Konstitutionsutskottets betänkande

2006/07:KU18

Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:87 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis.

I propositionen föreslås bl.a. att Patent- och registreringsverket, förutom att med brev sända ut påminnelser om att utgivningsbevis kan komma att förfalla eller ska anses förfallna, ska kungöra påminnelserna elektroniskt. Vidare föreslås bl.a. en tydligare reglering av verkets möjlighet att avvisa en anmälan om utgivare av periodisk skrift.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Propositionen har inte föranlett någon motion.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändringar i tillämpningslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:87.

Stockholm den 15 maj 2007

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Henrik von Sydow (m), Morgan Johansson (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Mauricio Rojas (fp), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp), Karl Sigfrid (m) och Jan Björkman (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen redogör i propositionen för ärendets beredning fram till dess att propositionen beslutades.

Av redogörelsen framgår att regeringens förslag grundar sig på ett förslag som Patent- och registreringsverket lämnat och som har remissbehandlats.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande.

Någon motion har inte väckts i anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Patent- och registreringsverket, förutom att med brev sända ut påminnelser om att utgivningsbevis kan komma att förfalla, ska kungöra påminnelserna elektroniskt. Motsvarande föreslås gälla för underrättelse av beslut om att utgivningsbevisen ska anses vara förfallna. Det ska vara tillräckligt att Patent- och registreringsverket i dessa avseenden vänder sig till skriftens senast kända ägare.

Om det av särskilda skäl kan antas att den senast kända ägaren inte kan nås av ett beslut om att beviset anses ha förfallit ska det vara tillräckligt att underrättelse om beslutet sker genom elektronisk kungörelse.

I propositionen föreslås vidare en reglering av Patent- och registreringsverkets möjlighet att avvisa en anmälan om utgivare eller ställföreträdande utgivare för en periodisk skrift, om ägaren trots föreläggande om komplettering inte avhjälper bristerna så att formkraven i tryckfrihetsförordningen uppfylls.

Slutligen föreslås ett förtydligande av bemyndigandet till regeringen att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden som rör utgivningsbevis.

Förslagen genomförs genom ändringar i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (tillämpningslagen). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Utskottets överväganden

Ändringar i tillämpningslagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Gällande ordning

För att en periodisk tidskrift ska få ges ut krävs enligt 5 kap. 5 § första stycket tryckfrihetsförordningen att ett utgivningsbevis har utfärdats. Ett utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket på ansökan av skriftens ägare (2 kap. 2 § tillämpningslagen). Ett utgivningsbevis för en periodisk tidskrift gäller för en period av tio år från utfärdandet och förfaller efter tioårsperiodens utgång, om inte ägaren ansöker om förnyelse. Enligt 2 kap. 3 a § tillämpningslagen ska Patent- och registreringsverket i god tid före tioårsperiodens utgång sända ut en påminnelse om detta till skriftens ägare. Av 5 kap. 5 § fjärde stycket andra meningen tryckfrihetsförordningen följer att Patent- och registreringsverket ska meddela ett särskilt beslut om att ett utgivningsbevis vid tioårsperiodens utgång ska anses vara förfallet. Beslutet ska skickas till skriftens ägare.

Propositionen m.m.

Regeringen föreslår i propositionen att det ska vara tillräckligt att Patent- och registreringsverket riktar en påminnelse om att ett utgivningsbevis kan komma att förfalla respektive en underrättelse av beslut om att ett utgivningsbevis har förfallit till skriftens senast kända ägare. Förslaget i denna del ska ses mot bakgrund av att det inte finns någon skyldighet för en ägare till en periodisk skrift att anmäla ändrade ägarförhållanden eller att uppdatera sina adressuppgifter. De uppgifter om ägare som finns hos Patent- och registreringsverket är därför ofta inaktuella.

Vidare föreslås att Patent- och registreringsverket, förutom att med brev sända ut påminnelser om att utgivningsbevis kan komma att förfalla, ska kungöra påminnelserna elektroniskt. Skälen för regeringens förslag är att det i många fall på grund av ändrade ägarförhållanden eller inaktuella adressuppgifter, trots Patent- och registreringsverkets ansträngningar, inte kommer att vara möjligt att nå den senast kända ägaren med en påminnelse per brev. För att öka möjligheterna för den som innehar beviset att utnyttja sin rätt till förlängning har regeringen ansett att Patent- och registreringsverket därför, utöver att sända påminnelserna per brev, även bör kungöra dessa elektroniskt. Motsvarande föreslås gälla för underrättelse av beslut om att utgivningsbevisen ska anses vara förfallna.

Regeringen föreslår vidare att om det av särskilda skäl kan antas att den senast kända ägaren inte kan nås av ett beslut om att beviset anses ha förfallit ska det vara tillräckligt att underrättelse om beslutet sker genom elektronisk kungörelse. Detta kan t.ex. vara fallet om den tidigare påminnelsen har returnerats och Patent- och registreringsverket inte har fått några uppgifter som kan leda till att ägaren nås. Möjligheten att underlåta att underrätta den senast kända ägaren med brev bör, enligt propositionen, tillämpas restriktivt.

I propositionen föreslås också att det i tillämpningslagen klargörs att Patent- och registreringsverket får avvisa en anmälan om utgivare eller ställföreträdande utgivare för en periodisk skrift, om ägaren trots föreläggande om komplettering inte avhjälper bristerna så att formkraven i tryckfrihetsförordningen uppfylls.

Slutligen föreslås ett förtydligande av bemyndigandet till regeringen att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden som rör utgivningsbevis.

Lagrådet har lämnat lagförslaget utan erinran. Någon motion har inte väckts med anledning av propositionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar bedömningen i propositionen och tillstyrker regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:87 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag