Civilutskottets betänkande 2006/07:CU26

Danmarksavtalet

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:106 vari föreslås vissa lagändringar föranledda av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Avtalet innebär att bestämmelserna i Bryssel I-förordningen blir tillämpliga mellan gemenskapen och Danmark. I propositionen föreslås att lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden ändras så att den även kompletterar avtalet mellan gemenskapen och Danmark.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

1

2006/07:CU26

Innehållsförteckning  
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Utskottets överväganden ................................................................................. 5
Danmarksavtalet .......................................................................................... 5
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag .............................................................. 7
Propositionen ............................................................................................... 7
Bilaga 2  
Danmarksavtalet ............................................................................................. 8
Bilaga 3  
Regeringens lagförslag ................................................................................. 19

2

2006/07:CU26

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Danmarksavtalet

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,

2.lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

3.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

4.lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:106.

Stockholm den 8 maj 2007

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Eva Sonidsson

(s) och Maria Kornevik Jakobsson (c).

3

2006/07:CU26

Redogörelse för ärendet

Genom Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, möjliggörs att inom Europeiska gemenskapen anta rättsakter om privaträttsligt samarbete. Möjligheten har utnyttjats bl.a. genom antagandet av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen). Till följd av att Danmark valt att stå utanför det privaträttsliga samarbetet är Bryssel I-förordningen inte tillämplig i förhållande till Danmark.

Europeiska gemenskapen och Danmark har nu ingått ett avtal som innebär att bestämmelserna i Bryssel I-förordningen blir tillämpliga mellan gemenskapen och Danmark. Avtalet, som träder i kraft den 1 juli 2007, återfinns i bilaga 2.

I departementspromemorian (Ds 2006:21) Danmarksavtalen, som upprättats inom Justitiedepartementet, föreslås de författningsändringar som avtalet föranleder. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för lagförslagen i förevarande proposition.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Lagförslagen, som lagrådsgranskats, finns i bilaga 3.

4

2006/07:CU26

Utskottets överväganden

Danmarksavtalet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Det finns flera europeiska konventioner och EG-förordningar som reglerar frågor om domstols behörighet och frågor om internationellt erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden. År 1968 antogs konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen). Den har tillträtts av de 15 stater som var medlemmar i EU före utvidgningen år 2004. En med Brysselkonventionen parallell konvention är Luganokonventionen som antogs år 1988. Den har tillträtts av de 15 stater som var medlemmar i EU före utvidgningen år 2004, av den nuvarande EU-medlemmen Polen samt av Island, Norge och Schweiz. Både Bryssel- och Luganokonventionen är tillämpliga på internationella tvister på privaträttens område och är uppbyggda som s.k. dubbla konventioner, vilket innebär att de reglerar inte bara frågor om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden utan även frågor om domstolars internationella behörighet.

En revidering av Brysselkonventionen har kommit till uttryck i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) som ersatt Brysselkonventionen i förhållande till samtliga medlemsstater inom EU utom Danmark. Orsaken härtill är att Danmark i samband med Amsterdamfördraget valt att stå utanför det privaträttsliga samarbetet. Detta innebär att Brysselkonventionen – och inte Bryssel I-förordningen – har fortsatt att reglera förhållandet mellan Danmark och de 14 andra stater som var medlemmar i EU före utvidgningen år 2004.

För att utländska domar och andra avgöranden skall få verkställas i Sverige förutsätts enligt 3 kap. 2 § utsökningsbalken en särskild föreskrift om detta. I egenskap av EG-förordning är Bryssel I-förordningen tillämplig i Sverige utan att den har genomförts genom nationell lagstiftning. Förordningen kompletteras dock av lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. I lagen finns bestämmelser om vissa domstolsförfaranden för att få ett utländskt avgörande verkställt i Sverige. Vidare finns en bestämmelse varav framgår att ett utländskt avgörande, som med stöd av Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen eller Lugano-

5

2006/07:CU26 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

konventionen har förklarats vara verkställbart i Sverige, skall verkställas enligt utsökningsbalken på samma sätt som svensk dom, om inte annat följer av gemenskapsrättsakten eller det internationella instrumentet.

Våren 2003 bemyndigade Europeiska unionens råd kommissionen att förhandla fram ett avtal syftande till att Bryssel I-förordningen även skulle omfatta Danmark. Ett sådant avtal – avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – kom till stånd den 19 oktober 2005, och avtalet träder i kraft den 1 juli 2007.

Avtalet innebär att bestämmelserna i Bryssel I-förordningen, som utgör en del av avtalet, skall gälla i förbindelserna mellan gemenskapen och Danmark (artikel 2). Vidare finns bestämmelser bl.a. om förfarandet såvitt avser Danmark vid ändringar i Bryssel I-förordningen och EG-domstolens förhållande gentemot Danmark (artiklarna 3 och 4).

Propositionen och utskottets ställningstagande

I propositionen konstaterar regeringen att avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område är direkt tillämpligt i Sverige. Någon särskild åtgärd för genomförande av avtalet bör således inte vidtas.

Däremot behövs kompletterande bestämmelser till avtalet. I propositionen föreslås att sådana bestämmelser tas in i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Genom den föreslagna ändringen anges att lagen kompletterar – utöver bl.a. Bryssel I-förord- ningen och Luganokonventionen – avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Danmark. Därutöver föreslås ändringar i viss annan lagstiftning så att däri gjorda hänvisningar även omfattar avtalet mellan gemenskapen och Danmark.

De föreslagna lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2007.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag.

6

2006/07:CU26

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2006/07:106 Avtalet mellan EG och Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,

2.lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

3.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

4.lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

7

2006/07:CU26

BILAGA 2

Danmarksavtalet

8

DANMARKSAVTALET BILAGA 2 2006/07:CU26

9

2006/07:CU26 BILAGA 2 DANMARKSAVTALET

10

DANMARKSAVTALET BILAGA 2 2006/07:CU26

11

2006/07:CU26 BILAGA 2 DANMARKSAVTALET

12

DANMARKSAVTALET BILAGA 2 2006/07:CU26

13

2006/07:CU26 BILAGA 2 DANMARKSAVTALET

14

DANMARKSAVTALET BILAGA 2 2006/07:CU26

15

2006/07:CU26 BILAGA 2 DANMARKSAVTALET

16

DANMARKSAVTALET BILAGA 2 2006/07:CU26

17

2006/07:CU26 BILAGA 2 DANMARKSAVTALET

18

2006/07:CU26

BILAGA 3

Regeringens lagförslag

19

2006/07:CU26 BILAGA 3 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 3 2006/07:CU26

21

2006/07:CU26 BILAGA 3 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 3 2006/07:CU26

23

2006/07:CU26 BILAGA 3 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 3 2006/07:CU26

25

2006/07:CU26 BILAGA 3 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
26 Elanders, Vällingby 2007