Socialutskottets betänkande

2007/08:SoU8

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. samt två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag. Genom de nu föreslagna lagändringarna som innebär bl.a. att kommunernas nämnder blir redovisningsskyldiga, och möjligen även skyldiga att betala en sanktionsavgift, för beviljade men ej verkställda beslut tydliggörs när beslut om insatser som beviljas med stöd av 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader och även varför så ej skett. Bestämmelserna syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Utskottet tillstyrker även i övrigt propositionens lagförslag.

Motionerna avstyrks.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

I betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

3. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:43 och avslår motionerna

2007/08:So8 av Marie Nordén m.fl. (s) och

2007/08:So9 av Ylva Johansson m.fl. (s).

Reservation (s, v, mp)

Stockholm den 12 februari 2008

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Lars-Ivar Ericson (c), Thomas Nihlén (mp), Finn Bengtsson (m) och Maria Lundqvist-Brömster (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. föreslår regeringen att riksdagen antar dess förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om ändring i kommunallagen (1991:900) samt lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen finns i bilaga 2.

Med anledning av propositionen har två motionsyrkanden väckts. Motionsyrkandena återges i bilaga 1.

Bakgrund

Den dåvarande regeringen beslutade i juli 2003 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda frågan om kommuners och landstings underlåtenhet att verkställa egna beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453; SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren skulle vidare föreslå åtgärder som kan bidra till en förbättrad rättssäkerhet för enskilda (dir. 2003:93). Utredningen antog namnet Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut (S 2003:07).

Utredningen lämnade i december 2004 betänkandet Beviljats men inte fått (SOU 2004:118). Betänkandet har remissbehandlats. I propositionen (prop. 2005/06:115) Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre lämnade den dåvarande regeringen förslag om bestämmelser till åtgärder för att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats bistånd enligt SoL. I propositionen föreslogs bl.a. en skyldighet för kommuner att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt SoL samt att en sanktionsavgift skulle införas som ett yttersta påtryckningsmedel för att sådana beslut ska verkställas inom skälig tid. Regeringen framförde också att den avsåg att återkomma till frågan när det gäller sådana beslut som fattas enligt LSS. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget (bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:130 och 131). I nu aktuell proposition behandlas motsvarande förslag rörande ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som en kommun eller ett landsting har beslutat.

Förslagen är av sådan karaktär att de bör granskas av Lagrådet. Förslaget till ändringar i LSS och ändringen i 9 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) har utformats i enlighet med motsvarande bestämmelser i SoL och kommunallagen, gällande icke verkställda beslut om bistånd enligt SoL. Dessa bestämmelser granskades av Lagrådet i februari 2006 och lämnades utan erinran (prop. 2005/06:115). Även om de nu framlagda förslagen också omfattar landsting så är enligt regeringens bedömning de framlagda förslagen, gällande icke verkställda beslut om insatser enligt LSS och kommunallagen, av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande i detta fall skulle sakna betydelse.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt nämnda lag och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av beslutade insatser. Regeringen föreslår en skyldighet för kommuner och landsting att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS. Det är den beslutande nämnden, som är ytterst ansvarig för verkställigheten av besluten, som ska stå för rapporteringen. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens eller landstingens revisorer och fullmäktige. Revisorerna ges, genom en föreslagen ändring i kommunallagen (1991:900), vidgade möjligheter att granska ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt LSS.

Regeringen föreslår vidare att en ny sanktionsavgift ska införas som ett yttersta påtryckningsmedel för att gynnande beslut enligt LSS ska verkställas inom skälig tid. Regeringen föreslår därutöver vissa ändringar i bestämmelserna om kommunalt domstolstrots i LSS, för att dessa i tillämpliga delar ska stämma överens med de föreslagna bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

I en övergångsbestämmelse anges att den första kvartalsrapporteringen ska omfatta de uppgifter som finns tillgängliga för en kommuns eller ett landstings nämnd den 30 september 2008. Vidare anges i en övergångsbestämmelse att i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut enbart tid från och med lagens ikraftträdande får beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa en kommuns eller ett landstings gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande, om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.

Utskottets överväganden

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommunallagen (1991:900) och socialtjänstlagen (2001:453). Riksdagen avslår motioner om att underlätta kommunernas arbete med att rekrytera kontaktpersoner.

Jämför reservation (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att det i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) införs en rapporteringsskyldighet för kommuner och landsting när det gäller ej verkställda gynnande beslut. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens eller landstingens revisorer och fullmäktige.

Nämnden ska till länsstyrelsen och revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut om insatser enligt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat ange skälen för dröjsmålet. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Motsvarande rapporteringsskyldighet ska också gälla beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. När ett gynnande beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställt senare har verkställts, ska nämnden anmäla detta till länsstyrelsen och revisorerna.

Nämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av dess gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även ange vilka insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Motsvarande rapporteringsskyldighet till fullmäktige ska även gälla beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits.

Genom en ändring i kommunallagen (1991:900) föreslås revisorernas granskning även få omfatta ärenden som avser myndighetsutövning mot en enskild, när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt LSS.

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en insats enligt 9 § LSS som någon är berättigad till enligt ett beslut av kommunen eller landstinget ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits. Avgiften ska tillfalla staten. När avgiftens storlek fastställs ska det särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala särskild avgift, fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får en ny särskild avgift dömas ut. En sanktionsavgift får dömas ut bara om länsstyrelsens ansökan delgetts kommunen eller landstinget inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Regeringen bedömer att det behövs medel för att kompensera kommunerna som en följd av förslaget om rapporteringsskyldighet och avser att i samband med 2009 års budgetproposition återkomma med den ekonomiska regleringen till kommunerna genom en överföring av medel från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 25. I budgetpropositionen 2009 kommer det också att framgå att kommunerna ska ersättas retroaktivt för ökade omkostnader avseende 2008 från datum för lagens ikraftträdande.

I propositionen förklaras att det inte bör införas någon möjlighet att avslå ansökningar om insatser enligt LSS genom att åberopa att ett gynnande beslut inte bedömts kunna verkställas inom rimlig tid, när förutsättningar finns att meddela ett positivt beslut. En sådan ordning är inte förenlig med rättsordningen.

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Motioner

I motion So9 av Ylva Johansson m.fl. (s) begärs att regeringen skyndsamt ska återkomma med förslag som gör att kontaktpersoners ekonomiska situation återställs och att kommunernas arbete med att rekrytera kontaktpersoner underlättas. Motionärerna förklarar att man i propositionen saknar förslag som underlättar för kommunerna att klara sitt uppdrag med att förse behövande med kontaktpersoner. Staten måste se till att öka möjligheterna för kommunerna att rekrytera kontaktpersoner.

I motion So8 av Marie Nordén m.fl. (s) begärs ett tillkännagivande om att förbättra villkoren för frivilliga samhällsarbetare samt att underlätta rekryteringen av bl.a. kontaktpersoner.

Utskottets ställningstagande

Genom de nu föreslagna lagändringarna som innebär bl.a. att kommunernas nämnder blir redovisningsskyldiga, och möjligen även skyldiga att betala en sanktionsavgift, för beviljade men ej verkställda beslut tydliggörs när beslut om insatser som beviljas med stöd av 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader och även varför så ej skett. Bestämmelserna syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser enligt lagen. Utskottet tillstyrker även i övrigt propositionens lagförslag.

Utskottet är väl medvetet om kommunernas problem när det gäller att rekrytera och behålla kontaktpersoner men vill samtidigt understryka att en sådan rekryteringsfråga i första hand är en fråga för kommunerna, och inte för riksdagen. I denna del kan utskottet därtill konstatera att den av Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderade omkostnadsersättningen, för bl.a. kontaktpersoner, från årsskiftet 2007/08 har höjts med 130 kr per månad för att kompensera för den ökade beskattningen som gäller uppdragstagare generellt.

Motionerna So8 och So9, båda (s), avstyrks.

Reservation

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservation. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut m.m. (s, v, mp)

av Ylva Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s) och Thomas Nihlén (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

3. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:43 och motionerna

2007/08:So8 av Marie Nordén m.fl. (s) och

2007/08:So9 av Ylva Johansson m.fl. (s).

Ställningstagande

Vi stöder de förslag som finns i propositionen om att införa en rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut eftersom det kan medverka till en bättre uppföljning av kommunernas och landstingens beslut. Det blir på det viset tydligt vilka rättigheter enskilda har enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och om det finns problem med att verkställa sådana beslut.

Av utredningen (SOU 2004:118), som ligger till grund för propositionens förslag, framgår att hälften av alla ärenden om ej verkställda beslut enligt LSS rör kontaktpersoner. Som huvudorsak till problemen anges svårigheter att rekrytera kontaktpersoner och att hitta en kontaktperson som passar den enskilde.

Uppgifter från flera kommuner liksom från Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare tyder på att det blivit mycket svårare att rekrytera och behålla kontaktpersoner efter det att riksdagen från den 1 januari 2007 förändrat avdragsmöjligheterna för bl.a. kontaktpersoner på ett för dem negativt sätt. Dock vet vi inte om detta är enda orsaken. Vi vet inte heller om det faktum att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu ändrat sina rekommendationer för omkostnadsersättningen för att kompensera för den ökade beskattningen kommer att vända utvecklingen.

Mot bakgrund av de stora problem som under lång tid funnits med att finna lämpliga kontaktpersoner och den oroande utveckling som skett det senaste året är det angeläget att staten tar sitt ansvar och underlättar för kommunerna att klara sitt uppdrag.

Vi anser således att riksdagen ska anta regeringens föreslagna ändringar, men menar att regeringen snarast bör återkomma med förslag till åtgärder som gör att kommunernas arbete med att rekrytera kontaktpersoner underlättas.

Vad vi nu anfört bör ges regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2.    lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

3.    lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Följdmotionerna

2007/08:So8 av Marie Nordén m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att förbättra villkoren för frivilliga samhällsarbetare samt att underlätta rekryteringen av bl.a. kontaktpersoner.

2007/08:So9 av Ylva Johansson m.fl. (s):

Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag som gör att kontaktpersoners ekonomiska situation återställs och att kommunernas arbete med att rekrytera kontaktpersoner underlättas.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag