Skatteutskottets betänkande

2007/08:SkU30

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. och en följdmotion (v).

I propositionen föreslår regeringen att Kronofogdemyndigheten ska rätta, blockera eller utplåna uppgifter som är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. Kreditupplysningsföretag ska vara skyldiga att gallra uppgifter som blockerats och en särskild sekretessregel införs för uppgifter som blockerats i verksamheten med utmätning och indrivning. Den nya bestämmelsen gäller även uppgifter om juridiska personer och dödsbon.

I propositionen föreslår regeringen vidare att allmänna mål om småbelopp ska kunna avslutas genom att förrättningskostnaderna jämkas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2008 och ska tillämpas retroaktivt, dvs. även på uppgifter och restbelopp som härrör från tiden före ikraftträdandet.

Förslagen bedöms kunna hanteras inom ramen för befintliga ramar och minskningen av statens inkomster beräknas vara försumbar.

I en följdmotion (v) begär motionärerna en översyn av möjligheten att införa sekretess för missvisande uppgifter i verksamheten med betalningsföreläggande.

Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionen.

I betänkandet finns en reservation (v).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1172).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:116 i denna del och avslår motion 2007/08:Sk29.

Reservation (v)

2.

Hanteringen av småbelopp hos Kronofogdemyndigheten

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:116 i denna del.

Stockholm den 15 april 2008

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp), Birgitta Eriksson (s), Sten Nordin (m) och Lars Gustafsson (kd).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, som i dag hänvisar till bestämmelserna om rättelse i personuppgiftslagen (1998:204), tas in en egen rättelsebestämmelse, där ett av kriterierna för när en uppgift ska rättas är att den är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. Det förutsätts att uppgifterna normalt ska kunna rättas genom s.k. blockering och alltså inte behöva utplånas, vilket i många fall inte skulle vara lämpligt med tanke på databasernas funktion som diarium. För att Kronofogdemyndigheten inte ska behöva lämna ut blockerade uppgifter om de begärs utlämnade med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen föreslås vidare att det i sekretesslagen (1980:100) införs en särskild sekretessregel för blockerade uppgifter. Slutligen föreslås en ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) av innebörden att blockerade uppgifter ska gallras.

I propositionen föreslås vidare att Kronofogdemyndigheten ska ges möjlighet att hantera resterande småbelopp i allmänna mål genom att jämka förrättningskostnaderna så mycket som behövs för att huvudfordringen ska bli fullbetald, på samma sätt som redan i dag kan ske i enskilda mål. En beloppsgräns för jämkningen på 100 kr föreslås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2008.

Utskottets överväganden

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om en ny rättelsebestämmelse i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Riksdagen avslår motionärernas förslag om ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av möjligheterna att sekretesskydda missvisande uppgifter om betalningsföreläggande. Förslaget avslås eftersom frågan om sekretesskydd för uppgifter i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen redan uppmärksammats av regeringen.

Jämför reservation (v).

Propositionen

Regeringen föreslår att lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet tillförs en ny rättelsebestämmelse som innebär att uppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas bl.a. i de fall då de är missvisande i fråga om den registrerades vilja eller förmåga att uppfylla sina ekonomiska förpliktelser. Om de missvisande uppgifterna har lämnats ut till tredje man ska denne underrättas om rättelseåtgärden om den registrerade begär det eller om mera omfattande skada eller olägenhet för den registrerade kan undvikas på detta sätt. Den nya rättelsebestämmelsen är tillämplig också på uppgifter om juridiska personer och avlidna.

De sekretessbestämmelser som gäller i Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning kompletteras med en bestämmelse om absolut sekretess för uppgifter som blockerats. Vidare klargörs att blockerade uppgifter inte ska påverka det skydd som gäller för enstaka betalningsförsummelser. Kreditupplysningsföretagens skyldighet att gallra uppgifter om enstaka betalningsförsummelser utvidgas så att den även omfattar uppgifter som blockerats.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2008 och ska även tillämpas på uppgifter som härrör från tiden före ikraftträdandet.

Motionen

I motion Sk29 av Marie Engström m.fl. (v) tar motionärerna upp frågan om inte sekretess bör gälla också för uppgifter som blockerats i t.ex. betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. De anför att företag registreras redan vid ansökan om betalningsföreläggande, utan hänsyn till om ärendet senare återkallas eller går vidare och blir ett utslag. Den situationen kan i vissa fall innebära stora problem för företagen då man i praktiken kan få svårt att få lån, handla på kredit osv. Motionärerna anser att regeringen bör se över möjligheten att införa sekretesskydd för blockerade uppgifter om t.ex. betalningsförelägganden. De föreslår att riksdagen som sin mening ger regeringen det anförda till känna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag.

När det gäller behovet av sekretess för uppgifter som blockerats i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen bör det framhållas att ett blockeringsbeslut innebär att den elektroniska utlämningen av uppgifter till kreditupplysningsföretag stoppas och att kreditupplysningsföretag har skyldighet att gallra de uppgifter som lämnats ut. Blockerade uppgifter torde därför inte komma att användas i kreditupplysningsverksamhet i någon större utsträckning. För att blockering ska bli helt effektiv som rättelsemetod krävs det emellertid att myndigheten dessutom har möjlighet att vägra lämna ut den blockerade uppgiften när utlämning begärs med hänvisning till offentlighetsprincipen. Det finns annars en risk att denna möjlighet börjar användas också när syftet är att göra en kreditprövning.

I ärendet har flera remissinstanser tagit upp frågan om sekretess för blockerade uppgifter i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen och i propositionen anför regeringen att det kan finnas skäl som talar för ett sådant sekretesskydd. Mot bakgrund av att det i dag inte finns några sekretessregler alls som rör verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning är emellertid detta något som enligt regeringens bedömning kräver ingående överväganden, bl.a. om hur en sekretessregel på detta område lämpligen skulle utformas för att syftet ska uppnås utan att åtkomsten till information begränsas i alltför hög grad. Regeringen lägger därför inte nu fram något förslag om en sådan reglering.

Utskottet kan konstatera att frågan om sekretess för blockerade uppgifter i andra delar av Kronofogdemyndighetens verksamhet har uppmärksammats i ärendet och att regeringen gör bedömningen att det kan finnas skäl som talar för att ett sådant sekretesskydd bör införas, men att detta är något som kräver ingående överväganden eftersom det idag inte finns några sekretessregler som rör verksamheten med betalningsföreläggande och handräckning. Eftersom frågan om sekretess för blockerade uppgifter i andra delar av Kronofogdemyndighetens verksamhet nu övervägs av regeringen finns det enligt utskottets mening inte någon anledning för riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen med det innehåll som motionärerna föreslår.

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen i denna del och avstyrker motion Sk29.

Hanteringen av småbelopp hos Kronofogdemyndigheten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att allmänna mål om småbelopp ska kunna avslutas genom att förrättningskostnaderna jämkas.

Propositionen

Regeringen föreslår att Kronofogdemyndigheten får möjlighet att hantera resterande småbelopp i allmänna mål genom att förrättningskostnaderna jämkas så mycket som behövs för att huvudfordringen ska bli fullbetald, på samma sätt som redan i dag kan ske i enskilda mål.

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 1 juni 2008 och ska även tillämpas på resterande småbelopp som uppkommit före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen även i denna del.

Reservation

Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, punkt 1 (v)

av Marie Engström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om en översyn av möjligheten att införa sekretesskydd i de fall där det föreligger missvisande uppgifter om betalningsföreläggande och antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) och lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1172). Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:116 i denna del och motion 2007/08:Sk29.

Ställningstagande

Den föreslagna sekretessregeln omfattar bara Kronofogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning. Förslaget till rättelsebestämmelse i databaslagen tar däremot sikte på all behandling av uppgifter. Precis som man skriver i propositionen innebär det att även om blockering används som rättelsemetod för uppgifter i t.ex. betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen, kommer det inte att finnas något skydd mot att uppgifterna lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen.

I dag registreras t.ex. företag redan vid ansökan om betalningsföreläggande, utan hänsyn till om ärendet senare återkallas eller går vidare och blir ett utslag. Den situationen kan i vissa fall innebära stora problem för företagen då man i praktiken kan få svårt att få lån, handla på kredit osv.

Jag anser att regeringen bör se över möjligheten att införa sekretesskydd även i de fall där missvisande uppgifter om betalningsförelägganden finns.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,

2.    lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3.    lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1172),

4.    lag om ändring i utsökningsbalken.

Följdmotionen

2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av möjligheten att införa sekretesskydd i de fall där det föreligger missvisande uppgifter om betalningsföreläggande.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag