Skatteutskottets betänkande

2005/06:SkU32

Justering i lagen om trängselskatt (prop. 2005/06:198)

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2005/06:198 om viss förlängning av tidsfristen för betalning av trängselskatt. Samtidigt avstyrker utskottet två följdmotioner om ytterligare förlängning. Lagändringen träder i kraft den 1 juni 2006 och har bedömts inte få några offentligfinansiella effekter.

Till betänkandet har lämnats en reservation och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Justering i lagen om trängselskatt

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:198 och avslår motionerna 2005/06:Sk17 och 2005/06:Sk18.

Reservation (c)

Stockholm den 27 april 2006

På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Anna Grönlund Krantz (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Marie Engström (v), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Gunnar Andrén (fp), Jörgen Johansson (c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s), Fredrik Olovsson (s), Lars Gustafsson (kd) och Peter Rådberg (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionen innehåller förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Förslaget har beretts under hand med Skatteverket och Vägverket. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. Lagförslaget har bedömts till sitt innehåll och även i övrigt vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Två motioner har väckts med anledning av propositionen.

Till detta betänkande har fogats följande två bilagor:

·.    Förteckning över behandlade förslag (bilaga 1)

·.    Lagförslaget i propositionen (bilaga 2)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att betalningstiden för när trängselskatt senast skall vara betald ändras från senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt till senast den fjortonde dagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2006.

Den föreslagna ändringen bedöms inte få några offentligfinansiella effekter.

Utskottets överväganden

Justering i lagen om trängselskatt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att förlänga tiden för att betala trängselskatt från fem till fjorton dagar och avslår motioner om ytterligare förlängning.

Jämför reservation (c) och särskilt yttrande (m, fp, kd).

Propositionen

I propositionen föreslås att tidsfristen för att betala trängselskatt ändras från fem till fjorton dagar efter den dag då skattskyldigheten har inträtt. Syftet är att åstadkomma en förenkling för bilister utan transponder.

Motionerna

För att göra hanteringen av trängselskatten ännu enklare för de betalningsskyldiga föreslås i motionerna Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, kd, c) och Sk18 av Jörgen Johansson m.fl. (c) en ännu längre respit med betalningen, en månad respektive trettio dagar. I den sistnämnda motionen påpekas att just trettio dagar är den gängse betalningsperioden i vårt samhälle.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att bilister utan transponder bör ges ytterligare tid att betala trängselskatten. Det har visat sig att den nuvarande betalningsfristen på endast fem dagar kan innebära problem för vissa bilister, t.ex. sådana som kommer från landsorten och är på tillfälligt besök i Stockholm. Den av regeringen föreslagna förlängningen till fjorton dagar innebär enligt utskottets mening en skälig avvägning. Utskottet tillstyrker därmed propositionen och avstyrker motionerna.

Reservation

Justering i lagen om trängselskatt (c)

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt med den ändringen att 12 § nämnda lag erhåller den lydelse som föreslagits i motion 2005/06:Sk18. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sk18 och bifaller delvis proposition 2005/06:198 och motion 2005/06:Sk17.

Ställningstagande

Som framhålls i Centerpartiets kommittémotion Sk18 har den nuvarande mycket korta betalningsfristen för trängselskatten på endast fem dagar inneburit problem för många bilister som inte dagligen vistas i närheten av jourbutiker där skatten kan betalas, t.ex. bilister från landsorten som varit på tillfälligt besök i Stockholm eller farit igenom staden endast i syfte att ta en färja till Finland. En förlängning till fjorton dagar, som regeringen föreslår, innebär i och för sig en förbättring, men det naturliga är att knyta an till den trettidagarsperiod som är den gängse betalningsperioden i vårt samhälle. Det är - som det påpekas i motionen - ett anständighetskrav att de betalningsskyldiga ges rimliga betalningsperioder och enkla betalningsrutiner när det gäller ekonomiska styrmedel. Endast härigenom kan man få sådana ekonomiska styrmedel att vinna acceptans hos medborgarna.

Jag biträder således förslaget i motion Sk18 att ändra i den aktuella paragrafen så att betalningsfristen blir trettio dagar. Motion Sk17 får härigenom anses tillgodosedd.

Särskilt yttrande

Justering i lagen om trängselskatt (m, fp, kd)

Anna Grönlund Krantz (fp), Lennart Hedquist (m), Ulf Sjösten (m), Gunnar Andrén (fp), Stefan Hagfeldt (m) och Lars Gustafsson (kd) anför:

Trängselskatten är en dålig lösning på Stockholms trafikproblem. Vi motsatte oss förslaget om trängselskatt redan när beslutet fattades av riksdagen i juni 2004, och vår uppfattning är alltjämt att skatten aldrig borde ha införts. Vi insåg redan då att den extremt korta betalningstiden kunde innebära problem för många bilister, men utskottets rödgröna majoritet ville inte lyssna på oss. Vi finner det emellertid föga meningsfullt att nu anlägga synpunkter på och argumentera kring denna detaljfråga och andra teknikaliteter i en usel skatteform som ändå snart skall upphöra och troligen inte komma igen. Vi avstår därför från att ställa något yrkande.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:198 Justering i lagen om trängselskatt:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Följdmotioner

2005/06:Sk17 av Gabriel Romanus m.fl. (fp, kd, c):

Riksdagen beslutar att betalningstiden för trängselskatten förlängs till en månad.

2005/06:Sk18 av Jörgen Johansson m.fl. (c):

Riksdagen beslutar att ändra 12 § lagen (2004:629) om trängselskatt till följande lydelse: Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den trettionde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (2004:629) om trängselskatt skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §

Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den femte dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den fjortonde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006. Äldre bestämmelse gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.