Finansutskottets betänkande

2007/08:FiU30

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Sammanfattning

Finansutskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2007/08:57 till ändringar i lagen (2004:46) om investeringsfonder och följdändringar i vissa andra lagar. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EG-direktiv från 2007 om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, som i sin tur innebär förtydliganden av ett tidigare EG-direktiv på fondområdet, det s.k. UCITS-direktivet från 1985.

Regeringen föreslår att direktivet om tillåtna tillgångar i huvudsak genomförs genom myndighetsföreskrifter. Det föreslås därför att bemyndiganden som ger föreskriftsrätt till regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, införs i lagen. Dessutom föreslås vissa ändringar i lagen om investeringsfonder för att anpassa vissa definitioner till EG-direktivens terminologi.

Regeringen föreslår även att bestämmelserna om Finansinspektionens tillsyn av, och möjligheter till ingripanden mot, fondbolag ändras så att reglerna utformas på motsvarande sätt som i annan lagstiftning på det finansiella området.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 juli 2008 förutom avseende ändringarna i årsredovisningslagen (1995:1554) som föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Det har inte väckts några motioner i ärendet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

4. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

5. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

6. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:57.

Stockholm den 22 april 2008

På finansutskottets vägnar

Stefan Attefall

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Stefan Attefall (kd), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Roger Tiefensee (c), Monica Green (s), Johan Pehrson (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) och Jörgen Hellman (s).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Reglering av fonder i Sverige och EU

Grunden för den svenska lagstiftningen om investeringsfonder är ett EG-direktiv om fondföretag från 1985 (UCITS-direktivet).1 [ Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Den engelska förkortningen UCITS står för Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities.] De investeringsfonder som omfattas av direktivets regler kallas UCITS-fonder. Dessa fonder uppfyller direktivets krav när det gäller t.ex. riskspridning, förvaltning och information till andelsägarna. Fonder som uppfyller kraven får fritt saluföras i EU- och EES-länderna.

I Sverige finns en lag (2004:46) om investeringsfonder som genomför direktivets bestämmelser. Regeringen uppgav i förslaget till ny lagstiftning att en övervägande del av de svenska fonderna är harmoniserade i enlighet med UCITS-direktivet (prop. 2002/03:150 s. 114).

Kompletterande EG-regler om placeringsprinciper m.m.

UCITS-direktivet innehåller bl.a. regler om vilka tillgångar fondbolag får investera fondmedel i. Under de 23 år som gått sedan direktivet antogs har utvecklingen på finansmarknaderna gjort att det tillkommit ett stort antal nya typer av finansiella instrument. Det har uppstått oklarheter om hur UCITS-direktivets placeringsregler ska tillämpas på dessa nya instrument, och direktivreglerna har tolkats på olika sätt i olika medlemsstater. Konkret har följden blivit att fondbolag svävat i ovisshet om hur de får investera fondspararnas pengar.

EU-kommissionen har därför utarbetat ett direktiv med kompletterande bestämmelser för att klargöra vad som avses med vissa definitioner i UCITS-direktivet och åstadkomma en enhetlig tillämpning av reglerna i medlemsstaterna (kommissionens direktiv).2 [ Kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genomförandet av rådets direktiv 85/611/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förtydligandet av vissa definitioner. Kommissionens direktiv har tagits fram som ett s.k. nivå 2-direktiv inom ramen för Lamfalussyprocessen efter samråd med CESR (Committee of European Securities Regulators), som är de nationella tillsynsmyndigheternas samarbetskommitté.] Kommissionens direktiv innehåller ett antal förtydliganden av vad olika definitioner i UCITS-direktivet innebär och hur de ska tolkas. Kommissionens direktiv skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast den 23 mars 2008, och de nya nationella bestämmelserna ska tillämpas fr.o.m. den 23 juli 2008.

Utskottets överväganden

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om investeringsfonder samt följdändringar i annan lagstiftning.

Propositionen

Genomförande av det kompletterande EG-direktivet om tillåtna tillgångar

Regeringen föreslår att bestämmelserna i kommissionens direktiv i huvudsak genomförs genom myndighetsföreskrifter. Skälet är att de bestämmelser som finns i direktivet främst är av teknisk karaktär och bör föras in i Finansinspektionens föreskrifter om fonder.

Dessutom föreslår regeringen att vissa definitioner i lagen (2004:46) om investeringsfonder ändras, så att de överensstämmer med UCITS-direktivets terminologi. Enligt regeringen bör även placeringsreglerna i lagen ändras för att avspegla vissa förtydliganden i kommissionens direktiv. Det föreslås också ändringar i lagens bestämmelser om hur fondbolagen får förvalta fondmedlen, för att svenska fondbolag ska kunna effektivisera sin förvaltning på vissa sätt som är möjliga enligt kommissionens direktiv.

Finansinspektionens tillsyn, kontroll och ingripandemöjligheter

Förutom de förslag som syftar till att genomföra kommissionens direktiv innehåller propositionen även förslag avseende Finansinspektionens tillsyn av fondbolag. Avsikten är att Finansinspektionen ska ges i stort sett samma möjligheter att utöva tillsyn över och vid behov ingripa mot fondbolag som myndigheten i nuläget har gentemot banker och värdepappersinstitut.

Jämfört med nuvarande regler innebär detta att Finansinspektionen får utökade möjligheter att begära in upplysningar och göra undersökningar på plats, liksom att närvara vid och sammankalla till bolagsstämma i ett fondbolag. Om ett fondbolag inte lämnar upplysningar i tid, ska Finansinspektionen kunna besluta om en förseningsavgift på högst 100 000 kr.

Dessutom ges Finansinspektionen utrymme att välja mellan en rad olika åtgärder mot fondbolag som åsidosätter sina skyldigheter. Myndigheten kan återkalla ett fondbolags tillstånd i allvarliga fall, varna ett fondbolag som inte följer reglerna eller meddela anmärkning mot ett fondbolag i mindre allvarliga fall. En varning eller en anmärkning får också kombineras med en straffavgift om minst 5 000 kr och högst 50 miljoner kronor.

Finansinspektionen kan också ingripa genom att, eventuellt i kombination med vite, förbjuda verkställighet av beslut som fattats av bolagets företrädare eller förelägga ett bolag att vidta vissa åtgärder. Regeringen föreslår även att fondbolags tillstånd ska återkallas under vissa preciserade omständigheter och att Finansinspektionen ska ges rätt att besluta att en viss person inte längre ska få vara styrelseledamot respektive vd i ett fondbolag.

Lagrådets yttrande

Lagrådet har granskat förslagen och framställt vissa lagtekniska synpunkter som beaktats av regeringen vid utformningen av propositionen.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet noterar att förslagen i propositionen innebär dels att de nuvarande reglerna om fonder anpassas till gällande EG-regler och -terminologi, dels att Finansinspektionen ges samma tillsyns- och ingripandemöjligheter avseende fondbolag som myndigheten redan har när det gäller andra viktiga aktörer på finansmarknaden.

Enligt utskottets mening är det positivt att den svenska regleringen på ett tydligt sätt bringas i överensstämmelse med EG-reglerna på området, även i fråga om t.ex. terminologi, på det sätt som regeringen nu föreslår. Utöver detta välkomnar utskottet särskilt att de nu föreslagna reglerna skapar större likformighet när det gäller Finansinspektionens möjligheter att ingripa mot olika typer av aktörer. Med det sagda tillstyrker utskottet lagförslagen i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3.    lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

4.    lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

5.    lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

6.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7.    lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8.    lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag