Skatteutskottets betänkande

2007/08:SkU5

Ändring i tullagen, m.m.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändring i tullagen m.m. (prop. 2007/08:21). Ändringarna i tullagen görs till följd av ändringar i de EG-rättsliga bestämmelserna på området. Syftet med dessa ändringar är att förenkla för handeln samt integrera säkerhetsaspekter i tullagstiftningen. Bestämmelser införs om att en summarisk deklaration om förestående import respektive export av varor ska lämnas in till tullmyndigheten. Vidare införs ett gemensamt EG-system för hur företag kan erhålla status som godkänd ekonomisk aktör samt en gemensam ram för riskhantering. De föreslagna ändringarna i tullagen utgörs i allt väsentligt av nya hänvisningar till relevanta artiklar i EG-rättsakter.

I propositionen föreslås även att lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker upphävs samt en följdändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Vidare föreslås ett antal lagändringar med anledning av överföringen av vissa borgenärsuppgifter vid indrivning från Kronofogdemyndigheten till Skatteverket, samt en lagändring för genomförande av ett ändringsdirektiv på indrivningsområdet.

Flertalet lagändringar ska träda i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i tullagen, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om upphävande av lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker,

2. lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,

3. lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,

4. lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,

5. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid viss energiproduktion,

6. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

7. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

8. lag om ändring i tullagen (2000:1281),

9. lag om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:21.

Stockholm den 13 november 2007

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Karin Nilsson (c) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I propositionen 2007/08:21 föreslår regeringen lagändringar som innebär att tullagen (2000:1281) anpassas till gällande regler inom EU. Vidare föreslås att lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker upphävs samt en följdändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Regeringen föreslår även lagändringar med anledning av överföringen av vissa borgenärsuppgifter vid indrivning från Kronofogdemyndigheten samt en lagändring för genomförande av ett ändringsdirektiv på indrivningsområdet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtexter återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Tullkodexen trädde i kraft den 1 januari 1994 och utgör en samlad lagstiftning på tullområdet för handeln mellan EU och tredje land. EG-förordningar är direkt tillämpliga som gällande svensk rätt och ska normalt sett inte genomföras, tolkas eller fyllas ut genom nationella regler. Vissa förordningar utformas emellertid som ramlagstiftning och kan därmed behöva kompletteras av nationella bestämmelser. Tullagen är uppbyggd på så vis att det tydligt framgår när en bestämmelse utgör en komplettering till bestämmelserna i tullkodexen. I den mån det finns bestämmelser i tullkodexen eller annan EG-rättsakt gör tullagen hänvisningar direkt till relevanta artiklar.

Kommissionen bedriver ett förändringsarbete inom tullområdet i syfte att förena kravet på säkerhet i logistikkedjan med behovet att förenkla för handeln. Tullförvaltningarna förväntas hantera en allt större volym varor samtidigt som samhället ställer ökade krav på säkerhet och skydd mot farliga produkter. Inom ramen för detta förändringsarbete överlämnade kommissionen är 2003 ett ”paket” bestående av två meddelanden och ett förslag till förordning (KOM (2003) 452 slutlig). Vid sidan om kommissionens förslag till ändring av tullkodexen ingår i detta paket kommissionens meddelande om en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln och kommissionens meddelande om tullens roll i den integrerade förvaltningen av de yttre gränserna. Genom dessa meddelanden vill kommissionen bl.a. uppnå en modernisering av tullförfarandena, att elektroniskt uppgiftslämnande blir huvudregeln samt att en gemensam riskstrategi för varor arbetas fram.

Arbetet med en grundlig revidering av tullkodexen pågår för närvarande. Internationella krav på handlingskraft för att möta terroristhotet i världen föranledde emellertid att kommissionen under år 2003 lämnade ett förslag på mer begränsade ändringar i tullkodexen. Förändringarna är avsedda att leda till ökade säkerhetskrav i samband med internationell varubefordran samt en effektivare hantering av den legala handeln.

Europaparlamentet och rådet antog den 13 april 2005 förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen. Kommissionen antog därefter, den 18 december 2006, kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen. Vidare inkom till Finansdepartementet den 23 maj 2007 en hemställan från Tullverket om ändring av 5 kap. 20 § tullagen (2000:1281). I syfte att utreda behovet av lagändringar har Finansdepartementet upprättat en promemoria som sedan remissbehandlats och därefter legat till grund för den nu behandlade propositionen.

Såvitt gäller upphävande av lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker samt ändringen i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, har Europeiska kommissionen i en skrivelse anfört att de svenska bestämmelserna rörande införsel och utförsel av spritdrycker och vin till och från Sverige borde undersökas med beaktande av principen om fri rörlighet för varor enligt artiklarna 28, 29 och 30 i EG-fördraget samt rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor. Skrivelsen har hanterats inom Regeringskansliet, och det har efter skriftväxling med Tullverket och Kustbevakningen framkommit att de aktuella författningarna betraktas som obsoleta och inte längre tillämpas i kontrollsituationer samt bedöms att förenligheten med EG-rätten kan ifrågasättas.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tullagen (2000:1281) ändras som en följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 av den 13 april 2005 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen (”tullkodexen”) samt kommissionens förordning (EG) nr 1875/2006 av den 18 december 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen. Syftet med tullkodexändringarna är att förenkla för handeln samt integrera säkerhetsaspekter i tullagstiftningen. Bestämmelser införs om att en summarisk deklaration om förestående import respektive export av varor ska lämnas in till tullmyndigheten. Utöver detta införs ett gemensamt EG-system för hur företag kan erhålla status som godkänd ekonomisk aktör samt en gemensam ram för riskhantering. De föreslagna ändringarna i tullagen utgörs i allt väsentligt av nya hänvisningar till relevanta artiklar i EG-rättsakterna.

I propositionen föreslås vidare att lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker upphävs samt en följdändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

I propositionen föreslås även ett antal smärre lagändringar med anledning av överföringen av vissa borgenärsuppgifter vid indrivning från Kronofogdemyndigheten till Skatteverket, samt en lagändring för genomförande av ett ändringsdirektiv på indrivningsområdet.

Flertalet lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets överväganden

Ändring i tullagen, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:21 Ändring i tullagen, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om upphävande av lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker,

2.    lag om ändring i lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga,

3.    lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,

4.    lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst,

5.    lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

6.    lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

7.    lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

8.    lag om ändring i tullagen (2000:1281),

9.    lag om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag