Socialutskottets betänkande

2005/06:SoU27

Fågelinfluensa (H5N1)

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1).

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 fr.o.m. den 15 mars 2006. För att sjukdomens beteckning skall bli mer korrekt ur ett medicinskt perspektiv skall den betecknas fågelinfluensa (H5N1). Vidare tillstyrker utskottet att fågelinfluensa (H5N1) anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Fågelinfluensa (H5N1)

Riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) dock med ikraftträdande den 1 juli 2006, dels godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:199.

Stockholm den 18 maj 2006

På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid Burman (v), Chatrine Pålsson (kd), Kristina Zakrisson (s), Margareta Israelsson (s), Cristina Husmark Pehrsson (m), Kerstin Heinemann (fp), Conny Öhman (s), Lars U Granberg (s), Catherine Persson (s), Kenneth Johansson (c), Christer Engelhardt (s), Magdalena Andersson (m), Elina Linna (v), Jan Lindholm (mp), Jan Emanuel Johansson (s), Maud Ekendahl (m) och Marita Aronson (fp).

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen med den ändringen att lagändringen träder i kraft den 1 juli 2006.

Propositionen

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 samt att fågelinfluensa (H5N1) anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen.

I propositionen redogörs för att smittsamma sjukdomar i smittskyddslagen (2004:168) definieras som sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa. En undergrupp till de smittsamma sjukdomarna betecknas allmänfarliga sjukdomar. Med detta begrepp avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. De allmänfarliga sjukdomarna anges i bilaga 1 till smittskyddslagen och omfattar bl.a. difteri, hivinfektion, kolera, mjältbrand, pest, polio och rabies. De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar skall anmälas eller bli föremål för smittspårning och benämns som anmälningspliktiga respektive smittspårningspliktiga sjukdomar.

Det finns därtill en undergrupp till de allmänfarliga sjukdomarna, de s.k. samhällsfarliga sjukdomarna. Med detta avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. De två samhällsfarliga sjukdomarna smittkoppor och svår akut respiratorisk sjukdom anges i bilaga 2 till smittskyddslagen.

Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är enligt smittskyddslagen skyldig att utan dröjsmål söka läkare och låta läkaren göra de undersökningar och ta de prover som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger (3 kap. 1 §). En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom skall utan dröjsmål anmäla detta till smittskyddsläkaren och till Smittskyddsinstitutet (2 kap. 5 §). Läkaren skall också försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer kan ha smittats. Den enskilde patienten är skyldig att lämna de upplysningar som han eller hon förmår lämna. Om läkaren misstänker att andra personer kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa underrättas om att de kan ha smittats av sjukdomen och uppmanas att uppsöka läkare (3 kap. 4 §). I vissa fall får den som bär på en allmänfarlig sjukdom isoleras, om det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas (5 kap. 1 §).

Om riksdagens beslut om ändring i bilaga 1 eller bilaga 2 inte kan avvaktas, får regeringen enligt 9 kap. 2 § smittskyddslagen föreskriva att bestämmelserna om allmänfarliga eller samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer på en viss smittsam sjukdom som förekommer eller inom kort kan förekomma här i landet, om sjukdomen bedöms uppfylla kriterierna för allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. En sådan föreskrift får meddelas endast om det vid smittskyddslagens ikraftträdande inte var känt att sjukdomen uppfyller kriterierna för allmänfarliga eller samhällsfarliga sjukdomar eller att smittspridning av sjukdomen skulle kunna förekomma i landet.

Föreskrifter som meddelas av regeringen med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen skall enligt tredje stycket i samma paragraf snarast underställas riksdagens prövning.

Regeringen beslöt den 2 mars 2006, med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen, att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till den lagen skulle tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 fr.o.m. den 15 mars 2006, se förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1.

I propositionen föreslår nu regeringen bl.a. att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i den förordningen. För att sjukdomens beteckning skall bli mer korrekt ur ett medicinskt perspektiv föreslår regeringen nu en mindre ändring av sjukdomens namn i förhållande till beteckningen i förordningen. Den föreslagna beteckningen är fågelinfluensa (H5N1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens bedömning såvitt gäller 9 kap. 2 § smittskyddslagen. Riksdagen bör därför godkänna regeringens föreskrifter i förordningen (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag till ändring i smittskyddslagen, dock med den ändringen att denna skall gälla fr.o.m. den 1 juli 2006.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1):

Regeringen föreslår att riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168), dels godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2005:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild