Civilutskottets betänkande

2007/08:CU2

Registrering av förlagsandelar

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:112, vari föreslås vissa ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och lagen (1995:1570) om medlemsbanker som gäller bestämmelserna om förlagsinsatser. Förslagen innebär bl.a. att ekonomiska föreningar och medlemsbanker inte längre ska behöva utfärda förlagsandelsbevis i skriftlig form vid kapitaltillskott i form av förlagsinsatser, om förlagsandelarna i stället registreras i ett avstämningsregister hos en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2008.

Därutöver föreslås vissa ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) som är av rättelsekaraktär och avsedda att träda i kraft den 1 januari 2008.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Registrering av förlagsandelar

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

2. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

3. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

4. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

5. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:112.

Stockholm den 23 oktober 2007

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp) och Jan Lindholm (mp).

Utskottets överväganden

Registrering av förlagsandelar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Nuvarande regler

Enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar kan en ekonomisk förening i stadgarna föreskriva att kapital får tillskjutas, förutom genom medlemsinsatser, genom särskilda insatser, s.k. förlagsinsatser. Föreningen kan också besluta att sådana insatser får tillskjutas av även andra än medlemmar. Om förlagsinsatser ska förekomma, ska föreningens stadgar ange vad som ska gälla för dessa.

Den som tillskjuter kapital genom förlagsinsatser får vissa rättigheter i föreningen, s.k. förlagsandelar. Innehavaren av en förlagsandel har rätt att få förlagsinsatsen inlöst tidigast efter fem år från tillskottet, om han eller hon skriftligen säger upp beloppet minst två år i förväg. Föreningen får lösa in en förlagsinsats tidigast efter fem år från tillskottet, om föreningen skriftligen säger upp beloppet minst sex månader i förväg. För varje förlagsinsats ska utfärdas ett förlagsandelsbevis. Styrelsen ska föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. Förteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem eller föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt. En ekonomisk förening kan i stadgarna ta in föreskrifter om begränsningar i fråga om vem som har rätt att tillskjuta förlagsinsatser och genom överlåtelse förvärva de rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna.

Om en ekonomisk förening försätts i konkurs inom ett år efter det att en förlagsinsats har lösts in, blir en förre detta förlagsandelsinnehavare återbetalningsskyldig till föreningen i den mån det behövs för att föreningens skulder ska kunna betalas.

En reglering – motsvarande den som beskrivits ovan – finns för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Propositionen och utskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att riksdagen antar vissa ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och lagen (1995:1570) om medlemsbanker. De framlagda förslagen bygger på en promemoria som upprättats inom Justitiedepartementet. Promemorian har remissbehandlats.

Lagförslagen rör bestämmelserna om förlagsinsatser och syftar till att förbättra möjligheterna för ekonomiska föreningar och medlemsbanker att skaffa kapital. Ändringsförslagen innebär att ekonomiska föreningar och medlemsbanker inte längre ska behöva utfärda förlagsandelsbevis i skriftlig form vid kapitaltillskott i form av förlagsinsatser, om förlagsandelarna i stället registreras i ett avstämningsregister hos en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Regeringen gör bedömningen att nuvarande regler i sistnämnda lag om kontoföring av finansiella instrument kan tillämpas även beträffande förlagsandelar varför det inte behövs några ändringar i den lagen. Vidare föreslås att förlagsandelar med begränsningar i fråga om vem som har rätt att förvärva dem inte ska kunna registreras. Därutöver innebär ändringsförslagen att föreningar och medlemsbanker i stadgarna ska kunna föreskriva att förlagsinsatser med bestämd löptid får förekomma. Löptiden ska dock inte få vara kortare än fem år. Reglerna i lagen om ekonomiska föreningar och lagen om medlemsbanker om återbetalning vid konkurs föreslås inte gälla för det nya slaget av förlagsinsatser med bestämd löptid. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2008.

Övriga i propositionen framlagda lagförslag – ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag – är av rättelsekaraktär och avsedda att träda i kraft den 1 januari 2008.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Lagförslagen har inte mött några invändningar i motioner, och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:112 Registrering av förlagsandelar:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

2.    lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

3.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

4.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

5.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag