härigenom föreskrivs att lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2008.

29

Prop. 2007/08:134

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §

Lantmäterimyndigheten i länet skall på begäran av Lantmäteriverket utreda vilken jord som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden. Vid utredning och redovisning skall i tillämpliga delar gälla vad som sägs om äganderättsutredningen i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Staten skall dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Brukaren skall anses ha framställt anspråk på äganderätt till den brukade egendomen. Motsvarar landgillejord inte hel registerfastighet skall fastigheten anses delad genom sämjedelning som är giltig.

Vid överklagande skall tillämpas 27 § lagen om äganderättsutredning och legalisering.

Den statliga lantmäterimyndigheten ska vid behov utreda vilken jord som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden. Vid utredning och redovisning ska i tillämpliga delar gälla det som sägs om äganderättsutredningen i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Staten ska dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Brukaren ska anses ha framställt anspråk på äganderätt till den brukade egendomen. Om landgillejord inte motsvarar en hel registerfastighet, ska fastigheten anses delad genom sämjedelning som är giltig.

Vid överklagande ska 27 § lagen om äganderättsutredning och legalisering tillämpas.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

30

Prop. 2007/08:134

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:224) om fastighetsregister dels att i 5 § ordet ”Lantmäteriverket” ska bytas ut mot ”Den statliga

lantmäterimyndigheten”,

dels att i 7, 8–10 och 12 §§ ordet ”Lantmäteriverket” ska bytas ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”,

dels att 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §

Lantmäteriverket skall se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp ytterligare villkor utöver dem som anges i 7–10 §§.

Den statliga lantmäterimyndigheten ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall besluta att ytterligare villkor ska gälla utöver dem som anges i 7–10 §§.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

31

Prop. 2007/08:134

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2006:378) om lägenhetsregister dels att i 2, 4 och 19 §§ samt punkterna 2, 3 och 7 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen ordet ”Lantmäteriverket” ska bytas ut mot ”Den statliga lantmäterimyndigheten”,

dels att i 9 § samt punkterna 4, 5, 10 och 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen ordet ”Lantmäteriverket” ska bytas ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”,

dels att i punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen ordet ”verket” ska bytas ut mot ”myndigheten”,

dels att 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 §
Lantmäteriverket skall för de ända- Den statliga lantmäterimyndigheten
mål som anges i 5 § föra ett lägen- ska för de ändamål som anges i 5 §
hetsregister. föra ett lägenhetsregister.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i lägenhetsregistret, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

U

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

32

Prop. 2007/08:134

3 Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att en särskild utredare skulle tillkallas med uppgift bl.a. att lämna förslag till i vilka organisatoriska former olika delar av den lantmäterianknutna verksamheten lämpligen bör bedrivas (dir. 2002:86). Utredningen, som antog namnet Lantmäteriutredningen, har i betänkandet ”Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta” (SOU 2003:111) redovisat överväganden och förslag för den statligt bedrivna lantmäteriverksamheten. Utredningens lagförslag återges i bilaga 1. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Miljödepartementet (dnr M2003/3613/H).

Förslagen i betänkandet behandlades i propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5). I den propositionen gjordes bedömningen att Lantmäteriverket och de 21 länsvisa lantmäterimyndigheterna bör sammanföras till en myndighet (prop. 2005/06:5 s. 22 f.). Riksdagen ställde sig bakom detta (bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51).

Regeringen avser att fullfölja sammanslagningen av de statliga lantmäterimyndigheterna till en myndighet. Sammanslagningen föranleder några lagändringar som behandlas i denna proposition.

I propositionen behandlas därutöver frågan om att sälja Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid det nuvarande Lantmäteriverket.

Lagrådet

De föreslagna lagändringarna är direkta konsekvenser av att den statliga lantmäteriverksamheten omorganiseras och är så enkla att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4Lagändringar med anledning av det nya statliga lantmäteriet

Regeringens förslag: I bestämmelser där myndighetsnamnet ”Lantmäteriverket” förekommer byts detta ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten. Där ordet ”verket” förekommer som kortform för Lantmäteriverket byts ordet ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten” eller ”myndigheten”. Lagtexten ändras så att den kommunala lantmäterimyndigheten skiljs från den statliga lantmäterimyndigheten och så att det framgår att det statliga lantmäteriet är en enda myndighet. Ordet ”fastighetsbildningsmyndighet” byts ut mot ”lantmäterimyndighet”. Uttrycket ”centralnämnden för fastighetsdata” byts ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”. Två lagar om ny beteckning på myndigheter som ska ingå i den statliga lantmäterimyndigheten upphävs. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2008.

33

Utredningens förslag: En särskild lag om ny beteckning på den stat- Prop. 2007/08:134 liga lantmäterimyndigheten av följande lydelse. ”Härigenom föreskrivs

att bestämmelser i lag eller annan författning om lantmäterimyndigheten i länet efter utgången av år 2004 skall avse Lantmäteriverket.”

Remissinstanserna har inte haft någon synpunkt på den lagtekniska utformningen av förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Den statliga lantmäteriverksamheten omfattar Lantmäteriverket och en lantmäterimyndighet i varje län. Denna organisation infördes den 1 januari 1996 (prop. 1993/94:214, bet. 1993/ 94:BoU19, rskr. 1993/94:375). Vid sidan om den statliga lantmäteriverksamheten finns det 38 kommunala lantmäterimyndigheter med ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregistrering inom respektive kommun.

I propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5) gjordes bedömningen att Lantmäteriverket och de 21 lantmäterimyndigheterna i länen borde sammanföras till en myndighet men att den frågan också hörde samman med överföringen av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. En sådan överföring har nu föreslagits i regeringens proposition Den nya inskrivningsmyndigheten m.m. (prop. 2007/08:54).

Regeringen avser nu att fullfölja sammanföringen av de statliga lantmäterimyndigheterna till en myndighet. Sammanföringen ger en tydligare organisation, högre flexibilitet, bättre resursutnyttjande, bättre förutsättningar för effektivisering och kvalitetsutveckling av den regionala och lokala verksamheten samt bättre förutsättningar för enhetlighet i handläggningen och tillämpningen av regelverket.

Sammanföringen till en ny statlig lantmäterimyndighet föranleder ändringar i den lagtext där Lantmäteriverket nämns eller där lantmäterimyndigheterna i länen är särskilt utpekade. Några ändringar behövs också där texten inte avser den statliga lantmäterimyndigheten utan enbart de kommunala lantmäterimyndigheterna.

I lagtexten används ordet ”lantmäterimyndighet” när både en kommunal och regional lantmäterimyndighet träffas av bestämmelsen. I denna del behövs ingen ändring även om det i fortsättningen kommer att vara de kommunala lantmäterimyndigheterna och den sammanlagda statliga lantmäterimyndigheten som avses. SåledesT kommer t.ex. bestämmelsen om direktåtkomst till pantbrevsregistret att omfatta både de kommunala lantmäterimyndigheterna och den statliga lantmäterimyndigheten (se 19 § lagen [1994:448] om pantbrevsregister).T När det finns anledning att särskilt peka ut de kommunala lantmäterimyndigheterna används uttrycket ”kommunal lantmäterimyndighet”. I denna del behövs heller ingen ändring. På de ställen i lagtexten som är anpassad till att det finns flera statliga lantmäterimyndigheter, vilket oftast kommer till uttryck genom orden ”lantmäterimyndigheten i länet”, behöver dock lagtexten ändras med anledning av att det endast kommer att finnas en statlig lantmäterimyndighet.

En konsekvens av sammanföringen av det statliga lantmäteriet till en myndighet är att den uppföljning, kontroll och annan tillsyn som Lantmäteriverket utövar över lantmäterimyndigheterna i länen i fortsättningen kommer att ske inom den nya myndigheten, dvs. som ett led i den ordinarie ledningen och styrningen av myndigheten. Den statliga lantmäterimyndigheten ska även fortsättningsvis utöva tillsyn över de kommunala

34

lantmäterimyndigheterna. De lagändringar som föreslås i denna propo- Prop. 2007/08:134 sition har inte några ekonomiska eller andra konsekvenser.

Ändringarna bör träda i kraft den 1 september 2008.

5 Avyttring av uppdragsverksamhet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens. I betänkandet föreslogs att den statliga lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet bör upphöra inom bl.a. områdena fristående kartografisk verksamhet och direktförsäljning av kartor.

Remissinstanserna har till en övervägande del ställt sig positiva till utredningens förslag eller inte kommenterat frågan.

Skälen för regeringens förslag: I propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5) gjordes bedömningen att innehållet och inriktningen på den statliga lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet bör förtydligas och avgränsas. Den uppdragsverksamhet som bedrivs bör bl.a. ha anknytning till den grundläggande läges- och fastighetsanknutna informationen. Dessutom bör verksamheten inte lämpligare kunna bedrivas i annan form. För verksamhet där andra aktörer finns är det naturligt att den statliga lantmäterimyndigheten på sikt begränsar sin verksamhet. Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning (bet. 2005/06: BoU4, rskr. 2005/06:51).

Regeringen bedömer i nuläget att de delar av den statliga lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet som omfattar Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken lämpligare bedrivs i annan form och bör därför avyttras.

6 Författningskommentar

Här kommenteras endast de paragrafer där ändringen inte redan är tillräckligt beskriven i allmänmotiveringen i avsnitt 4. Utöver det som där sägs görs några språkliga ändringar som inte heller behöver kommenteras här.

20 kap. 2 § miljöbalken

Fastighetsbildningsmyndighetsuppgifterna fullgörs i dag av lantmäterimyndigheterna. Ändringen hör samman med att lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet upphävs. I miljöbalksbestämmelsen byts därför ordet ”fastighetsbildningsmyndighet” ut mot ”lantmäterimyndighet”.

35

4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988) Prop. 2007/08:134

Enligt paragrafen får den statliga lantmäterimyndigheten uppdra åt en annan statlig eller kommunal myndighet med kompetens inom lantmäteriområdet att utföra vissa åtgärder. I praktiken handlar det om att kommuner ibland utför så kallade förrättningsförberedelser. Lagtexten ändras på så sätt att orden ”statlig eller kommunal” stryks.

25, 29 och 66 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

I lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter är utgångspunkten att det ska finns ett samfällighetsföreningsregister vid den statliga lantmäterimyndigheten i varje län. En samfällighetsförenings firma ska tydligt skilja sig från andra samfällighetsföreningsfirmor i samma län. Även om de statliga lantmäterimyndigheterna och Lantmäteriverket slås samman bör principerna för samfällighetsföreningsregistret bestå. Därför ändras lagtexten så att det framgår att en samfällighetsförening registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten och att uppgifterna ska föras separat för varje län. Uppgifter om en samfällighetsförening ska föras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse har sitt säte. Lagtexten hindrar inte att den statliga lantmäterimyndigheten organiserar samfällighetsregistret som ett register eller flera separata register, så länge uppgifterna i registret eller registren förs åtskilt för varje län.

6 § lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980

Eftersom lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata upphävs ändras paragrafen så att det direkt framgår att det är den statliga lantmäterimyndigheten som avses och inte Centralnämnden för fastighetsdata.

21 § lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning

Eftersom lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata upphävs ändras paragrafen så att det direkt framgår att det är den statliga lantmäterimyndigheten som avses och inte Centralnämnden för fastighetsdata.

23 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990

Eftersom lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata upphävs ändras paragrafen så att det direkt framgår att det är den statliga lantmäterimyndigheten som avses och inte Centralnämnden för fastighetsdata.

Lagen om upphävande av lagen (1995:1395) om ny beteckning på

Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata

I lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata anges att bestämmelser i lag eller annan författning där de gamla myndighetsbeteckningarna används ska avse lantmäterimyndigheten respektive Lantmäteriverket. ”Statens lantmäteriverk” förekommer inte längre i lagtext. Där ”Centralnämnden för fas-

36

tighetsdata” fortfarande förekommer i lagtext ändras det till ”den statliga lantmäterimyndigheten”. Den särskilda lagen om ny beteckning kan därför upphävas.

Lagen om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet

I lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet anges att bestämmelser i lag eller annan författning där de gamla myndighetsbeteckningarna används ska avse lantmäterimyndigheten respektive Lantmäteriverket. Endast ordet fastighetsbildningsmyndighet förekommer fortfarande i gällande lagtext och ändras nu till den statliga lantmäterimyndigheten. Den särskilda lagen om ny beteckning kan därför upphävas.

7 § lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

I paragrafen sägs att lantmäterimyndigheten i länet på begäran av Lantmäteriverket ska utreda vilken jord som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden. På grund av sammanslagningen av de statliga lantmäterimyndigheterna i länen och Lantmäteriverket ändras paragrafen så att utredningsskyldigheten gäller den statliga lantmäterimyndigheten. En följd av sammanslagningen är också att uttrycket ”på begäran av” byts ut mot ”vid behov”.

Prop. 2007/08:134

37

Prop. 2007/08:134

Bilaga 1

Utredningens lagförslag

Lag om ny beteckning på den statliga lantmäterimyndigheten

Härigenom föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om lantmäterimyndigheten i länet efter utgången av år 2004 skall avse Lantmäteriverket.

U

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

38

Prop. 2007/08:134

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanserna

Svea hovrätt, Norrtälje tingsrätt, Mora tingsrätt, Eksjö tingsrätt, Hässleholms tingsrätt, Malmö tingsrätt, Uddevalla tingsrätt, Gävle tingsrätt, Ångermanlands tingsrätt, Skellefteå tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping, Domstolsverket, Valmyndigheten, Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Statens fastighetsverk, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, Datainspektionen, Kammarkollegiet, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan i Gävle, Lunds universitet, Fiskeriverket, Riksarkivet, Språk- och folkminnesinstitutet, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Boverket, Lantmäteriverket, Swedesurvey AB, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Konkurrensverket, Sveriges geologiska undersökning, Skogsstyrelsen, Posten AB, Svenska rymdaktiebolaget, TeliaSonera AB, Vattenfall AB, Stockholms kommun, Vallentuna kommun, Karlskrona kommun, Malmö kommun, Essunga kommun, Göteborgs kommun, Stenungsunds kommun, Åmåls kommun, Karlstads kommun, Västerås kommun, Mora kommun, Ockelbo kommun, Sundsvalls kommun, Skellefteå kommun, Arvidsjaurs kommun, Kiruna kommun, Region Skåne, Svenska Kommunförbundet, Kartografiska sällskapet, Sveriges Advokatsamfund, Svenskt Näringsliv, Företagarnas riksorganisation, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Försäkringsförbund, Svenska Bankföreningen, Akademibokhandelsgruppen, Cartesia Informationsteknik AB, Charta AB, Decerno AB, Eniro Sverige AB, ESRI Sweden AB, Fastighetsmäklarförbundet, Fastighetsägarna Sverige, Finansbolagens förening, Kartteknisk intresseförening, Kordab International AB, LandFocus AB, Liber AB, MapInfo Limited, Mäklarsamfundet, Mätcenter AB, SchlumbergerSema Infodata AB, Skogsindustrierna, STANLI, Sweco Position AB, Svenska kommunaltekniska föreningen, Sveriges Byggindustrier, Sveriges domareförbund, Sveriges kart- och mätningstekniska förening, Sveriges Lantmätareförening, Sveriges orienteringsförbund, T-Kartor Sweden AB, Utvecklingsrådet för landskapsinformation, Villaägarnas Riksförbund, WSP Sverige AB.

39

Prop. 2007/08:134

Miljödepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Närvarande: Vice statsministern Olofsson, ordförande, och statsråden Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling.

Föredragande: Carlgren

___________________

Regeringen beslutar proposition 2007/08:134 Den nya statliga lantmäterimyndigheten.

40

Prop. 2007/08:134

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upphäver bakomliggande EG-
  eller upprepar ett regler
  normgivnings-  
  bemyndigande  
     
Lag om ändring i 2 kap. 2 §  
sekretesslagen    
(1980:199)    
Lag om ändring i lagen 17 §  
(1994:448) om    
pantbrevsregister    

41