2006/07:46

   
   
   
     
       
       
       
       
       
       
     
     
     
       
       
   
     
     
     
     
       
       
       
         
         
       
       
       
         
         
         
         
         
         
   
   
   
     
     
     
       
         
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
         
         
       
       
         
         
         
       
       
       
     
     
     
     
       
     
       
       
       
       
     
     
     
   
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
   
   
     
     
   
     
     
     
   
     

särskilda

delse.

     
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

berättigade

respektive

samhet.

eller

ualliv.

människovärdet.

en.

ling

rektåtkomsten.

   

för

lämnas

   

sakat.

stycket.

na,

   

heten.

ten.

ten.

eller

personuppgifter.

   

samhet

oktober

utvecklingsverksamhet

er.

delse.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
     
   
   
   
   
   

berättigade

het.

driva

   

ualliv.

människovärdet.

en.

innehåller

ling

rektåtkomsten.

   

rets

lämnas

   

sakat.

av

na,

   

digheten.

myndigheten.

digheten.

tomatiserade.

eller

personuppgifter.

   

samhet

oktober

gjorts.

svarsunderrättelseverksamhet.

hang.

rade

tjänsten

verksamheten.

genom

hemlig.

(IS

hemliga

tion.

radioanstalt

samhet

sändningar.

nologisk

ledning.

personuppgifter.

trådburna

svarsunderrättelseverksamheten

komma.

Rapportdatabasen.

signalspaningsmaterial.

ringen.

bort.

   

rapporten

sonuppgifter

     
     

40f.)

stalts

ter.

av

ten

     
     

ingens.

rättsligt

garna.

en.

brottsbekämpande

Ju2001/8624/PÅ)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

skilda

ner.

     

garna.

     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gande.

gifter

ter.

slaget.

(1998:204)

slaget.

slaget.

frihetsförordningen.

sonuppgifter.

personuppgiftsansvariges

utöva

gifter.

     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kännedom.

ter

   
   
   
   
 

slaget.

överväganden.

   

lagarna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

slagna

slagen.

stemet.

tioner.

till

hetstjänsten.

     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     

samhet.

ningen.

bedriva

totalförsvaret.

nas

snitt

dess

kerhetshotande

ra

derrättelseverksamhet.

samheten.

verksamheten.

säkerhetstjänsten

eller

heten

dess

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vändigt”.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

för

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   

slag.

komst.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
       

leras

ter.

nas.

slag.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

slaget.

tredje

stor

åtgärden.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

felaktig

uppgifter.

lagarna.

ningsarbete.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

personuppgiftslagen.

ningen.

stalt.

sa

ganisatoriska

hetsåtgärder.

åtkomst.

synsmyndigheten.

gälla.

   

uppgiftslagen.

lagen.

   

dess

tillsynsmyndighet.

   

integriteten.

försvarsunderrättelseverksamhet.

nämndens

löpande

sådan

organets

av

rättelse.

kerhet.

berörda

telsenämnds

     

av

   
   
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
   
   
   
     
   
       

dem.

att

handlas

tag.

punkt.

upprepas

samheter.

   

turerat

geringens

slagna

sonuppgiftslagen.

       
       
       
     
   
     
     
     
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     

ningar.

för

   
     
     

m.m.

samheten.

säkerhetsintressen.

svarsunderrättelseverksamheten.

verksamheten.

grupp.

för

behandlingen.

ling

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tionen.

straffansvar.

utvecklingsverksamhet

utvecklingsverksamhet.

sen.

sen.

sen.

sen.

sen.

sen.

lång

hot.

den

ändamål.

sen.

sen.

ling

sen.

sen.

sen.

sen.

stämmelser.

stämmelser.

stämmelser.

stämmelser.

stämmelser.

samheter.

stämmer.

rättelseverksamhet.

juridiska

att

samheten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

portdatabas.

registreras.

verksamhet.

svarets

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tjänsten

ridiska

tjänst),

(säkerhetsskyddstjänst),

(1996:627),

eller

samheten.

databas.

databasen.

rättelserapporter.

databaserna.

(1998:204)

klagas.

   
   

anstalts

driva

eller

nödvändig

ten.

tabasen.

tabasen.

sättning.

databaserna.

(1998:204)

överklagas.

lag.

   
   
   

sjuttio

samheten.

underrättelseverksamheten.

hetstjänst

särskilda

delse.

       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

personuppgifter.

berättigade

samhet.

stiftning,

dess

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

behandling

tet.

angivna

för

lämnas

betsinsats.

första

na,

heten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

personuppgifter.

utplånas.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gas.

Bilaga

radioanstalts

delse.

     
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   

tryckfrihetsförordningen.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

berättigade

   
   
   

het.

driva

ualliv.

handlingen.

behandling

sonuppgifter.

lämnas

betsinsats.

kat.

av

na,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

personuppgifter.

utplånas.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ra

hetstjänst

särskilda

delse.

     
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

berättigade

samhet.

ning,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ling

ten.

tet.

svarsmakten.

för

lämnas

sakat.

stycket.

na,

heten.

ten.

ten.

eller

personuppgifter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

oktober

Bilaga

er.

delse.

     
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

berättigade

het.

driva

sexualliv.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rets

lämnas

sakat.

av

na,

digheten.

myndigheten.

digheten.

tomatiserade.

eller

personuppgifter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

oktober

   
 
 
   
   
   
   
   

glering.

rad.

ens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följande

mål.”

terlagarna.

     
     

vissa

en)