Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU14

Ny konkurrenslag m.m.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker – med några smärre rättelser – det förslag till ny konkurrenslag som läggs fram i proposition 2007/08:135. De förändringar i konkurrenslagstiftningen som föreslås i propositionen är ägnade att öka effektiviteten i handläggningen av överträdelser av lagens förbud, vilket utskottet välkomnar. Vidare innebär den nya lagen en ytterligare anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till EG-rätten. Utskottet anser att det är angeläget att det är så stor överensstämmelse som möjligt mellan den svenska konkurrenslagen och motsvarande bestämmelser inom EG-rätten. Övriga lagförslag i propositionen tillstyrks av utskottet. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 november 2008.

I betänkandet behandlas också några motioner från allmänna motionstiden om olika konkurrenspolitiska frågor. Samtliga motionsyrkanden avstyrks. I en reservation (s, v) följs ett yrkande upp.

1

2007/08:NU14

Innehållsförteckning  
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 5
Ärendet och dess beredning ......................................................................... 5
Bakgrund ...................................................................................................... 5
Konkurrenslagen ....................................................................................... 5
Utrednings- och beredningsarbete ............................................................ 5
Propositionens huvudsakliga innehåll ......................................................... 6
Utskottets överväganden ................................................................................. 7
Inledning ...................................................................................................... 7
Ny konkurrenslag m.m. ............................................................................... 7
Propositionen ............................................................................................ 7
Effektivisering av konkurrensreglerna ................................................... 7
Frågan om kriminalisering och införande av näringsförbud .................. 8
Företagskoncentrationer ....................................................................... 10
Gruppundantag ..................................................................................... 10
Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling ........ 10
Vissa kompletterande uppgifter .............................................................. 10
Utskottets ställningstagande ................................................................... 10
Vissa övriga frågor ..................................................................................... 12
Allmänt om konkurrens .......................................................................... 12
Motionerna ........................................................................................... 12
Vissa kompletterande uppgifter ........................................................... 13
Utskottets ställningstagande ................................................................ 13
Om- och avregleringar ............................................................................ 15
Motionen .............................................................................................. 15
Vissa kompletterande uppgifter ........................................................... 15
Utskottets ställningstagande ................................................................ 16
Reservationer ................................................................................................ 18
1. Allmänt om konkurrens, punkt 2 (s, v) .................................................. 18
2. Om– och avregleringar, punkt 3 – motiveringen (s) .............................. 19
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag ............................................................ 21
Propositionen ............................................................................................. 21
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2007 ................................... 22
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 23
Bilaga 3  
Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens förslag till  
konkurrenslag ............................................................................................. 79

2

2007/08:NU14

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Ny konkurrenslag m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

a)konkurrenslag, dock med ändring att 2 kap. 3 § och 3 kap. 15 § ska ha lydelser enligt utskottets förslag i bilaga 3,

b)lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan,

c)lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal,

d)lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal,

e)lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling,

f)lag om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn,

g)lag om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn,

h)lag om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring,

i)lag om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling,

j)lag om ändring i utsökningsbalken,

k)lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

l)lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,

m)lag om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20),

n)lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

o)lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

p)lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

q)lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

r)lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

s)lag om ändring i postlagen (1993:1684),

t)lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

u)lag om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,

v)lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

w)lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

x)lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

y)lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

3

2007/08:NU14 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:135 punkterna 2–25 och bifaller delvis proposition 2007/08:135 punkt 1.

2.Allmänt om konkurrens

Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T417 yrkande 2, 2007/08: N211, 2007/08:N221 och 2007/08:N346 yrkande 9.

Reservation 1 (s, v)

3.Om- och avregleringar

Riksdagen avslår motion 2007/08:N262.

Reservation 2 (s) – motiveringen

Stockholm den 13 maj 2008

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Tomas Eneroth (s), Bertil Kjellberg (m), Björn Hamilton (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Hans Rothenberg (m), Jan Andersson (c), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Maria Plass (m), Berit Högman (s), Mikael Oscarsson (kd), Marie Weibull Kornias (m), Kent Persson (v), Karin Granbom (fp), Per Bolund (mp) och Börje Vestlund (s).

4

2007/08:NU14

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas

dels proposition 2007/08:135 om ny konkurrenslag m.m., dels fem motioner från allmänna motionstiden.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Konkurrenslagen

Den nuvarande konkurrenslagen (1993:20), som trädde i kraft den 1 juli 1993 (prop. 1992/93:56, bet. 1992/93:NU17), är baserad på den s.k. förbudsprincipen, vilken utgår från att vissa konkurrensbegränsningar i sig är skadliga och därför ska vara förbjudna. Efter mönster från EG-rätten innehåller lagen två principiella förbud, nämligen mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag (6 §) och mot missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning (19 §). Dessa bestämmelser motsvaras av EG-fördragets artiklar 81 (regler beträffande avtal m.m. som har till syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen) och 82 (regler beträffande ett eller flera företags missbruk av dominerande ställning), vilka ingår i de grundläggande konkurrensreglerna för den gemensamma marknaden. I konkurrenslagen finns också bestämmelser rörande företagskoncentrationer.

Utrednings- och beredningsarbete

Regeringen beslöt i september 2004 att tillkalla en särskild utredare (dåvarande kammarrättspresident Sten Heckscher) med uppdrag att effektivisera förfarandet enligt konkurrenslagen. I uppdraget ingick också att göra en översyn av konkurrenslagens regler om företagskoncentration med anledning av rådets förordning (EG/139/2004) om kontroll av företagskoncentrationer liksom att se över konkurrenslagens struktur och överskådlighet. Genom tilläggsdirektiv i juni 2005 fick utredaren även i uppdrag bl.a. att pröva det förslag till kriminalisering som lämnats av Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna (särskild utredare: justitierådet Severin Blomstrand) i betänkandet Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell (SOU 2004:131). I april 2006 utvidgades utredarens uppdrag ytterligare till att föreslå regler som tydligare än för närvarande utvisar att speciellt kännbara konkurrensskadeavgifter ska fastställas i särskilt allvarliga fall.

5

2007/08:NU14 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  Utredningen om en översyn av konkurrenslagen redovisade sitt uppdrag
  i november 2006 genom betänkandet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99).
  Konkurrensverket publicerade i oktober 2006 rapporten Tröskelvärden för
  koncentrationsprövningar (2006:3). I rapporten lämnade verket förslag till
  justerade omsättningsgränser för anmälan av företagskoncentrationer. Betän-
  kandet och Konkurrensverkets rapport har remissbehandlats samtidigt.
  I september 2006 offentliggjorde nätverket mellan konkurrensmyndighe-
  terna inom EU och EU-kommissionen (European Competition Network,
  ECN) ett s.k. modellprogram för eftergift och nedsättning av böter i kartell-
  ärenden. Konkurrensverket har i skrivelser till regeringen föreslagit att
  konkurrenslagens regler på området ska anpassas till modellprogrammet.
  Inom Näringsdepartementet har en promemoria upprättats med lagförslag i
  detta avseende. Promemorian har remissbehandlats.
  I konkurrenslagen finns, som nämnts, ett principiellt förbud mot konkur-
  rensbegränsande samarbete mellan företag. Från det förbudet gäller dock
  undantag för avtal etc. som uppfyller vissa i lagen angivna kriterier. I
  lagen sägs vidare att undantag gäller för sådana grupper av avtal som upp-
  fyller dessa kriterier (s.k. gruppundantag) och att dessa grupper anges i
  verkställighetsföreskrifter av regeringen eller den myndighet som reger-
  ingen bestämmer. Alltsedan lagens tillkomst har gruppundantagens rätts-
  liga ställning diskuterats i olika sammanhang. Med anledning av detta har
  inom Näringsdepartementet under våren 2007 upprättats en promemoria
  som har remissbehandlats.
  I Konkurrensverkets regleringsbrev för år 2003 gavs verket i uppdrag
  att kartlägga hur lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende
  avseende offentlig upphandling tillämpats och bedöma huruvida det fanns
  skäl att se över lagen. Konkurrensverket redovisade uppdraget i februari
  2003 i en rapport (N2003/1154/NL). Rapporten har, tillsammans med en
  senare skrivelse från Konkurrensverket i samma ämne, remissbehandlats.
  Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över alla lagförslag utom
  förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken. Regeringen har i huvud-
  sak följt Lagrådets förslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att konkurrenslagen ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2008.

6

2007/08:NU14

Utskottets överväganden

Inledning

I betänkandet behandlas först proposition 2007/08:135 om ny konkurrenslag m.m. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Därefter behandlas fem motionsyrkanden från allmänna motionstiden om vissa konkurrenspolitiska frågor.

Ny konkurrenslag m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ny konkurrenslag – dock med några smärre rättelser. Genom den nya lagen ökar effektiviteten i handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Vidare sker en ytterligare anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till EG-rätten, vilket utskottet finner angeläget. Riksdagen antar vidare de övriga lagförslag som regeringen lägger fram. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 november 2008.

Propositionen

Effektivisering av konkurrensreglerna

Regeringen föreslår att den nuvarande konkurrenslagen ska ersättas av en ny konkurrenslag. Den nya lagen avses ge grund för en effektivare tillämpning av konkurrensreglerna. Konkurrensverket ska, enligt de nya reglerna, få besluta om föreläggande av konkurrensskadeavgift i vissa fall. Om ett sådant föreläggande godkänns av det aktuella företaget får det samma verkan som en lagakraftvunnen dom. Det införs också krav på prövningstillstånd för överklagande av domar och beslut av Stockholms tingsrätt i mål och ärenden enligt konkurrenslagen som överklagas till Marknadsdomstolen. Vidare ska en förlängning av preskriptionstiden, som även fortsättningsvis ska vara fem år, kunna ske genom att preskriptionsavbrott möjliggörs

– dock med en absolut preskriptionstid om tio år.

När det gäller konkurrensskadeavgiften föreslås mer preciserade regler om vilka omständigheter som ska beaktas när storleken på denna avgift bestäms. Därmed blir det lättare för parterna och domstolarna att identifiera överträdelser som är särskilt skadliga från konkurrenssynpunkt och som förtjänar att höga avgifter döms ut. Den anpassning till EG-rätten som föreslås bör öka möjligheterna till förutsebarhet och enhetlighet i rätts-

7

2007/08:NU14 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

tillämpningen. Beträffande systemet med eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift föreslås preciseringar, så att en harmonisering till bestämmelser som utarbetats av EU-nätverket ECN uppnås.

Frågan om kriminalisering och införande av näringsförbud

I propositionen behandlas också frågan om kriminalisering av överträdelser av förbuden i konkurrenslagen. Riksdagen har vid två tillfällen – våren 2002 och våren 2003 – gjort tillkännagivanden i denna fråga.

Riksdagen beslöt våren 2002, på förslag av regeringen, att införa ett program för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift (prop. 2001/02: 167, bet. 2001/02:NU16), vilket trädde i kraft i augusti 2002. I propositionen konstaterade regeringen att det inte fanns underlag för lagstiftning om straffansvar för överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Utskottet ansåg dock att riksdagen genom ett tillkännagivande borde anmoda regeringen att utreda frågan om kriminalisering. Efter genomförd utredning skulle regeringen återkomma till riksdagen. En sådan utredning borde också noga följa utvecklingen av programmet för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift och ta med dessa erfarenheter i sitt arbete. Utskottet ansåg att en kriminalisering kunde vara ett verksamt instrument i kampen mot kartellsamarbeten. I en reservation (s, v) avvisades kravet på en utredning. Riksdagen följde utskottet.

Under våren 2003 behandlade utskottet flera motioner som begärde att riksdagen åter skulle anmoda regeringen att utreda frågan (bet. 2002/03: NU10). Utskottet avstyrkte motionerna och anförde bl.a. att det förelåg problem med det begärda utredningsarbetet, eftersom programmet för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift varit i kraft endast under en begränsad period. En majoritet i riksdagen beslöt emellertid – genom att ställa sig bakom en reservation (m, fp, kd, c, mp) – att anmoda regeringen att omedelbart tillsätta den av riksdagen tidigare begärda utredningen och återkomma till riksdagen i frågan (rskr. 2002/03:194).

Med anledning av riksdagens ställningstaganden uppdrog regeringen, genom tilläggsdirektiv, åt Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna att ta fram en konkret lagstiftningsmodell för kriminalisering av förbuden och göra en fördjupad konsekvensanalys. Utredningen, som lämnade ett förslag till lagstiftning i betänkandet Konkurrensbrott – en lagstiftningsmodell (SOU 2004:131), gjorde bedömningen att, om överträdelser av konkurrensreglerna skulle kriminaliseras, skulle det straffbara området begränsas till överträdelser av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 6 § konkurrenslagen respektive artikel 81 i EG-fördraget. Vertikala konkurrensbegränsningar, dvs. avtal mellan företag i olika handelsled, och missbruk av dominerande ställning omfattades inte av utredningens förslag. Utredningens förslag remissbehandlades. En stor majoritet av remissinstanserna antingen avstyrkte förslaget eller ansåg att det inte borde läggas till grund för lagstiftning utan ytterligare överväganden. Bland

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2007/08:NU14

remissinstanserna rådde å ena sidan en bred enighet om att karteller ska bekämpas med kraftfulla åtgärder. Å andra sidan pekade majoriteten på att konsekvenserna av en kriminalisering torde bli att förutsättningarna för att upptäcka och ingripa mot konkurrensskadliga förfaranden skulle försämras. De skäl som anfördes för denna ståndpunkt var i stort sett desamma som utredningen anfört. Konkurrensverket redovisade i sitt remissvar en skrivelse från EU-kommissionen, i vilken sades att en kriminalisering skulle få en betydande inverkan på Konkurrensverkets möjligheter att delta i EU- nätverket ECN.

Utredningen om en översyn av konkurrenslagen, som därefter som tidigare nämnts fick i uppdrag att pröva den förra utredningens förslag med beaktande av de nämnda remissyttrandena, ansåg att de skäl som talar mot en kriminalisering är starkare än de skäl som talar för en sådan reform. Som ett alternativ till straff föreslog utredningen att sanktionsmöjligheterna för vissa allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna bör utökas med bestämmelser om näringsförbud.

Regeringen gör i propositionen bedömningen att en straffreglering inte är ett effektivt sätt att motverka karteller. En kriminalisering leder till att systemet med eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift troligtvis inte kommer att kunna tillämpas annat än i ett begränsat antal fall. Risken är nämligen påtaglig att företag kommer att sakna incitament att anmäla överträdelser som företaget deltar i, om företrädare och anställda hos företaget därigenom riskerar straffrättsliga påföljder. En kriminalisering leder också till att brottsutredningar kan komma att försena Konkurrensverkets utredningar och lagföring av kartellsamarbeten. En kriminalisering torde också försämra förutsättningarna för Sveriges deltagande i EU-nätverket ECN, sägs det.

Regeringen föreslår i stället att det ska införas näringsförbud som sanktion för kartellöverträdelser. Förslaget innebär att det ska vara möjligt att, på talan av Konkurrensverket, meddela näringsförbud för personer som rättsligt eller faktiskt utövar ledningen över företag som ingår eller tillämpar avtal som är förbjudna enligt 2 kap. 1 § i den nya konkurrenslagen eller artikel 81 i EG-fördraget och som innebär att företag i samma produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion eller delar upp marknader. För att ett förbud ska kunna meddelas ska, i likhet med vad som för närvarande gäller enligt lagen om näringsförbud, krävas att personen i fråga därigenom grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och att ett förbud är påkallat från allmän synpunkt. Ett näringsförbud ska inte anses påkallat från allmän synpunkt om den som kan komma i fråga för ett sådant förbud själv eller inom ramen för den bedrivna näringsverksamheten i väsentlig mån har underlättat Konkurrensverkets utredning av överträdelsen.

9

2007/08:NU14 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Företagskoncentrationer

Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna i konkurrenslagen rörande företagskoncentrationer som innebär en ökad anpassning till EG:s regler på området. Dessutom föreslås en ändring av omsättningsgränserna för anmälan och prövning av företagskoncentrationer.

Gruppundantag

Gruppundantag innebär ett generellt undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete för grupper av avtal som uppfyller i konkurrenslagen eller EG-fördraget angivna förutsättningar. Generellt gäller att gruppundantag finns för sådana avtal eller samordnade förfaranden som, trots att de kan ha konkurrensbegränsande effekter, kan tillåtas eftersom de ökar den ekonomiska effektiviteten inom en produktions- eller distributionskedja eller inom en viss sektor genom att en bättre samordning möjliggörs. För närvarande gäller att detaljerade bestämmelser för vissa typer av gruppundantag från förbuden i konkurrenslagen har tagits in i förordningar. Regeringen föreslår att dessa förordningar ersätts av lagar med samma sakliga innehåll som förordningarna.

Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

Regeringen föreslår att lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling ska upphävas, eftersom den inte fyller någon praktisk funktion.

Vissa kompletterande uppgifter

Näringsdepartementet har – efter propositionens avlämnande – konstaterat ett par felaktigheter i förslaget till konkurrenslag. Den ena avser en hänvisning i 2 kap. 3 § till sju andra lagar, där ordet konkurrensbegränsande genomgående felaktigt uteslutits i rubriken till dessa lagar. Lagrådet föreslog i sitt yttrande att ordet konkurrensbegränsande skulle föras in i rubrikerna omedelbart före de i respektive lag angivna avtalen. Detta gjordes också i de föreslagna sju nya lagarna. Motsvarande ändring, som skulle ha gjorts i den nyssnämnda paragrafen i konkurrenslagen, gjordes dock inte. Även i de sju förslagen till riksdagsbeslut (punkterna 2–8) är ordet konkurrensbegränsande utelämnat.

Den andra felaktigheten avser 3 kap. 15 §, där det hänvisas till 13 § första stycket. Hänvisningen ska rätteligen vara till 12 § första stycket.

Utskottets ställningstagande

En effektiv konkurrens är en viktig förutsättning för en väl fungerande samhällsekonomi. Detta kräver en sträng konkurrenslagstiftning. Konkurrenslagen avser att generellt skydda samhällsekonomin och konsumenterna.

10

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2007/08:NU14

De förändringar i konkurrenslagstiftningen som föreslås i propositionen är ägnade att öka effektiviteten i handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Detta har utskottets fulla stöd. Vidare föreslås förändringar i syfte att ytterligare anpassa den svenska konkurrenslagstiftningen till EG- rätten. Utskottet anser att det är angeläget att det är så stor överensstämmelse som möjligt mellan den svenska konkurrenslagen och motsvarande bestämmelser inom EG-rätten. För ett öppet land som Sverige, där utländska företag i allmänhet kan verka på motsvarande villkor som svenska, är det dessutom viktigt att de nationella konkurrensreglerna i andra EU-länder i så stor utsträckning som möjligt är EU-konforma. Därmed ges svenska företag likvärdiga och rättvisa villkor i dessa länder.

Utskottet vill särskilt kommentera förslaget i propositionen om att införa regler om näringsförbud för överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete. Regeringen har, mot bakgrund av ett omfattande utredningsarbete, gjort bedömningen att det skulle vara olämpligt att införa regler om straffansvar för överträdelser av konkurrensreglerna, dvs. att kriminalisera sådana överträdelser. Utredningsarbetet har, som tidigare redovisats, genomförts som svar på två riksdagsbeställningar.

Regeringen har nu alltså, efter grundligt utredningsarbete, kommit till slutsatsen att kriminalisering inte är ett effektivt sätt att motverka karteller. Utskottet gör – enhälligt – samma bedömning. De åsiktsskillnader som tidigare fanns mellan företrädare för olika partier i utskottet är således inte längre aktuella. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att regler om näringsförbud kommer att ha en såväl allmänpreventiv som handlingsdirigerande effekt och dessutom ha en positiv effekt på systemet med eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Därmed ställer sig utskottet bakom regeringens förslag om införande av näringsförbud.

Utskottet anser slutligen att riksdagen bör göra rättelser i regeringens lagförslag i enlighet med vad som redovisades i närmast föregående avsnitt.

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet regeringens lagförslag, dock med nyssnämnda ändringar.

11

2007/08:NU14 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Vissa övriga frågor

Allmänt om konkurrens

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner som tar upp frågor om konkurrens rent allmänt. Utskottet redovisar olika åtgärder som regeringen vidtagit i syfte att främja en rättvis konkurrens. Vidare hänvisas till förslagen i den nu aktuella propositionen, som har till syfte att effektivisera konkurrensen i sig och också handläggningen av överträdelser av lagens förbud.

Jämför reservation 1 (s, v).

Motionerna

I motion 2007/08:N346 (s) begärs ett tillkännagivande av riksdagen om konkurrenspolitik. Regeringen har ett mycket ensidigt fokus på problemet med att kommunal verksamhet ibland kan hamna i en konkurrenssituation med privat näringsverksamhet, anför motionärerna. De menar att detta visserligen är en allvarlig fråga som dock inte får skymma de betydligt allvarligare konkurrensproblem som förekommer på andra områden – t.ex. inom energisektorn och vid osund konkurrens från oseriösa företagare på bekostnad av arbetsvillkor och kvalitet.

Konkurrenslagstiftningen måste ses över så att den inte utgör ett hinder för en effektiv regionalpolitik, anförs det i motion 2007/08:T417 (s) – med rubriken Skogslänskommunikationer. Den politiska styrningen av uppbyggnaden av infrastrukturen måste stärkas utan att därför de fördelar som konkurrensen kan ge går förlorade, anser motionärerna.

Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om vikten av att stärka Konkurrensverkets befogenheter, föreslås det i motion 2007/08:N211 (m). Många offentligt ägda företag agerar på en marknad där det finns fungerande privata företag, säger motionärerna och anser att statens och kommunernas roller måste renodlas för att skapa förutsättningar för fler livskraftiga företag. De senaste åren har uppvisat ett antal privata karteller, vilka måste bekämpas med kraft, anför motionärerna vidare.

Sanktionsmöjligheterna för Konkurrensverket bör utredas, anförs det i motion 2007/08:N221 (m). Det är inte ovanligt att Konkurrensverket identifierar fall där konkurrensen inte är tillräcklig och i linje med gällande lagstiftning, men tyvärr blir påföljden närmast obefintlig, påstår motionären. Han ger som exempel ett fall där en kommun får göra om en upphandling efter ett länsrättsbeslut men i grunden inte ändrar förutsättningarna till bättre konkurrens. Då har Konkurrensverket för närvarande inte möjlighet att vidta åtgärder, säger motionären.

12

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2007/08:NU14

Vissa kompletterande uppgifter

Riksdagen gjorde våren 2005 ett tillkännagivande när det gäller frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (bet. 2004/05: NU16). Enligt riksdagens uttalande bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder för att komma till rätta med konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor, varvid ett domstolsförfarande bör övervägas. Regeringen bör vidare redovisa sina förslag med anledning av förslag på området från Konkurrensverket. Dessa förslag avser bl.a. åtgärder för att tillförsäkra att gällande lagar och riktlinjer följs, införandet av en nationellt utformad reglering av subventioner samt hur en offentlig aktör ska få använda information och kompetens upparbetad i myndighetsrollen. I en reservation (m, fp, kd, c) efterlystes ytterligare åtgärder från regeringens sida för att reda upp konkurrenssituationen mellan offentlig och privat sektor.

I budgetpropositionen för år 2008 (prop. 2007/08:1 utg.omr. 24 Näringsliv s. 24) sades beträffande dessa frågor att regeringen ämnade remittera en promemoria rörande konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden och senare avlämna en proposition under år 2008. Syftet är att skapa ett system för att i domstol lösa konkurrenskonflikter mellan offentlig och privat säljverksamhet när sådana uppstår. I budgetpropositionen meddelades också att regeringen därutöver avser att tillsätta en utredning för att se över vissa andra frågor inom området konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor.

Enligt uppgift från Näringsdepartementet pågår arbete inom Regeringskansliet med att ta fram en promemoria rörande konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, med inriktning att kunna skicka den på remiss under våren 2008. Därefter kan en proposition komma att lämnas till riksdagen. I det sammanhanget kan också beslut om den nämnda utredningen förväntas.

När det gäller frågan om regionalpolitiska hänsyn i konkurrenslagen kan noteras att riksdagen våren 2007 avslog ett motionsyrkande liknande det här aktuella i motion 2007/08:T417 (s). I sitt ställningstagande, som var enhälligt, erinrade utskottet (bet. 2006/07:NU14 s. 12) om att konkurrenslagen innehåller två principiella förbud – mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och mot missbruk av dominerande ställning. Utskottet såg inget behov av att i konkurrenslagen infoga bestämmelser som avser regionalpolitik. Frågan om statsstöd i regionalpolitiskt syfte regleras av EU- bestämmelser, konstaterade utskottet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i det föregående – enhälligt – klargjort sin syn på vikten av en effektiv konkurrens och betydelsen av en sträng konkurrenslagstiftning för att uppnå detta. I motion 2007/08:N346 (s) hävdas att regeringen skulle inrikta sin konkurrenspolitik på ett sådant sätt att konkurrensproblem inom vissa områden inte tillmäts tillräcklig betydelse. Motionärerna

13

2007/08:NU14 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  anser att regeringen visar för stort intresse för frågor om konkurrens på
  lika villkor mellan offentlig och privat sektor på bekostnad av konkurrens-
  problem inom t.ex. energisektorn eller orsakade av oseriösa företagare.
  Enligt utskottets mening saknar detta påstående grund. Utskottet anser
  att alla typer av avvikelser från en fri och effektiv konkurrens bör bekäm-
  pas med stor kraft, oberoende av inom vilken sektor de uppträder eller
  vilka de aktuella aktörerna är. Denna inställning präglar också den konkur-
  renspolitik som regeringen bedriver. Som exempel kan nämnas hanter-
  ingen av frågan om samägandet av kärnkraften. Regeringen har – mot
  bakgrund av en utredning och förslag av Konkurrensverket – i början av
  år 2008 tillsatt förhandlare med uppdrag att undersöka förutsättningarna
  och lösningar för att minimera riskerna för konkurrensbegränsningar på
  grund av samägandet i kärnkraftsindustrin. Uppdraget ska avrapporteras
  senast den 31 januari 2009. Ett annat exempel är den proposition (prop.
  2007/08:73) om funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens som
  regeringen nyligen lämnat till riksdagen. I propositionen lämnas förslag till
  ett nytt regleringsverktyg i lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-
  tion i syfte att skapa effektiv och långsiktig konkurrens på grossistmarkna-
  den för bredband.
  När det gäller den skevhet i konkurrensen som uppstår på grund av ose-
  riösa företagare och som också omnämns i motion 2007/08:N346 (s) anser
  utskottet att alla former av oegentligheter bör bekämpas med kraft. Detta
  är också regeringens linje, vilket kommer till uttryck i den skattekontroll
  och annan tillsyn av olika regelverk för företagandet som bedrivs. Ett exem-
  pel på det förstnämnda är den nya lag om kassaregister m.m. som riksda-
  gen beslöt om våren 2007 (prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18).
  Lagen innebär en skyldighet för näringsidkare som säljer varor och tjäns-
  ter mot kontant betalning att registrera försäljningen i ett certifierat kassa-
  register. Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare från illojal
  konkurrens från företagare som skaffar sig konkurrensfördelar genom att
  inte betala skatter och avgifter.
  I de två motionerna 2007/08:N211 (m) och 2007/08:N221 (m) föreslås
  att Konkurrensverkets befogenheter och sanktionsmöjligheter ska stärkas.
  Utskottet vill här framhålla att de förändringar som regeringen föreslår i
  den nu aktuella propositionen har som syfte att effektivisera konkurrensen
  i sig och också handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Något
  behov av tillkännagivanden av riksdagen om ytterligare åtgärder kan utskot-
  tet inte se.
  När det slutligen gäller motion 2007/08:T417 (s), i vilken det efterfrå-
  gas ett tillkännagivande om att det ska tas regionalpolitiska hänsyn i
  konkurrenslagen, vill utskottet hänvisa till sitt – enhälliga – ställningsta-
  gande i frågan våren 2007, då ett likartat motionsyrkande behandlades.
  Utskottet ser alltså inget behov av att i konkurrenslagen infoga bestämmel-
  ser som avser regionalpolitik.

14

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2007/08:NU14

Sammanfattningsvis avstyrker utskottet de fyra här aktuella motionerna i berörda delar.

Om- och avregleringar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion rörande om- och avregleringar. Utskottet hänvisar till vidtagna åtgärder med anledning av Regelutredningens förslag och till en nyligen presenterad rapport från Konkurrensverket om konkurrenssituationen på den svenska marknaden.

Jämför reservation 2 (s).

Motionen

Ett tillkännagivande om behovet av att utvärdera och dra lärdomar av för- och nackdelar med de privatiseringar, bolagiseringar och avregleringar som genomförts de senaste åren föreslås i motion 2007/08:N262 (s). En bieffekt av Sveriges inträde i EU har varit privatiseringar, avregleringar, bolagiseringar och konkurrensutsättning av verksamheter, säger motionärerna. De anser att vissa avregleringar har bidragit till höjd effektivitet och minskade kostnader, men att långt ifrån alla verksamheter automatiskt blir billigare och bättre av att konkurrensutsättas. Även om utredningar har gjorts, saknas det en helhetssyn på olika nivåer – riksnivå, regional nivå och lokal nivå, anförs det.

Vissa kompletterande uppgifter

Riksdagen avslog våren 2007 en liknande motion och med samma motionärer. Utskottet redovisade (bet. 2006/07:NU14, s. 7) att frågan beträffande om- och avregleringar hade varit föremål för ett omfattande utredningsarbete genom Regelutredningen, vilket hade presenterats i betänkandet Liberalisering, regler och marknader (SOU 2005:4). Regelutredningen (särskild utredare: chefsekonom Dan Andersson) hade i uppgift att, utifrån de utvärderingar som gjorts av regelreformeringar inom tele-, el-, post-, inrikesflyg-, taxi- och järnvägsmarknaderna, utvärdera och göra en samlad analys av de långsiktiga effekterna för konsumenterna, näringslivet, arbetsmarknaden och samhällsekonomin i olika delar av Sverige.

Utskottet hänvisade i det nyss nämnda betänkandet också till ett uppdrag som regeringen hade gett Konkurrensverket, med innebörd att verket skulle presentera en rapport som skulle ge en bred överblick av konkurrenssituationen på den svenska marknaden, med särskilt fokus på energi- och byggmarknaderna och övriga marknader där konkurrensen är bristfällig.

15

2007/08:NU14 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Denna rapport – Konkurrensen i Sverige 2007 (2007:4) – presenterades i februari 2008. I rapporten redogörs i ett kapitel (kap. 8) för ett antal viktiga erfarenheter som kan bidra till att liberaliseringar av olika marknader blir framgångsrika. Där dras följande slutsater:

Vägen från (oreglerat) monopol till konkurrens är sällan rak. En reglering får som regel också oförutsedda effekter. Olika slag av uppföljningar och utvärderingar är nödvändiga för att kunna göra nödvändiga korrigeringar av regelverket. Därför är det viktigt att redan från början bestämma vilka uppgifter som företagen på marknaden ska rapportera samt hur ofta detta ska ske. Exempel på sådana data är uppgifter om priser, försäljningsvolymer samt kapaciteter. I syfte att begränsa kostnaderna för uppgiftsinsamling och samtidigt få jämförbarhet av data över tiden bör rapporteringstillfällena ändras så sällan som möjligt.

I rapporten redovisas särskilda studier av följande branscher: byggverksamhet, taxitransporter, elektronisk kommunikation, televisionstjänster och energi. Konkurrensverket framför både generella och branschspecifika rekommendationer. När det gäller regelreformering och liberalisering lämnas följande generella rekommendationer:

Konsumentverket bör ges i uppdrag att ur ett konsumentperspektiv följa upp regelreformerade marknader. Marknader som öppnas för konkurrens förändras snabbt. Konsumenterna är ofta, delvis p.g.a. ett informationsunderläge, långsammare än företagen att utnyttja nya marknadsförutsättningar. För att regering och ansvariga sektorsmyndigheter ska kunna göra nödvändiga korrigeringar i regelverk är det av vikt att utvecklingen följs. Konsumentverket bör få i uppdrag att sammanställa erfarenheter om hur de regelreformerade marknaderna har utvecklats och vid behov lämna förslag till hur konsumenternas ställning kan förbättras.

Lagstödet för Konkurrensverkets uppgiftsinsamling bör moderniseras. Konkurrensverket har använt uppgiftsskyldighetslagen bl.a. i samband med en pågående granskning av apoteksmarknaden, och kan konstatera att det finns skäl att modernisera och anpassa lagstödet för uppgiftsinsamling till nuvarande förhållanden.

Utskottets ställningstagande

För att göra konkurrensen mer effektiv krävs bl.a. en ökad avreglering. Det finns dock skäl att vara särskilt uppmärksam på konkurrensförhållandena på marknader som tidigare har varit föremål för strikta regleringar eller statliga monopol men som avreglerats under de senaste decennierna. Det gäller t.ex. inrikesflyg-, taxi-, el-, tele- och postmarknaderna samt delar av marknaden för spårbunden trafik. I flera fall domineras dessa marknader fortfarande av hel- eller halvstatliga företag, och det kan finnas risk för att det kan uppstå konkurrensproblem som följer av att en marknadsaktör är dominerande. Det har också visat sig att en oproportionerligt stor andel av Konkurrensverkets tillsynsärenden rör tidigare statliga monopolföretag.

Den tidigare nämnda Regelutredningen gjorde ingen samlad analys av huruvida nettoeffekten av de liberaliseringar som genomförts varit positiv eller negativ men drog slutsatsen att en återreglering vore varken önskvärd

16

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2007/08:NU14

eller möjlig. Utredningen pekade emellertid på att marknadernas funktionssätt kan förbättras och konsumenternas ställning stärkas. Olika åtgärder har vidtagits med anledning av Regelutredningens förslag. Utskottet vill dock framhålla att de frågor som här är aktuella och som rör en effektiv konkurrens på om- och avreglerade marknader inte kan betraktas som färdigbehandlade. En fortlöpande tillsyn av dessa marknader är nödvändig.

Utskottet vill också peka på den rapport som Konkurrensverket presenterade i februari 2008 och som ger en bred överblick av konkurrenssituationen på den svenska marknaden. Där redogörs för ett antal viktiga erfarenheter som kan bidra till att liberaliseringar av olika marknader blir framgångsrika. Konkurrensverket framför både generella och branschspecifika rekommendationer när det gäller regelreformering och liberalisering.

Med det anförda avstyrker utskottet motion 2007/08:N262 (s).

17

2007/08:NU14

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.Allmänt om konkurrens, punkt 2 (s, v)

av Tomas Eneroth (s), Carina Adolfsson Elgestam (s), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Berit Högman (s), Kent Persson (v) och Börje Vestlund (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2007/08:N346 yrkande 9 och avslår motionerna 2007/08:T417 yrkande 2, 2007/08:N211 och 2007/08: N221.

Ställningstagande

Vi anser, i likhet med vad som anförs i motion 2007/08:N346 (s), att riksdagen bör göra ett tillkännagivande om att regeringens konkurrenspolitik bör ha en annan inriktning. Regeringen fokuserar alltför mycket på problemet med att kommunal verksamhet ibland kan hamna i en konkurrenssituation med privat näringsverksamhet. Detta är en allvarlig fråga, som dock inte bör skymma de betydligt allvarligare konkurrensproblem som förekommer på andra områden. Ett exempel är konkurrensproblemen inom energisektorn, ett annat är de problem som uppstår vid osund konkurrens från oseriösa företagare på bekostnad av arbetsvillkor och kvalitet.

Utskottet har i det föregående – enhälligt – klargjort sin syn på vikten av en effektiv konkurrens och betydelsen av en sträng konkurrenslagstiftning för att uppnå detta. Vi finner det beklagligt att inte samma enhällighet kan råda när det gäller att ta ställning till inom vilka områden det är särskilt angeläget att åtgärder för att värna en effektiv konkurrens ska vidtas.

Det är intressant att notera att det exempel som utskottet lyfter fram på åtgärder som regeringen vidtagit för att komma till rätta med den skevhet i konkurrensen som uppstår på grund av oseriösa företagare – den nya lagen om kassaregister m.m. som riksdagen beslöt om våren 2007 (prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18) – var något som den tidigare, socialdemokratiska regeringen hade långt framskridna planer på att införa. Lagen innebär en skyldighet för näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning att registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister.

18

RESERVATIONER 2007/08:NU14

Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från företagare som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte betala skatter och avgifter. Vi vill erinra om att näringsutskottets majoritet så sent som i december 2006 i budgetbetänkandet om utgiftsområde 24 Näringsliv kort anförde att det då inte var aktuellt att införa ett krav på typgodkända kassaregister (bet. 2006/07:NU1, s. 54).

I de två motionerna 2007/08:N211 (m) och 2007/08:N221 (m) föreslås att Konkurrensverkets befogenheter och sanktionsmöjligheter ska stärkas. Vi noterar att de förändringar i konkurrenslagstiftningen som nu är aktuella har som syfte att effektivisera konkurrensen i sig och också handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Det finns, enligt vår mening, inget behov av tillkännagivanden av riksdagen om ytterligare åtgärder av det slag som begärs i de nämnda motionerna.

När det slutligen gäller motion 2007/08:T417 (s), i vilken det efterfrågas ett tillkännagivande om att det ska tas regionalpolitiska hänsyn i konkurrenslagen, vill vi hänvisa till det – enhälliga – ställningstagande som utskottet gjorde i frågan våren 2007, då ett likartat motionsyrkande behandlades. Vi ser alltså inget behov av att i konkurrenslagen infoga bestämmelser som avser regionalpolitik.

Sammanfattningsvis anser vi att riksdagen bör göra ett tillkännagivande om inriktningen av konkurrenspolitiken med den innebörd som vi har redovisat. Därmed blir motion 2007/08:N346 (s) helt tillgodosedd i berörd del och tillstyrks. De övriga tre här aktuella motionerna avstyrks i motsvarande delar.

2.Om– och avregleringar, punkt 3 – motiveringen (s)

av Tomas Eneroth (s), Carina Adolfsson Elgestam (s), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Berit Högman (s) och Börje Vestlund (s).

Ställningstagande

Regelutredningen, som tillsattes av den tidigare socialdemokratiska regeringen, presenterade i sitt betänkande Liberalisering, regler och marknader närmare 40 förslag till åtgärder på olika områden. Utredningen pekade på att som en följd av liberaliseringarna har antalet företag ökat på de studerade marknaderna. Utredningen ansåg att ingen av de liberaliserade marknaderna har nått sin slutgiltiga form men att de genomförda reformerna har bidragit till en ökad samhällsekonomisk effektivitet på flertalet av marknaderna. Det finns dock behov av ytterligare reformer för att förbättra marknadernas funktionssätt, menade utredningen.

I den här aktuella motionen, 2007/08:N262 (s), kopplas frågan om utvärderingar av genomförda om- och avregleringar till Sveriges medlemskap i EU. Enligt vår mening bör en sådan sammankoppling inte göras. Däremot anser vi att det är väsentligt att statsmakterna tillgodogör sig lärdomar av de om- och avregleringar som har genomförts. Vi menar också att det inte

19

2007/08:NU14 RESERVATIONER

är möjligt eller önskvärt att gå tillbaka till den situation som rådde före en om- eller avreglering. Vissa åtgärder har vidtagits med anledning av Regelutredningens förslag. Enligt vår mening behövs det dock en fortsatt uppföljning och utvärdering av utvecklingen på om- och avreglerade marknader. Det är t.ex. av stor vikt att regeringen fortsätter det arbete för en bättre fungerande elmarknad som den tidigare socialdemokratiska regeringen startade.

Med det anförda avstyrker vi den nu behandlade motionen.

20

2007/08:NU14

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m.:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till konkurrenslag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för [konkurrensbegränsande] avtal om viss taxisamverkan.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för vertikala [konkurrensbegränsande] avtal.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för [konkurrensbegränsande] specialiseringsavtal.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för [konkurrensbegränsande] avtal om forskning och utveckling.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för vertikala [konkurrensbegränsande] avtal inom motorfordonssektorn.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för vissa [konkurrensbegränsande] avtal inom försäkringssektorn.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om gruppundantag för [konkurrensbegränsande] avtal om tekniköverföring.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

21

2007/08:NU14 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG
  18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i postlagen
    (1993:1684).
  20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1995:1570) om medlemsbanker.
  21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.
  22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2003:389) om elektronisk kommunikation.
  23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
  24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägsla-
    gen (2004:519).
  25. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebo-
    lagslagen (2005:551).

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2007

2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s):

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över konkurrenslagstiftningen så att den inte utgör ett hinder för en effektiv regionalpolitik.

2007/08:N211 av Ulf Sjösten och Jan Ericson (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka Konkurrensverkets befogenheter.

2007/08:N221 av Tomas Tobé (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda sanktionsmöjlighet för Konkurrensverket.

2007/08:N262 av Ronny Olander och Inger Jarl Beck (båda s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och dra lärdomar av för- och nackdelar med de privatiseringar, bolagiseringar och avregleringar som genomförts de senaste åren.

2007/08:N346 av Thomas Östros m.fl. (s):

9.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkurrenspolitik.

22

2007/08:NU14

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

23

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

25

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

27

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

29

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

31

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

33

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

35

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

37

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

39

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

41

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

43

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

45

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

47

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

49

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

51

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

53

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

55

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

57

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

58

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

59

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

60

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

61

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

62

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

63

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

64

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

65

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

66

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

67

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

68

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

69

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

70

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

71

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

72

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

73

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

74

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

75

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

76

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2007/08:NU14

77

2007/08:NU14 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

78

2007/08:NU14

BILAGA 3

Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens förslag till konkurrenslag

Regeringens förslag Utskottets förslag

2 kap.

3 §

Från förbudet i 1 § gäller undantag för sådana grupper av avtal (grupp-

undantag) som avses i    
1. lagen (2008:000) om gruppun- 1. lagen (2008:000) om gruppun-
dantag för avtal om viss taxisamver- dantag för konkurrensbegränsande
kan,   avtal om viss taxisamverkan,
2. lagen (2008:000) om gruppun- 2. lagen (2008:000) om gruppun-
dantag för vertikala avtal, dantag för vertikala konkurrensbe-
3. lagen (2008:000) om gruppun- gränsande avtal,
dantag för specialiseringsavtal, 3. lagen (2008:000) om gruppun-
4. lagen (2008:000) om gruppun- dantag för konkurrensbegränsande
dantag för avtal om forskning och specialiseringsavtal,
utveckling, 4. lagen (2008:000) om gruppun-
5. lagen (2008:000) om gruppun- dantag för konkurrensbegränsande
dantag för vertikala avtal inom avtal om forskning och utveckling,
motorfordonssektorn, 5. lagen (2008:000) om gruppun-
6. lagen (2008:000) om gruppun- dantag för vertikala konkurrensbe-
dantag för vissa avtal inom försäk- gränsande avtal inom motorfordons-
ringssektorn, och sektorn,
7. lagen (2008:000) om gruppun- 6. lagen (2008:000) om gruppun-
dantag för avtal om tekniköverför- dantag för vissa konkurrensbegrän-
ing.   sande avtal inom försäkringssek-
    torn, och
    7. lagen (2008:000) om gruppun-
    dantag för konkurrensbegränsande
    avtal om tekniköverföring.

Om ett enskilt avtal enligt lag som sägs i första stycket är undantaget från förbudet i 1 § men avtalet har följder som är oförenliga med 2 §, får Konkurrensverket besluta att avtalet inte ska omfattas av gruppundantaget.

3 kap.

15 §

På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 81 i EG- fördraget ska Konkurrensverket i ett beslut förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 13 § första stycket är uppfyllda. Ett sådant

På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 81 i EG- fördraget ska Konkurrensverket i ett beslut förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 12 § första stycket är uppfyllda. Ett sådant

79

2007/08:NU14 BILAGA 3 AV UTSKOTTET FÖRESLAGNA ÄNDRINGAR I REGERINGENS FÖRSLAG TILL KONKURRENSLAG

beslut är bindande för verket samt för Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen.

beslut är bindande för verket samt för Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen.

80 Tryck: Elanders, Vällingby 2008