Skatteutskottets betänkande

2005/06:SkU8

Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. (prop. 2005/06:21)

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till lagändringar dels avseende omfattningen av den s.k. sexmånadersregeln för sjömän, dels avseende definitionen av skattepliktiga fordon i lagen om trängselskatt. De nya reglerna skall träda i kraft den 1 januari 2006.

De föreslagna ändringarna bedöms inte få andra än försumbara ekonomiska konsekvenser för det offentliga.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:21.

Stockholm den 10 november 2005

På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Marie Engström (v), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen Johansson (c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s), Anne-Marie Ekström (fp), Lars Gustafsson (kd), Åke Bergbäck (fp) och Peter Rådberg (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:21, vari föreslås lagändringar dels avseende omfattningen av den s.k. sexmånadersregeln för sjömän i 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), dels avseende definitionen av skattepliktiga fordon i 5 § lagen (2004:629) om trängselskatt. Någon motion har inte väckts i ärendet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext redovisas i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas en nationell regel i inkomstskattelagen som i dag gynnar svenska redare i förhållande till utländska i motsvarande situation. Det gäller den s.k. sexmånadersregeln för sjömän. Den innebär att inkomst av en anställning ombord på ett utländskt fartyg inte beskattas i Sverige under vissa förutsättningar. Regeln är bara tillämplig om arbetsgivaren är obegränsat skattskyldig här. Utländska juridiska personer är inte obegränsat skattskyldiga i Sverige, vilket får till följd att anställningar hos utländska redare behandlas skattemässigt på ett annat sätt än anställningar hos svenska redare.

I propositionen föreslås att detta villkor för sexmånadersregeln för sjömän ändras. Som villkor skall i stället gälla att arbetsgivaren hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De skattemässiga förutsättningarna för sjömännen blir därmed oberoende av i vilket land inom EES som arbetsgivaren hör hemma. Den föreslagna förändringen bedöms inte få andra än försumbara ekonomiska konsekvenser för det offentliga.

I propositionen föreslås även att en justering görs beträffande vilka bilar som inte är skattepliktiga enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Den föreslagna ändringen bedöms inte få några offentligfinansiella konsekvenser.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Utskottets överväganden

Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagens sexmånadersregel för sjömän och i lagen om trängselskatt.

Jämför särskilt yttrande (m, fp, kd, c).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag utan tillstyrker propositionen.

Särskilt yttrande

Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. (m, fp, kd, c)

Lennart Hedquist (m), Ulf Sjösten (m), Jörgen Johansson (c), Stefan Hagfeldt (m), Anne-Marie Ekström (fp), Lars Gustafsson (kd) och Åke Bergbäck (fp) anför:

Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet motsatte sig riksdagens beslut i juni 2004 att godkänna regeringens förslag till lag om trängselskatt. Beslutet har möjliggjort att i Stockholms stad införa denna skatt. Beslutet var illa förberett och uppenbart endast föranlett av ett krav från Miljöpartiet som Socialdemokraterna hade att rätta sig efter för att behålla makten efter valet 2002. Dessutom bör denna typ av frågor beslutas på lokal/regional nivå. Det sedermera fattade beslutet om ett försök med trängselskatt har brister från konstitutionell, principiell och författningsteknisk utgångspunkt, vilket vi tidigare framhållit. Det nu aktuella ärendet visar på detta. I sista stund tvingas regeringen införa ändringar eftersom man inte beaktat konsekvenser av tidigare författningsförslag. Vi vidhåller vår uppfattning att lagstiftningen snarast bör upphävas. Den av regeringen föreslagna ändringen i lagen om trängselskatt utgör enligt vår mening en förändring i en lag som aldrig borde ha antagits.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:21 Förändring i sexmånadsregeln för sjömän, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.    lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild