Skatteutskottets betänkande

2006/07:SkU18

Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet med en mindre justering av lagteknisk karaktär regeringens proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. I propositionen föreslås en ny lag om kassaregister m.m. Den nya lagen innebär en skyldighet för näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning att registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister. Kravet kombineras med särskilda kontrollbefogenheter. Syftet med den föreslagna lagen är att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från företagare som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte betala skatter och avgifter. Vid utarbetandet av förslaget har regeringen särskilt beaktat företagens kostnader och att regleringen inte får medföra komplikationer för de minsta företagen. Vissa verksamheter, bl.a. torg- och marknadshandeln och distans- och hemförsäljning, undantas från lagens tillämpningsområde. Detsamma gäller verksamheter där försäljning mot kontant betalning är obetydlig.

Den motion som väckts i ärendet avstyrks. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har avlämnat en reservation till förmån för motionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Krav på kassaregister i kontantbranschen

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om kassaregister m.m.,

3. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

5. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

b) avslår regeringens förslag till

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

c) antar utskottets i bilaga 3 till detta betänkande fogade förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2006/07:99 i denna del och 2006/07:105 samt avslår motion 2006/07:Sk9 yrkandena 1–6.

Reservation (s, v)

Stockholm den 15 maj 2007

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Marie Engström (v), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Hans Olsson (s), Karin Nilsson (c) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens förslag att införa en lag om kassaregister m.m. och därmed sammanhängande följdändringar i bl.a. skattebetalningslagen (1997:483) och sekretesslagen (1980:100) samt en motion som väckts i ärendet. Regeringens och motionärernas förslag redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtexter återges i bilaga 2.

I proposition 2006/07:99, som utskottet behandlar i ett annat ärende (bet.2006/07:SkU17), har regeringen föreslagit en ändring i sekretesslagen för att anpassa denna till en ny lag som reglerar Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. Den ändring i 9 kap. 2 § sekretesslagen som föreslås i nämnda proposition ska träda i kraft samtidigt med den nya lydelsen av paragrafen som föreslås i proposition 2006/07:105 som behandlas i detta betänkande. Ändringen i proposition 2006/07:99 har därför förts över till behandling i nu förevarande betänkande. Förslaget kompletteras också med en ändring i 14 kap. 10 § sekretesslagen.

Den ändring i regeringens lagförslag som utskottet föreslår framgår av bilaga 3.

Bakgrund

I februari 2004 tillkallade den dåvarande regeringen en särskild utredare med uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på att näringsidkare som säljer varor och tjänster till allmänheten mot kontant betalning (de s.k. kontantbranscherna) ska hålla ett tekniskt system som möjliggör en tillförlitlig efterhandskontroll av omsättningen. I uppdraget ingick också att utreda hur skattebrottsenheternas verksamhet kan effektiviseras. Utredningen, som antog namnet 2004 års skattekontrollutredning, överlämnade i maj 2005 betänkandet Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35). Betänkandet har remissbehandlats. I februari 2006 beslutade den tidigare regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över bl.a. förslaget till lag om kassaregister m.m. och ett förslag till lag om särskild skattekontroll i vissa branscher. Lagrådet lämnade sitt yttrande den 7 mars 2006.

Riksdagen beslöt i juni 2006 att anta regeringens förslag om en ny lag om särskild skattekontroll i vissa branscher (prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29). Genom den nya lagen infördes en skyldighet för näringsidkare inom restaurang- och frisörbranscherna att föra personalliggare.

Kommerskollegium har på regeringens uppdrag anmält förslaget till lag om kassaregister till EG-kommissionen i enlighet med rådets direktiv 98/34/EG. När den s.k. frysningsperioden på tre månader hade gått ut den 28 juli 2006 hade inga invändningar inkommit från kommissionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om kassaregister. Förslaget läggs i syfte att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från mindre seriösa företagare och öka legitimiteten för skattesystemet. Den illojala konkurrensen leder till att skattebördan vältras över på andra skattskyldiga vilket i sin tur kan leda till att seriösa näringsidkare riskerar att slås ut. Är dessutom skattekontrollen otillräcklig påverkas också förtroendet för skattesystemet negativt, vilket kan leda till att viljan att följa de beslut som fattats i demokratisk ordning minskar. Vid utarbetandet av förslaget har regeringen beaktat företagens kostnader. Detta har kommit till uttryck bl.a. genom att torg- och marknadshandeln och den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning inte omfattas av den föreslagna lagstiftningen. Lagstiftningen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets överväganden

Krav på kassaregister i kontantbranschen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag i proposition 2006/07:105 om att införa en ny lag med krav på kassaregister i kontantbranschen och därmed sammanhängande följdändringar i bl.a. sekretesslagen (1980:100). Riksdagen bifaller även en ändring i sekretesslagen som förts över från proposition 2006/07:99.

En motion med yrkanden om vissa ändringar i regeringens förslag och anslag av medel till små näringsidkare avslås.

Jämför reservation (s, v).

Gällande rätt

Bokföringslagen (1999:1078) innehåller inte någon bestämmelse som ställer krav på att den som är bokföringsskyldig ska använda kassaregister för att dokumentera kontantförsäljning. En sådan bestämmelse finns dock i alkohollagen (1994:1738) och i yrkestrafikförordningen (1998:779). I förordningen ställs krav på taxameterutrustning för att ett fordon ska få användas i taxitrafik.

Propositionen

I syfte att bekämpa den illojala konkurrensen inom kontantbranschen och förbättra möjligheten till kontroll av omsättningen föreslår regeringen att det i en ny lag ska införas krav på att näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning ska hålla ett tekniskt system för kontroll av omsättningen. Regeringen anser i likhet med 2004 års skattekontrollutredning att systemet ska knytas till kassaregistren.

När det gäller val av tekniskt system föreslås att all försäljning och annan löpande användning (t.ex. utskrift av kvittokopior och lådöppningar) registreras i ett certifierat kassaregister utan krav på regelbunden överföring av information till Skatteverket eller annan utomstående. Registreringsskyldigheten föreslås dock kombineras med särskilda kontrollbefogenheter för Skatteverket.

Det krav som ställs på själva kassaregistret är att det på ett tillförlitligt sätt ska visa alla registreringar som gjorts samt programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078). Detta är en skärpning i förhållande till det kassaregisterkrav som i dag finns i alkohollagen (1994:1738). De närmare funktionskraven kommer att anges i föreskrifter. Vidare ska ett kvitto alltid tas fram ur kassaregistret och erbjudas kunden.

Enligt regeringens bedömning bör det för närvarande inte införas krav på anslutning eller integration av kortläsare. Skälet är att det i dagsläget skulle innebära avsevärt ökade kostnader för näringsidkarna som inte anses rimliga i förhållande till nyttan av ett sådant krav.

Näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska enligt propositionen omfattas av den nya lagstiftningen.

Från lagens tillämpningsområde undantas torg- och marknadshandel, verksamhet som utgör taxitrafik, anordnande av spelautomater, distans- och hemförsäljning och varuautomater. Vidare undantas verksamheter där försäljningen mot kontant betalning är obetydlig. Näringsidkare som är befriade från skattskyldighet för de kontanta inkomsterna ska inte heller vara skyldiga att registrera försäljningar i certifierade kassaregister. Inte heller omfattas fakturerad försäljning.

Därutöver föreslås att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, i enskilda fall ska kunna medge undantag från skyldigheter i lagen, om behovet av tillförlitligt underlag för skattekontrollen kan tillgodoses på annat sätt eller om en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. Sådana undantag får förenas med villkor. Vid sidan av möjligheten till undantag i ett enskilt fall anser regeringen att det ska finnas en möjlighet att föreskriva om generella undantag från något eller några av kraven i regelverket.

Ett oberoende certifieringsorgan ska enligt förslaget pröva om kassaregister uppfyller föreskrivna krav. Vidare föreslås att kassaregistren ska genomgå återkommande teknisk kontroll av organ som ackrediterats för uppgiften. Kontrollen ska göras regelbundet och det är näringsidkaren som ansvarar för att denna kommer till stånd. Första återkommande kontrollen ska ske senast ett år från den dag då kassaregistret togs i bruk. Därefter ska kontroll ske senast ett år från den senaste kontrollen av ett ackrediterat organ. Kontroll ska också ske efter brytande av föreskriven plombering och om Skatteverket konstaterat brister i kassaregistrets funktion. Eftersom det är fråga om minimikrav kan återkommande teknisk kontroll göras även vid andra tillfällen, t.ex. vid försäljning av ett begagnat kassaregister. Säljaren eller köparen kan således begära att en kontroll sker i samband med ägarbyte. Något absolut krav på en teknisk kontroll vid varje ägarbyte föreskrivs inte.

Den som enligt lagen är skyldig att använda certifierade kassaregister ska anmäla de kassaregister som finns i verksamheten till Skatteverket. Vid förändrade förhållanden ska en ny anmälan göras. Skatteverket blir enligt förslaget tillsynsmyndighet och ska, i den omfattning som är nödvändig, ha rätt till tillträde till verksamhetslokal för att undersöka om kassaregister finns och att de kassaregister som används är certifierade och fungerar i enlighet med föreskrivna krav. Oanmälda besök ska få göras. Skatteverkets tillsyn ska inte vara avgiftsfinansierad. I syfte att kontrollera kassaregisterregleringen ska Skatteverket ges befogenhet att utföra kundräkning, kvittokontroll, kontrollköp och kassainventering.

Skatteverket ges möjlighet att ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som inte innehar något kassaregister eller använder register som inte uppfyller föreskrivna krav. En kontrollavgift ska även får tas ut om näringsidkaren inte anmält kassaregistret till Skatteverket i tid, inte har uppfyllt kraven på återkommande teknisk kontroll eller inte har uppfyllt registrerings- eller kvittokravet. Vidare ska verket få ta ut en avgift om näringsidkaren inte har bevarat uppgifterna på kontrollremsan eller i journalminnet på det sätt som föreskrivs i den nya lagen. Avgift ska uppgå till 10 000 kr. Avgiften tillfaller staten. Avgiften kan under vissa förutsättningar tas ut med ett högre belopp, t.ex. om en näringsidkare inte följer ett föreläggande om att avhjälpa brister som konstaterats vid tillsynen av kassaregister eller gör sig skyldig till ytterligare en överträdelse inom ett år. Näringsidkaren får befrias från avgiften, helt eller delvis, om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

Ett föreläggande enligt lagen ska kunna förenas med vite om det finns anledning att anta att det annars inte följs. I sådant fall får kontrollavgift inte tas ut för samma överträdelse.

Skatteverkets beslut om tillsyn och särskilda kontrollåtgärder samt vitesförläggande får inte överklagas. Frågor om utdömande av vite och övriga beslut enligt den nya lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Sekretess enligt 9 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) föreslås gälla i ärende enligt den nya lagen om kassaregister m.m. med undantag av beslut om kontrollavgift och beslut om undantag från kraven på kassaregister i enskilda fall.

Sedan den 1 juli 2003 finns en bestämmelse i alkohollagen (1994:1738) som ställer krav på användning av kassaregister i vissa fall. I 8 kap. 5 a § stadgas att den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister och att vid varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett av registret framställt kvitto. Tillståndsmyndigheten får medge undantag för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap under förutsättning att restaurangliknande verksamhet inte bedrivs. I propositionen föreslås att kassaregisterkravet i alkohollagen ska upphävas. Skälen härför är att de flesta tillståndshavare som i dag omfattas av kravet på kassaregister i alkohollagen kommer att omfattas av kraven i den nya lagen. Den nya lagen innebär också ökade krav på kassaregistrets konstruktion och kommer att öka förutsättningarna för kontroll av att kontanta intäkter redovisas i sin helhet. Några principiella skäl för att behålla särregleringen i alkohollagen finns inte enligt regeringens mening.

Ikraftträdande

Den nya lagen om kassaregister m.m. föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. De bestämmelser som reglerar näringsidkarens skyldigheter, Skatteverkets tillsyn och kontroll samt verkets möjligheter att ta ut kontrollavgift ska träda i kraft den 1 januari 2010. Ändringen i sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008 och lagändringarna i skattebetalningslagen (1997:483), bokföringslagen (1999:1078) föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. Bestämmelsen om kassaregister i alkohollagen föreslås upphöra att gälla vid utgången av december månad år 2009, dvs. när kravet på certifierat kassaregister träder i kraft.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget om kassaregister beräknas öka den offentliga sektorns skatteintäkter med uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor.

Förslaget innebär ett flertal nya uppgifter för Skatteverket. Kostnaderna härför uppskattas till 35 miljoner kronor. Mot bakgrund av den stora osäkerheten i uppskattningen av dels kostnaderna, dels vilka resurser som kommer att kunna frigöras kan regeringen inte nu bedöma om Skatteverket kommer att behöva ytterligare anslag när lagstiftningen träder i kraft respektive ska börja tillämpas. Det går heller inte i nuläget att avgöra om det finns skäl att tillföra ytterliga resurser till domstolarna eftersom det är svårt att i förväg bedöma hur många beslut enligt den föreslagna nya lagen som kommer att överklagas. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen.

Lagstiftningen uppskattas omfatta 110 000–130 000 näringsidkare. Många kan bli tvungna att byta ut sina kassaregister mot certifierade sådana om det befintliga kassaregistret inte uppfyller de krav som uppställs. Om näringsidkaren inte har något kassaregister blir han eller hon skyldig att investera i minst ett nytt kassaregister. Kostnaden för inköp av ett nytt certifierat kassaregister kommer enligt vad regeringen erfarit att ligga på 10 000 kr. För dem som redan har ett kassaregister som på grund av slitage ändå måste bytas ut med jämna mellanrum blir den faktiska merkostnaden lägre. Kostnaden för teknisk kontroll, som vanligtvis ska ske en gång per år, uppskattas till ca 1 000 kr. Eftersom Skatteverkets tillsyn enligt förslaget inte ska vara avgiftsfinansierad kommer näringsidkarna inte att belastas av kostnaderna för denna kontroll. Enligt regeringens bedömning får kostnaderna för de små företagen anses acceptabla. För större företag kan kostnaderna komma att variera, bl.a. beroende på om de har behov av mer avancerade kassaregister, eller av fler än ett kassaregister. Regeringen anser dock att det är fråga om kostnader i en storleksordning som ligger inom ramen för vad som är rimligt med hänsyn till fördelarna med förslaget.

Motionen

I ärendet har väckts en motion, Sk9, av Lars Johansson m.fl. (s). Motionärerna anser att det är bra att regeringen nu lagt fram en proposition om krav på kassaregister i kontantbranschen något som även den förra regeringen hade planer på att göra. Det finns dock behov av vissa ändringar och tillägg i det framlagda förslaget för att det ska få avsedd verkan, menar motionärerna.

Enligt motionen bör ett kassaregister omcertifieras vid ägarbyte för att ansvarsförhållandena ska bli tydliga och därigenom skydda köparen mot eventuella problem som säljaren dragit på sig (yrkande 2). Vidare anser motionärerna att det är önskvärt att kassaregistret ska genomgå en teknisk kontroll innan registret avyttras. Därigenom kan felaktiga kassaregister, som senare kan komma att användas, fångas upp (yrkande 3).

För att öka tillförlitligheten i kontrollen och minska möjligheterna till fusk förordas att kortläsare ska integreras i kassaregistret (yrkande 4).

I motionen begärs också en utvärdering av de grupper som enligt förslaget ska undantas från lagens tillämpningsområde. Utvärdering bör genomföras senast två år efter lagens ikraftträdande och omfatta konkurrensen mellan de från lagen undantagna grupperna och de kassaregisterpliktiga samt konkurrensen inom själva grupperna. Skulle undantagen utnyttjas för illojal konkurrens och svart verksamhet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag för att komma till rätta med problemet (yrkande 5).

Vidare föreslås att riksdagen fattar beslut om att alkohollagens bestämmelse om kassaregisterkrav ska behållas eftersom ett borttagande kan försvåra arbetet med kommunernas alkoholtillsyn (yrkande 1).

Slutligen vill motionärerna att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den nya lagstiftningen, med de ändringar som föreslås, måste följas av anslag av medel till de små näringsidkarna (yrkande 6).

Utskottets ställningstagande

Ett flertal utredningar har visat att det finns ett stort problem med skatteundandragande i kontantbranschen. 2004 års skattekontrollutredning konstaterade att det finns i stort sett obegränsade möjligheter att på olika sätt manipulera befintliga kassaregister. Detta i kombination med att viss försäljning inte alls registreras gör att kontantbranschen är mycket svår att kontrollera. Dessutom är det fråga om ett stort antal företag. Det är därför positivt att regeringen nu lägger fram ett förslag som kommer att stärka intäktskontrollen och samtidigt förbättra konkurrensvillkoren för seriösa näringsidkare.

Eftersom en stor del av problemen i kontantbranscherna utgörs av fusk med det underlag i form av kontrollremsor och liknande dokumentation som behövs för att enkelt och effektivt kunna kontrollera en riktig beskattning delar utskottet regeringens uppfattning att det i lag bör införas krav på att näringsidkare i kontantbranscherna ska hålla ett tekniskt system, i form av ett certifierat kassaregister, för kontroll av omsättningen. Utskottet har inte funnit skäl till någon erinran mot detaljutformningen av systemet eller mot de funktionskrav som ställs på själva kassaregistret. Utskottet anser också att den verksamhet som ska omfattas av kravet på certifierade kassaregister har avgränsats på ett rimligt sätt. De verksamheter som undantagits från lagens tillämpningsområde är bl.a. sådana där det redan finns krav på registrering av kontantförsäljning (taxinäringen) och där ett krav på certifierat kassaregister skulle innebära en alltför stor ekonomisk börda för näringsidkaren, vilket bedömts vara fallet med bl.a. torg- och marknadshandeln.

Vad beträffar frågan om integrering av kortläsare som tas upp i motionen kan utskottet instämma i att det finns en risk för att kravet på registrering i kassaregister kringgås genom att transaktionen endast registreras i den fristående kortläsaren. Utskottet ansluter sig dock till regeringens bedömning att det för närvarande inte bör införas krav på anslutning eller integration av kortläsare eftersom ett sådant krav skulle innebära avsevärt ökade kostnader för ett stort antal näringsidkare som inte kan anses rimligt i förhållande till nyttan av ett sådan krav. Utskottet förutsätter att utvecklingen på området följs och att regeringen vid behov återkommer till riksdagen i denna fråga.

Som redogjorts för ovan ska kassaregister genomgå regelbunden teknisk kontroll av ett organ som är ackrediterat för uppgiften. Skyldigheten att regelbundet låta kontrollera kassaregistret åvilar näringsidkaren. Syftet med kontrollen är att se till att kassaregistret inte har manipulerats eller på annat sätt slutat att fungera i enlighet med kraven. Vid ägarbyte övergår ansvaret för att kassaregistret uppfyller föreskrivna krav på köparen. Såväl motionärerna som några av remissinstanserna har pekat på de kontrollproblem som kan uppkomma vid ett ägarbyte. Bland annat anförs att tveksamheter kan uppstå om vem som bär ansvaret för eventuella otillåtna åtgärder. Utskottet har förståelse för dessa farhågor och anser att det kan vara lämpligt att det sker en teknisk kontroll i samband med ägarbyte. Eftersom kravet på återkommande teknisk kontroll är minimikrav är det inget som hindrar att säljaren eller köparen av ett begagnat kassaregister begär att en sådan kontroll sker. Mot denna bakgrund är utskottet inte berett att föreslå ett uttryckligt krav på förnyad teknisk kontroll vid varje ägarbyte. Utskottet vill dock understryka vikten av att näringsidkarna informeras om sina skyldigheter enligt lagen och att ansvaret vid ett köp övergår på köparen.

Det övergripande syftet med den föreslagna lagen är att minska skatteundandragande och skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från företagare som skaffar sig konkurrensfördelar genom att inte betala skatter och avgifter. Utskottet utgår från att regeringen noga kommer att följa utvecklingen och att den återkommer till riksdagen om ändringar av lagens tillämpningsområde behövs för att uppnå syftet med lagstiftningen. Något särskilt tillkännagivande om en utvärdering av det slag som förordas i motionen behövs inte.

Motionärerna anser att kassaregisterkravet i alkohollagen ska finnas kvar. Utskottet delar inte denna uppfattning eftersom de flesta tillståndshavare som i dag omfattas av kravet på kassaregister i alkohollagen kommer att omfattas av kravet på certifierade kassaregister i den nya lagen. Den nya lagen ställer också ökade krav på kassaregistrets konstruktion och kommer att öka förutsättningarna för kontroll av att kontanta intäkter redovisas i sin helhet. Innehavare av stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap som inte bedriver näringsverksamhet kommer dock att falla utanför den nya lagens tillämpningsområde. Som regeringen påpekat torde dessa inte vara många och återfinns dessutom inom de grupper som kan få dispens från alkohollagens kassakrav. Utskottet vill också erinra om att ett borttagande av kassaregisterkravet i alkohollagen inte kommer att hindra ett fortsatt samarbete mellan kommunala alkoholhandläggare, Skatteverket och andra myndigheter inom ramen för kommunernas tillsyn enligt alkohollagen.

Regeringens ambition har varit att göra det svårare att undanhålla skatt och förbättra Skatteverkets kontrollmöjlighet utan att belasta de näringsidkare som omfattas av förslaget med orimligt ökade kostnader. Av propositionen framgår att de administrativa åtgärder som näringsidkaren måste vidta begränsar sig till att göra en anmälan till Skatteverket när ett kassaregister tas i eller ur bruk. Förfarandet för anmälan har gjorts så enkelt som bedömts möjligt. Anmälan kommer att kunna lämnas elektroniskt. En stor del av företagen är små och kommer att ha behov av endast ett kassaregister. Kostnaden för inköp av ett nytt certifierat kassaregister kommer enligt vad regeringen erfarit att ligga på 10 000 kr och kostnaden för återkommande teknisk kontroll, som vanligtvis ska ske en gång per år, uppskattas till ca 1 000 kr. Skatteverkets tillsyn ska inte vara avgiftsfinansierad varför berörda näringsidkare inte kommer att belastas av kostnaden för denna kontroll. Därutöver har företagarnas kostnader beaktats dels genom att det inte ställs något krav på ansluten eller integrerad kortläsare, dels genom att utredningens förslag om att även viss fakturerad försäljning ska omfattas av registerplikt frångåtts. Eftersom kravet på registrering i kassaregister inte ska träda i kraft förrän den 1 januari 2010 har företagen också goda möjligheter att förbereda sig för omställningen. Sammanfattningsvis anser utskottet att regeringen gjort en bra avvägning mellan kravet på en effektiv skattekontroll och intresset av att kostnaderna för näringsidkarna ska bli så låga som möjligt.

Mot denna bakgrund anser utskottet att det inte bör utgå något särskilt bidrag till små näringsidkare för införskaffande av certifierade kassaregister.

Med det anförda tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motionen.

Författningsteknisk fråga

I regeringens lagförslag 2 föreslås en ändring i 9 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) som enligt förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2008. En annan ändring i samma lagrum och med samma ikraftträdandetidpunkt föreslås i proposition 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet som nyligen behandlats av utskottet i betänkandet 2006/07:SkU17. Utskottet har inte haft något att erinra mot den föreslagna lagändringen men ansett att förslaget bör sammanföras till en gemensam behandling i förevarande ärende.

Utskottet föreslår att regeringens förslag till ändring i 9 kap. 2 § ska ersättas av ett av utskottet framlagt förslag i bilaga 3 till detta betänkande. Utskottets lagförslag innehåller även en nödvändig följdändring i 14 kap. 10 § samma lag.

Reservation

Krav på kassaregister i kontantbranschen (s, v)

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v) och Hans Olsson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om kassaregister m.m.,

4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

5. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

b) avslår regeringens förslag till

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

c) antar utskottets i bilaga 3 till detta betänkande fogade förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om vissa ändringar i regeringens förslag om kassaregister, utvärdering av lagens tillämpningsområde samt anslag av medel till små näringsidkare.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:99 i denna del och motion 2006/07:Sk9 yrkandena 1–6 och bifaller delvis proposition 2006/07:105.

Ställningstagande

Vi har inget att invända mot att regeringen nu lagt fram en proposition om krav på kassaregister i kontantbranschen. Det var även något som den förra regeringen hade långt framskridna planer på att göra. För att minska möjligheterna till skatteundandraganden behöver dock enligt vår mening vissa ändringar och tillägg göras i den föreslagna lagstiftningen.

För det första anser vi, i likhet med bl.a. Skatteverket, att alkohollagens kasssaregisterkrav ska behållas eftersom ett borttagande kan komma att försvåra arbetet med kommunens alkoholtillsyn. Detta gäller framför allt verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för den nya lagen.

Beträffande kassaregistren bör sådana omedelbart omcertifieras vid ägarbyte. I annat fall kan det bli svårt att avgöra om det är den gamle eller nye innehavaren som bär ansvaret för fel och eventuellt otillåtna åtgärder i kassaregistret. Vidare är det önskvärt att kassaregistret genomgår en teknisk kontroll innan det avyttras. Därigenom kan felaktiga kassaregister som senare kan komma att användas fångas upp. Vi noterar att Skatteverket och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare delar vår uppfattning i denna fråga.

Betalning med kontokort i kontanthandeln sker i alltmer ökad utsträckning. Kortläsare kan vara antingen integrerade i eller anslutna till kassaregistret eller helt fristående från detta. Enligt propositionen är ca en tredjedel av de kortläsare som används i dag fristående. När en sådan kortläsare används ska försäljningen registreras i såväl kortläsaren som kassaregistret och två kvitton lämnas till kunden. Det finns enligt vår mening en uppenbar risk för att kravet på registrering i certifierade kassaregister kommer att kringgås genom att transaktionen endast registreras i den fristående kortläsaren. För att öka tillförlitligheten i kontrollen och minska möjligheterna till fusk anser vi att det i lagen ska införas krav på anslutning eller integrering av kortläsare. Med tanke på den väl tilltagna tiden innan lagen ska börja tillämpas har berörda näringsidkare goda möjligheter att förbereda sig för en sådan omställning.

Det är vidare angeläget att det görs en utvärdering av de grupper som enligt förslaget ska undantas från den nya lagens tillämpningsområde. Utvärderingen bör genomföras senast två år efter lagens ikraftträdande och omfatta konkurrensen mellan de från lagen undantagna grupperna och de kassaregisterpliktiga samt konkurrensen inom själva grupperna. Skulle det visa sig att undantagen utnyttjas för illojal konkurrens och s.k. svart verksamhet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till ändringar av lagens tillämpningsområde. Särskild uppmärksamhet bör ägnas torg- och marknadshandeln där det kan ifrågasättas om det inte borde räcka med att regeringen (eller den myndighet som regeringen bestämmer) i enskilda fall kommer att kunna medge undantag från lagens skyldigheter i situationer då det av tekniska orsaker är oskäligt att kräva att registrering i kassaregister sker.

Slutligen anser vi att den nya lagstiftningen med de ändringar som vi nu föreslagit måste följas av pengar till de små näringsidkarna. Ett sådant särskilt stöd bör i enlighet med den tidigare regeringens planer utgå under en treårsperiod. Regeringen bör återkomma med förslag härom i budgetpropositionen för år 2008.

Sammanfattningsvis anser vi att riksdagen bör avslå regeringens förslag om att slopa kassaregisterkravet i alkohollagen samt som sin mening ge regeringen till känna vad vi i övrigt anfört.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2006/07:99

Proposition 2006/07:99 En fristående kronofogdemyndighet m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

3.    lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), såvitt avser 9 kap. 2 §.

 

Proposition 2006/07:105

Proposition 2006/07:105 Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om kassaregister m.m.,

2.    lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3.    lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

4.    lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

5.    lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

Följdmotion med anledning av prop. 2006/07:105

2006/07:Sk9 av Lars Johansson m.fl. (s):

1.

Riksdagen beslutar att alkohollagens bestämmelse om kassaregisterkrav i 8 kap. 5 a § alkohollagen (1994:1738) ska bibehållas.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kassaregister ska certifieras igen vid ägarbyte för att ansvarsförhållandena ska vara tydliga och därigenom även skydda köparen mot eventuella problem som säljaren dragit på sig.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kassaregistret ska genomgå en teknisk kontroll innan avyttring.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kortläsare ska integreras i kassaregistret för att öka tillförlitligheten i kontrollen.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utvärdering kring de grupper som undantas från lagen enligt 3 § bör genomföras senast två år efter lagens ikraftträdande.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de små näringsidkarna ska få en ekonomisk stimulans för införskaffande av kassaregister.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)1 [ Senaste lydelse av 14 kap. 10 § 2006:854.]

dels att 9 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att i 14 kap. 10 § uttrycket ”9 kap. 2 § fjärde stycket” skall bytas ut mot ”9 kap. 2 § femte stycket”.

9 kap.

2 §2 [ Senaste lydelse 2006:577.]

Sekretess gäller i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt, tull eller avgift samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte faller under 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,

3. ärende om anstånd med erläggande av skatt

3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,

4. ärende enligt lagen (2007:000) om kassaregister m.m.

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

 

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:000) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket tredje–sjätte meningarna.

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första stycket fjärde–åttonde meningarna.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 3. Sekretessen gäller inte heller beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första stycket 2 och 3 samt andra stycket. Sekretessen gäller inte heller beslut om kontrollavgift eller om undantag från skyldigheter enligt lagen (2007:000) om kassaregister m.m. eller beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision lämnas till förvaltare i den reviderades konkurs. I förordningen (EG) nr 1383/2003 finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till enskild.

Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision eller enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs. I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter3 [ EUT L 196, 2.8.2003, s. 7 (Celex 32003R1383).] finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till enskild.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

––––––––––––––––

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.