Skatteutskottets betänkande

2005/06:SkU3

Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling (prop. 2004/05:164)

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2004/05:164 att riksdagen antar en ny lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet samt vissa ändringar i sekretesslagen (1980:100) och annan lagstiftning.

1 Riksdagen 2005/06. 6 saml. SkU3

Rättelse: S. 3 rad 3 Ny text.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Tullverkets brottsbekämpning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

4. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:164.

Stockholm den 18 oktober 2005

På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Gunnar Andrén (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Marie Engström (v), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen Johansson (c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s), Barbro Feltzing (mp), Anne-Marie Ekström (fp) och Lars Gustafsson (kd).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, vilken trädde i kraft den 1 april 2001, utgör en del av regleringen om behandling av personuppgifter inom Tullverket. Lagen gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller endast de särregler som ansetts nödvändiga för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

Regeringen beslutade den 5 april 2001 att tillkalla en särskild utredare för att bl.a. följa genomförandet av lagstiftningen om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, göra en översyn av Tullverkets befintliga och planerade register samt utreda frågan om Tullverkets fiskala tulldatasystem (TDS) borde få användas i den brottsbekämpande verksamheten (dir. 2001:28). Utredningen, som antog namnet Tullbrottsdatautredningen, överlämnade i januari 2003 betänkandet Tullverkets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet (SOU 2002:113). En sammanfattning av betänkandet samt utredningens lagförslag har fogats som bilaga till propositionen.

Regeringen upprättade den 12 februari 2003 promemorian Sekretess för uppgifter hos Tullverket i vilken föreslogs en ändring i sekretesslagen (1980:100). Förslaget syftar dels till att tydliggöra att sekretess med omvänt skaderekvisit gäller för uppgifter i tulldatabasen, dels att motsvarande sekretess skall gälla för de uppgifter som andra myndigheter än Tullverket har tillgång till genom direktåtkomst till tulldatabasen. I propositionen behandlas det förslag som lades fram i promemorian vars lagförslag har fogats som bilaga till propositionen.

Betänkandet och promemorian har remissbehandlats.

Vissa övriga frågor har beretts under hand med Tullverket, Kustbevakningen och Datainspektionen.

Regeringen beslutade den 21 april 2005 att inhämta Lagrådets yttrande. Regeringens lagförslag har utformats i enlighet med vad Lagrådet förordat. Därutöver har vissa språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

Till betänkandet har fogats följande bilagor:

·.    Regeringens förslag till riksdagsbeslut (bilaga 1).

·.    Lagförslagen i propositionen (bilaga 2).

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet som ersätter den nuvarande lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Förslagen utgör en anpassning till den tekniska utvecklingen och de ökade kraven på effektivitet inom Tullverket. De från integritetssynpunkt viktiga yttre ramarna för behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet slås fast i lag, däribland ändamålen med behandlingen och de begränsningar som skall gälla för användningen av uppgifter. Förslagen innebär bl.a. att Tullverket får bättre möjligheter än i dag att i sin brottsbekämpande verksamhet använda sig av information som finns i tulldatabasen. Vidare skall andra brottsbekämpande myndigheter i större utsträckning få ha åtkomst till Tullverkets register.

Lagen skall gälla i stället för personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller hänvisningar till de bestämmelser i personuppgiftslagen som skall vara tillämpliga på Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. Propositionen innehåller vidare följdändringar i annan lagstiftning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2005. Enligt regeringens bedömning ger lagförslagen inte upphov till ökade kostnader för vare sig Tullverket eller övriga berörda myndigheter.

Utskottets överväganden

Utskottet har inte funnit något att erinra mot regeringens förslag utan tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2004/05:164 Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

2.    lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

3.    lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

4.    lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild