Trafikutskottets betänkande

2006/07:TU10

Ursprungskontroll av fordon, m.m.

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:42 Ursprungskontroll av fordon, m.m. samt en följdmotion.

I propositionen föreslås ändringar i fordonslagen (2002:574) i syfte att bl.a. förbättra ursprungskontrollen och därmed förhindra eller försvåra att stulna fordon eller fordon med oklar identitet registreras i Sverige. Propositionen innehåller vidare förslag till ändringar i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och yrkestrafiklagen (1998:490). Ändringarna i fordonslagen föreslås träda i kraft den 4 februari 2008 och ändringarna i lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete och yrkestrafiklagen den 11 respektive den 1 april 2007.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och att motionsförslaget avslås.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Fordonskontroll

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:42 punkt 1.

2.

Administrativ hantering

 

Riksdagen avslår motion 2006/07:T5.

3.

Arbetstid vid visst vägtransportarbete

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:42 punkt 2.

4.

Yrkestrafiklagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490). Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:42 punkt 3.

Stockholm den 27 februari 2007

På trafikutskottets vägnar

Anders Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Karlsson (s), Jan-Evert Rådhström (m), Ulla Löfgren (m), Christina Axelsson (s), Margareta Cederfelt (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Christer Winbäck (fp), Claes-Göran Brandin (s), Sten Nordin (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd) och Karin Svensson Smith (mp).

Redogörelse för ärendet

I proposition 2006/07:42 Ursprungskontroll av fordon, m.m. föreslår regeringen att riksdagen antar förslag till ändringar i tre lagar. Det gäller fordonslagen (2002:574), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete och yrkestrafiklagen (1998:490). Regeringens förslag till riksdagsbeslut anges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Förslaget om ändring i yrkestrafiklagen har granskats av Lagrådet.

Med anledning av propositionen har en motion väckts.

Utskottets överväganden

Fordonskontroll

Utskottets förslag i korthet

Utskottet anser det angeläget att ursprungskontrollen av fordon förstärks i syfte att förhindra registrering av bl.a. stulna fordon och föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Utskottet avstyrker ett motionsförslag om var den administrativa hanteringen av fordonskontrollen bör utföras med hänvisning till att frågan har att bedömas främst av Vägverket.

Propositionen

Av regeringens framställning framgår att den nuvarande ursprungskontrollen för fordon har brister. Stulna fordon har registrerats i vägtrafikregistret, och det har även upptäckts förfalskade dokument och oklara uppgifter i den dokumentation som fordonsägare har lämnat in i samband med registreringsbesiktningen. Enligt propositionen är det viktigt att den som köper ett fordon kan känna trygghet. Även ur ett allmänt perspektiv är det viktigt att komma till rätta med de oegentligheter som har samband med stulna fordon och falska dokument. Genom att försvåra internationell handel med stulna fordon motverkas exempelvis fordonstillgrepp. I syfte att förhindra eller försvåra att stulna fordon eller fordon med oklar identitet registreras i Sverige föreslås att den dokument- och registerkontroll som ska ske inom ramen för ursprungskontrollen av ett fordon förbättras.

I dag är ansvaret för ursprungskontrollen delat mellan Vägverket och besiktningsorganet på så sätt att Vägverket ansvarar för registerkontrollen medan besiktningsorganet ansvarar för dokumentkontrollen och den tekniska kontrollen. För att möjliggöra att dokumentkontrollen kan överföras från besiktningsorganet till Vägverket bör enligt regeringen begreppet ”identifiera fordonet” i 2 kap. 6 § 1 fordonslagen delas upp i dess två beståndsdelar, en dokumentkontroll och en teknisk kontroll av fordonets ursprung. Dokument- och registerkontrollen bör benämnas ursprungskontroll och ansvaret för dokumentkontrollen, som till skillnad från registerkontrollen inte redan åvilar Vägverket, bör föras över till Vägverket. Kontrollen av fordonets tekniska identitet föreslås även fortsättningsvis utgöra en del av den registreringsbesiktning som utförs av besiktningsorganet enligt 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) och benämnas fastställelse av fordonets tekniska identitet. Med fastställelse av fordonets tekniska identitet avses en fysisk avläsning av ett fordons chassinummer eller motsvarande märkning för identifiering samt en jämförelse av denna identifiering med uppgifterna i de dokument som medföljer fordonet. Genom uppdelningen klargörs att en registreringsbesiktning endast omfattar frågor som har anknytning till fordonets beskaffenhet och utrustning.

De fordon som kommer att omfattas av de nya reglerna är samtliga begagnade fordon som förs in till Sverige från ett EU-land eller ett tredje- land och nya fordon som förs in till Sverige av en privatperson från ett EU-land eller ett tredjeland. Vidare omfattas fordon som förvärvas från Försvarsmakten för att registreras civilt, fordon som tidigare har varit registrerade i Sverige samt egentillverkade fordon. Med fordon som tidigare har varit registrerade i Sverige avses fordon som har avregistrerats utan att skrotningsintyg har lämnats in och stått oanvända en längre tid för att sedan på nytt tas i trafik.

Den nya ordningen föreslås gälla fr.o.m. den 4 februari 2008. Äldre bestämmelser föreslås gälla för ansökningar och anmälningar som gjorts före ikraftträdandet. Av propositionens konsekvensbeskrivning framgår att i dag tar besiktningsorganet, i normalfallet, ut en avgift för ursprungskontroll av fordon om 800 kr. Denna avgift kommer, enligt förslaget, att ersättas av en väsentligt lägre avgift för fastställande av fordonets identitet. Vidare kommer Vägverket enligt den nya ordningen att ta ut en avgift för ursprungskontroll av fordon, som inledningsvis föreslås bli 500 kr, för att sedan sänkas när möjlighet ges. Några statsfinansiella konsekvenser förutses således inte då finansieringen föreslås ske genom avgifter. Enligt Vägverkets bedömning kommer den totala kostnaden för privatpersoner att minska medan den kommer att öka för registrerade importörer. Enligt Vägverkets beräkningar uppkommer en samhällsekonomisk besparing om 20–25 miljoner kronor i form av att minst 70 stulna fordon per år kan upptäckas och vägras registrering om en bättre ursprungskontroll införs. Det viktigaste anses dock vara den preventiva effekt som kan väntas av ett nytt system med en avsevärt förbättrad kontroll.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att fordonslagen (2002:574) ändras i enlighet härmed.

Av propositionen framgår vidare att Det Norske Veritas Inspection AB har köpts av Inspecta Sweden AB och heter numera Inspecta Sweden AB. För att beakta detta namnbyte föreslår regering att 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) ändras med ikraftträdande den 4 februari 2008.

Motionen

I motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s) föreslås att Vägverkets Trafikregister på Gotland tillförs uppgiften att hantera ursprungskontrollen av fordon. Motionären erinrar om att frågan om att förlägga den utvidgade kontrollen till Visby tidigare diskuterats som en möjlighet att delvis kompensera Gotland för de arbetstillfällen som under senare tid försvunnit inom Försvarsmakten.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets bedömning är det angeläget att ursprungskontrollen av fordon förbättras och tillstyrker därmed regeringens lagförslag i denna del. Utskottet har vidare ingen erinran mot regeringens förslag om att samtidigt göra en namnändring och företa vissa redaktionella ändringar i fordonslagen. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i fordonslagen (2002:574).

När det gäller administrativ hantering av ursprungskontrollen, som behandlats i motion 2006/07:T5 (s), konstaterar utskottet att trafikregistret inom Vägverket för närvarande har kontor på fyra platser i landet, nämligen Visby, Örebro, Arjeplog och Borlänge. Trafikutskottet kan gärna vitsorda de positiva förutsättningar som finns på Gotland för att lokalisera statlig verksamhet och stärka den regionala utvecklingen. Utskottet bedömer dock att det ankommer i första hand på Vägverket att ta ställning till hur den framtida administrationen av ursprungskontrollen av fordon bör utformas och lokaliseras. Motionsyrkandet om att tillföra den tillkommande arbetsuppgiften till trafikregistrets lokalkontor i Visby avstyrks följaktligen.

Arbetstid vid visst vägtransportarbete

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Propositionen

Den 11 april 2007 upphör rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter att gälla och ersätts med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordningen (EEG) nr 3820/85. De hänvisningar till förordning (EEG) nr 3820/85 som finns i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska därför ersättas med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i förordningen (EG) nr 561/2006. Någon motsvarighet till artikel 6.1 fjärde stycket i förordningen (EEG) nr 3820/85 finns inte i förordningen (EG) nr 561/2006. Hänvisningen till nämnda artikel i 12 § andra stycket lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete bör därför enligt propositionen tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 april 2007.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Yrkestrafiklagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490).

Propositionen

Beslut i fråga om godkännande vid vanliga förarprov får inte överklagas enligt körkortslagen (1998:488). Detsamma gäller beslut i fråga om skriftliga prov enligt 2 kap. 8 § och 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (prov på yrkeskunnande för erhållande av trafiktillstånd respektive taxiförarlegitimation).

Enligt regeringens mening bör samma ordning gälla för beslut i fråga om körprov för taxiförarlegitimation. Eftersom ett sådant beslut inte kan anses innefatta en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter föreligger inte heller någon rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Den föreslagna ändringen i yrkestrafiklagen (1998:490) föreslås träda i kraft samtidigt som övriga bestämmelser om körprov för taxiförarlegitimation träder i kraft, dvs. den 1 april 2007.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:42 Ursprungskontroll av fordon, m.m.:

1.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

lag om ändring i fordonslagen (2002:574),

2.

lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, och

3.

lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490).

Följdmotion

2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge trafikregistret på Gotland i uppdrag att utföra ursprungskontrollen av fordon.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag