Skatteutskottets betänkande

2005/06:SkU9

Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (prop. 2005/06:39)

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till följdändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen med anledning av nya aktiebolagslagen samt vissa andra frågor. De nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 2006. Förslagen i propositionen förväntas inte medföra några kostnadsökningar vare sig för de enskilda eller för det allmänna.

Utskottet avstyrker en motion om att kontantbegränsningsregeln skall avskaffas retroaktivt.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande till förmån för denna motion.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Följdändringar med anledning av den nya aktiebolagslagen

 

Riksdagen godtar regeringens förslag till följdändringar med anledning av den nya aktiebolagslagen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:39 i denna del.

2.

Kontantgränsen vid andelsbyten

 

Riksdagen godtar regeringens förslag att den s.k. kontantgränsen skall slopas. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:39 i denna del och avslår motion 2005/06:Sk2.

3.

Lagförslagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med de ändringarna att 10 kap. 3 § får den lydelse som framgår av bilaga 3 (utskottets lagförslag) och att ändringen i 57 kap. 2 § utgår ur förslaget.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2005/06:22 i denna del och 2005/06:39 i denna del.

Stockholm den 1 december 2005

På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Anna Grönlund Krantz (fp), Gunnar Andrén (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Per Landgren (kd), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Jörgen Johansson (c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s), Fredrik Olovsson (s), Per Rosengren (v) och Peter Rådberg (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. föreslår regeringen att riksdagen antar regeringens förslag till följdändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen med anledning av den nya aktiebolagslagen. Propositionen har föranlett en motion (kd) med yrkande om att riksdagen beslutar att avskaffa kontantbegränsningsregeln i aktiebolagslagen retroaktivt från den 1 januari 1999. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Regeringen föreslår bl.a. ändringar i inkomstskattelagen såvitt avser 10 kap. 3 § och 57 kap. 2 §. Den första paragrafen är också föremål för ändringsförslag i proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet som riksdagen skall besluta om inom kort. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan förslagen behandlas därför det nämnda lagförslaget i detta betänkande.

Vad gäller ändringsförslaget i 57 kap. 2 § lagen om inkomstskattelagen så är den föremål för ändringsförslag i proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag som riksdagen skall besluta om senare under hösten. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan förslagen behandlas det nämnda lagförslaget i betänkande 2005/06:SkU10.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till följdändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och kupongskattelagen (1970:624) med anledning av den nya aktiebolagslagen (2005:551). De föreslagna ändringarna avser dels hänvisningar till aktiebolagslagen, dels vissa anpassningar till terminologin i den nya aktiebolagslagen. Därutöver föreslås några materiella ändringar som föranleds av att det införs vissa nya bestämmelser för aktiebolag. Det gäller exempelvis att nominellt värde för aktier slopas och ersätts med ett kvotvärde samt att aktiebolag får möjlighet att ta upp kapitalandelslån enligt den nya aktiebolagslagen.

Det föreslås också, delvis som en följd av att nominellt värde för aktier avskaffas, att den kontantgräns som gäller vid vissa andelsbyten slopas.

Vidare lämnas ett förslag som gäller anskaffningsutgiften för inlösenrätter och säljrätter. Har sådana rätter erhållits på grundval av aktieinnehav föreslås att anskaffningsutgiften skall vara noll.

Slutligen föreslås att associationsformen europabolag, som fr.o.m. den 1 januari 2006 omfattas av rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (fusionsdirektivet), infogas i motsvarande förteckning i svensk lagstiftning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. Förslagen i propositionen förväntas inte medföra några kostnadsökningar vare sig för de enskilda eller för det allmänna.

Utskottets överväganden

Följdändringar med anledning av den nya aktiebolagslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till följdändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen med anledning av den nya aktiebolagslagen. Ändringarna innebär bl.a. att hänvisningar och viss terminologi anpassas till den nya aktiebolagslagen.

Inledning

Den nya aktiebolagslagen har antagits av riksdagen (bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291, prop. 2004/05:85, SFS 2005:551) och träder i kraft den 1 januari 2006. Den nya lagen innebär i förhållande till 1975 års aktiebolagslag en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten.

Propositionen

De materiella ändringarna är t.ex. att nominellt värde för aktier slopas och ersätts med ett kvotvärde -det innebär att aktier inte skall ha nominella värden utan i stället representera en viss andel i bolaget - samt att aktiebolag får möjlighet att ta upp kapitalandelslån. Det föreslås också att den kontantgräns som gäller vid vissa andelsbyten slopas.

Regeringen föreslår förenklade regler för beskattningen av inlösenrätter och säljrätter. Har sådana rätter erhållits på grundval av aktieinnehav föreslås att anskaffningsutgiften skall vara noll.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag och tillstyrker därmed propositionen i denna del.

Kontantgränsen vid andelsbyten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag att den s.k. kontantgränsen som gäller vid vissa andelsbyten skall slopas. Utskottet avstyrker motionen om att kontantbegränsningsregeln bör avskaffas retroaktivt.

Jämför särskilt yttrande (m, fp, kd, c).

Propositionen

Regeringen föreslår att den s.k. kontantgränsen som gäller vid vissa andelsbyten skall slopas. Bestämmelserna om andelsbyten gäller när ett företag köper andelar i ett annat företag mot ersättning i form av andelar i det köpande företaget. Reglerna har tillkommit för att strukturaffärer i näringslivet inte skall hindras av den beskattning som normalt skall ske när aktier och andra andelar byter ägare.

När en fysisk person är säljare gäller regler om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Om en juridisk person är säljare eller de avyttrade andelarna är lagerandelar, gäller i stället regler om uppskovsgrundande andelsbyten.

Bland villkoren för att få tillämpa reglerna finns en kontantgräns, dvs. en regel om att bara en mindre andel av ersättningen vid andelsbytet får vara kontanter.

Regeringen anser att reglerna om kontantgränsen vid andelsbyten måste ändras när nu systemet med aktiers nominella värde avskaffas. Kontantbegränsningen kan numera undvikas genom att det skrivs två avtal (jfr RÅ 2002 ref. 27). Regeringen anser att det mot denna bakgrund inte finns tillräckligt starka skäl för att behålla kontantgränsen. Regeringen föreslår därför att den s.k. kontantgränsen slopas.

Näringslivets Skattedelegation har i sitt remissvar anfört att det bör införas en möjlighet för de skattskyldiga som begär det att få tillämpa de föreslagna bestämmelserna om en slopad kontantgräns retroaktivt. I propositionen gör regeringen bedömningen att frågan om retroaktivitet inte bör behandlas i detta lagstiftningsärende utan i ett annat sammanhang.

Motionen

I motion Sk2 av Per Landgren m.fl. (kd) föreslås att kontantbegränsningsregeln bör avskaffas retroaktivt. Motionärerna anför att frågan inte är ny för riksdagens partier eller för regeringen och dess samarbetspartier. Redan i en motion förra året krävde m, fp, kd och c ett retroaktivt avskaffande av kontantbegränsningsregeln. I betänkande 2004/05:Sk11 svarade majoriteten följande:

Enligt vad utskottet erfarit bereds kvarvarande problem med anknytning till andelsbytessystemet, bl.a. kontantgränsen, i samråd mellan företrädare för Finansdepartementet och samarbetspartierna. Enligt utskottets mening bör regeringen återkomma till riksdagen under våren 2005. Med hänsyn härtill är det inte påkallat att nu rikta något tillkännagivande till regeringen angående de frågor som tas upp i motionen. Motionen avstyrks.

Motionärerna anför vidare att en lösning på frågan inte har levererats av regeringen trots att majoriteten i utskottet efterfrågade just detta. Motionärerna finner det anmärkningsvärt att regeringen inte vill behandla frågan i detta lagstiftningsärende utan först senare.

Utskottets ställningstagande

Det har tidigare väckts frågor om att utvidga reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten till att även omfatta sådana andelsbyten som gjorts i andra värdepapper än aktier eller andelar i det köpande företaget, t.ex. konvertibla skuldebrev och optioner.

Utskottet har tidigare i betänkande 2004/05:SkU11 behandlat frågan om retroaktivt avskaffande av kontantbegränsningsregeln. Utskottet har därvid uttalat att regeringen borde återkomma till riksdagen under våren 2005.

En del ärenden av denna karaktär är dessutom föremål för domstolsprövning där det hävdas att bl.a. marknadsvärdet på mottagna andelar skall påverkas av att den skattskyldige genom avtal varit förhindrad att under viss tid sälja aktierna. Två mål har prövats av Länsrätten i Stockholms län, mål nr 17173-2 och 12038-03, och målen har nu överklagats till Kammarrätten i Stockholms län.

Utskottet anser att dessa frågor bör behandlas i ett sammanhang. Enligt uppgift från Finansdepartementet bereds frågorna inom Regeringskansliet. Utskottet utgår ifrån att regeringen återkommer till riksdagen med förslag när det finns lagakraftvunna domar i ovan angivna mål. Med hänsyn till regeringens i propositionen uttalade inriktning att återkomma till frågan finner utskottet att något tillkännagivande av riksdagen inte är påkallat. Utskottet avstyrker därför motion Sk2.

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag sedan vissa samordningsåtgärder med hänsyn till lagförslag i andra propositioner vidtagits.

Utskottets ställningstagande

Regeringen föreslår bl.a. ändringar i inkomstskattelagen såvitt avser 10 kap. 3 § och 57 kap. 2 §. Den första paragrafen är också föremål för ändringsförslag i proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet som riksdagen skall besluta om inom kort. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan förslagen bör därför bägge dessa lagförslag behandlas i detta betänkande.

Vad gäller ändringsförslaget i 57 kap. 2 § inkomstskattelagen så är den föremål för ändringsförslag i proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag som riksdagen skall besluta om senare under hösten. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan förslagen bör därför det nämnda lagförslaget överlämnas för att behandlas i betänkande 2005/06:SkU10.

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker propositionen i denna del.

Särskilt yttrande

Kontantgränsen vid andelsbyten, punkt 2 (m, fp, kd, c)

Anna Grönlund Krantz (fp), Gunnar Andrén (fp), Lennart Hedquist (m), Per Landgren (kd), Ulf Sjösten (m), Jörgen Johansson (c) och Stefan Hagfeldt (m) anför:

Vi har vid tidigare tillfällen försökt göra regeringen uppmärksam på de problem som kontantbegränsningsregeln skapat för svenska företag. I motion 2004/05:Sk25 av Lennart Hedquist m.fl. krävde fyra partier, m, fp kd och c, ett retroaktivt avskaffande av kontantbegränsningsregeln. I betänkande 2004/05:Sk11 svarade majoriteten att frågan bereds inom Regeringskansliet och att regeringen enligt utskottet bör återkomma till riksdagen under våren 2005.

Att regeringen nu föreslår att regeln skall slopas är en naturlig följd av att de som gör affärer regelmässigt upprättar två köpekontrakt för att på så vis enkelt undgå kontantbegränsningsregeln. Kontantbegränsningsregeln har därmed blivit obsolet genom enkel skatteplanering. Vad regeringen väl känner till men väljer att blunda för är att personer som varit inblandade i företagsaffärer helt enkelt oavsiktligt i några fall har förbisett kravet om att upprätta två avtal för att kringgå kontantbegränsningsregeln. Konsekvenserna av sådana misstag har i några fall blivit svåra och väl kända.

Personer som sålt andelar i ett eget företag och fått andelar i ett nytt företag men fått mer än 10 % av de mottagna andelarnas nominella värde i kontant betalning har inte beviljats uppskov. Ofta har den säljande parten genom avtal varit förhindrad att avyttra de mottagna andelarna före ett visst datum. I några fall har de mottagna andelarna sjunkit i värde relativt snabbt och när ägaren av de mottagna andelarna väl fått möjlighet att sälja dem har de haft värden långt under den skatteskuld man haft latent sedan den första affären. Den reavinst en person har gjort har därmed bytts till en kraftig förlust. Men personen beskattas dock som om han gjort samma reavinst trots att han var förhindrad genom avtal att sälja de mottagna andelarna.

En lösning på frågan har således inte levererats av regeringen trots att majoriteten i utskottet efterfrågade just detta. Vi anser att ärendet hanterats med en anmärkningsvärd likgiltighet för de drabbade. Trots att regeringen under minst tre års tid känt till att en handfull personer som avstått från skatteplaneringsåtgärder när de sålt sitt företag har blivit skyldiga staten skatt till långt över 100 % av de mottagna aktiernas värde har den underlåtit att göra något åt saken. Regeringen gör den märkliga bedömningen att "frågan om retroaktivitet inte bör behandlas i detta lagstiftningsärende utan i ett annat sammanhang".

När nu utskottet accepterar att frågan skall behandlas i ett senare sammanhang vill vi påminna om utskottets tidigare skrivning att regeringen borde ha återkommit till riksdagen med ett förslag våren 2005. Vi vill nu kraftigt understryka betydelsen av att regeringen verkligen snarast efterkommer det av utskottet tidigare angivna önskemålet om en lösning av frågan genom en retroaktivitet från den 1 januari 1999. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2005/06:22

Proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), såvitt avser 10 kap. 3 §.

Proposition 2005/06:39

Proposition 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) utom såvitt avser 57 kap. 2 §.

Följdmotion med anledning av prop. 2005/06:39

2005/06:Sk2 av Per Landgren m.fl. (kd):

Riksdagen beslutar att avskaffa kontantbegränsningsregeln i aktiebolagslagen retroaktivt från den 1 januari 1999 i enlighet med vad som anförs i motionen.

-     

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Utskottets förslag till lag om ändring i regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

10 kap.

3 §

Till inkomstslaget tjänst räknas

1. utdelningar och kapitalvinster på aktier m.m., i den utsträckning som anges i 57 kap., i företag som är eller har varit fåmansföretag,

2. kapitalvinster på andelar i ett svenskt handelsbolag i den utsträckning som anges i 50 kap. 7 §,

3. penninglån i strid med 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) eller 11 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

3. penninglån i strid med 21 kap. 1-7 §§ aktiebolagslagen (2005:551) eller 11 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

4. avskattning av pensionsförsäkring enligt bestämmelserna i 58 kap. 19 §,

5. avskattning av pensionssparkonto enligt bestämmelserna i 58 kap. 33 §.

5. avskattning av pensionssparkonto enligt bestämmelserna i 58 kap. 33 §, och

 

6. avskattning av avtal om tjänstepension enligt bestämmelserna i 58 kap. 19 och 19 a §§.