Skatteutskottets betänkande

2007/08:SkU17

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet i allt väsentligt regeringens proposition 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008. Det innebär att utskottet tillstyrker förslag om höjd koldioxidskatt, höjd energiskatt på diesel, höjt avdrag för resor till och från arbetet samt tjänsteresor, indexuppräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna, sänkt fordonsskatt för dieselpersonbilar, höjd fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar, ändrad återbetalning av energi- och koldioxidskatt till jord-, skogs- och vattenbruket, sänkt energiskatt på el i norra Sverige, höjda elproduktionsskatter, höjd skatt på öl och sänkt skatt på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl, höjd tobaksskatt, slopad beskattning av privatinförsel av cigaretter från Slovenien och sänkt lotteriskatt. De föreslagna skatteförändringarna ingår i beräkningen av 2008 års statsinkomster.

På grund av s.k. lagkollision föreslår utskottet att propositionens förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt och lag om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007–2011 års taxeringar i stället ska behandlas i betänkandet 2007/08:SkU10.

Utskottet föreslår, även det på grund av lagkollision, viss förändring av regeringens förslag till ändring i 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi samt ett par mindre ändringar av regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafiksskattelagen och lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Vidare föreslår utskottet ändring i 11 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi och i vägtrafikskattelagens (2006:227) bilaga 1 tillföljd av ett regeringsbeslut om att Malungs kommun ska byta namn till Malung-Sälens kommun fr.o.m. den 1 januari 2008.

Utskottet avstyrker fem motioner som väckts med anledning av propositionen. Till betänkandet har lämnats tre reservationer (s, v och mp).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008

Riksdagen

1. antar regeringens förslag till

a. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

b. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

c. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

d. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

e. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med de ändringarna att

– dels den föreslagna ändringen i 2 kap. 1 § utgår ur förslaget,

– dels lagförslaget tillförs en ändring i 11 kap. 4 § som innebär att ordet "Malung" ska bytas ut mot "Malung-Sälen",

f. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen i 12 kap. 5, 27 och 29 §§ samt 16 kap. 27 § att ordet "skall" ska bytas ut mot "ska",

g. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

h. lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,

i. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) med de ändringarna att lagförslaget tillförs

– dels en ändring i 2 kap. 11 § första stycket som innebär att ordet "tredje" ska bytas ut mot "fjärde",

– dels en ändring i bilaga 1 till lagen som innebär att ordet "Malungs" ska bytas ut mot "Malung-Sälens",

j. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2. antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:11 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Sk1 yrkandena 1–17, 2007/08:Sk2, 2007/08:Sk3 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sk4 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk5 yrkandena 1–8.

Reservation 1 (s)

Reservation 2 (v)

Reservation 3 (mp)

Stockholm den 27 november 2007

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c) och Helena Leander (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 lämnar regeringen förslag till lagstiftning i olika frågor på i huvudsak punktskatteområdet som aviserades i budgetpropositionen för 2008. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har inte granskats av Lagrådet då de författningstekniskt och även i övrigt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

De bestämmelser i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt (regeringens lagförslag 1) och lagen om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007–2011 års taxeringar (regeringens lagförslag 10) som är aktuella för ändring i ärendet är även föremål för ändring, med ikraftträdande den 1 januari 2008, i ärendet om avskaffad statlig fastighetskatt (prop. 2007/08:27). Regeringens lagförslag 1 och 10 utgår därför ur det här ärendet för att i stället behandlas av riksdagen i betänkande 2007/08:SkU10 Reformerad beskattning av bostäder. Lagkollision medför också att den av regeringen föreslagna ändringen i 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (energiskattelagen) utgår ur regeringens lagförslag 6. Den aktuella paragrafen har varit föremål för ändring även i betänkande 2007/08:SkU3 Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank med ikraftträdande den 1 januari 2008. Paragrafen föreslås därför i stället ändras enligt utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Utskottets lagförslag finns i bilaga 3. Utskottet föreslår även att regeringens lagförslag 11 tillförs en följdändring i 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen (2006:227). Till följd av ett regeringens beslut den 1 mars 2007 (dnr Fi2005/3358) om att ändra namn från Malungs kommun till Malung-Sälens kommun föreslår utskottet följdändringar i energiskattelagen och i vägtrafikskattelagens bilaga 1. Slutligen föreslår utskottet avseende regeringens förslag 7, lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1227), att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska” (se även bet. 2007/08:SkU10).

Med anledning av propositionen har fem motioner väckts. Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.

Förslaget att sänka energiskatten på el i norra Sverige har varit föremål för statsstödsgranskning av Europeiska unionens kommission (kommissionen). Kommissionen har den 16 maj 2007 godkänt reduceringen av skattesatsen (EUT C 173, 26.7.2007, s. 1).

Utskottet har uppvaktats i ärendet av Svensk Energi och SKGS. SKGS är en samarbetsorganisation för Skogsindustrierna, Plast- och Kemiföretagen, SveMin och Jernkontoret inom Svenskt Näringsliv.

Bakgrund

De nu aktuella skattefrågorna har tidigare under hösten 2007 behandlats av utskottet i samband med yttrandet till finansutskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen för 2008 (yttr. 2007/08:SkU1y). Utskottet ställde sig då bakom samtliga de aviserade förändringarna (avvikande meningar s, v och mp). De skatteförändringar som föreslås i proposition 11 ingår således i beräkningen av 2008 års statsinkomster som har beslutats av riksdagen (bet. 2007/08:FiU1, res. s, v och mp). Skatteförändringarna påverkar statsbudgeten 2008 enligt följande.

En höjning av den generella koldioxidskatten med 6 öre per kilo koldioxid beräknas öka intäkterna med 1,64 miljarder kronor. Höjningen av energiskatten på diesel beräknas förstärka intäkterna med 0,74 miljarder kronor. Höjningen av avdraget för resor till och från arbetet beräknas minska intäkterna med 0,14 miljarder kronor.

Kompensationen till jord-, skogs- och vattenbruket för energiskattehöjningen beräknas kosta 0,06 miljarder kronor. Den sänkta gränsen för återbetalning av skatt på bränslen och el för dessa verksamheter bedöms minska intäkterna med 0,07 miljarder kronor. Sänkningen av fordonsskatten för dieseldrivna personbilar beräknas leda till en utebliven intäkt på 0,10 miljarder kronor.

En höjning av fastighetsskatten på vattenkraftverk från 1,2 % till 1,7 % beräknas medföra en intäktsförstärkning med 0,46 miljarder kronor. Skatten på den termiska effekten i kärnkraftverk ger en budgetförstärkning med 0,56 miljarder kronor då den höjs med 24 %.

En höjning av fordonsskatten på lätta lastbilar och lätta bussar beräknas öka intäkterna med 0,29 miljarder kronor.

De föreslagna skattehöjningarna på tobak och alkohol beräknas ge sammanlagt 2,27 miljarder kronor, varav tobak svarar för 1,93 miljarder kronor och alkohol för 0,34 miljarder kronor.

En sänkning av lotteriskatten beräknas minskar intäkterna med 0,04 miljarder kronor.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslagen till lagstiftning i de olika skattefrågorna som nämnts ovan.

Det rör sig på energi- och miljöskatteområdet om följande åtgärder: höjning av koldioxidskatten med 6 öre per kg koldioxid, höjning av energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre per liter, höjning av avdraget för resor till och från arbetet samt tjänsteresor, uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna efter prisutvecklingen (indexering), sänkning av fordonsskatten för dieselpersonbilar, höjning av fordonsskatten för lätta lastbilar och lätta bussar, sänkning av gränserna för återbetalning till jordbruket, skogsbruket och vattenbruket av skatt på bränslen respektive skatt på el från 1 000 kr till 500 kr samt vid uppnådd gräns återbetalning av hela beloppet, höjning av den nuvarande återbetalningen för diesel som används i jordbrukets arbetsmaskiner för att kompensera för höjningen av energiskatten på diesel, sänkning av energiskatten med 3 öre per kWh för el som förbrukas i hushålls- och servicesektorerna i vissa kommuner i norra Sverige samt höjning av elproduktionsskatterna (höjning av fastighetsskatten för vattenkraftverk från 1,7 % till 2,2 % samt höjning av skatten på termisk effekt i kärnkraftverk med 24 % till 12 648 kr per megawatt och månad).

På alkoholskatteområdet föreslås en höjning av skatten på öl från 1,47 kr till 1,66 kr per volymprocent och liter och en sänkning av skatten på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl från 22,08 kr till 21,58 kr per liter för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent. I fråga om tobaksbeskattningen föreslås att styckeskatten på cigaretter höjs med 3 öre från 28 öre till 31 öre per cigarett, att skatten på röktobak höjs från 975 kr till 1 560 kr per kg samt att skatten på snus höjs från 246 kr till 336 kr per kg. Vidare föreslås att beskattningen av privatinförsel av cigaretter från Slovenien ska upphöra att gälla. Det föreslås också att lotteriskatten ska sänkas från 36 % till 35 % av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m., lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2000:466) om termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007–2011 års taxeringar, vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Utskottets överväganden

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om höjd koldioxidskatt, höjd energiskatt på diesel, höjt avdrag för resor till och från arbetet samt tjänsteresor, indexuppräkningen av energi- och koldioxidskattesatserna, sänkt fordonsskatt för dieselpersonbilar, höjd fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar, ändrad återbetalning av energi- och koldioxidskatt till jord-, skogs- och vattenbruket, sänkt energiskatt på el i norra Sverige, höjda elproduktionsskatter, höjd skatt på öl och sänkt skatt på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl, höjd tobaksskatt, slopad beskattning av privatinförsel av cigaretter från Slovenien och sänkt lotteriskatt. Utskottet avstyrker motionsförslagen om bl.a. ytterligare koldioxidskattehöjningar, höjd skatt på diesel, avslag på förslaget att höja avdraget för resor till och från arbetet, avslag på förslaget att sänka gränsen för återbetalning till jord-, skogs- och vattenbruket, olika förändringar av fordonsskatten, utredning av skatten på s.k. alkoläsk, en annorlunda fördelning av tobaksskattehöjningen, avslag på förslaget att sänka lotteriskatten, införande av en registreringsskatt, en miljöskatt på fluorerade gaser och klimatskatt på flyg.

Jämför reservationer s, v och mp.

Propositionen

Energi- och miljöbeskattning

Höjd koldioxidskatt

I syfte att förbättra miljöstyrningen anser regeringen att den generella koldioxidskattenivån bör höjas. Regeringen föreslår att koldioxidskatten höjs med 6 öre per kg koldioxid. Den procentuella koldioxidskattenedsättningen om 79 % av den generella nivån behålls för bränslen som förbrukas i stationära motorer eller för uppvärmning inom industrin, värmeproduktion i kraftvärmeverk samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna. Den föreslagna höjningen om 6 öre motsvarar för dessa sektorer därför drygt 1 öre, allt per kg koldioxid. Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 1 och 4 a §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (energiskattelagen).

Höjd energiskatt på diesel

Energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 bör enligt propositionen höjas med 20 öre per liter. Detta i syfte att minska bränsleförbrukningen inom transportsektorn. Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 1 § energiskattelagen.

Höjt avdrag för resor till och från arbetet samt tjänsteresor

I propositionen föreslår regeringen att det belopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats, för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs från 18 kr till 18 kr och 50 öre per mil. Avdrag för resor med förmånsbilar höjs från 9 kr till 9 kr och 50 öre per mil med undantag för dieseldrivna förmånsbilar som höjs från 6 kr till 6 kr och 50 öre per mil. Regeringen anser att höjningen av avdraget utgör en rimlig kompensation för de föreslagna skattehöjningarna på drivmedel. Regeringen föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering. Förslaget föranleder ändringar i 12 kap. 5, 27 och 29 §§ samt 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppräkning av energi- och koldioxidskattesatserna efter prisutvecklingen

För att realvärdesäkra energi- och koldioxidskattesatserna sker sedan 1994 en årlig indexomräkning. Regeringen föreslår därför att energi- och koldioxidskattesatserna för kalenderår 2008 räknas upp motsvarande förändringarna i konsumentprisindex under perioden juni 2006–juni 2007. Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 1, 4 a och 10 §§ samt 11 kap. 3 § energiskattelagen.

Sänkt fordonsskatt för dieselpersonbilar

Regeringen erinrar om att en utgångspunkt för uttaget av fordonsskatt är att den sammanlagda skattebelastningen ska vara lika stor oavsett vilket drivmedel som används. Mot bakgrund av att energiskatten på diesel föreslås höjas med 20 öre per liter utan någon motsvarande höjning av skatten på bensin anser regeringen att skillnaden i fordonsskatt mellan bensin- och dieseldrivna personbilar ska minskas i motsvarande mån. Regeringen föreslår därför att fordonsskatten för dieseldrivna personbilar som beskattas efter vikt ska sänkas med 4,5 %. För de bilar som beskattas efter koldioxidutsläpp ska miljö- och bränslefaktorn sättas ned till 3,3. För bilar som blir skattepliktiga fr.o.m. den 1 januari 2008 ska fordonsskatten sänkas ytterligare genom att miljö- och bränslefaktorn sätts ned till 3,15. Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 10 § vägtrafikskattelagen (2006:227) och i bilagan till lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Höjd fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar

Fordonsskatten för lätta lastbilar och lätta bussar är lägre än för jämförbara personbilar. Skatteskillnaden driver enligt regeringen fram samhällsekonomiskt omotiverade kostnader. Dessutom anser regeringen att den lägre skattenivån kan ifrågasättas ur miljöperspektiv, eftersom dessa fordon inte har lika strikta utsläppskrav som personbilar. Regeringen föreslår därför att fordonsskatten för de flesta lätta lastbilar och lätta bussar ska höjas med 45 %. Den föreslagna skattehöjningen begränsas i de lägsta viktklasserna. Förslaget föranleder ändringar i bilagan till lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

Återbetalning av energi- och koldioxidskatt till jord-, skogs- och vattenbruket

I propositionen föreslås att gränserna för återbetalning till jord-, skogs- och vattenbruket av skatt på bränslen respektive skatt på el sänks från 1 000 kr till 500 kr. Om gränserna är uppnådda ska återbetalning medges med hela beloppet. Vidare föreslås att den föreslagna höjningen av energiskatten på diesel ska kompenseras genom en höjning av den nuvarande återbetalningen för diesel som används i jordbrukets arbetsmaskiner.

Förslagen föranleder ändringar i 6 a kap. 1 §, 9 kap. 8 § samt 11 kap. 12 § energiskattelagen.

Sänkt energiskatt på el i norra Sverige

Regeringen föreslår att den lägre energiskattesatsen på el, som gäller för förbrukning i hushålls- och servicesektorerna i vissa kommuner i norra Sverige, sänks med 3 öre per kWh fr.o.m. den 1 januari 2008. Sedan juli 1981 har energiskattesatsen i hushålls- och servicesektorerna varit lägre i norra Sverige. Den lägre skattsatsen är motiverad av klimatskäl. Den nu aktuella sänkningen av energiskattesatsen på el i norra Sverige har statsstödsgranskats och godkänts av kommissionen den 16 maj 2007. Förslaget föranleder ändringar i 11 kap. 3 § energiskattelagen.

Höjda elproduktionsskatter

Regeringen föreslår att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs med 24 % till 12 648 kr per megawatt och månad. Fastighetsskatten för vattenkraftverk föreslås samtidigt höjas från 1,2 % till 1,7 %. Tillsammans med den tillfälliga höjningen av skatten med 0,5 % under taxeringsåren 2007–2011 kommer fastighetsskatten för vattenkraftverk fr.o.m. 2008 därmed att uppgå till 2,2 %. Förslaget föranleder ändringar i 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 2 och 5 §§ lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och 1 § lagen om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007–2011 års taxeringar.

Övriga punktskattefrågor

Höjd skatt på öl och sänkt skatt på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl

Som ett led i finansieringen av jobbskatteavdraget och andra skattesänkningar som regeringen i budgetpropositionen 2008 bedömer bör genomföras föreslår regeringen en justering av alkoholskatten. Skatten på öl ska enligt regeringen höjas från 1,47 kr till 1,66 kr per volymprocent alkohol och liter. Det bör enligt regeringen inte föreligga någon skillnad i beskattningen mellan öl och vin per volymprocent alkohol och liter. Även utifrån EG-bestämmelserna finns det enligt regeringen skäl för en överensstämmelse mellan skatten på öl och vin. Regeringen föreslår därför att skatten på vin samt andra jästa drycker än vin eller öl ska sänkas från 22,08 kr till 21,58 kr per liter för drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent. Regeringen föreslår även att den skatt som i vissa fall tas ut vid privat import av alkoholvaror från tredje land justeras på motsvarande sätt som skatten på öl och vin.

Ändringarna föranleder ändringar i 2–4 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt och i 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Höjd tobaksskatt

Som ett led i finansieringen av jobbskatteavdraget och andra skattesänkningar som regeringen i budgetpropositionen 2008 bedömer bör genomföras föreslår regeringen en viss höjning av tobaksskatten. Regeringen anför också att det av folkhälsoskäl är viktigt att skatten på cigaretter inte är alltför låg samtidigt som hänsyn tas till priset på cigaretter i närliggande länder samt risken för ökad smuggling. Regeringen föreslår att styckeskatten på cigaretter höjs med 3 öre från 28 öre till 31 öre per cigarett. Av folkhälsoskäl anser regeringen även att skatten på snus ska höjas och föreslår att skatten på snus höjs från 246 kr till 336 kr per kilo. Vidare föreslås att skatten på röktobak höjs från 975 kr till 1 560 kr per kilo. Motsvarande höjning föreslås beträffande den skatt på cigaretter, röktobak och snus som i vissa fall tas ut vid privat import av tobaksvaror från tredje land.

Regeringen föreslår vidare att bestämmelserna om beskattningen av privatinförsel av cigaretter från Slovenien ska upphöra att gälla fr.o.m. den 1 januari 2008 och inte tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2007.

De föreslagna tobaksskatteändringarna föranleder ändringar i 2, 8 och 35 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt samt i 1 och 2 §§ lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror och i 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Sänkt lotteriskatt

Mot bakgrund av att intäkterna från trav- och galoppsporten under senare tid minskat föreslår regeringen att lotteriskatten återställs till den nivå skatten hade före den 1 juli 1997. Den föreslår därmed att lotteriskatten sänks från 36 % till 35 % av den behållning som återstår sedan de sammanlagda vinster som betalats ut till vinnarna i lotteriet räknats av från de sammanlagda insatserna. Förslaget föranleder ändring i 1 b § lagen (1991:1482) om lotteriskatt.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Ändringarna i lagen om statlig fastighetsskatt, inkomstskattelagen och lagen om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007–2011 års taxeringar ska tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

Motionerna

I motion 2007/08:Sk4 yrkande 1 av Lars Johansson m.fl. (s) hemställs att riksdagen beslutar att även höja skatten på diesel i miljöklass 3 med 20 öre per liter fr.o.m. den 1 januari 2008. Detta för att förhindra att den dieseln tar marknadsandelar vid höjningar av skatten på diesel i miljöklass 1 och 2. Den höjda skatten på diesel påverkar åkerinäringen och kollektivtrafiken, varför villkoren för dessa näringar enligt motionärerna kan behöva ses över. I yrkande 2 begärs att riksdagen tillkännager för regeringen att frågan om skatt på s.k. alkoläsk bör utredas. Alkoläsk riktar sig främst till ungdomar, som enligt motionärerna ofta är mycket priskänsliga. En högre skatt på alkoläsk skulle därför kunna minska ungdomars bruk av alkohol.

I motion 2007/08:Sk2 av Marie Nordén och Claes-Göran Brandin (s) begärs ett tillkännagivande om att regeringen bör se över hur konsekvenserna av den höjda diesel- respektive fordonsskatten slår för kollektivtrafiken och vid behov föreslå åtgärder för hur kollektivtrafiken ska kompenseras.

I motion 2007/08:Sk3 yrkandena 1 och 2 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (s) hemställs att riksdagen beslutar om ändring i både förslaget om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt och i förslaget om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror så att neutralitet uppstår mellan skattehöjning på snus och på rökprodukter. Den inkomstminskning som därigenom uppstår för staten bör i stället tas ut på cigaretterna, särskilt lågpriscigaretterna, och på röktobaken.

I motion 2007/08:Sk1 yrkande 1 av Marie Engström m.fl. (v) begärs att regeringen lägger fram förslag om att höja bensinskatten med 21 öre under 2009 och med 25 öre 2010. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att beskattningen av bensin och diesel bör bli mer likställd än i dag och att det relativa förhållandet mellan skattesatserna på diesel i miljöklass 3 respektive 1 och 2 inte borde förändras. Motionärerna föreslår att skatten på diesel (samtliga miljöklasser) höjs med 20 öre 2009 och 20 öre 2010 och att fordonskatten samtidig sänks. I yrkande 3 begärs att riksdagen tillkännager för regeringen att frågan om en tilläggsskatt på alkoholhaltiga blanddrycker och vissa andra alkoholdrycker bör utredas. Motionärerna begär i yrkande 4 ett avslag på regeringens förslag om att sänka lotteriskatten. I yrkande 5 begärs att regeringen lägger fram ett förslag om sänkt fordonsskatt avseende dieseldrivna personbilar och dieseldriven tung trafik 2009 och 2010. I yrkande 6 begärs att regeringen lägger fram ett förslag om sänkt fordonsskatt i glesbygd fr.o.m. 2008. Ett tillkännagivande om att skattebefrielsen för alternativa drivmedel från den 1 januari 2009 villkoras med miljökrav efterfrågas i yrkande 7. Motionärerna anför att alla biodrivmedel inte är miljömässigt lika bra och att den ökade användningen av biodrivmedel därför innebär att det behövs en tydlig miljöstyrning. I yrkande 8 begärs att regeringen lägger fram ett förslag om en registreringsskatt på nya bilar fr.o.m. 2008. Motionärerna begär också att regeringen ska lägga fram ett förslag om klimatskatt på flyg i form av en schabloniserad start- och landningsavgift fr.o.m. 2008 (yrkande 9). En sådan skatt är enligt motionärerna inte en lika träffsäker konstruktion som en bränsleskatt. I avvaktan på att de internationella regelverken möjliggör en bränsleskatt skulle den föreslagna klimatskatten ändå vara ett tydligt ekonomiskt styrmedel. De vill också att regeringen lägger fram ett förslag om höjd skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel fr.o.m. 2008 (yrkande 10). I yrkande 11 begärs att regeringen lägger fram ett förslag om miljöskatt på fluorerade gaser fr.o.m. 2008. Nivån på den skatten skulle enligt motionärerna kunna sättas i paritet med dagens reducerade nivå för uttag av koldioxidskatt. Vidare begärs att regeringen lägger fram ett förslag som fr.o.m. 2008 gör den koldioxidbaserade fordonsskatten som infördes 2006 ännu mer miljöinriktad genom att den fiskala basskatten på 360 kr avskaffas och att koldioxidkomponenten höjs från 15 till 24 kr/g koldioxid (yrkande 12). Motionärerna begär i yrkande 13 att regeringen lägger fram ett förslag om sänkt skatt på alkylatbensin. De vill också att regeringen bereder frågan om båtregister (yrkande 14) för att sedan lägga fram ett förslag om båtskatt från den 1 januari 2009 (yrkande 15). Båtskatten skulle enligt motionärerna kunna finansiera sänkningen av skatten på alkylatbensin. De som lever i glesbygd bör enligt motionärerna kompenseras för föreslagna drivmedelshöjningar, genom ett kollektivtrafikstöd till trafikhuvudmännen fr.o.m. 2008 (yrkande 16). Förutsatt en ersättningsnivå motsvarande ca 40 kr/resa skulle det innebära 25 miljoner resor till en kostnad av 1 000 miljoner kronor. Slutligen begärs i yrkande 17 att regeringen för att stimulera människor att cykla lägger fram ett förslag till ett s.k. cykelavdrag fr.o.m. 2008. Arbetsgivare skulle kunna slippa betala arbetsgivaravgifter vid köp av cykel till anställd för maximalt 5 000 kr och den anställde slippa förmånsskatt.

I motion 2007/08:Sk5 yrkande 1 av Helena Leander m.fl. (mp) begärs att regeringen återkommer med ett lagförslag där koldioxidskatten höjs med 30 öre per kg koldioxid fr.o.m. den 1 januari 2008. Motionärerna påpekar att en höjning av koldioxidskatten slår igenom på priset på bensin, diesel- och eldningsolja. Vid en höjning enligt deras förslag bör genomslaget på eldningsolja minskas genom en samtidig sänkning av energiskatten på eldningsolja med 375 kr per kubikmeter (yrkande 2). I yrkande 3 anförs att även diesel av miljöklass 3 bör omfattas av den föreslagna höjningen av energiskatt på diesel. I dag är nästan all diesel som säljs i Sverige av miljöklass 1, men om inte även diesel i miljöklass 3 omfattas av skattehöjningen varnar branschen för att detta i förlängningen kan leda till att man slutar tillverka miljöklass 1-diesel, något som skulle leda till ökade utsläpp. I yrkande 4 hemställs om avslag på förslaget att höja avdraget för resor till och från arbetet. Enligt motionärerna bör regeringen i stället utreda och återkomma med ett förslag till ett färdmedelsneutralt och rent avståndsbaserat reseavdragssystem (yrkande 5). Principen för avdraget bör vara att de som har relativt korta transporter som kan ersättas med kollektiva färdmedel bör uppmuntras att göra detta. I yrkande 6 hemställs om avslag på regeringens förslag om sänkta gränser för återbetalning till jord-, skogs- och vattenbruket av skatt på bränslen respektive skatt på el. Om miljöskatterna ska sättas ned för jord-, skogs- och vattenbruket bör miljöstyrningen försäkras på annat sätt. Som jämförelse hänvisar motionärerna till att det ställs krav på företag inom den elintensiva industrin att delta i program för energieffektivisering för att befrias från energiskatt. Motionärerna anser att en liknande ordning skulle kunna vara möjlig för jord-, skogs- och vattenbruk och att detta bör utredas (yrkande 7). I yrkande 8 hemställs om avslag på regeringens förslag att sänka lotteriskatten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har nyligen, i yttrande till finansutskottet över 2008 års statsbudget, ställt sig bakom samtliga de skatteförändringar som föreslås av regeringen i propositionen (yttr. 2007/08:SkU1y). Utskottet vidhåller denna inställning men vill något ytterligare kommentera en del av regeringens förslag och anslutande motioner. I ett efterföljande avsnitt redogör utskottet för några lagtekniska frågor i ärendet.

Inledningsvis vill utskottet åter understryka betydelsen av ekonomiska styrmedel för att nå framgång i den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Att finna optimala nivåer för miljö- och energiskatterna är därmed en fråga som kommer att stå i fokus under de närmaste åren. Vid överväganden kring förändringar av miljö- och energibeskattningen är det samtidigt av central betydelse att konkurrensförutsättningarna för svenska företag inte försämras. Försämrade konkurrensförhållanden för svenska företag kan leda till att verksamheter flyttar utomlands eller läggs ned, vilket drabbar arbetsmarknad, tillväxt och i förlängningen riskerar att öka de globala utsläppen i fall verksamheterna flyttas till länder med lägre miljökrav.

Koldioxidskatten är ett mycket viktigt redskap för att minska användningen av fossila bränslen och därigenom koldioxidutsläppen. Utskottet anser därför att en höjning av den generella koldioxidskattenivån är en lämplig åtgärd för att förbättra miljöstyrningen. För maximerad effekt är det nödvändigt att skattehöjningen belastar bränslen som används såväl för motordrift som för uppvärmning och påverkar samtliga förbrukarkategorier. Utskottet anser att den av regeringen föreslagna höjningen med 6 öre per kilo koldioxid fr.o.m. den 1 januari 2008 är välavvägd. Motionerna Sk1 yrkande 1 och Sk5 yrkande 1 som gäller ytterligare höjningar av koldioxidskatten avstyrks därmed. Även motion Sk5 yrkande 2 om sänkt energiskatt på eldningsolja avstyrks i detta sammanhang då yrkandet ska ses i relation till motionärernas begäran om ytterligare koldioxidskattehöjningar. Beträffande skatten på alkylatbensin vidhåller utskottet sin tidigare inställning att alkylatbensin, som redan beskattas lägre än annan bensin, inte ska sänkas ytterligare. Utskottet avstyrker därmed motion Sk1 yrkande 13.

När det gäller miljöstyrning inom trafiksektorn vidhåller utskottet att en styrning av bränsleförbrukningen via skatten på drivmedel är att föredra framför en styrning via fordonsskatten, eftersom fordonsskatten är oberoende av körsträckan. Utskottet står därmed bakom regeringens förslag att höja energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 med 20 öre per liter fr.o.m. den 1 januari 2008. Utskottet inser att höjningen av den skatten kommer att innebära kostnadsökningar för vissa branscher men anser i likhet med regeringen att detta är ett oönskat men nödvändigt resultat av högre ambitioner inom miljöområdet. Utskottet instämmer också i att höjningen bör begränsas till miljöklass 1 och 2 för att minska skatteskillnaden till miljöklass 3-diesel när den s.k. europadieseln utvecklats och blivit miljömässigt bättre. Om europadieseln miljömässigt förbättras ytterligare bör regeringen överväga att placera den i miljöklass 2. Med det anförda avstyrker utskottet motionerna Sk1 yrkande 2, Sk2 i denna del, Sk4 yrkande 1 och Sk5 yrkande 3, vilka tar upp olika frågor om höjd skatt på diesel.

Utskottet anser att reseavdragen ska höjas i enlighet med regeringens förslag och avstyrker därmed motion Sk5 yrkande 4. Utskottet är inte berett att tillstyrka den större översyn av reseavdragssystemet som efterfrågas i motionens yrkande 5, varför även det yrkandet avstyrks.

För uttag av fordonsskatt är det en central utgångspunkt att den sammanlagda skattebelastningen, vid en viss genomsnittlig årlig körsträcka, ska vara lika stor oavsett vilket drivmedel som används. De aktuella energiskattehöjningarna på diesel motiverar därmed att skillnaden i fordonsskatt mellan bensin- och dieseldrivna personbilar minskas i motsvarande mån. Utskottet står således bakom de av regeringen föreslagna sänkningarna av fordonsskatten för dieseldrivna personbilar och anser dem väl avvägda. Utskottet avstyrker med det sagda motion Sk1 yrkande 5.

Utskottet har ingen invändning mot regeringens förslag att höja fordonskatten för de flesta lätta lastbilar och lätta bussar. Av samma skäl som beträffande höjningen av energiskatten på diesel, inser utskottet att höjningen av fordonsskatten kommer att innebära vissa kostnadsökningar för dem som använder lätta lastbilar och lätta bussar. Såvitt utskottet har erfarit är användningen av lätta bussar tämligen begränsad, varför den föreslagna höjningen av fordonskatten för sådana bussar inte bedöms få något beaktansvärt genomslag med avseende på kostnaderna för kollektivtrafiken. Utskottet avstyrker därmed motion Sk2 även i den del motionen gäller frågan om kompensation för ökade kostnader för kollektivtrafiken till följd av höjd fordonskatt för lätta bussar.

I motion Sk5 yrkande 6 begärs avslag på förslaget att sänka gränsen för återbetalning till jord-, skogs- och vattenbruket av skatten på bränsle och skatten på el. I motionens yrkande 7 anförs att om miljöskatterna ska sättas ned för nämnda näringar, så bör miljöstyrningen säkras på annat sätt. Utskottet har ovan anfört att det vid överväganden om ändringar av energi- och koldioxidbeskattningen är viktigt att beakta att konkurrensförutsättningarna för svenska företag inte försämras. Utskottet anser mot denna bakgrund att regeringens förslag till förändringar av återbetalningen av energi- och koldioxidskatt till jord-, skogs- och vattenbruket är både adekvata och väl avvägda. Utskottet avstyrker med det anförda motionsyrkandena.

I motion Sk1 framförs ett antal yrkanden om att införa nya miljö- och energiskatter; registreringsskatt på nya bilar, klimatskatt på flyget, skatt på fluorerade gaser samt ett båtregister och en båtskatt. Vidare yrkas en rad förändringar av den befintliga miljö- och energibeskattningen, såsom höjt glesbygdsavdrag i fordonsbeskattningen, ändringar i det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet, införande av ett s.k. cykelavdrag samt höjd skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Motionärerna vill också införa ett kollektivtrafikstöd till trafikhuvudmän i glesbygd. De föreslagna nya skatterna och skattehöjningarna ingår i den fortsatta s.k. gröna skatteväxling som motionärerna förespråkar. Utskottet har nyligen, i samband med behandlingen av 2008 års budgetproposition, avstyrkt likalydande yrkanden (yttr. 2007/08:SkU1y), och utskottet finner inte anledning att ändra detta ställningstagande. Utskottet avstyrker med det anförda motion Sk1 yrkandena 6, 8–12 och 14–17.

Vidare begärs i motionen Sk1 yrkande 7 att skattebefrielsen för alternativa drivmedel villkoras med miljökrav fr.o.m. den 1 januari 2009. Även denna fråga behandlades av utskottet i yttrandet SkU1y (s. 63), och utskottet anförde då att det välkomnar möjligheten att undanta koldioxidneutrala drivmedel från koldioxid- och energiskatt under ytterligare fem år. Utskottet anförde också bl.a. att det finns olika sorters biodrivmedel med olika stor miljöpåverkan och att det sannolikt kommer att behövas miljöstyrning även med avseende på biodrivmedel. Frågan kräver enligt utskottet noggranna överväganden i särskild ordning med avseende på de olika drivmedlen och deras konsekvenser. Utskottet, som vidhåller sitt tidigare ställningstagande, avstyrker därmed motionsyrkandet.

När det gäller övriga punktskatteförslag vill utskottet inledningsvis anföra att de föreslagna förändringarna av beskattningen av öl och vin samt andra jästa drycker än vin eller öl i första hand får ses som en delfinansiering av det utökade jobbskatteavdraget. En oönskad effekt av skattehöjningen på öl kan bli en ökad illegal införsel och kriminell vidareförsäljning av starköl. Utskottet har tidigare uttalat att det utgår ifrån att regeringen följer upp effekterna av de vidtagna skatteförändringarna och vid behov aktualiserar resursförstärkningar till bl.a. Tullverket för ökad gränskontroll (yttr. SkU1y s. 76).

Utskottet avstyrkte i ovan nämnda yttrande (s. 77) ett par motioner om beskattningen av s.k. alkoläsk. Utskottet vidhåller detta ställningstagande och avstyrker därmed motionerna Sk4 yrkande 2 och Sk1 yrkande 3.

När det gäller förändringarna av tobaksbeskattningen har utskottet i samband med höstens budgetbehandling avstyrkt motioner, liknande den nu aktuella, om att skattehöjningarna på tobak borde fördelas annorlunda (yttr. SkU1y s. 79). Utskottet anförde då att det utgår från att regeringen följer upp effekterna av skatteförändringarna och återkommer till riksdagen om det skulle visa sig att konsumtionen styrs över från snus till de från hälsosynpunkt skadligare röktobaksprodukterna. Detta ställningstagande vidhålls av utskottet, och motion Sk3 yrkandena 1 och 2 avstyrks därmed.

Slutligen anser utskottet liksom regeringen att det är befogat att återställa lotteriskatten till den nivå skatten hade före den 1 juli 1997. Därmed avstyrks motionerna Sk1 yrkande 4 och Sk5 yrkande 8, vari det yrkas avslag på regeringens förslag.

Med det ovan anförda tillstyrker utskottet propositionen i ovan behandlade delar och avstyrker motionerna.

Några lagtekniska frågor

I propositionens lagförslag 1 föreslås en ändring i 3 § lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt som enligt förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2008. Andra ändringar i lagrummet med samma ikraftträdandetidpunkt föreslås i proposition 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. som behandlas av utskottet i betänkandet 2007/08:SkU10. Utskottet, har inte något att erinra mot förslaget, men föreslår att det aktuella lagförslaget utgår ur förevarande ärende och överförs till betänkande SkU10 för gemensam behandling med lagförslaget i det ärendet. Detsamma gäller lagförslag 10 med förslag till ändring i 1 § lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007–2011 års taxeringar.

I regeringens lagförslag 6 föreslås ändringar i 2 kap. 1 § energiskattelagen med ikraftträdande den 1 januari 2008. Lagrummet var föremål för ändring även i betänkande 2007/08:SkU3 med samma ikraftträdandetidpunkt (rskr. 2007/08:2, SFS 2007:779). Den nu aktuella ändringen i bestämmelsen, vilken utskottet står bakom, bör samordnas med den nyligen beslutade ändringen. Utskottet föreslår därför att 2 kap. 1 § energiskattelagen ska utgå ur regeringens lagförslag och i stället ändras enligt ett av utskottet i bilaga 3 till detta betänkande framlagt lagförslag.

Regeringen föreslår i lagförslag 11 att det införs ett nytt tredje stycke i 2 kap. 10 § vägtrafikskattelagen (2006:227), vilket innebär att det nuvarande tredje stycket i stället blir ett fjärde stycke. En följdändring behöver därmed göras i 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen, vilken hänvisar till 2 kap. 10 § tredje stycket. Utskottet föreslår en sådan följdändring.

Vidare föreslår utskottet ändringar i 11 kap. 4 § energiskattelagen och i vägtrafikskattelagens bilaga 1 mot bakgrund av att regeringen den 1 mars 2007 beslutat att Malungs kommun fr.o.m. den 1 januari 2008 ska byta namn till Malung-Sälens kommun (dnr Fi2005/3358).

De lagrum i inkomstskattelagen (1999:1227), 12 kap. 5, 27 och 29 §§ samt 16 kap. 27 §, som behandlas i detta ärende är föremål för ändring även i proposition 2007/08:27 med samma ikraftträdandetidpunkt. I det ärendet är det fråga om att byta ut ordet ”skall” mot ”ska”. Utskottet föreslår att ändringarna samordnas till gemensam behandling i förevarande ärende.

Reservationer

1.

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (s)

 

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s) och Britta Rådström (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen

1. antar regeringens förslag till

a. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

b. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

c. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

d. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

e. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med de ändringarna att

– dels den föreslagna ändringen i 2 kap. 1 § utgår ur förslaget,

– dels lagförslaget tillförs en ändring i 11 kap. 4 § som innebär att ordet ”Malung” ska bytas ut mot ”Malung-Sälen”,

f. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen i 12 kap. 5, 27 och 29 §§ samt 16 kap. 27 § att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

g. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

h. lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,

i. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) med de ändringarna att lagförslaget tillförs

– dels en ändring i 2 kap. 11 § första stycket som innebär att ordet ”tredje” ska bytas ut mot ”fjärde”,

– dels en ändring i bilaga 1 till lagen som innebär att ordet ”Malungs” ska bytas ut mot ”Malung-Sälens”,

j. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2. antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med den ändringen i 2 kap. 1 § 3 b) miljöklass 3 att energiskattesatsen ändras från 1 663 kr per m³ till 1 863 kr per m³ och summa skatt ändras från 4 546 kr per m³ till 4 746 kr per m³

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om konsekvenserna av höjd diesel- respektive fordonsskatt och om beskattningen av s.k. alkoläsk.

Därmed bifaller riksdagen motionerna 2007/08:Sk2 och 2007/08:Sk4 yrkandena 1 och 2, bifaller delvis proposition 2007/08:11 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Sk1 yrkandena 1–17, 2007/08:Sk3 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk5 yrkandena 1–8.

Ställningstagande

Socialdemokraterna har i samband med behandlingen av statsbudgeten för 2008 redovisat sin inställning till regeringens skattepolitik och lagt fram ett eget budgetförslag (bet. 2007/08:FiU1, res. 7). Vi står bakom Socialdemokraternas budgetförslag men vill ytterligare kommentera en del av de skatteförslag som är aktuella i detta ärende.

Enligt regeringens förslag ska skatten på den miljövänligare dieseln i miljöklass 1 och 2 höjas med 20 öre per liter fr.o.m. den 1 januari 2008. Höjningen innebär att skillnaden i skattenivå mellan diesel i olika miljöklasser minskar. Det innebär i förlängningen att den miljöfarligare dieseln i miljöklass 3 kan komma att ta marknadsandelar. För att motverka detta anser vi att även skatten på diesel i miljöklass 3 bör höjas med 20 öre per liter fr.o.m. den 1 januari 2008. Vi föreslår därför att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi med den ändringen att energiskattesatsen för produkterna i punkt 3 b) miljöklass 3 ändras från 1 663 kr per m³ till 1 863 kr per m³ och summa skatt ändras från 4 546 kr per m³ till 4 746 kr per m³.

Regeringen föreslår också att fordonsskatten för lätta bussar ska höjas med 45 %. De lätta bussarna kommer därmed att drabbas av två skattehöjningar (höjd skatt på diesel och höjd fordonsskatt). I ett samhälle där klimathotet är en realitet och transporterna står för 40 % av koldioxidutsläppen måste antalet transporter minska. För oss innebär det att kollektivtrafiken behöver bli ett mer attraktivt resealternativ, inte ett mindre. De föreslagna skattehöjningarna riskerar att leda till att biljettpriserna för kollektivtrafik med buss höjs och att antalet turer eller busslinjer blir färre än i dag. Ett annat alternativ är att länstrafikbolagens ägare, dvs. kommunerna och landstingen, skjuter till mer skattepengar till kollektivtrafiken på bekostnad av andra angelägna insatser. Om kollektivtrafiken blir dyrare, eller får ett mer begränsat utbud, försämras människors resmöjligheter och därmed också möjligheten att studera eller arbeta på annan ort. Vi tror inte att enskilda människors transportbehov kommer att minska. Ett alternativ för människor kan då bli att i ökad utsträckning resa med egen bil. På kort sikt kan man se det som att bussföretagen och resenärerna förlorar på försämrad kollektivtrafik, men på lång sikt är det miljön som är den största förloraren. Mot denna bakgrund vill vi att regeringen följer upp vilka konsekvenser den höjda diesel- respektive fordonsskatten får för kollektivtrafiken och vid behov återkommer till riksdagen med förslag på hur kollektivtrafiken ska kompenseras. Även åkerinäringen drabbas ekonomiskt av de föreslagna skattehöjningarna.

En annan viktig fråga för oss är beskattningen av s.k. alkoläsk. Alkoläsk riktar sig främst till ungdomar, som ofta är mycket priskänsliga. En högre skatt på alkoläsk kan minska ungdomars bruk av alkohol. Vi vill därför att regeringen utreder frågan om hur skatten på alkoläsk skulle kunna höjas.

Vad vi anfört om konsekvenserna av den höjda diesel- respektive fordonsskatten och om beskattningen av s.k. alkoläsk vill vi att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna.

Vi föreslår sammanfattningsvis att riksdagen delvis bifaller proposition 2007/08:11 i denna del och bifaller motionerna 2007/08:Sk2 och 2007/08:Sk4 yrkandena 1 och 2.

2.

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (v)

 

av Marie Engström (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen

1. antar regeringens förslag till

a. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

b. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

d. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med de ändringarna att

– dels den föreslagna ändringen i 2 kap. 1 § utgår ur förslaget,

– dels lagförslaget tillförs en ändring i 11 kap. 4 § som innebär att ordet ”Malung” ska bytas ut mot ”Malung-Sälen”,

e. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen i 12 kap. 5, 27 och 29 §§ samt 16 kap. 27 § att ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

f. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

g. lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,

h. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) med de ändringarna att lagförslaget tillförs

– dels en ändring i 2 kap. 11 § första stycket som innebär att ordet ”tredje” ska bytas ut mot ”fjärde”,

– dels en ändring i bilaga 1 till lagen som innebär att ordet ”Malungs” ska bytas ut mot ”Malung-Sälens”,

i. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2. avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

3. antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om miljö- och energiskatter samt tilläggsskatt på alkoläsk.

Därmed bifaller riksdagen motion 2007/08:Sk1 yrkandena 1–17, bifaller delvis proposition 2007/08:11 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Sk2, 2007/08:Sk3 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Sk4 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk5 yrkandena 1–8.

Ställningstagande

Vänsterpartiet har i samband med behandlingen av statsbudgeten för 2008 redovisat sin inställning till regeringens skattepolitik och lagt fram ett eget budgetförslag (bet. 2007/08:FiU1, res. 8). Jag står bakom Vänsterpartiets budgetförslag men vill något ytterligare kommentera de skatteförslag som är aktuella i detta ärende.

Jag kan instämma i regeringens förslag om att höja koldioxidskatten med 6 öre per kg koldioxid men jag anser samtidigt att skatten på bensin behöver höjas ytterligare. Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) och Vägverket har presenterat olika rapporter som alla anger att Sverige behöver höja skatten på bensin och diesel mer än vad regeringen nu föreslår för att vi ska nå utsläppsmålet för vägtrafiken, dvs. att den trafiken inte ska släppa ut mer koldioxid 2010 än 1990. För oss som har höga ambitioner på miljö- och klimatområdet är de här myndighetsförslagen viktiga att beakta. Jag anser därför att bensinskatten, utöver regeringens förslag, bör höjas med 21 öre under 2009 och ytterligare 25 öre 2010. Riksdagen bör begära att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag som har detta innehåll.

Regeringen föreslår att energiskatten på diesel i miljöklass 1 och 2 höjs med 20 öre per liter, vilket är positivt. Förslaget innebär att skillnaden i beskattning av den ”svavelfria” europadieseln och miljöklass 1-dieseln minskar. Regeringen anför att europadieseln miljömässigt har närmat sig kvaliteten i miljöklass 1 och att skillnaden mellan dieselsorterna inte längre är så stor. Denna bedömning kan vara riktig. Men jag är i dagsläget inte beredd att acceptera att den relativa fördelningen förändras, utan jag anser att en motsvarande höjning bör göras av skatten på diesel i miljöklass 3. Vidare anser jag att beskattning av bensin och diesel bör bli mer likställd än i dag eftersom de olika drivmedlen båda har negativa effekter på miljön, om än av delvis olika karaktär. I takt med förbättringar i form av ny teknik, t.ex. att nya dieselbilar har partikelfilter som effektivt tar bort partiklar, ska självklart en omprövning ske när det gäller nivåer av skatter. Detta vill jag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna.

Liksom Vänsterpartiet anser jag att den s.k. gröna skatteväxling som inleddes 2000 bör fortsätta och att den bör utvecklas ytterligare genom att även miljöskatter växlas mot varandra. I det följande redovisar jag de överväganden kring en grön skatteväxling som jag anser att riksdagen bör ställa sig bakom inom ramen för detta ärende.

Jag anser att dieselskatten bör höjas med 20 öre 2009 och ytterligare 20 öre 2010 avseende samtliga miljöklasser. Detta samtidigt som fordonskatten bör sänks för både personbilar och tungtrafik. Härigenom blir miljöstyrningen tydligare, med ett högre pris på den rörliga transportkostnaden och ett lägre pris på den fasta kostnaden.

Den koldioxidbaserade fordonsskatten bör enligt min uppfattning göras ännu mer miljöinriktad. Den fiskala basskatten på 360 kr bör avskaffas och koldioxidkomponenten i stället höjas från 15 till 24 kr per gram koldioxid. Därmed skulle bilar med låga utsläpp av koldioxid tydligare gynnas. Jag vill också kompensera boende i glesbygd för de höjda skatterna på drivmedel genom att ytterligare sänka den reducerade fordonsskatten för människor bosatta i glesbygdskommuner. Det bör också införas ett kollektivtrafikstöd till trafikhuvudmännen i glesbygdskommunerna. Stödet ska syfta till att skapa bättre tillgång till kollektivtrafik i glesbyggd. Vidare anser jag att det bör införas en registreringsskatt på nya fordon från halvårsskiftet 2008. Syftet med skatten skulle vara att tydliggöra livscykelkostnaden samtidigt som den uppmuntrar till köp av mer miljövänliga alternativ.

Med hänsyn till de ökande utsläppen av växthusgaser från flygtrafiken anser jag i likhet med Vänsterpartiet att det bör införas en klimatskatt på inrikesflyget. Inledningsvis skulle det kunna göras genom införandet av en schabloniserad start- och landningsavgift. Vänsterpartiets förslag till klimatskatt på inrikesflyget är inte en lika träffsäker konstruktion som en bränsleskatt, men i avvaktan på att internationella regelverk ska ändras är detta ändå ett tydligt ekonomiskt styrmedel.

Skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel bör enligt min mening höjas fr.o.m. 2008. Såvitt jag har erfarit är det fler än 20 bekämpningsmedel som överskrider den gräns där djur eller växter i vattnet kan skadas. Åtgärderna för att minska halterna av bekämpningsmedel måste därför intensifieras.

Vidare föreslår jag att det införs en miljöskatt eller miljöavgift på fluorerade gaser. I svensk industri uppstår utsläpp av dessa gaser i samband med bl.a. magnesiumingjutning. Skatten bör tas ut vid import av en fluorerad gas eller import av en produkt som innehåller gasen. Nivån på skatten bör sättas i paritet med dagens reducerade nivå för uttag av koldioxidskatt.

Jag anser också att fritidsbåtsinnehavare borde betala för de kostnader de och deras båtar orsakar för bl.a. sjöräddning och miljöpåverkan. Det bör därför införas en skatt på fritidsbåtar. Intäkterna från den skatten skulle kunna användas för att finansiera en sänkning av skatten på alkylatbensin. Därmed skulle användningen av sådan bensin samtidigt stimuleras.

Vidare vill jag ta upp frågan om den ökade användningen av biodrivmedel. Biodrivmedel har fått stort genomslag i Sverige och världen under de senaste åren, vilket naturligtvis är bra på många sätt. Emellertid har även biodrivmedlen påverkan på miljön i olika utsträckning och på olika sätt. Den ökade användningen av biodrivmedel innebär därför att behövs en tydlig miljöstyrning även med avseende på dessa drivmedel. I dag är biodrivmedel totalt skattebefriade. Ett alternativ kan vara att biodrivmedlen, liksom bensin och diesel, miljöklassificeras efter miljöpåverkan.

När det gäller övriga punktskatteförändringar vill jag anföra följande.

Jag anser att det, med tanke på att det i stor utsträckning är ungdomar som konsumerar s.k. alkoläsk, är viktigt att tillgängligheten till dessa drycker begränsas. Mönstret för vår alkoholkonsumtion bestäms i regel i unga år. Öl och alkoläsk utgör ofta en inkörsport till starkare spritdrycker. Ett av många styrmedel för minskad konsumtion av alkoläsk är höjt pris. Jag anser därför att det bör utredas om skatten på alkoläsk kan höjas. Detta vill jag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna.

Slutligen drar jag inte samma slutsatser som regeringen av ATG:s utveckling och anser därmed inte att lotteriskatten ska sänkas. Det innebär att jag föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt.

Jag föreslår sammanfattningsvis att riksdagen delvis bifaller proposition 2007/08:11 i denna del och bifaller motion 2007/08:Sk1 yrkandena 1–17.

3.

Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 (mp)

 

av Helena Leander (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen

1. antar regeringens förslag till

a. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

b. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

c. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

d. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med de ändringarna att

– dels de föreslagna ändringarna i 2 kap. 1 §, 9 kap. 8 § och 11 kap. 12 § utgår ur förslaget,

– dels lagförslaget tillförs en ändring i 11 kap. 4 § som innebär att ordet ”Malung” ska bytas ut mot ”Malung-Sälen”,

e. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

f. lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,

g. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) med de ändringarna att lagförslaget tillförs

– dels en ändring i 2 kap. 11 § första stycket som innebär att ordet ”tredje” ska bytas ut mot ”fjärde”,

– dels en ändring i bilaga 1 till lagen som innebär att ordet ”Malungs” ska bytas ut mot ”Malung-Sälens”,

h. lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2. avslår regeringens förslag till

a. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

b. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

3. antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi enligt bilaga 3

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om koldioxidskatt och energiskatt, om en utredning av reseavdragen och om en översyn av nedsättningarna av miljöskatterna för jord-, skogs-, och vattenbruket.

Därmed bifaller riksdagen motion 2007/08:Sk5 yrkandena 1–8, bifaller delvis proposition 2007/08:11 i denna del och avslår motionerna 2007/08:Sk1 yrkandena 1–17, 2007/08:Sk2, 2007/08:Sk3 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Sk4 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Miljöpartiet har i samband med behandlingen av statsbudgeten för 2008 bl.a. redovisat sin inställning till regeringens skattepolitik och lagt fram ett eget budgetförslag (bet. 2007/08:FiU1, res. 9). Jag står bakom Miljöpartiets budgetförslag men vill något ytterligare kommentera de förslag som är aktuella i detta ärende.

Regeringen föreslår en mindre höjning av koldioxidskatten. Miljöpartiet välkomnar förslaget. Regeringen, som tidigare konsekvent sagt nej till koldioxidskattehöjningar, tycks nu ha börjat inse koldioxidskattens betydelse i arbetet för en bättre miljö. Miljöpartiet menar att koldioxidutsläppen måste minska med runt 80 % till 2050. Det enskilt viktigaste styrmedlet för att nå detta mål är koldioxidskatten. För att vi ska klara av att minska utsläppen av koldioxid bedömer jag att koldioxidskatten måste höjas betydligt mer än vad som nu sker i detta ärende. Miljöpartiet har tidigare föreslagit koldioxidskattehöjningar med 30 öre per kilo 2008 och ytterligare 30 öre 2009 (motion 2007/08:Fi278 yrkande 18). Jag vidhåller denna uppfattning. Höjningar av koldioxidskatten får genomslag på priset på bl.a. bensin, diesel och eldningsolja. För att minska genomslaget på priset på eldningsolja, vid en skattehöjning enligt Miljöpartiets förslag, anser jag att energiskatten på eldningsolja bör sänkas 2008 för att helt fasas ut 2009. Med detta sagt vill jag att riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag där koldioxidskatten höjs med 30 öre per kilo fr.o.m. den 1 januari 2008 och energiskatten på eldningsolja sänks med 375 kr per m³.

Regeringen föreslår att dieselskatten höjs med 20 öre per liter fr.o.m. den 1 januari 2008, vilket Miljöpartiet i och för sig är positivt till. Den föreslagna höjningen gäller tyvärr endast diesel i miljöklass 1 och 2. I dag är nästan all diesel som säljs i Sverige av miljöklass 1, men om inte även diesel i miljöklass 3 omfattas av skattehöjningen varnar branschen för att detta i förlängningen kan leda till att man slutar tillverka miljöklass 1-dieseln, något som skulle leda till ökade utsläpp. Jag anser därför att energiskattehöjningen på diesel även ska omfatta diesel av miljöklass 3. Detta vill jag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna.

Genom att höja reseavdraget från 18 kr till 18:50 kr per mil subventionerar alliansen ytterligare resor till och från arbetet med bil. Jag tycker att det är märkligt i ett läge där vägtransporterna i stället borde minska för att motverka klimatförändringar. Jag anser därför att reseavdraget ska vara oförändrat. Det innebär att jag föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Jag föreslår att reseavdragssystemet i stället reformeras. De problem Miljöpartiet ser med dagens system – att det främst stöder bilister och är relativt lätt att fuska med – skulle enligt min bedömning gå att lösa genom ett rent avståndsbaserat system, där valet av färdmedel inte spelar någon roll. Kollektivtrafikresenären får då ett lika stort avdrag som bilisten, även om det är billigare att åka kollektivt, vilket borde stimulera fler människor att resa kollektivt. En princip för avdraget bör vara att de som har relativt korta transporter, som kan ersättas med kollektiva färdmedel, ska uppmuntras att resa kollektivt. Detta vill jag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna.

Vidare avvisar jag regeringens förslag att ändra gränserna för återbetalning till jord-, skogs- och vattenbruket av skatt på bränslen respektive skatt på el från 1 000 till 500 kr och att medge återbetalning med hela beloppet. Det innebär att jag föreslår att ändringarna i 9 kap. 8 § och 11 kap. 12 § ska utgå ur förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Eftersom Miljöpartiet föreslår att koldioxidskatten höjs betydligt mer än vad regeringen gör, kan jag ställa mig bakom förslaget att de nyss nämnda näringarna ska kompenseras för höjningen av energiskatten på diesel. Samtidigt anser jag att systemet med nedsättning av miljöstyrande skatter för jord-, skogs- och vattenbruk behöver ses över. Om miljöskatterna ska sättas ned bör miljöstyrningen säkras på annat sätt. Som jämförelse kan nämnas att det ställs krav på företag inom den elintensiva industrin att delta i program för energieffektivisering för att befrias från energiskatt. Jag anser att en liknande ordning skulle kunna vara möjlig för jord-, skogs- och vattenbruk. Detta vill jag att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna.

Slutligen kan jag inte finna någon anledning att stödja trav- och galoppsporten genom skattesänkningar, varför jag föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt.

Jag föreslår sammanfattningsvis att riksdagen delvis bifaller proposition 2007/08:11 i denna del och bifaller motion 2007/08:Sk5 yrkandena 1–8.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008:

Riksdagen antar regeringens förslag till

2.    lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

3.    lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

4.    lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

5.    lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

6.    lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

8.    lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

9.    lag om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror,

11.  lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

12.  lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

 

Följdmotionerna

2007/08:Sk1 av Marie Engström m.fl. (v):

1.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om höjd bensinskatt för 2009 och 2010.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattenivån för diesel miljöklass 1 och 2.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tilläggsskatt på alkoholhaltiga blanddrycker och vissa andra alkoholdrycker.

4.

Riksdagen avslår regeringens förslag om sänkt lotteriskatt.

5.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om sänkt fordonsskatt avseende dieseldrivna personbilar och dieseldriven tung trafik.

6.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om sänkt fordonsskatt i glesbygd.

7.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattebefrielse för alternativa drivmedel fr.o.m. den 1 januari 2009 villkoras med miljökrav.

8.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om registreringsskatt på nya bilar.

9.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om klimatskatt på flyg.

10.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en höjd skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel.

11.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om miljöskatt på fluorerade gaser.

12.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om koldioxidbaserad fordonsskatt.

13.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om sänkt skatt på alkylatbensin.

14.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om båtregister.

15.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om båtskatt.

16.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till kollektivtrafiken i glesbygd.

17.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om slopad arbetsgivaravgift och förmånsskatt vid inköp av cykel till anställd.

2007/08:Sk2 av Marie Nordén och Claes-Göran Brandin (båda s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över hur konsekvenserna av den höjda diesel- respektive fordonsskatten slår för kollektivtrafiken och vid behov föreslå åtgärder för hur kollektivtrafiken ska kompenseras.

2007/08:Sk3 av Claes-Göran Brandin och Kenneth G Forslund (båda s):

1.

Riksdagen beslutar om ändring i förslaget om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt så att neutralitet uppstår mellan skattehöjning på snus och på rökprodukter.

2.

Riksdagen beslutar om ändring i förslaget om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror så att neutralitet uppstår mellan skattehöjning på snus och på rökprodukter.

2007/08:Sk4 av Lars Johansson m.fl. (s):

1.

Riksdagen beslutar om ändring i förslaget om ändring i 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi så att energiskatten även på diesel i miljöklass 3 höjs med 20 öre per liter med ikraftträdande den 1 januari 2008.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning kring skatt på alkoläsk.

2007/08:Sk5 av Helena Leander m.fl. (mp):

1.

Riksdagen begär att regeringen återkommer med lagförslag om höjd koldioxidskatt med 30 öre per kilo koldioxid.

2.

Riksdagen begär att regeringen återkommer med lagförslag om sänkt energiskatt på eldningsolja med 375 kr per kubikmeter.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att energiskattehöjningen på diesel även ska omfatta miljöklass 3.

4.

Riksdagen avslår regeringens förslag om höjt avdrag för resor till och från arbetet.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att reformera reseavdragen.

6.

Riksdagen avslår regeringens förslag om sänkta gränser för återbetalning till jordbruket, skogsbruket och vattenbruket av skatt på bränslen respektive skatt på el.

7.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över nedsättningarna av miljöskatter för jordbruket, skogsbruket och vattenbruket.

8.

Riksdagen avslår regeringens förslag om sänkt lotteriskatt.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:779) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.