Trafikutskottets betänkande

2005/06:TU6

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel jämte följdmotioner. Vidare behandlas ett antal anknytande motionsförslag från allmänna motionstiden hösten 2003, 2004 och 2005.

Utskottet anser det angeläget att främja användningen av förnybara bränslen på ett teknikneutralt sätt. Utskottet föreslår mot denna bakgrund att riksdagen antar regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel med den ändringen att ikraftträdandet senareläggs till den 1 april och att de senare etapperna av lagens successiva genomförande senareläggs som en konsekvens av detta. I sammanhanget föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om åtgärder med syftet att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen. Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag till nationellt mål om användning av förnybara drivmedel.

Till ärendet har sex reservationer fogats. Ett parti (m) vill att riksdagen avslår regeringens proposition i sin helhet, medan tre partier (fp, kd, c) i en gemensam reservation föreslår att riksdagen avslår regeringens lagförslag. Reservanterna framhåller att regeringens lagförslag riskerar motverka sitt syfte genom att leda till en situation där etanol gynnas framför biogas och andra förnybara bränslen. Det är enligt reservationen angeläget att staten vinnlägger sig om en teknikneutral hållning i förhållande till vilka alternativa drivmedel som på sikt kommer att visa sig bäst ur miljömässig och ekonomisk synpunkt.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Avslag på propositionen

 

Riksdagen avslår motion 2005/06:T3.

Reservation 1 (m)

2.

Lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen

 

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel med ändringen att datumet för ikraftträdande ändras till den 1 april 2006 samt att 2 och 3 §§ får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

b) ger regeringen till känna vad utskottet anför om åtgärder med syftet att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T5 yrkandena 1 och 2, bifaller delvis proposition 2005/06:16 punkt 1 och motion 2005/06:T4 yrkande 2 och avslår motionerna 2004/05:T329, 2004/05:MJ406 yrkande 2, 2004/05:MJ441 yrkande 4, 2004/05:N275 yrkande 3, 2005/06:T4 yrkande 1, 2005/06:T6 yrkande 1, 2005/06:T7 yrkande 1, 2005/06:T8 yrkande 1 och 2005/06:T493 yrkande 1.

Reservation 2 (fp, kd, c)

3.

Övriga åtgärder för att främja förnybara bränslen

 

Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T281 yrkande 2, 2005/06:T6 yrkande 2 och 2005/06:T7 yrkandena 2-5.

Reservation 3 (fp, c)

Reservation 4 (kd)

4.

Mål om användning av förnybara drivmedel

 

Riksdagen godkänner att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst 5,75 % av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:16 punkt 2 och avslår motionerna 2005/06:T7 yrkande 6 och 2005/06:T8 yrkande 2.

Reservation 5 (fp)

Reservation 6 (c)

5.

Vägvisning till alternativa bränslen

 

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ290 yrkande 2, 2004/05:N395 yrkande 2 och 2005/06:T2.

Stockholm den 1 december 2005

På trafikutskottets vägnar

Claes Roxbergh

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Claes Roxbergh (mp), Carina Moberg (s), Elizabeth Nyström (m), Jarl Lander (s), Krister Örnfjäder (s), Johnny Gylling (kd), Peter Pedersen (v), Claes-Göran Brandin (s), Monica Green (s), Runar Patriksson (fp), Sven Bergström (c), Björn Hamilton (m), Karin Svensson Smith (-), Börje Vestlund (s), Krister Hammarbergh (m), Christer Winbäck (fp) och Berndt Sköldestig (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

På regeringens uppdrag (dir. 2003:89) har en särskild utredare föreslagit mål och strategier för en fortsatt introduktion av förnybara fordonsbränslen.

I delbetänkandet Förnybara fordonsbränslen - Nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas (SOU 2004:4) presenterades ett lagförslag med innebörden att bensinstationer skall vara skyldiga att tillhandahålla minst ett förnybart fordonsbränsle från den 1 juli 2005.

Betänkandet remitterades, men förslaget resulterade inte i någon proposition. Regeringen diskuterade därefter med oljebranschen möjligheterna att åstadkomma ett ökat tillhandahållande av förnybara drivmedel. Då denna väg enligt vad som redovisas i propositionen inte visade sig framkomlig togs en promemoria fram i Regeringskansliet med ett lagförslag som bygger på utredningens förslag. Promemorian har remitterats.

Regeringskansliet uppdrog åt Kommerskollegium att anmäla förslaget till Europeiska gemenskapernas kommission i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett infor-mationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034). Anmälan skickades till kommissionen den 6 juli 2005. Varken kommissionen eller någon av EU:s medlemsstater har lämnat något detaljerat utlåtande med anledning av notifieringen. Kommissionen har dock lämnat vissa synpunkter på förslaget, vilka redogörs för i propositionen.

Den 12 januari 2005 överlämnade utredaren slutbetänkandet Introduktion av förnybara fordonsbränslen (SOU 2004:133) med förslag till bl.a. ett nationellt vägledande mål för 2010. Förslaget har remissbehandlats.

Regeringen beslutade den 16 juni 2005 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget. Lagrådet avstyrkte förslaget, bl.a. mot bakgrund av bristande konsekvensanalys. I propositionen anges att Lagrådets synpunkter har beaktats i den mån det varit möjligt.

Miljö- och jordbruksutskottet har yttrat sig över propositionen och vissa motioner. Yttrandet (2005/06:MJU2y) återfinns i bilaga 4.

Finansutskottet har yttrat sig över en inom trafikutskottet framtagen promemoria i ärendet. Finansutskottets yttrande i form av ett protokollsutdrag återfinns i bilaga 5.

I samband med beredningen av ärendet har utskottet utfrågat representanter från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Utskottet har även tagit del av den sammanställning över inkomna remissvar som tagits fram inom detta departement.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Skyldigheten skall gälla näringsidkare som i sin verksamhet på bensinstation eller annat försäljningsställe tillhandahåller allmänheten konventionella bränslen (motorbensin eller dieselbränsle avsett för vägburna transporter) genom en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där bränslet är avsett att förbrukas. Skyldigheten skall fr.o.m. den 1 februari 2006 gälla de volymmässigt största försäljningsställena för att därefter årligen fram till år 2009 vidgas till att gälla de försäljningsställen som årligen tillhandahåller 1 000 kubikmeter konventionella bränslen eller mer. Avgörande för om ett försäljningsställe under ett visst år (säljåret) träffas av kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel är försäljningsvolymen av motorbensin eller dieselbränsle under kalenderåret två år före säljåret. Vägverket föreslås bli central tillsynsmyndighet för den nya lagen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör tillsynsuppgifter inom miljöområdet föreslås ansvara för den lokala tillsynen. Tillsynsmyndigheterna föreslås få meddela de förelägganden som behövs för att se till att lagen efterlevs och förena sådana förelägganden med viten. Det skall vara möjligt att ge dispens från kravet för enskilda säljställen om det finns särskilda skäl för detta. Lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2006.

Vidare föreslås att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst 5,75 % av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll.

Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet de gröna.

Utskottets överväganden

Avslag på propositionen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker ett motionsförslag om avslag på propositionen i sin helhet.

Jämför reservation 1 (m).

Propositionen

I propositionen behandlas frågan om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Vidare behandlas utformningen av ett vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. 2010.

Motionen

Elizabeth Nyström m.fl. yrkar i motion 2005/06:T3 avslag på regeringens proposition. Motionärerna understryker inledningsvis att Lagrådet och den särskilda utredare som utrett frågan konstaterar att förslaget är behäftat med ett antal brister. Enligt motionärerna är lagförslaget ett ingrepp i den fria företagsamheten och innebär oacceptabla negativa effekter för den enskilda näringsidkaren, samtidigt som det är klandervärt ur ett EG-rättsligt perspektiv. Vidare anges att lagförslaget riskerar att motverka sitt syfte då det motverkar den positiva utveckling som för närvarande kan observeras på bränsleområdet. Motionärerna motsätter sig även regeringens förslag till nytt nationellt mål för 2010 då det innebär en skärpning jämfört med Sveriges åtagande mot de i EU fastställda målen.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening behandlar propositionen angelägna frågor i syfte att främja användningen av förnybara bränslen. Motionsförslaget om avslag på propositionen i sin helhet avstyrks följaktligen.

Lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen, med ändringen att datumet för ikraftträdande senareläggs till den 1 april 2006 och att de senare etapperna av lagens successiva genomförande senareläggs som en konsekvens av detta. Vidare föreslås ett tillkännagivande om åtgärder med syftet att stimulera tillgången och efterfrågan av flera förnybara bränslen. En långsiktig flerbränslestrategi som omfattar utökad investeringsstimulans måste tas fram för att främja teknikneutralitet, även i försäljningsledet. Sammantaget borgar detta för att likvärdiga förutsättningar skapas för en teknikneutral introduktion av förnybara drivmedel.

Jämför reservation 2 (fp, kd, c).

Propositionen

Med syfte att säkerställa en ökad tillgänglighet av förnybara drivmedel föreslår regeringen att det införs en lagstadgad skyldighet för näringsidkare som på s.k. bensinstationer säljer konventionella motorbränslen att också tillhandahålla ett eller flera förnybara drivmedel.

Enligt regeringens förslag skall krav på ökad tillgänglighet av förnybara drivmedel gälla sådana förnybara drivmedel som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el. Kraven skall enligt propositionen inte gälla elektricitet.

Skyldigheten att tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel föreslås gälla näringsidkare som i sin verksamhet på bensinstation eller annat försäljningsställe tillhandahåller allmänheten konventionella bränslen (motorbensin eller dieselbränsle avsett för vägburna transporter) genom en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där bränslet är avsett att förbrukas.

Skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel föreslås fr.o.m. den 1 februari 2006 gälla de volymmässigt största bensinstationerna eller motsvarande försäljningsställen för att därefter årligen fram till år 2009 vidgas till att gälla de försäljningsställen som årligen tillhandahåller 1 000 kubikmeter konventionella bränslen eller mer. Avgörande för om ett försäljningsställe under ett visst år (säljåret) träffas av kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel skall vara den sammanlagda försäljningsvolymen av motorbensin och dieselbränsle under kalenderåret två år före säljåret (basåret).

Pumpar eller likvärdiga anordningar för tillhandahållande av förnybara drivmedel skall enligt propositionen genom märkning eller på annat sätt särskiljas från andra pumpar så att det tydligt framgår att pumpen eller anordningen distribuerar förnybara drivmedel.

Vägverket föreslås bli central tillsynsmyndighet för efterlevnaden av den nya lagen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljöskyddsområdet skall utöva den lokala tillsynen. Regeringen får meddela föreskrifter om att den lokala tillsynen i stället skall utövas av Vägverket.

Tillsynsmyndigheten skall få meddela de förelägganden som behövs för att lagen skall efterlevas. Föreläggandena skall få förenas med vite.

Vägverket får i det enskilda fallet ge dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybart drivmedel.

Beslut av Vägverket och annan tillsynsmyndighet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd skall krävas vid överklagande till kammarrätten.

Med anledning av Lagrådets påpekande att det finns anledning att närmare belysa förslagets förenlighet med europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och regeringsformens bestämmelser med avseende på vilka åligganden som får belasta enskilda personer anför regeringen att det i lagförslaget angivna kravet är både logiskt och rimligt samt berättigat med hänsyn till att det syftar till att uppnå ett angeläget allmänt intresse. Vidare anges att det inte finns stöd för någon annan bedömning i praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som tvärtom i flera fall slagit fast att staten har ett stort utrymme att bedöma vilka inskränkningar i egendomsskyddet som är rimliga med hänsyn till ett allmänt intresse.

Angående den av Lagrådet resta frågan om huruvida lagförslaget är godtagbart från gemenskapsrättslig synpunkt och Kommerskollegiums påpekande att förslaget kan komma i konflikt med det direktiv om fri rörlighet på tjänstemarknaden som för närvarande förhandlas inom EU argumenterar regeringen att lagförslaget uppfyller samtliga de krav som ställs i det att förslaget är icke-diskriminerande, motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset och proportionellt i den meningen att det bidrar till uppfyllandet av det eftersträvade målet, nämligen att uppfylla Sveriges åtaganden under Kyotoprotokollet. Mindre ingripande åtgärder skulle enligt regeringens bedömning inte ge samma resultat.

Den mot förslaget framförda kritiken att förslaget inte är teknikneutralt då det i praktiken kan komma att gynna etanol framför andra förnybara drivmedel bemöts i propositionen. Regeringen menar att detta rör osäkerheter som är svåra att förutse och att alternativet, att avstå från att kräva ökad tillgänglighet till förnybara drivmedel, inte skulle minska osäkerheten om vilka förnybara drivmedel som kan tänkas bli gångbara i framtiden. Det skulle däremot innebära att man avstår från en viktig faktor för den omställning från konventionella bränslen som behövs för att uppfylla det av riksdagen fastställda klimatmålet. Det står också enligt regeringen klart att EU:s ambitiösa mål inte enbart kan uppnås genom låginblandning, utan det krävs en ökad användning av rena eller höginblandade förnybara drivmedel.

Att det vid tidpunkten för lagens införande visserligen kan vara så att etanol är det mest kostnadseffektiva och tillgängliga förnybara drivmedlet på marknaden behöver enligt vad som anförs i propositionen inte innebära att utvecklingen för all framtid är fastlåst enbart vid etanol. Tvärtom bör infrastrukturen relativt lätt kunna ställas om till andra förnybara drivmedel som visar sig gångbara i framtiden. Regeringen understryker vidare att krav på ökad tillgänglighet måste ses som en del av en samlad politik för förnybara drivmedel.

Motionerna

Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrkar i motion 2005/06:T7 avslag på regeringens lagförslag. Motionärerna refererar till de invändningar som framförts av Lagrådet och remissinstanserna. Mot denna bakgrund förordas långsiktiga styrmedel i stället för en snedvridande tvångslagstiftning (yrkande 1).

Johnny Gylling m.fl. (kd) förordar i motion 2005/06:T6 avslag på det i propositionen presenterade lagförslaget, med hänvisning främst till den av remissinstanser, Lagrådet och utredaren framförda kritiken. Motionärerna menar att lagstiftningen måste få en annan inriktning för att vara teknikneutral samt energi- och kostnadseffektiv (yrkande 1).

Sven Bergström m.fl. (c) yrkar i motion 2005/06:T8 avslag på regeringens lagförslag. Utöver att hänvisa till den av Lagrådet och remissinstanser framförda kritiken mot regeringens förslag, argumenterar motionärerna för en strategi där det är efterfrågan på alternativa drivmedel som stimuleras, vilket skulle leda till automatisk framväxt av nödvändig infrastruktur (yrkande 1).

Carina Moberg m.fl. förordar i motion 2005/06:T5 åtgärder för att bibehålla mångfalden av förnybara drivmedel, inte minst mot bakgrund av de farhågor som väckts att regeringens lagförslag kan komma att gynna etanol framför andra förnybara bränslen. Motionärerna föreslår att de s.k. Klimppengarna skall kunna användas för att underlätta en flerbränslestrategi (yrkande 1).

Vidare föreslås att ikraftträdandet av lagen skjuts upp till våren 2006, främst eftersom tidplanen enligt motionärerna är för pressad och därmed kommer att skapa ett antal dispenssituationer och onödigt administrativt arbete (yrkande 2).

I motion 2005/06:T4 yrkar Peter Pedersen m.fl. (v) avslag på regeringens lagförslag. Motionärerna refererar till ett antal remissinstanser och miljö- och branschorganisationer som anfört att lagförslaget kommer att missgynna biogas och därmed inte är teknikneutralt. Därmed riskerar man att låsa marknaden vid en typ av alternativa bränslen och hämma utvecklingen av bättre bränslen (yrkande 1).

Mot denna bakgrund krävs att regeringen återkommer till riksdagen med förslag vad gäller skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel där denna skyldighet är utformad på ett teknik- och kostnadsneutralt sätt (yrkande 2).

Motion 2004/05:N275 av Patrik Norinder och Henrik Westman (båda m) handlar om fördelarna med naturgas som energikälla för industri och fordon. I södra landet, på västkusten och nu upp mot Mellansverige expanderar antalet tankställen för s.k. fordonsgas snabbt. Det krävs dock att regeringen främjar utbyggnaden av marknaden för fordonsgas så att fler får möjlighet att välja en bil som går på detta bränsle (yrkande 3).

Bengt-Anders Johansson (m) anger i motion 2004/05:MJ441 att det ligger i Sveriges intresse att uppmuntra ökad användning av fordonsgas, inte minst eftersom en sådan satsning stärker vår egen fordonsindustri, som ligger långt fram när det gäller tillverkning och marknadsföring av gasfordon. Mot denna bakgrund motsätter sig motionären förslag till lagstiftning om försäljning av förnybara bränslen på samtliga tankställen eftersom det skulle tvinga fram etablering av tankställen på platser där det inte finns tillgång till biogas eller naturgas. I stället bör uppbyggnad av tankställen uppmuntras där det produceras biogas (yrkande 4).

I motion 2005/06:T493 understryker Kenneth Lantz (kd) vikten av att öka andelen alternativa bränslen i vägtrafiken. Mot denna bakgrund beklagas att regeringen aviserat en lag med innebörden att förnybara bränslen skall säljas vid bensinstationer, eftersom detta enligt motionären kommer att missgynna ett förnybart bränsle, nämligen biogas, till förmån för etanol, som på lång sikt är ett mindre fördelaktigt alternativ (yrkande 1).

Majléne Westerlund Panke (s) anger i motion 2004/05:T329 att omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle kanske är den viktigaste utmaningen vi har framför oss. En nödvändig åtgärd i detta arbete är att minska användningen av fossila bränslen och bygga ut infrastrukturen för distribution och försäljning av fordonsgas. Det handlar både om att bygga ut gasledningar och att underlätta etablering av tankställen.

Sten Lundström och Sven-Erik Sjöstrand (båda v) talar i motion 2004/05:MJ406 om fördelarna med biogas som fordonsbränsle och nödvändigheten att på alla sätt stimulera användningen av detta bränsle. Motionärerna ser en fara i statliga krav på installation av pumpar med förnybara bränslen på bensinstationer, eftersom detta ensidigt stimulerar etanol på bekostnad av biogas (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem en av de största utmaningar vi står inför. Ett stort antal åtgärder för att främja en utveckling i denna riktning har därför genomförts under senare tid. Nämnas bör satsningen på en långsiktigt hållbar transportinfrastruktur, skatteregler som gynnar miljövänliga fordon och drivmedel samt omfattande stöd till forskning inom området.

Det är dock tydligt att redan vidtagna åtgärder inte räcker för att vi skall kunna uppnå våra miljö- och klimatmål. Regeringens proposition måste ses i detta sammanhang. Enligt utskottets mening är det som regeringen framhåller angeläget att främja en ökad tillgång till förnybara bränslen. Tillgängligheten till dessa bränslen måste förbättras, främst mot bakgrund av att tillgängligheten i dagsläget är ett av de största hindren mot en ökad användning av förnybara bränslen.

Enligt utskottets mening bör åtgärder för att främja förnybara bränslen vara teknikneutrala. Angående de framförda frågetecknen om lagens teknikneutralitet vill utskottet understryka att lagförslaget i sig är teknikneutralt men att marknadsförutsättningarna vid varje given tidpunkt kan göra ett alternativ mer fördelaktigt än andra. Det är omöjligt att med säkerhet förutsäga hur marknaden kommer att utvecklas på lång sikt, eftersom den beror på ett antal faktorer som är svåra att prognostisera. På kort sikt finns det dock mycket som talar för att dagens ekonomiska förutsättningar innebär att flertalet bränsleförsäljare kommer att uppfylla lagkravet genom att installera etanolpumpar. Enligt utskottets mening är det därför nödvändigt att vidta åtgärder för att stimulera utbyggnaden av infrastruktur för att tillhandahålla även andra förnybara bränslen och på så sätt skapa förutsättningar för flera förnybara bränslen. En långsiktig flerbränslestrategi som omfattar utökad investeringsstimulans måste tas fram för att främja teknikneutralitet, också i försäljningsledet. Även miljö- och jordbruksutskottet har berört frågan om investeringsstimulans i sitt yttrande till trafikutskottet (bilaga 4). Sammantaget borgar detta för att likvärdiga förutsättningar skapas för en teknikneutral introduktion av förnybara drivmedel.

Utskottet förutsätter vidare att regeringen noga följer utvecklingen och återkommer till riksdagen med ytterligare förslag för att säkerställa teknikneutraliteten och kostnadseffektiviteten i det fall det visar sig att något förnybart bränsle, trots dessa åtgärder, gynnas framför de andra. Även utvecklingen med avseende på de ekonomiska konsekvenserna för de enskilda näringsidkare som omfattas av förslaget måste följas och analyseras kontinuerligt. Det gäller bl.a. frågan om kravet att tillhandahålla bränslen skall riktas mot bränslesäljaren eller bränsleleverantören. En lämplig tidpunkt för en kontrollstation, då regeringen bör återkomma till riksdagen med sin bedömning i dessa frågor och med förslag till åtgärder, är enligt utskottet i budgetpropositionen för 2008. Det innebär att inför de senare etapperna av lagens successiva skärpning av vilka säljställen som omfattas ges möjlighet att överväga lagstiftningens utformning. Vid kontrollstationen skall också prövas om ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa att flera förnybara drivmedel tillhandahålls på ett rikstäckande sätt.

Enligt utskottet krävs det åtgärder även för att säkra efterfrågan på biodrivmedel. Ett certifikatsystem för biodrivmedel är ett viktigt verktyg för att uppnå detta syfte. Utskottet förutsätter vidare att regeringen låter utreda och återkommer till riksdagen med konkreta förslag på styrmedel som främjar produktion av biodrivmedel, stimulerar teknikutveckling, skapar rimliga villkor för befintliga anläggningar, undviker störningar i drivmedelmarknadens funktion samt skapar stabila spelregler oberoende av statsfinansiella förhållanden.

I sammanhanget vill utskottet uppmärksamma de farhågor som väckts i fråga om datumet för lagens ikraftträdande. Enligt utskottets mening är den motionsledes framförda kritiken av tidsplanen berättigad. En senareläggning till den 1 april 2006 föreslås därför. Därmed senareläggs även de senare etapperna av lagens successiva skärpningar med avseende på vilka drivmedelshandlare som omfattas.

Med hänvisning till det anförda bör riksdagen anta regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen med de ändringar som framgår av bilaga 3. Vidare bör riksdagen rikta ett tillkännagivande till regeringen om vad utskottet anfört om åtgärder med syftet att stimulera tillgången och efterfrågan på flera förnybara bränslen. Enligt utskottets mening skapar den föreslagna lagstiftningen, tillsammans med den långsiktiga flerbränslestrategin och förutsatt utökad investeringsstimulans, rimliga förutsättningar för en teknikneutral övergång till förnybara bränslen. Detta förutsätter att regeringen återkommer med förslag under våren 2006.

Enligt riksdagsordningen gäller att innan ett utskott avger ett betänkande med förslag i ett ärende som väckts inom riksdagen skall finansutskottet beredas tillfälle att yttra sig om förslaget kan innebära mer betydande framtida återverkningar på de offentliga utgifterna och inkomsterna. Trafikutskottet har mot denna bakgrund berett finansutskottet tillfälle att yttra sig över en promemoria vars innehåll i allt väsentligt överensstämmer med vad som ovan anförts. Finansutskottet har i sitt yttrande den 29 november 2005 genom ett protokollsutdrag utifrån sin utgångspunkt - återverkningarna på de framtida offentliga finanserna - angett att man inte har något att erinra mot vad som anförs i promemorian. Finansutskottet förutsätter att de utökade investeringsstimulanser som kan komma att föreslås av riksdagen till följd av trafikutskottets förslag till tillkännagivande till regeringen kommer att utformas med beaktande av de utgiftsramar och den beräkning av statsinkomsterna som riksdagen beslutat den 23 november 2005 (2005/06:FiU1, rskr. 34) eller att regeringen återkommer med förslag på tilläggsbudget om ändrade ramar och finansiering. Av finansutskottets protokollsutdrag framgår vidare att ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna inte deltog i beslutspunkten. Trafikutskottet har inget att erinra mot finansutskottets bedömning.

Därmed tillstyrks motion 2005/06:T5 yrkandena 1 och 2 (s). Utskottet konstaterar vidare att syftet med motion 2005/06:T4 (yrkande 2) om att uppnå ett teknikneutralt system tillgodoses, varför det aktuella motionsförslaget tillstyrks delvis. Övriga här behandlade motioner avstyrks.

Övriga åtgärder för att främja förnybara bränslen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet ställer sig positivt till olika åtgärder för att främja användningen av förnybara bränslen. Med hänvisning till pågående och aviserade åtgärder avstyrks aktuella motionsförslag.

Jämför reservationerna 3 (fp, c) och 4 (kd).

Motionerna

Marie Wahlgren m.fl. (fp) uppmärksammar i motion 2005/06:T7 att nästan all bensin som säljs i Sverige innehåller 5 % etanol. En ökning av inblandningen till 10 % skulle till en mycket låg kostnad öka de förnybara bränslenas andel av förbrukade drivmedel, varför Sverige bör verka för att ändra EU:s regelverk på detta område och därmed tillåta en högre andel etanolinblandning (yrkande 2).

Vidare uppmärksammas möjligheten att blanda in rapsoljemetylester (RME) i diesel, en möjlighet som enligt motionärerna kan utnyttjas i större utsträckning än i dag utan att ändra några EU-regler. Gränsen för tillåten inblandning bör därför höjas till 5 % (yrkande 3).

Motionärerna påminner sedan om att hälften av Europas etanol tillverkas av eten, som i sin tur produceras från råolja. Då användningen av etanol som ursprungligen kommer från fossila bränslen inte medför någon miljövinst efterlyses ett system med miljöcertifiering av alternativa drivmedel (yrkande 4).

Angående nuvarande beskattning av drivmedel anges att denna måste förändras. Enligt motionärerna är det viktigt att den är teknikneutral, långsiktig och bygger på hållbara principer. Beskattningen bör utgå från direkta miljö- och hälsoeffekter, inte energianvändning (yrkande 5).

Johnny Gylling m.fl. (kd) kräver i motion 2005/06:T6 att de politiska styrmedlen skall utformas med syftet att utveckla en mångfald av alternativ till fossila bränslen, och inte låsa utvecklingen genom att gynna ett alternativ framför de andra. Det centrala instrumentet i detta arbete bör enligt motionärerna vara systemet med handel av utsläppsrätter (yrkande 2).

Tuve Skånberg (kd) påminner i motion 2003/04:T281 om de problem som kan förknippas med beroendet av fossila bränslen. Ett är att de inte varar för evigt. Ett annat är den växthuseffekt som förbränningen av dessa bränslen ger upphov till. Det tredje är vårt beroende av andra länders oljeproduktion. Motionären förespråkar mot denna bakgrund en försöksverksamhet med biodrivmedel och anger att Skåne är särskilt lämpat som försöksregion (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar den grundsyn som kommer till uttryck i här behandlade motioner, i den del de betonar vikten av att vidta åtgärder med syftet att främja introduktionen av förnybara bränslen och därmed förbättra våra förutsättningar att uppnå miljö- och klimatmålen. Detta gäller inte minst förslag om miljöcertifiering av drivmedel samt frågan om etanol- och RME-inblandning i bensin respektive diesel. Utskottet konstaterar därför med tillfredsställelse att regeringen i proposition 2005/06:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag anger följande som sin bedömning:

-     Specifikationen för miljöklass 1 diesel ändras, så att det blir möjligt att blanda in upp till 5 % RME i all diesel.

-     Direktiv 98/70/EG bör ändras så att den högsta tillåtna mängden etanolinblandning i bensin höjs från 5 % till 10 %.

-     Ett drivmedelcertifikatsystem bör utredas vidare med målet att detta system skall kunna träda i kraft den 1 januari 2009.

Då det för tillfället bedrivs ett arbete i linje med motionsförslagen är ett initiativ från riksdagen enligt utskottet inte erforderligt. Motionsförslagen, vars syfte tillgodoses, avstyrks således.

Angående förslag om utsläppsrätter vill utskottet påminna om den till hösten aviserade propositionen inom detta område. Utskottet ser ingen anledning att föregripa regeringens förslag. Motionen avstyrks i denna del.

Mål om användning av förnybara drivmedel

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till mål om användning av förnybara drivmedel och avstyrker två motionsförslag om alternativa mål.

Jämför reservationerna 5 (fp) och 6 (c).

Bakgrund

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG av den 8 maj 2003 om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel ges allmänna riktlinjer innebärande att varje medlemsland skall sätta nationella vägledande mål för introduktionen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel utifrån referensvärden gällande för gemenskapen som helhet. Referensnivån är satt till 5,75 % för 2010 beräknat som andel energiinnehåll av på marknaden ersatt bensin och dieselolja för transporter.

Propositionen

Regeringen föreslår att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst 5,75 % av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll.

Motionerna

Marie Wahlgren m.fl. (fp) efterlyser i motion 2005/06:T7 ett nationellt mål för transportsektorns klimatpåverkan. Större andel förnybara bränslen är bara ett, av flera, medel för att uppnå detta mål. Andra medel anges vara minskat totalt transportarbete och överföring av transporter till mer trafikvänliga transportslag (yrkande 6).

Sven Bergström m.fl. (c) förespråkar i motion 2005/06:T8 en skärpning av det i propositionen föreslagna målet om användning av biodrivmedel. Då det enligt motionärerna finns möjlighet att uppnå en andel om 8 % till 2010 bör ambitionen inte vara lägre än så (yrkande 2).

Yttrande från miljö- och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet har yttrat sig till trafikutskottet över det i propositionen föreslagna målet samt vissa motioner. Miljö- och jordbruksutskottet instämmer med regeringen om vikten av att statsmakterna tydliggör vilka mål Sverige kan och skall sträva mot och vilka medel som skall användas för att nå dit.

Vidare ansluter sig miljö- och jordbruksutskottet till regeringens uppfattning att förutsättningarna för att målet skall kunna nås är att 5 % inblandning av etanol tillämpas för all bensin och att 5 % inblandning av fettsyrametylestrar (FAME) tillämpas för all diesel.

Angående motionsförslag om att regeringen bör presentera ett förslag till nationellt mål för transportsektorns påverkan konstaterar utskottet att såväl en transportpolitisk som en klimatpolitisk proposition är aviserade hösten 2005. Miljö- och jordbruksutskottet, som inte ser någon anledning att föregripa regeringens propositioner, avstyrker motionsförslaget.

Även motionsförslaget om en skärpning av målet till 8 % kommenteras i yttrandet. Enligt vad som anges skulle en ändring i bränsledirektivet behövas redan nu för att detta mål skall vara realistiskt. Miljö- och jordbruksutskottet, som konstaterar att Sverige verkar för att en sådan ändring skall komma till stånd, är inte berett att ställa sig bakom förslaget.

Utskottets ställningstagande

Trafikutskottet ansluter sig till miljö- och jordbruksutskottets bedömning om vikten av att statsmakterna tydliggör vilka mål Sverige kan och skall sträva mot och vilka medel som skall användas för att nå dit.

Enligt utskottet är det föreslagna målet en viktig del i arbetet med att uppnå de av riksdagen beslutade miljö- och klimatmålen, inte minst det transportpolitiska delmålet om en god miljö. Målet godkänns därför.

Angående motionsförslagen som väckts i ärendet delar trafikutskottet miljö- och jordbruksutskottets bedömning. Dessa yrkanden avstyrks följaktligen.

Vägvisning till alternativa bränslen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motionsförslag om vägvisning till förnybara bränslen med hänvisning till ansvarsfördelningen inom området.

Motionerna

Sylvia Lindgren m.fl. (s) påminner i motion 2004/05:N395 om att 50 % av luftföroreningarna i Europa kommer från trafiksektorn samt att dessa har en stor påverkan på miljö och hälsa. Särskilt de växande storstäderna behöver därför satsa på en övergång till renare fordonsbränslen för att uppnå framtida luftkvalitetskrav. En viktig åtgärd i detta arbete är att förbättra skyltningen till tankställen med fordonsgas och därmed göra bränslet mer tillgängligt (yrkande 2).

I motion 2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (båda s) efterlyses åtgärder för att främja användningen av mer miljöanpassade bränslen i trafiksektorn. En sådan åtgärd är att förbättra skyltningen till tankställen med alternativdrivmedel. Enligt motionärerna bör det åligga Vägverket att underlätta detta arbete (yrkande 2).

I motion 2005/06:T2 Sinikka Bohlin (s) anges att det krävs en drastisk minskning av de utsläpp som transportsektorn står för. För att underlätta för trafikanter som bidrar till denna minskning genom att framföra fordon som drivs med förnybara drivmedel krävs förbättrad skyltning till bensinstationer som tillhandahåller dessa. En ny, internationellt accepterad skylt bör tas fram så att även trafikanter från andra länder hittar till dessa bensinstationer.

Utskottets ställningstagande

Vägvisning är en viktig del i arbetet med att förbättra tillgängligheten till förnybara bränslen. Enligt utskottets bedömning är det därför angeläget att trafikanterna ges goda möjligheter att finna lämpliga tankställen för förnybara bränslen. Av trafiksäkerhetsskäl finns det samtidigt anledning att begränsa antalet skyltar längs med våra vägar. Enligt utskottet ankommer det på Vägverket att närmare överväga möjligheterna till en utökad vägvisning till tankställen som tillhandahåller förnybara drivmedel. Motionsförslagen avstyrks följaktligen.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Avslag på propositionen, punkt 1 (m)

 

av Elizabeth Nyström (m), Björn Hamilton (m) och Krister Hammarbergh (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2005/06:16.

Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T3.

Ställningstagande

Vi kan inte nog betona att den kritik som framförts mot lagförslaget av Lagrådet, remissinstanserna och den särskilde utredaren är förkrossande. Lagen är ett ingrepp på den fria företagsamheten och innebär oacceptabla negativa effekter för den enskilda näringsidkaren, samtidigt som det är klandervärt ur ett EG-rättsligt perspektiv. Dessutom riskerar det att motverka sitt syfte och den positiva utveckling som för närvarande kan observeras på bränsleområdet, främst eftersom det riskerar att försämra förutsättningarna för lösningar som ur ett klimatperspektiv är bättre än de som gynnas genom förslaget. I klartext betyder det att etanol gynnas på fordonsgasens bekostnad.

Vi motsätter oss även regeringens förslag till nytt nationellt mål för 2010 eftersom detta innebär en skärpning jämfört med Sveriges åtagande mot de i EU fastställda målen.

2.

Lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen, punkt 2 (fp, kd, c)

 

av Johnny Gylling (kd), Runar Patriksson (fp), Sven Bergström (c) och Christer Winbäck (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:MJ406 yrkande 2, 2004/05:MJ441 yrkande 4, 2005/06:T4 yrkande 1, 2005/06:T6 yrkande 1, 2005/06:T7 yrkande 1, 2005/06:T8 yrkande 1 och 2005/06:T493 yrkande 1 och avslår proposition 2005/06:16 punkt 1 och motionerna 2004/05:T329, 2004/05:N275 yrkande 3, 2005/06:T4 yrkande 2 och 2005/06:T5 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Enligt vår mening är det nödvändigt att på olika sätt främja användningen av förnybara drivmedel eftersom dagens beroende av fossila drivmedel inte är hållbart. Som ett stort antal remissinstanser påtalat kommer dock den av regeringen föreslagna lagen att motverka detta syfte, eftersom den kommer att leda till en situation där etanol gynnas framför biogas och andra förnybara bränslen. Det är angeläget att staten vinnlägger sig om en teknikneutral hållning i förhållande till vilka alternativa drivmedel som på sikt kommer att visa sig bäst ur miljömässig och ekonomisk synpunkt.

Vi vill vidare påminna om den kritik som Lagrådet framfört mot förslaget, inte minst bristen på konsekvensanalys och datum för ikraftträdande.

Med hänvisning till vad som anförts ovan avstyrker vi regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara bränslen.

3.

Övriga åtgärder för att främja förnybara bränslen, punkt 3 (fp, c)

 

av Runar Patriksson (fp), Sven Bergström (c) och Christer Winbäck (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om åtgärder för att främja förnybara bränslen. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T7 yrkandena 2-5 och avslår motionerna 2003/04:T281 yrkande 2 och 2005/06:T6 yrkande 2.

Ställningstagande

Det finns ingen anledning att upprepa argumentationen om varför vi måste bryta vårt oljeberoende. Som alla vet handlar det bl.a. om miljön, ekonomin och säkerhetspolitiken. I stället bör vi ägna oss åt att fatta de politiska beslut som på det mest effektiva sätt kan få näringslivet och medborgarna att bryta oljeberoendet och våga satsa på framtidens teknik, som använder förnybara bränslen.

En av de viktigaste åtgärderna är att öka den högsta tillåtna inblandningen av etanol i bensin till 10 %, i ett första steg, vilket till en mycket låg kostnad ökar de förnybara bränslenas andel av den totala bränsleförbrukningen. Sverige måste därför än mer kraftfullt än i dag verka för att ändra EU:s regelverk på detta område och tillåta högre inblandning än  i dag.

Vidare måste möjligheten att blanda in rapsoljemetylester (RME) i diesel utnyttjas i mycket högre utsträckning. Gränsen för tillåten inblandning måste därför höjas till 5 %.

Vi vill även understryka vikten av att säkerställa miljövinsterna av de åtgärder som främjar förnybara bränslen genom att införa ett system med miljöcertifiering av alternativa drivmedel. Inte minst mot bakgrund av att hälften av Europas etanol tillverkas av eten, som i sin tur produceras från råolja. Användningen av sådan etanol medför inte någon miljövinst.

Ytterligare en viktig åtgärd är att förändra den nuvarande beskattningen av drivmedel. Den måste bli teknikneutral, långsiktig och bygga på hållbara principer. Samtidigt måste den utgå från direkta miljö- och hälsoeffekter och därmed skapa incitament för en övergång till mer miljövänliga drivmedel.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4.

Övriga åtgärder för att främja förnybara bränslen, punkt 3 (kd)

 

av Johnny Gylling (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om åtgärder för att främja förnybara bränslen. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T6 yrkande 2 och avslår motionerna 2003/04:T281 yrkande 2 och 2005/06:T7 yrkandena 2-5.

Ställningstagande

Kristdemokraterna vill betona vikten av att det vägledande målet har en stark koppling till de politiska styrmedlen genom vilka målet skall uppnås. Dessa styrmedel måste samtidigt vara effektiva och inte - som hittills - av mer symbolisk natur. Vidare måste styrmedlen utformas så att man skapar goda förutsättningar för att utveckla en mångfald av alternativ till fossila bränslen. Transporternas utsläpp bör så snart som möjligt bli en del i det, inledningsvis europeiska, system för utsläppsrätter för CO2 som under 2005 infördes för industrin. Jag vill också hänvisa till Kristdemokraternas tidigare under hösten framlagda begäran att regeringen snarast skall lägga fram ett förslag till lagstiftning som möjliggör låginblandning med upp till 5 % biodrivmedel i dieselolja.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5.

Mål om användning av förnybara drivmedel, punkt 4 (fp)

 

av Runar Patriksson (fp) och Christer Winbäck (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om mål om användning av förnybara bränslen. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T7 yrkande 6 och avslår proposition 2005/06:16 punkt 2 och motion 2005/06:T8 yrkande 2.

Ställningstagande

Folkpartiet anser att Sverige behöver ett nationellt mål för transportsektorns klimatpåverkan, eftersom det är det primära målet. Större andel förnybara bränslen är bara ett, av flera, medel för att nå detta primära mål. Andra medel är minskat totalt transportarbete, bränslesnålare (energieffektivare) fordon, överföring av godstrafik från lastbil till järnväg eller fartyg samt överföring av persontrafik från personbilar till kollektivtrafik. Regeringen bör återkomma med ett sådant mål, förslagsvis i den kommande klimatpropositionen. Detta bör ges regeringen till känna.

6.

Mål om användning av förnybara drivmedel, punkt 4 (c)

 

av Sven Bergström (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om mål om användning av förnybara bränslen. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T8 yrkande 2 och avslår proposition 2005/06:16 punkt 2 och motion 2005/06:T7 yrkande 6.

Ställningstagande

Centerpartiet ser teknikskiftet till förnybara drivmedel som en möjlighet, inte som en börda. Vi har därför en positiv inställning till EU:s mål att användningen av förnybara drivmedel fr.o.m. år 2010 skall utgöra minst 5,75 % av den totala användningen av bensin och diesel. Vi menar dock att detta är en miniminivå och att Sverige skall ha högre ambitioner på miljöområdet än så, inte minst eftersom andelen förnybara drivmedel redan i dag är 3 %.

Målet för andelen förnybara drivmedel vill vi sätta till 8 %, där vi räknar med att minst 5 % kommer från inhemsk produktion och resterande andel importeras. För att målet skall realiseras är vi också beredda att fatta de politiska beslut som krävs för att stimulera till detta. Vad som ovan anförts om att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. år 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst 8 % av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll bör ges regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel:

1.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,

2.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige från och med 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst 5,75 procent av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll.

Följdmotioner

2005/06:T2 av Sinikka Bohlin (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av utökad vägskyltning för bensinstationer som även tillhandahåller förnybara drivmedel.

2005/06:T3 av Elizabeth Nyström m.fl. (m):

Riksdagen avslår proposition 2005/06:16.

2005/06:T4 av Peter Pedersen m.fl. (v):

1.

Riksdagen avslår beslutspunkt 1 i proposition 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

2.

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag vad gäller skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel som tryggar att denna skyldighet är utformad på ett teknikneutralt och kostnadseffektivt sätt.

2005/06:T5 av Carina Moberg m.fl. (s):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheterna till utökad investeringsstimulans, genom projekt eller annat inom ramen för de s.k. klimp-pengarna, för att underlätta en flerbränslestrategi.

2.

Riksdagen beslutar att ikraftträdandet av lagen om att tillhandahålla alternativa drivmedel senareläggs.

2005/06:T6 av Johnny Gylling m.fl. (kd):

1.

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de politiska styrmedlen skall utformas för att skapa goda förutsättningar för att utveckla en mångfald av alternativ till fossila bränslen.

2005/06:T7 av Marie Wahlgren m.fl. (fp):

1.

Riksdagen avslår förslaget till lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att EU:s regler ändras så att låginblandning av 10 % etanol i bensin tillåts.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillåta låginblandning av 5 % RME i diesel.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en justering av miljöklassningen för drivmedel så att den endast baseras på miljönytta.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra systemet för beskattning av drivmedel.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt mål för transportsektorns klimatpåverkan.

2005/06:T8 av Sven Bergström m.fl. (c):

1.

Riksdagen avslår regeringens förslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

2.

Riksdagen godkänner, med ändring av regeringens förslag, att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. år 2010 skall vara att sådana drivmedel skall utgöra minst 8 % av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll.

Motion från allmänna motionstiden hösten 2003

2003/04:T281 av Tuve Skånberg (kd):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skåne är lämpligt som region för försöksverksamhet med biodrivmedel.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004

2004/05:T329 av Majléne Westerlund Panke (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att bygga ut infrastrukturen för distribution och försäljning av fordonsgas.

2004/05:MJ290 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (båda s):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om underlättande av skyltning för tankställen med alternativdrivmedel.

2004/05:MJ406 av Sten Lundström och Sven-Erik Sjöstrand (båda v):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten inte skall tvinga oljebolagen att genomföra en massiv installation av förnybara pumpar, eftersom detta ensidigt skulle gynna E 85 och missgynna biogas och andra förnybara drivmedel.

2004/05:MJ441 av Bengt-Anders Johansson (m):

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagkrav på tankställen.

2004/05:N275 av Patrik Norinder och Henrik Westman (båda m):

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stimulans för marknaden för alternativa drivmedel i form av fordonsgas.

2004/05:N395 av Sylvia Lindgren m.fl. (s):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyltning för tankställen med biogas.

Motion från allmänna motionstiden hösten 2005

2005/06:T493 av Kenneth Lantz (kd):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad användning av biogas för fordon.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bilaga 3

Av utskottet föreslagna ändringar i regeringens lagförslag

Regeringens förslag

Utskottets förslag

2 §

I denna lag avses med

förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, avsett för transportändamål och som helt eller till övervägande del har framställts från förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el1[EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).] , ändrat genom akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen2[EUT L 236, 23.9.2003, s. 586 (Celex 12003TN02/12/A).] ,

motorbensin eller dieselbränsle: motorbensin eller dieselbränsle enligt definitionerna i 2 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen,

säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för vägburna transporter, där bränslet finns tillgängligt för allmänheten genom en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där bränslet är avsett att förbrukas,

bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller dieselbränsle yrkesmässigt tillhandahålls på ett eller flera säljställen,

säljår: kalenderår under vilket en bränslesäljare tillhandahåller motorbensin eller dieselbränsle,

basår: kalenderåret två år före säljåret.

I denna lag avses med

förnybart drivmedel: drivmedel, med undantag för elektricitet, avsett för transportändamål och som helt eller till övervägande del har framställts från förnybara energikällor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el1, ändrat genom akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen2,

motorbensin eller dieselbränsle: motorbensin eller dieselbränsle enligt definitionerna i 2 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen,

säljställe: försäljningsställe för motorbensin eller dieselbränsle avsett för vägburna transporter, där bränslet finns tillgängligt för allmänheten genom en eller flera bränslepumpar avsedda för tankning direkt i det fordon där bränslet är avsett att förbrukas,

bränslesäljare: den som driver rörelse i vilken motorbensin eller dieselbränsle yrkesmässigt tillhandahålls på ett eller flera säljställen.

3 §

En bränslesäljare skall på säljställe som ingår i bränslesäljarens verksamhet genom en eller flera bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel

1. från och med den 1 februari till och med den 31 december säljåret 2006, om säljstället under basåret haft en försäljningsvolym överstigande 3 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle,

2. från och med den 1 januari till och med den 31 december säljåret 2007, om säljstället under basåret haft en försäljningsvolym överstigande 2 500 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle,

3. från och med den 1 januari till och med den 31 december säljåret 2008, om säljstället under basåret haft en försäljningsvolym överstigande 2 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle, och

4. från och med den 1 januari säljåret 2009 och varje därefter följande säljår, om säljstället under basåret haft en försäljningsvolym överstigande 1 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle.

En bränslesäljare skall på säljställe som ingår i bränslesäljarens verksamhet genom en eller flera bränslepumpar eller på annat likvärdigt sätt tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel

1. från och med den 1 april 2006 till och med den 28 februari 2007, om säljstället under kalenderåret 2004 haft en försäljningsvolym överstigande 3 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle,

2. från och med den 1 mars 2007 till och med den 29 februari 2008, om säljstället under kalenderåret 2005 haft en försäljningsvolym överstigande 2 500 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle,

3. från och med den 1 mars 2008 till och med den 28 februari 2009, om säljstället under kalenderåret 2006 haft en försäljningsvolym överstigande 2 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle, och

4. från och med den 1 mars till och med den 31 december 2009, om säljstället under kalenderåret 2007 haft en försäljningsvolym överstigande 1 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle, samt

5. från och med den 1 januari 2010 och varje därpå följande kalenderår, om säljstället under kalenderåret två år före haft en försäljningsvolym överstigande 1 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle.

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2005/06:MJU2y

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 4

Finansutskottets protokollsutdrag 2005/06:12

Bild

Bild