Skatteutskottets betänkande

2007/08:SkU23

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens proposition 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. och avstyrker de motioner som väckts i ärendet. Förslaget innebär bl.a. att betalningsrutinerna för trängselskatten förenklas. Ett system med månatliga debiteringar av skatten införs. Alla skattskyldiga kommer att underrättas om ett beskattningsbeslut per månad och bil, och i beslutet ska de skäl som bestämt utgången redovisas. Betalningstiden förlängs och kommer i normalfallet att infalla vid utgången av en månad. Tilläggsavgiften vid försenad betalning bestäms till 500 kr och får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad.

Utskottets ledamöter från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat reservationer till förmån för motionsyrkanden om bl.a. höjd tilläggsavgift.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

3. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:52 och avslår motionerna 2007/08:Sk25 yrkandena 1–3 och 2007/08:Sk26.

Reservation 1 (v)

Reservation 2 (mp)

Stockholm den 25 mars 2008

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s), Agneta Berliner (fp) och Staffan Danielsson (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2007/08:52 lämnas förslag till ändringar i bl.a. lagen (2004:629) om trängselskatt. Syftet med de nya reglerna om beslut och betalning är att förenkla betalningsrutinerna, göra systemet mer användarvänligt och underlätta administrationen. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Bakgrund

Lagen (2004:629) om trängselskatt trädde i kraft den 1 januari 2005. Med stöd av lagen kan tids- och platsrelaterade skatter tas ut. Under en försöksperiod mellan den 3 januari och den 31 juli 2006 var ägare till svenskregistrerade fordon skyldiga att betala en s.k. trängselskatt för passage på vardagar mellan vissa tider in till eller ut ur Stockholms innerstad (prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 35). Efter beslut av riksdagen återinfördes trängselskatten i Stockholm fr.o.m. den 1 augusti 2007 (prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19, rskr. 212). Syftet med skatten är att minska fordonsträngseln och förbättra stadsmiljön, men även att bidra till att finansiera investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen.

En av regeringen särskilt utsedd förhandlingsman har haft i uppdrag att bl.a. utvärdera hur vägavgifter i form av trängselskatt kan vara en del av finansieringen av väginfrastrukturen i Stockholms län (dnr N2006/9229/IR). Förhandlingsuppdraget slutredovisades i december 2007. I en delrapport från slutet av januari 2007 lämnade förhandlingsmannen ett antal förslag till förändringar i utformningen av trängselskatten i syfte att bl.a. förenkla systemet. Flera av dessa förslag behandlades i ovan nämnda proposition 2006/07:109. Förslagen i nu föreliggande proposition om förlängd betalningstid och månatliga betalningar bygger på förhandlingsmannens förslag.

Utskottets överväganden

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag och avslår motionerna.

Jämför reservationerna 1 (v) och 2 (mp).

Propositionen

I syfte att råda bot på vissa administrativa problem med främst betalningen av trängselskatt föreslår regeringen ett antal ändringar i lagen (2004:629) om trängselskatt. Förslaget innebär bl.a. att ett beskattningsbeslut ska omfatta alla skattepliktiga passager under en kalendermånad i stället för, som i dag, ett kalenderdygn. Beskattningsbeslut av Vägverket genom s.k. automatiserad behandling ska fattas senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet om skatt avser. Betalning av skatten ska ske senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beskattningsbeslutet avser. Detta innebär exempelvis att de beslut som avser januari månads passager ska fattas senast den 20 februari, och skatten för passagerna ska betalas senast den 31 mars.

Vidare föreslås att det nu gällande undantaget från förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om underrättelse och motivering av myndighets beslut tas bort. Skattskyldiga ska därmed i fortsättningen underrättas om beskattningsbesluten, och besluten ska innehålla de skäl som har bestämt utgången.

För att renodla uppdelningen av Vägverkets och Skatteverkets beslutsbefogenheter föreslås att förvaltningslagens bestämmelser om rättelser och omprövning inte ska kunna tillämpas i fråga om beslut av Vägverket. Vägverket ska dock även fortsättningsvis med stöd av lagen om trängselskatt kunna besluta om rättelse, om ett beslut om skatt eller avgift har blivit uppenbart oriktigt på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen. Omprövning av beslut om skatt eller avgift ska liksom tidigare göras av Skatteverket.

Regeringen anser att införandet av månadsdebitering och tydliga beskattningsbeslut gör att behovet av expeditionsavgift bortfaller. Bestämmelserna om expeditionsavgift bör därför tas bort. Tilläggsavgiften blir därmed den enda avgift som kan tas ut vid försenad betalning. En höjning av avgiften från 200 till 500 kr föreslås. Beslut om tilläggsavgift genom automatiserad behandling ska fattas senast 20 dagar efter den dag då skatten skulle ha betalats.

Skatteverket har möjlighet att fatta beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift utan föregående beslut av Vägverket genom automatiserad behandling. Skatteverket föreslås få en tidsfrist för att fatta beslut i sådana fall. Om frågan gäller trängselskatt får beslut fattas senast 60 dagar efter den dag då ett beslut genom automatiserad behandling senast skulle ha kunnat fattas. Om frågan gäller tilläggsavgift får beslut fattas senast 60 dagar efter den dag då skatten skulle ha betalats. Vidare föreslås en tidsfrist inom vilken Skatteverket får fatta omprövningsbeslut på eget initiativ. Denna löper ut 60 dagar efter det första beslutet som fattats i frågan och överensstämmer med fristen för de skattskyldiga att begära omprövning.

En begäran om omprövning av ett beslut om rättelse som Vägverket har fattat eller av ett omprövningsbeslut som Skatteverket har fattat på eget initiativ ska ges in till Skatteverket senast 60 dagar efter beslutsdagen. Om den skattskyldige har begärt omprövning av ett beslut om tilläggsavgift, får Skatteverket till den skattskyldiges fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått tilläggsavgiften, även om tiden har gått ut för att begära omprövning av beskattningsbeslutet.

Utöver ändringarna i lagen om trängselskatt föreslås ett förtydligande i vägtrafikskattelagen (2006:227) så att det klart framgår att det är Skatteverket som ska besluta om befrielse från dröjsmålsavgift. Med anledning av detta föreslås även en ändring av en hänvisning i lagen (1972:435) om överlastavgift. I vägtrafikskattelagen föreslås även ett undantag från förvaltningslagens regler om rättelse och omprövning beträffande Vägverkets beslut om vägtrafikskatt genom automatiserad behandling. Sådana beslut som är uppenbart oriktiga ska redan i dag under vissa förutsättningar rättas av Vägverket med stöd av en bestämmelse i vägtrafikskattelagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Myndigheternas totala kostnader för uppbörd och service beräknas minska liksom antalet omprövningsärenden m.m. när antalet beslut blir färre. Indrivningen förväntas bli effektivare när besluten avser en längre period och därmed också större belopp. De ekonomiska konsekvenserna av förslagen i propositionen kommer närmare att behandlas i den kommande propositionen om tilläggsbudget 1 för 2008.

Motionerna

I motion Sk25 yrkande 1 av Per Bolund m.fl. (mp) begärs att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att ersätta trängselskatten med ett system med kommunala trängselavgifter (yrkande 1). Vidare anförs att förändringarna i systemet med betalning av trängselskatt bättre måste anpassas till bilpoolsanvändare, t.ex. genom att ett system med daglig betalning behålls parallellt med den föreslagna månatliga debiteringen (yrkande 3). Ändringarna i betalningsrutinerna kan annars medföra minskad flexibilitet för dem som ingår i t.ex. bilpooler, eftersom de förlorar möjligheten att betala endast för egna dagliga resor. Detta kan i sin tur göra det svårare för bilpooler att verka och växa i omfattning, befarar motionärerna. I motionen begärs också ett tillkännagivande om vad som anförts om tilläggsavgiften (yrkande 2). Enligt motionärerna finns det inte någon anledning att sänka tilläggsavgiften till en fjärdedel av nuvarande maximala månatliga avgift på 2 000 kr. Risken är stor att en sådan kraftig sänkning leder till sämre efterlevnad och därmed sämre trafikstyrningseffekt.

Motionärerna bakom motion Sk26 av Peter Pedersen m.fl. (v) är positiva till förslagen i propositionen med ett undantag, nämligen höjningen av tilläggsavgiften. Motionärerna anser att den föreslagna höjningen är för liten och att tilläggsavgiften bör bestämmas till 1 000 kr per bil och kalendermånad. Som jämförelse nämner motionärerna att straffavgiften inom Stockholms kollektivtrafik är 1 200 kr.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det viktigt att systemet med beskattningsbeslut och betalning av trängselskatt är tydligt och enkelt att administrera både för myndigheter, företag och enskilda. Det befintliga systemet har med rätta kritiserats för att betalning ska ske utan att den skattskyldige fått något beskattningsbeslut och för att det är svårt att veta vad och hur mycket som ska betalas. Problemen beror i huvudsak på att det fattas ett beskattningsbeslut för varje dag som en skattepliktig passage skett och att det därför kan vara svårt att hålla isär de olika dagar och passager som skatt ska betalas för. Även betalningsfristerna har kritiserats för att vara alltför korta. Mot denna bakgrund anser utskottet att systemet för beslut och betalning av trängselskatt bör ändras på det sätt som regeringen föreslår. Enligt utskottets mening kommer de nya reglerna om månatliga debiteringar av skatten och förlängd betalningstid att innebära betydande förenklingar jämfört med nuvarande system. En annan fördel är att betalning av skatten i normalfallet inte kommer att behöva göras förrän i slutet av en månad, vilket möjliggör samordning med betalning av övriga utgifter. Det blir således lättare för de skattskyldiga att betala skatten; inte minst kommer administrationen för små och mellanstora företag att underlättas.

Utskottet är inte berett att tillmötesgå yrkandet i motion Sk25 om att behålla ett system med daglig betalning parallellt med det föreslagna systemet. Motionärernas oro för att ändringarna kommer att försvåra för bilpooler att verka och växa i omfattning förefaller enligt utskottets mening överdriven.

I och med förslaget om att beskattningsbeslut ska avse kalendermånad och inte kalenderdygn anser utskottet att det inte längre finns något skäl till att behålla nuvarande undantag från förvaltningslagens bestämmelser om underrättelse och motivering av myndighets beslut. Som regeringen föreslår bör undantaget tas bort. Detta innebär att de skattskyldiga i fortsättningen ska underrättas om beskattningsbesluten och de skäl som har bestämt utgången. Därmed förbättras också rättssäkerheten för de enskilda.

Vad beträffar frågan om tilläggsavgift vill utskottet framhålla att avgiften givetvis måste vara av sådan storlek att den utgör ett effektivt påtryckningsmedel för att betala trängselskatten i rätt tid. Vidare bör avgiften bestämmas till ett belopp som står i rimlig proportion till den obetalda skatten. I dag uppgår tilläggsavgiften vid försenad betalning till 200 kr, och den kan påföras en gång per bil och kalenderdygn. Regeringen föreslår att tilläggsavgiften ska höjas till 500 kr och att den får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad. Med hänsyn till att det totala skattebeloppet under en månad kan uppgå till 1 380 kr anser utskottet, i motsats till motionärerna, att regeringens förslag är rimligt. I motion Sk26 jämförs tilläggsavgiften med den sanktionsavgift en resenär får betala om han eller hon reser inom Stockholms kollektivtrafik utan att erlägga giltigt färdbevis. Även vid den jämförelsen anser utskottet att den föreslagna tilläggsavgiftens storlek framstår som väl avvägd.

Utskottet har heller inte något att invända mot regeringens förslag i övrigt. Det sagda innebär att utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionerna Sk25 yrkandena 2 och 3 och Sk26.

Frågor om riksdagens rätt att besluta om skatter och avgifter till staten och att bestämma om användningen av statens medel regleras framför allt i regeringsformen. I betänkande 2006/07:SkU19 uttalade utskottet att det förutsatte att regeringen snarast tog erforderlig kontakt med Grundlagsutredningen (Ju 2004:11) för att inhämta synpunkter om möjligheterna att tillåta uttag av lokalt eller regionalt beslutade trängselavgifter. Utskottet noterar att en expertgrupp, tillsatt av Grundlagsutredningen, överlämnat en rapport om normgivningsmakten i slutet av oktober 2007. I rapporten föreslås bl.a. att riksdagen direkt till en kommun eller till regeringen ska kunna delegera föreskriftsrätt i fråga om trängselskatter och kommunala parkeringsavgifter. Grundlagsutredningen har ännu inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Utskottet anser att resultatet av utredningens arbete och regeringens överväganden med anledning därav bör avvaktas och avstyrker därmed även motion Sk25 yrkande 1.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. (v)

 

av Marie Engström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om höjd tilläggsavgift. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:52 och motion 2007/08:Sk26 och avslår motion 2007/08:Sk25 yrkandena 1–3.

Ställningstagande

Vänsterpartiet har redan tidigare förespråkat vissa förbättringar när det gäller betalningsrutinerna för trängselskatten, bl.a. har vi lyft fram behovet av månatliga debiteringar av skatten. Jag välkomnar därför regeringens förslag om att införa månatliga skattebeslut och att bilägaren ska underrättas om vilket belopp som ska betalas. Jag är också positiv till förslagen i övrigt med ett undantag, nämligen höjningen av tilläggsavgiften. Den nuvarande nivån på tilläggsavgiften är baserad på att det sker ett skattebeslut per dag. När skattebeslutet nu ska omfatta en hel månad är det viktigt att straffavgiften bestäms till ett belopp som kan utgöra ett effektivt påtryckningsmedel att betala skatten inom angiven tid. Jag delar motionärernas uppfattning att den höjning av avgiften som regeringen föreslår är för liten. Som jämförelse kan nämnas att straffavgiften för en resenär som reser med Stockholms kollektivtrafik utan giltigt färdbevis uppgår till 1 200 kr. Vid en sådan jämförelse framstår 500 kr som en tämligen låg avgift, speciellt mot bakgrund av att bilister (dvs. i huvudsak män) generellt har högre inkomster än kollektivtrafikresenärer. Det är heller inte acceptabelt att det transportslag som används i högre utsträckning av kvinnor ska bestraffas hårdare. I dag kan den sammanlagda tilläggsavgiften under en månad uppgå till 2 000 kr. I likhet med motionärerna bakom motion Sk26 anser jag att tilläggsavgiften för en skattskyldig som inte betalar trängselskatten i tid bör bestämmas till 1 000 kr per bil och kalendermånad.

Det sagda innebär att jag tillstyrker propositionen och motion Sk26.

2.

Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. (mp)

 

av Helena Leander (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om bilpooler, höjd tilläggsavgift och att ersätta trängselskatten med ett system med kommunala eller regionala trängselavgifter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:52 och motion 2007/08:Sk25 yrkandena 1–3 och avslår motion 2007/08:Sk26.

Ställningstagande

Miljöpartiet välkomnar i stort förslagen till ändringar i systemet med betalning av trängselskatt. Genom att samla samtliga betalningar till en månatlig räkning förenklas betalningen för de flesta användare, samtidigt som administrationskostnaderna kan sänkas. Jag vill dock understryka vikten av att regeringen noga följer effekterna av förändringarna för att så snabbt som möjligt se om och hur dessa påverkar trafiksituationen i det område som omfattas av trängselskatt.

I propositionen saknas dock vissa väsentliga åtgärder för att göra trängselskatten riktigt effektiv. Trängselskatt är en statlig skatt, vilket gör systemet trögföränderligt, svåradministrerat och onödigt kostsamt. En viktig åtgärd för att åstadkomma ett flexibelt och väl fungerande system skulle vara att ersätta trängselskatten med ett system med kommunala eller regionala trängselavgifter. I den rapport om normgivningsmakten som överlämnats till Grundlagsutredningen föreslås visserligen att riksdagen ska kunna delegera föreskriftsrätten i fråga om trängselskatt till en kommun, vilket är i steg i rätt riktning. Däremot föreslås pålagan även fortsättningsvis tas ut som en skatt, med all skattelagstiftningsformalia som följer med det, i stället för som en avgift, vilket skulle förenkla hanteringen. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med förslag till grundlagsändring som möjliggör att en kommunal eller regional trängselavgift tas ut.

I dag får tilläggsavgift vid försenad betalning påföras högst en gång per bil och kalenderdygn, och den sammanlagda avgiften får inte överstiga 2 000 kr per bil under en kalendermånad. Det finns enligt min mening ingen anledning att sänka den månatliga tilläggsavgiften till en fjärdedel av nuvarande maximala avgift. Risken är stor att en sådan kraftig sänkning leder till sämre efterlevnad av lagens regler och därmed sämre trafikstyrningseffekt. Det skulle också innebära en subvention till de personer som helt struntar i att betala trängselskatten.

Slutligen anser jag att förändringarna i systemet med betalning av trängselskatt bättre måste anpassas till bilpoolsanvändare. Hittills har undantaget för miljöbilar gjort att de flesta bilpoolsbilar kör gratis, men när miljöbilsundantaget tas bort 2012, eller redan 2009 som Carl Cederschiöld föreslagit i sin utredning, finns risk att betalningssystemet kommer att göra det svårare för bilpooler att verka och växa i omfattning. Flexibiliteten minskar för dem som ingår i bilpooler och även för personer som delar en bil, eftersom de förlorar möjligheten att betala endast för egna dagliga resor. Regeringen bör återkomma med förslag om hur systemet bättre kan anpassas för dessa användare, t.ex. genom att ett system med daglig betalning behålls parallellt med den föreslagna månatliga debiteringen.

Sammanfattningsvis föreslår jag att riksdagen bifaller propositionen och som sin mening ger regeringen till känna vad jag ovan anfört.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

2.    lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

3.    lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

Följdmotionerna

2007/08:Sk25 av Per Bolund m.fl. (mp):

1.

Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag till lagstiftning som gör det möjligt att ersätta trängselskatten med ett system med kommunala trängselavgifter.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tilläggsavgiften inte bör sänkas i förhållande till nu gällande maximala månatliga avgift.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen bör anpassas bättre till bilpoolsverksamhet.

2007/08:Sk26 av Peter Pedersen m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tilläggsavgiften bör uppgå till 1 000 kr per månad.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag