Riksdagsskrivelse

2006/07:126

Image: RSKR_200607__126_126-126-1.png

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU13 Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 mars 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson