Civilutskottets betänkande

2007/08:CU23

Det nya statliga lantmäteriet

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet samt en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs med anledning av att regeringen avser att sammanföra de statliga lantmäterimyndigheterna i länen och Lantmäteriverket till en statlig lantmäterimyndighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008. Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Civilutskottet delar regeringens uppfattning att en sammanföring av Lantmäteriverket och de 21 lantmäterimyndigheterna i länen bör komma till stånd och tillstyrker med en lagteknisk justering regeringens förslag. Utskottet anser även att riksdagen bör godkänna regeringens förslag att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

I en reservation (s, v, mp) motsätter sig reservanterna de föreslagna försäljningarna.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Lagändringar med anledning av det nya statliga lantmäteriet

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i miljöbalken,

b) lag om ändring i jordabalken med den ändringen att bestämmelsen i 19 kap. 37 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

c) lag om ändring i utsökningsbalken,

d) lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:1988),

e) lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

f) lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980,

g) lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

h) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

i) lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning,

j) lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990,

k) lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister,

l) lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet,

m) lag om upphävande av lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata,

n) lag om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet,

o) lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille,

p) lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

q) lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:134 punkterna 1 och 3–17 samt bifaller delvis proposition 2007/08:134 punkt 2.

2.

Avyttring av uppdragsverksamheten

 

Riksdagen godkänner att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:134 punkt 18 och avslår motion 2007/08:C3.

Reservation (s, v, mp)

Stockholm den 22 maj 2008

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Christina Oskarsson (s), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Katarina Brännström (m), Eva Sonidsson (s), Maria Kornevik Jakobsson (c) och Camilla Lindberg (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att tillkalla en särskild utredare med uppgift bl.a. att lämna förslag till i vilka organisatoriska former olika delar av den lantmäterianknutna verksamheten lämpligen bör bedrivas (dir. 2002:86). Utredningen, som antog namnet Lantmäteriutredningen, redovisade i betänkandet Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta (SOU 2003:111) överväganden och förslag för den statligt bedrivna lantmäteriverksamheten.

Förslagen i betänkandet behandlades i propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5). I den propositionen gjordes bedömningen att Lantmäteriverket och de 21 länsvisa lantmäterimyndigheterna bör sammanföras till en myndighet. Regeringens bedömning i denna del föranledde inte några invändningar vid riksdagsbehandlingen (bet. 2005/06:BoU4, rskr. 51)

Regeringen aviserar i den nu aktuella propositionen sin avsikt att fullfölja sammanslagningen av de statliga lantmäterimyndigheterna till en myndighet. Sammanslagningen föranleder de lagändringar som behandlas i denna proposition. De föreslagna lagändringarna är enligt regeringen så enkla att Lagrådets hörande inte har erfordrats.

I propositionen behandlas därutöver frågan om att sälja Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid det nuvarande Lantmäteriverket.

Inför beredningen av ärendet har viss kompletterande information inhämtats från Miljödepartementet om verksamheten vid de enheter som är aktuella för försäljning.

Utskottets överväganden

Lagändringar med anledning av det nya statliga lantmäteriet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag med en lagteknisk justering.

Bakgrund

Den statliga lantmäteriverksamheten omfattar Lantmäteriverket och en lantmäterimyndighet i varje län. Denna organisation infördes den 1 januari 1996 (prop. 1993/94:214, bet. BoU19, rskr. 375). Vid sidan om den statliga lantmäteriverksamheten finns det 38 kommunala lantmäterimyndigheter med ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregistrering inom respektive kommun.

I propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5) gjordes bedömningen att Lantmäteriverket och de 21 lantmäterimyndigheterna i länen borde sammanföras till en myndighet men att den frågan också hörde samman med överföringen av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Regeringens bedömning i denna del föranledde inte några invändningar vid riksdagsbehandlingen (bet. 2005/06:BoU4, rskr. 51)

Riksdagen har tidigare i vår fattat beslut om de lagändringar som är nödvändiga för att huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten ska kunna flyttas från Domstolsverket till Lantmäteriverket (prop. 2007/08:54, bet. CU16, rskr. 148).

Propositionen

I propositionen förklarar regeringen sin avsikt att nu fullfölja sammanföringen av de statliga lantmäterimyndigheterna till en myndighet. Enligt propositionen kommer denna sammanföring ge en tydligare organisation, högre flexibilitet, bättre resursutnyttjande, bättre förutsättningar för effektivisering och kvalitetsutveckling av den regionala och lokala verksamheten samt bättre förutsättningar för enhetlighet i handläggningen och tillämpningen av regelverket.

Sammanföringen till en ny statlig lantmäterimyndighet föranleder regeringen att föreslå ändringar i den lagtext där Lantmäteriverket nämns eller där lantmäterimyndigheterna i länen är särskilt utpekade. Några ändringar behövs också där texten inte avser den statliga lantmäterimyndigheten utan enbart de kommunala lantmäterimyndigheterna.

I korthet innebär de föreslagna lagändringarna följande.

I bestämmelser där myndighetsnamnet ”Lantmäteriverket” förekommer byts detta ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”. Där ordet ”verket” förekommer som kortform för Lantmäteriverket byts ordet ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten” eller ”myndigheten”. Lagtexten ändras så att den kommunala lantmäterimyndigheten skiljs från den statliga lantmäterimyndigheten och så att det framgår att det statliga lantmäteriet är en enda myndighet. Ordet ”fastighetsbildningsmyndighet” byts ut mot ”lantmäterimyndighet”. Uttrycket ”centralnämnden för fastighetsdata” byts ut mot ”den statliga lantmäterimyndigheten”. Två lagar om ny beteckning på myndigheter som ska ingå i den statliga lantmäterimyndigheten upphävs.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2008.

Utskottets ställningstagande

Bedömningen att Lantmäteriverket och de 21 lantmäterimyndigheterna i länen borde sammanföras till en myndighet redovisades, som framgått ovan, redan hösten 2005 i propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5). I denna proposition gjordes emellertid också bedömningen att sammanslagningen borde anstå en tid i avvaktan på en planerad överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Riksdagens bostadsutskott, som då var ansvarigt utskott för frågor om lantmäteriet, konstaterade i samband med beredningen av ärendet att det förelåg en betydande enighet i fråga om sammanföringen av Lantmäteriverket och de länsvisa lantmäterimyndigheterna (bet. 2005/06:BoU4). Utskottet delade också regeringens uppfattning att denna omstrukturering lämpligen borde ske efter överföringen av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten till Lantmäteriverket. Som framgått ovan har riksdagen tidigare i vår fattat beslut om de lagändringar som är nödvändiga för att huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten ska kunna flyttas från Domstolsverket till Lantmäteriverket.

Civilutskottet delar regeringens uppfattning att en sammanföring av Lantmäteriverket och de 21 lantmäterimyndigheterna i länen nu bör komma till stånd. Utskottet tillstyrker således regeringens lagförslag.

Under ärendets beredning har utskottet noterat att den i förevarande proposition föreslagna ändringen i 19 kap. 37 § andra stycket jordabalken redan har beslutats (prop. 2007/08:54, bet. CU16, rskr. 148, SFS 2008:153) och träder i kraft den 1 juni 2008. Regeringens förslag till ändring i jordabalken (lagförslag 2) bör därför antas med den lagtekniska justering som framgår av utskottets förslag till riksdagsbeslut punkt 1 b och bilaga 3. Utskottet utgår från att noterna till lagförslag 2 korrigeras i samband med promulgeringen.

Avyttring av uppdragsverksamheten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Jämför reservation (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Som bakgrund till förslaget hänvisar regeringen till propositionen Lantmäteriverksamheten (prop. 2005/06:5) där en bedömning gjordes om att innehållet och inriktningen på den statliga lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet bör förtydligas och avgränsas. Bedömningen innebar vidare att den uppdragsverksamhet som bedrivs bl.a. bör ha anknytning till den grundläggande läges- och fastighetsanknutna informationen. Dessutom bör verksamheten inte lämpligare kunna bedrivas i annan form. För verksamhet där andra aktörer finns är det, enligt proposition 2005/06:5, naturligt att den statliga lantmäterimyndigheten på sikt begränsar sin verksamhet.

Regeringen bedömer i den nu aktuella propositionen att de delar av den statliga lantmäterimyndighetens uppdragsverksamhet som omfattar Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken lämpligare bedrivs i annan form och därför bör avyttras.

Motionen

I motion 2007/08:C3 föreslår Carina Moberg m.fl. (s) att riksdagen inte ska godkänna regeringens förslag om försäljning av Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken. Motionärerna menar att det i propositionen borde ha redovisas ett bättre beslutsunderlag och en analys till grund för det ställningstagande regeringen gjort i denna del. Motionärerna anser vidare att regeringen felaktigt hävdat att regeringsförslaget överensstämmer med övervägandena i den aktuella frågan i en tidigare utredning (SOU 2003:111). Enligt motionen ansåg utredaren att förlagsverksamheten bör ses som en del av Lantmäteriverkets kärnverksamhet och därför borde behållas.

Utskottets ställningstagande

I den motion som väckts med anledning av propositionen anförs att det beslutsunderlag som förelagts riksdagen i fråga om försäljning av den aktuella verksamheten är alltför knapphändigt. Utskottet kan till viss del ha förståelse för denna synpunkt. Det är givetvis önskvärt att ett tillräckligt utförligt underlag för riksdagsledamöternas ställningstaganden presenteras när olika frågor underställs riksdagen för beslut.

För att tillgodose motionärernas önskemål har det inför beredningen av detta ärende inhämtats visst kompletterande material från Miljödepartementet. Det gäller bl.a. en beskrivning av verksamheten vid de enheter som är aktuella för försäljning samt en mer utförlig beskrivning av de tidigare överväganden i frågan som har redovisats dels i utredningen Lantmäteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta (SOU 2003:111), dels i den proposition om lantmäteriverksamheten som lades fram av den tidigare regeringen (prop. 2005/06:5).

Av det kompletterande underlaget (Miljödepartementet, PM 2008-04-29) framgår att det nu aktuella regeringsförslaget om försäljning i huvudsak följer det tidigare utredningsförslaget och ligger i linje med den tidigare regeringens bedömning i proposition 2005/06:5, samt den fortsatta ordning för frågans beredning som förutskickades där. Den dåvarande regeringen ansåg att ett marknads- och konkurrensråd borde inrättas vid Lantmäteriverket med uppgift att utarbeta en samlad marknads- och konkurrenspolicy för verkets uppdragsverksamhet. Regeringen beslutade den 15 mars 2007 om inrättandet av ett sådant råd och Lantmäteriverket har arbetat vidare med att anpassa uppdragsverksamheten i enlighet med de riktlinjer som riksdag och regering har lagt fast. Lantmäteriverket har som ett led i sitt uppdrag att avgränsa uppdragsverksamheten bl.a. undersökt möjligheten att avyttra kartverksamheten samt utarbetat ett förslag om försäljning som inkluderar förlagsverksamheten.

Civilutskottet anser att den uppdragsverksamhet som i dag finns inom Lantmäteriverket och som lämpligare bedrivs i annan form bör avyttras. Frågan om avgränsning av den verksamhet som bör komma i fråga för försäljning har, som framgått ovan, beretts i flera steg och lett fram till det nu aktuella regeringsförslaget. Utskottet kan konstatera att de invändningar mot förslaget som finns i motion 2007/08:C3 (s) till stor del utgår från överväganden som gjordes i ett tidigt skede av denna beredning. Motionärerna uttrycker även en oro för den framtida tillgången till de allmänna kartorna. Utskottet delar inte denna oro och har inte skäl att göra en annan bedömning än regeringen i sakfrågan om försäljningen av den aktuella verksamheten.

Civilutskottet anser att riksdagen bör godkänna regeringens förslag att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Utskottets ställningstagande innebär att motion 2007/08:C3 bör avslås.

Reservation

Avyttring av uppdragsverksamheten, punkt 2 (s, v, mp)

av Carina Moberg (s), Johan Löfstrand (s), Christina Oskarsson (s), Hillevi Larsson (s), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Jan Lindholm (mp) och Eva Sonidsson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen godkänner inte att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Därmed bifaller riksdagen motion 2007/08:C3 och avslår proposition 2007/08:134 punkt 18.

Ställningstagande

Kartfrågorna berör oss alla. Aldrig förr har behovet av geografisk information varit så stort som i informationsåldern och GPS-mottagarnas tidevarv. Samtidigt fyller de tryckta kartorna fortfarande en viktig funktion på en rad olika samhällsområden. Det har sedan länge varit närmast en självklarhet att det är staten som svarar för att ta fram denna grundläggande information. Det borde mot denna bakgrund också vara en självklarhet att eventuella förändringar i huvudmannaskapet för kartverksamheten inte kommer till stånd utan en ingående analys av konsekvenserna av en sådan förändring. Det nu framlagda förslaget tyder emellertid på att en sådan analys inte har genomförts. Det kan i stället befaras att regeringens allmänna ambition att sälja ut statliga företag och verksamheter varit utgångspunkten för propositionen i denna del.

Vi är starkt kritiska till det bristfälliga och delvis felaktiga beslutsunderlag som regeringen presenterat för riksdagen i fråga om förslaget att sälja Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken. Detta förslag beskrivs på mindre än en halv sida i propositionen. Varje form av konsekvensbeskrivning och analys saknas. Som bakgrund hänvisas endast till en tidigare utredning på området samt till allmänna överväganden i fråga om Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet i en tidigare proposition. Vi har emellertid kunnat konstatera att denna knapphändiga bakgrund är felaktig. Regeringen hävdar att förslagen i den aktuella utredningen – SOU 2003:111 – överensstämmer med regeringens i den aktuella frågan. Sanningen är emellertid att den särskilde utredaren avrådde från försäljning av Lantmäteriverkets förlagsverksamhet. Utredaren framhöll bl.a. att tillhandahållandet av de allmänna kartorna fortfarande bör ses som en del i Lantmäteriverkets kärnuppgifter likaväl som att tillhandahålla samma material i digital form.

Den brist i beslutsunderlaget som påtalats i motionen föranledde civilutskottets kansli att inför beredningen av detta ärende begära in ett kompletterande underlag från Regeringskansliet. Inte heller i den promemoria i frågan som tillställts utskottet av Miljödepartementet presenteras emellertid ett underlag som tillnärmelsevis kan anses vara tillfyllest. Sammantaget anser vi att det kan uppfattas som en bristande respekt för riksdagen att begära ett godkännande av utförsäljning av statlig verksamhet utan att samtidigt presentera ett godtagbart beslutsunderlag.

Vi anser således att riksdagen inte ska godkänna regeringens förslag om att sälja Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten. Det innebär att vi ställer oss bakom förslaget i motion 2007/08:C3.

Vårt ställningstagande till det nu framlagda förslaget innebär inte att vi helt utesluter att en avyttring av delar av den aktuella verksamheten senare kan bli aktuell. Ett sådant ställningstagande måste emellertid grunda sig på en analys och redovisning av konsekvenserna på olika samhällsområden som visar att tillgången på kartmaterial till rimliga kostnader kan garanteras även efter en försäljning. Regeringen kan således återkomma i den aktuella frågan när ett fullständigt beslutsunderlag kan föreläggas riksdagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:1988).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning.

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet.

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1995:1395) om ny beteckning på Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata.

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1995:1396) om ny beteckning på fastighetsbildningsmyndighet, fastighetsregistermyndighet och överlantmäterimyndighet.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille.

16.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister.

17.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

18.

Riksdagen godkänner att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Följdmotionen

2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s):

Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslaget till lag om ändring i jordabalken

 

Lydelse enligt SFS 2008:153

Utskottets förslag

19 kap.

37 §

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller i en anordning som är ansluten till registrets inskrivningsdel hos Lantmäteriverket, en lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller i en anordning som är ansluten till registrets inskrivningsdel hos den statliga lantmäterimyndigheten, en kommunal lantmäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla bort om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.