Skatteutskottets betänkande

2005/06:SkU15

Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning (prop. 2005/06:65)

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag m.m. Fordonsskatten för personbilar av modellår 2006 eller senare samt för vissa äldre personbilar som uppfyller särskilda miljökrav skall baseras på fordonets koldioxidutsläpp i stället för på dess vikt. Övriga fordon skall kvarstå i det nuvarande viktbaserade systemet. De nya bestämmelserna tas in i en vägtrafikskattelag och en lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt som ersätter fordonsskattelagen (1988:327) och lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. Förfarandereglerna på området anpassas till reglerna i skattebetalningslagen (1997:483) och övriga punktskatteförfattningar, och vissa ändringar görs i reglerna om fordonsdefinitioner.

Utskottet tillstyrker också propositionen i den del som gäller sänkt reklamskatt på annonsblad vid import från tredje land.

Lagförslagen träder i kraft den 1 maj 2006. Den nya koldioxidbaserade fordonsskatten skall emellertid gälla först fr.o.m. den 1 oktober 2006. Ändringen rörande reklamskatt skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2006.

Förslagen beräknas ge upphov till något ökade offentligtfinansiella nettointäkter 2006-2008. Den varaktiga nettointäkten beräknas dock till - 0,1 miljarder kronor.

Utskottet avstyrker i betänkandet slutligen dels fyra motioner (m, fp, kd) som väckts med anledning av propositionen, dels ett 40-tal motioner om vägtrafikbeskattning som väckts under den allmänna motionstiden 2005. Till betänkandet har lämnats tolv reservationer (m, fp, kd, c).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Ny vägtrafikskattelag m.m.

 

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till

1. vägtrafikskattelag,

2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

7. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

10. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

11. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

14. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

15. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:65 och avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk6 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk7 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk8 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk244, 2005/06:Sk265 och 2005/06:Sk502.

Reservation 1 (m)

Reservation 2 (fp)

Reservation 3 (kd)

Reservation 4 (c)

2.

Drivmedelsbeskattning m.m.

 

Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk220 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk225 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk257 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk260, 2005/06:Sk264, 2005/06:Sk266, 2005/06:Sk279, 2005/06:Sk282, 2005/06:Sk292, 2005/06:Sk294, 2005/06:Sk310 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk321, 2005/06:Sk353, 2005/06:Sk376, 2005/06:Sk389, 2005/06:Sk400 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk501, 2005/06:Sk522, 2005/06:T497 yrkande 20, 2005/06:MJ292 yrkande 8, 2005/06:MJ519 yrkande 15, 2005/06:N304 yrkande 7, 2005/06:N309 yrkande 6 och 2005/06:N380 yrkande 1.

Reservation 5 (m)

Reservation 6 (fp)

3.

Alternativa drivmedel

 

Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 3, 2005/06:Sk271, 2005/06:T497 yrkande 23, 2005/06:MJ254 yrkande 3, 2005/06:MJ353 yrkande 2 och 2005/06:MJ522 yrkande 4.

Reservation 7 (m)

Reservation 8 (fp)

Reservation 9 (c)

4.

Kilometerskatt

 

Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk332, 2005/06:Sk412, 2005/06:Sk511, 2005/06:T610 yrkande 6 och 2005/06:MJ440 yrkande 4.

Reservation 10 (m)

Reservation 11 (kd)

Reservation 12 (c)

5.

Registreringsskatt på personbilar

 

Riksdagen avslår motion 2005/06:N338 yrkande 8.

6.

Trängselskatt

 

Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk308.

7.

Accis på snöskotrar

 

Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk508.

Stockholm den 21 februari 2006

På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Gunnar Andrén (fp), Ulla Wester (s), Per Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Marie Engström (v), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen Johansson (c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s), Anne-Marie Ekström (fp), Lars Gustafsson (kd), Henrik Westman (m) och Åsa Domeij (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet dels regeringens proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. och fyra motioner som väckts med anledning av propositionen, dels ett 40-tal motioner från den allmänna motionstiden 2005 om vägtrafikbeskattning vars genomförande inte är kopplat till innevarande budgetår och som därför inte behandlats i anslutning till den gångna höstens budgetberedning. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. I tre särskilda betänkanden, 2005/06:SkU20 Allmänna motioner om energibeskattning, 2005/06:SkU22 Motioner om alkoholskatt m.m. respektive i ett betänkande med anledning av en aviserad proposition om skatt på flygresor, behandlar utskottet övriga återstående motioner från den gångna höstens allmänna motionstid på punktskatteområdet.

Bakgrund

EG-direktiv

I fråga om beskattningen av personbilar i EU har kommissionen i meddelandet KOM (2002) 431 anfört att medlemsstaternas fordonsskatter bör vara baserade på omfattningen av koldioxidutsläppen från fordonen. Dieselskatten bör höjas i nivå med bensinskatten samtidigt som den årliga vägtrafikskatten för dieselbilar anpassas till den nivå som gäller för bensindrivna bilar. På grundval av meddelandet har kommissionen i juli 2005 lämnat ett förslag till rådet avseende ett direktiv KOM(2005) 261 slutlig om beskattning av personbilar. Förslaget innebär att uttag av registreringsskatt inte längre skall vara tillåtet och att de medlemsstater som tar ut registreringsskatt successivt skall avveckla skatten. Under den övergångstid som krävs för ett avskaffande föreslås att ett gemensamt system för återbetalning av registreringsskatt införs samt att skatten helt eller delvis differentieras efter motorns koldioxidutsläpp. Enligt förslaget skall senast den 31 december 2010 mer än 50 % av det totala uttaget av fordonsskatt härröra från den koldioxidbaserade skattekomponenten. Förslaget behandlades senast i oktober 2005 i rådets arbetsgrupp för skattefrågor.

Gällande bestämmelser om fordonsskatt

I fordonsskattelagen anges efter vilka kriterier fordonsskatt tas ut och hur skatten skall beräknas. Kriterierna utgörs främst av fordonets vikt och typ av drivmedel. Fordonsskatt tas ut för motorcyklar, personbilar, lastbilar, bussar, traktorer, tunga terrängvagnar, motorredskap och släpvagnar som är eller bör vara registrerade i bilregistret och som inte är avställda.

Tidigare var fordonsskatten för dieseldrivna personbilar differentierad med avseende på årsmodell. Den 1 januari 2001 slopades denna differentiering.

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilo över den lägsta vikten i klassen. Som exempel är fordonsskatten för en bensindriven personbil med skattevikt över 900 kg 903 kr + 183 kr för varje hundratal kilo över lägsta skattevikt. Fordonsskatten för motsvarande dieseldrivna personbil är 2 870 kr + 580 kr för varje hundratal kilo över lägsta skattevikt. Den högre fordonsskatten för dieselbilar motiveras av att dieselolja beskattas lägre än bensin. Vid en årlig körsträcka på ca 1 700 mil är den sammanlagda skattebelastningen ungefär lika stor för en dieselbil som för en bensinbil.

El- och elhybridbilar med en skattevikt av högst 3 500 kg är befriade från fordonsskatt i fem år.

Fordonsskatten på personbilar som ägs av boende i vissa glesbygdskommuner är sedan 1980 nedsatt och tas i dessa områden ut till den del skatten överstiger 384 kr.

Fordonsskatten på jordbrukstraktorer slopades den 1 januari 2002.

Vägtrafikskatteutredningen

Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08, dir. 2001:12, dir. 2002:26 och dir. 2004:7) avlämnade i juli 2002 delbetänkandet Vissa vägtrafikskattefrågor(SOU 2002:64). I betänkandet föreslogs bl.a. en miljödifferentierad fordonsskatt för tunga fordon. Utredningen föreslog vidare bl.a. en höjning av fordonsskatten för bensin- och dieseldrivna lätta lastbilar och bussar för att skatteuttaget skall närma sig nivån för fordonsskatt på personbilar.

Utredningen avlämnade i maj 2004 sitt slutbetänkande Skatt på väg (SOU 2004:63). I slutbetänkandet föreslog bl.a. en koldioxidrelaterad fordonsskatt för lätta motorfordon samt en ny vägtrafikskattelag. Utredningen föreslog vidare en likformig drivmedelsbeskattning, och man lämnade slutligen vissa överväganden kring beskattningen av dieselolja för arbetsmaskiner och huvuddragen kring utformningen av ett svenskt kilometerskattesystem för tunga lastfordon.

Budgetbesluten för 2005 och 2006

Vid behandlingen av statsbudgeten för år 2005 godtog riksdagen att transportsektorn skall ingå i den gröna skatteväxlingen. Riksdagen beslutade höja energiskatten på bensin den 1 januari 2005 med 15 öre per liter och på dieselolja med 30 öre per liter, exklusive moms. Samtidigt sänktes koldioxidskatten för jordbrukets arbetsmaskiner motsvarande en sänkning av dieselskatten med 2 kr per liter från 2005 års nivå. Fordonsskatten höjdes vid samma tidpunkt med 23 % för bensindrivna personbilar, med 2 % för dieseldrivna personbilar och med 40 % för lätta bussar och lätta lastbilar.

Riksdagen har under den gångna höstens behandling av statsbudgeten för år 2006 beslutat förlänga nedsättningen av miljöbilarnas förmånsvärde till år 2011 och höjt gasbilarnas reducering till 40 %. Diesel som används i arbetsmaskiner inom yrkesmässig skogsbruksverksamhet i de stormdrabbade områdena i södra Sverige har befriats från energi- och koldioxidskatt. Fordonsskatten för lätta bussar och lätta lastbilar, slutligen, har höjts med ytterligare 60 % som ett led i den gröna skatteväxlingen.

Riksdagen ställde sig vid höstens budgetberedning också bakom regeringens intentioner om en miljöinriktad omläggning av fordonsskatten under 2006. Tunga motorfordon som uppfyller det obligatoriska avgaskravet för nya fordon skall få sänkt fordonsskatt. Fordonsskatten för lätta fordon skall läggas om till att vara koldioxidbaserad i samband med att en ny förenklad och moderniserad lagstiftning införs. Riksdagen ställde sig vidare bakom att det införs en skattelättnad för vissa dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar med låga partikelutsläpp. Lättnaden som avser fordon som uppfyller miljöklass 2005 skall uppgå till 6 000 kr per fordon och avräknas från fordonsskatten under åtminstone en treårsperiod. Inriktningen är att ett lagförslag skall kunna träda i kraft den 1 april 2006. Riksdagen delade slutligen regeringens bedömning om att skattestrategin för alternativa drivmedel skall förlängas med ytterligare en femårsperiod efter år 2008, och att en utredning skall tillsättas om hur alternativa drivmedel långsiktigt bör främjas.

Sedan 1994 sker en automatisk höjning av samtliga energi- och koldioxidskattesatser motsvarande förändringarna i konsumentprisindex.

Riksdagen avslog vid höstens budgetbehandling Moderata samlingspartiets, Folkpartiet liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets förslag i respektive budgetalternativ på vägtrafikbeskattningens område. Oppositionspartiernas olika alternativ innebar bl.a. en förändring av och en utökad reducering av förmånsvärdet för miljöbilar, en skattereduktion för den som väljer att köpa en miljöbil, avslag på förslaget om höjd fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar, sänkt skatt på bensin och diesel samt sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruksmaskiner.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en vägtrafikskattelag och en lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. Lagarna ersätter fordonsskattelagen (1988:327) och lagen (1976:339) om saluvagnsskatt.

I syfte att öka miljöstyrningen föreslås att fordonsskatten för personbilar läggs om till att vara baserad på koldioxidutsläpp. Den koldioxidbaserade fordonsskatten föreslås gälla för personbilar av modellår 2006 eller senare samt för personbilar av tidigare modellår som uppfyller miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid. Övriga fordon föreslås kvarstå i dagens viktbaserade fordonsskattesystem.

Den koldioxidbaserade fordonsskatten består av ett fiskalt grundbelopp och ett koldioxidbelopp. Grundbeloppet är 360 kr per år. Koldioxidbeloppet är per år 15 kr per gram koldioxidutsläpp överstigande 100 gram per kilometer. Fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol föreslås få en nedsättning av koldioxidbeloppet till 10 kr per gram koldioxidutsläpp överstigande 100 gram per kilometer. Detsamma gäller fordon som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med annan gas än gasol. För elbilar tas inget koldioxidbelopp ut. För fordon som kan drivas med dieselolja föreslås att skatten beräknas genom att summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,5.

I propositionen föreslås vidare att förfarandereglerna på området för vägtrafikbeskattning i huvudsak anpassas till reglerna i skattebetalningslagen (1997:483) och övriga punktskatteförfattningar samt att dessa nya förfaranderegler fogas in i den nya vägtrafikskattelagen.

I propositionen föreslås därutöver vissa förändringar i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Därvid föreslås dels att definitionen av personbil ändras till att även omfatta husbilar, dels att personbilar definitionsmässigt delas in i personbilar klass I och personbilar klass II, där personbilar klass II utgör husbilar och personbilar klass I övriga personbilar. Dessutom föreslås en justering i definitionen av efterfordon. Den koldioxidbaserade fordonsskatten föreslås endast omfatta personbilar klass I.

I propositionen föreslås slutligen en justering i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam avseende reklamskatt som skall betalas till Tullverket vid import från tredje land.

Lagförslagen, inklusive de nya reglerna för förfarandet och den ändrade beskattningen av husbilar, föreslås träda i kraft den 1 maj 2006. Den nya koldioxidbaserade fordonsskatten skall emellertid, tillsammans med övriga förändringar i reglerna kring skatteplikt och skattens beräkning, gälla först fr.o.m. den 1 oktober 2006. Ändringen i lagen om skatt på annonser och reklam föreslås tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2006.

Utskottets överväganden

Ny vägtrafikskattelag m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om en koldioxidbaserad fordonsskatt för personbilar, om förfaranderegler på området samt om ändrade fordonsdefinitioner samt avslår motioner bl.a. om omedelbara förändringar av propositionen, om ändring av tidigare riksdagsbeslut om fordonsskatt för lätta lastbilar och lätta bussar och slutligen om framtida förändringar av fordonsbeskattningen.

Jämför reservationerna 1 (m), 2 (fp), 3 (kd) och 4 (c).

Propositionen

För att öka miljöstyrningen skall fordonsskatten för personbilar av modellår 2006 eller senare samt för vissa äldre personbilar som uppfyller särskilda miljökrav baseras på fordonets koldioxidutsläpp i stället för på dess vikt. Övriga fordon skall kvarstå i det viktbaserade skattesystemet. Fordonsskatten består av ett fiskalt grundbelopp på 360 kr per år och ett koldioxidbelopp per år på 15 kr, eller när det gäller etanol och gasbilar 10 kr, per gram koldioxidutsläpp överstigande 100 gram per kilometer. För dieselbilar skall summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor om 3,5. Uppgifter om fordonens koldioxidutsläpp hämtas från vägtrafikregistret. De nya bestämmelserna tas in i en vägtrafikskattelag och en lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt som ersätter fordonsskattelagen (1988:327) och lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. En rad följdändringar och andra smärre ändringar görs i flera andra lagar.

I propositionen föreslås också en ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam som innebär att reklamskatten vid import från tredje land av annonsblad sänks från 11 till 8 % av beskattningsvärdet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2006. Den nya koldioxidbaserade fordonsskatten skall emellertid gälla först fr.o.m. den 1 oktober 2006. Ändringen rörande reklamskatt skall tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2006.

Motioner väckta med anledning av propositionen

I Moderata samlingspartiets kommittémotion Sk6 av Lennart Hedquist m.fl. (m) ställer sig motionärerna tveksamma till en övergång från viktbaserad till koldioxidbaserad fordonsbeskattning. Motionärerna begär tillkännagivanden till regeringen om några förbättringar av förslaget. När det gäller den föreslagna miljö- och bränslefaktorn för dieselfordon anförs i motionen att skattesatserna för diesel- och bensindrivna fordon, bör vara teknikneutrala. Teknikutvecklingen för avgasrening har gått framåt för båda fordonskategorierna, inte minst i fråga om partikelutsläpp från dieseldrivna fordon, och motionärerna vill se en harmonisering av fordonsbeskattningen mellan diesel- och bensindrivna fordon (yrkande 1).

Med hänvisning till den höjning av fordonsskatten för lätta lastbilar och lätta bussar som riksdagen nyligen beslutat om begär motionärerna att riksdagen skall besluta om en återgång till den fordonsskatt för dessa fordon som gällde före den 1 januari 2006 (yrkande 2).

Enligt motionen (yrkande 3) går det att komma åt fusket med omregistreringar av personbilar till lätta lastbilar genom enkla åtgärder utan att straffbeskatta alla som äger en lätt lastbil. I motionen föreslås att man bötfäller den som färdas med uttaget galler i kupén och att det norska systemet med gröna registreringsskyltar för lätta lastbilar införs även i Sverige.

I motion Sk7 yrkandena 1 och 2 av Jan-Evert Rådhström och Elizabeth Nyström (m) återkommer samma förslag som i den moderata kommittémotionen.

I Folkpartiets kommittémotion Sk5 yrkande 1 av Anna Grönlund Krantz m.fl. anförs att den föreslagna omläggningen av fordonsskatten är ett steg i rätt riktning eftersom det premierar bränslesnåla och utsläppsfria fordon. Enligt motionen bör riksdagen avslå förslaget i den del som avser nedsatt koldioxidbelopp för etanol- och gasbilar (yrkande 1). Därmed kan 2 kap. 9 § andra och tredje styckena i förslaget till vägtrafikskattelag slopas. Motionärerna anför bl.a. att det finns en risk att teknikbaserade styrmedel motverkar utvecklingen av nya drivmedel och att man i stället bör ta fasta på konkreta miljöeffekter som koldioxidutsläpp.

Motionärerna motsätter sig slutligen den föreslagna miljöfaktorn 1,3 för moderna dieseldrivna bilar och föreslår att regeringen återkommer med ett förslag om miljöfaktor 1 och att Vägverket får i uppdrag att snarast ta fram kriterierna för detta (yrkande 2).

I Kristdemokraternas kommittémotion Sk8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) välkomnas förslaget om att koppla vägtrafikbeskattningen till utsläppen av koldioxid. Motionärerna anser dock att regeringen inte tagit steget fullt ut i fråga om att grunda beskattningen på de faktiska utsläppen. I förslaget behålls de skattemässiga strukturer som missgynnar dieselfordon, och intresset av att generera skatteintäkter till staten motverkar en mer långtgående miljöstyrning, menar motionärerna. Kristdemokraterna begär att regeringen återkommer med förslag till trafikbeskattning som entydigt utgår från fordonens miljöpåverkande utsläpp (yrkande 1) och som innebär likvärdiga skattevillkor för bensin- och dieselfordon (yrkande 2). Dessutom anser motionärerna att fler personbilar av äldre modell bör omfattas av koldioxidbaserad fordonsskatt och att regeringen bör lösa det problem som består i att koldioxiduppgift saknas för fordon av äldre modell (yrkande 3).

Motioner från den allmänna motionstiden 2005

I motion Sk244 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (m) anförs att med insikten om moderna dieselmotorers förtjänster bör fordonsskatten på dieselbilar och bensindrivna bilar jämställas.

I motion Sk265 av Ola Sundell (m) föreslås sänkt fordonsskatt i glesbygdslän med hänvisning till att människor i glesbygd inte har möjlighet att välja billigare transportsätt.

I motion Sk502 av Olle Sandahl (kd) föreslås att barnfamiljer på landsbygden skall ges rätt att ha två bilar för en fordonsskatt.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen (prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1) ställde sig vid den gångna höstens budgetberedning positiv till att genomföra en miljöinriktad omläggning av fordonsskatten under 2006 samtidigt som fordonsbeskattningen förenklas och moderniseras. Utskottet anser att de internationellt sett höga koldioxidutsläppen från biltrafiken i Sverige motiverar att det i fordonsbeskattningen införs ekonomiska incitament för att minska utsläppen. Denna inriktning ligger också i linje med EG-kommissionens direktivförslag KOM(2005) 261 om beskattning av personbilar. En koldioxidbaserad fordonsskatt kompletterar koldioxidskatten på drivmedel som styrmedel och ger nybilsköpare en stimulans att välja bränsleeffektiva fordon och bidrar härigenom till att uppfylla de klimatpolitiska målen. Enligt utskottet uppfyller förslaget kravet på långsiktig stabilitet och på behovet av skatteintäkter.

Flera motioner tar upp frågan om dieselbilarnas beskattning i relation till bensinbilars beskattning, och det föreslås en utjämning av beskattningen mellan fordonstyperna. Utskottet konstaterar att Sverige liksom de flesta EU-länderna har en beskattning av dieselbränsle som är lägre än vad som gäller för bensin av hänsyn till den yrkesmässiga trafikens konkurrenssituation. Här liksom i de flesta medlemsstaterna är fordonsskatten på dieseldrivna bilar i gengäld högre. Utskottet anser att det behövs en miljö- och bränslefaktor för dieselbilar i den nya fordonsbeskattningen så länge utsläppskraven är lägre för dessa bilar än för bensindrivna bilar och så länge dieselolja är lägre beskattad än bensin. Utskottet bedömer att den föreslagna miljö- och bränslefaktorn är väl avvägd, men det finns säkert anledning att ompröva miljöfaktorn när avgaskraven för bensin- och dieseldrivna personbilar är mer lika.

Utskottet har inget att invända mot att koldioxidbeloppet för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel är lägre än för övriga fordon. I motsats till Folkpartiet anser utskottet att det finns skäl för den extra stimulans för etanol- och gasbilar som förslaget innebär.

Den nya lagstiftningen är konstruerad så att det koldioxidbaserade systemet med tiden kommer att omfatta en allt större andel av personbilsparken medan det viktbaserade systemet i motsvarande mån kommer att omfatta ett minskande antal fordon. Så småningom skall alla lätta fordon omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten. Lätta bussar och lätta lastbilar kommer att inkluderas så snart uppgifter om koldioxidutsläppen finns tillgängliga i vägtrafikregistret. Mot den bakgrunden anser utskottet att det inte behövs något tillkännagivande med anledning av Kristdemokraternas förslag om att fler äldre personbilar skall omfattas av den koldioxidbaserade fordonsskatten.

Utskottet ser ingen anledning att ompröva den fordonsskattehöjning för lätta lastbilar och lätta bussar som riksdagen beslutat om från årsskiftet eller att göra regeringen uppmärksammad på hur man kan komma åt fusket i samband med omregistrering av personbilar till lätta lastbilar. Riksdagens beslut är i överensstämmelse med Vägtrafikskatteutredningens förslag och grundar sig också på utredningens bedömning att det också av miljöskäl är olämpligt att fordonsskatten på lätta lastbilar och lätta bussar är lägre än skatten på personbilar. Även efter skattehöjningen är fordonsskatten för dessa fordon lägre än jämförbara viktklasser för främst dieseldrivna personbilar.

Med anledning av motionsyrkandena om fordonsskatten i glesbygd vill utskottet framhålla att det glesbygdsavdrag som sedan 1980 gäller i fordonsbeskattningen i vissa kommuner i norra och mellersta Sverige bibehålls i den nya vägtrafikskattelagstiftningen.

Utskottet har sammanfattningsvis inget att erinra mot regeringens förslag om en koldioxidbaserad fordonsskatt för personbilar och om förfarandereglerna på området samt om ändrade fordonsdefinitioner. Detsamma gäller förslaget om sänkt reklamskatt vid import från tredje land. Med det anförda tillstyrker utskottet proposition 2005/06:65 och avstyrker motionsyrkandet om delvis avslag på propositionen, yrkandet om en återgång till den fordonsskatt för lätta bussar och lätta lastbilar som gällde före den 1 januari 2006 liksom övriga motionsyrkanden med begäran om olika tillkännagivanden med anledning av den nya vägtrafikskattelagen eller rörande fordonsbeskattningen i allmänhet.

Drivmedelsbeskattning m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner bl.a. om sänkningar av drivmedelskatterna, om utredningar med olika inriktning på området, om användningen av alkylatbensin och om en begränsningsregel för drivmedelsskatterna.

Jämför reservationerna 5 (m) och 6 (fp).

Bakgrund

Enligt energiskattedirektivet 2003/96/EG är medlemsstaterna skyldiga att tillämpa specifika minimiskattenivåer för motorbränslen. Miniminivåerna den 1 januari 2004 (exkl. moms) motsvarade för blyhaltig bensin 3:82 kr per liter, för blyfri bensin 3:26 kr per liter och för dieselolja 2:74 kr per liter.

Enligt energiskattelagen är punktskatten på bensin (miljöklass 1) 4:96 kr per liter och på diesel (omärkt miljöklass 1) motsvarande 3:64 kr per liter.

Motioner från den allmänna motionstiden 2005

I Moderata samlingspartiets motion T497 yrkande 20 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) anförs att drivmedelsskatterna blivit en budgetregulator där medborgarnas beroende av bilen överbeskattas för att finansiera vidlyftiga utgiftsökningar. Motionärerna föreslår därför en sänkning av bensinskatten med 15 öre inklusive moms och av dieselskatten med 30 öre inklusive moms. I kommittémotion N309 yrkande 6 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) föreslås sänkta skatter på drivmedel och höjt reseavdrag för att underlätta för dem som bor på landet.

I motion Sk225 yrkandena 1 och 2 av Rolf Gunnarsson (m) föreslås en sänkning av bensin- och dieselskatten.

I motion Sk260 av Stefan Hagfeldt (m) föreslås sänkt bensinskatt så att enskilda och familjer har råd att äga och köra bil. En sänkning skulle bl.a. förbättra rörligheten på arbetsmarknaden och underlätta för människor att bo kvar i glesbygd.

I motion Sk264 av Ola Sundell (m) betonas vikten av en ökad satsning på turismen och att höjda drivmedelsskatter inte gynnar branschen. Dieselskatten för pistmaskiner bör slopas och bensinskatten sänkas.

I motion Sk266 av Ola Sundell och Stefan Hagfeldt (m) vill motionärerna i motsats till regeringen sänka dieselskatten eftersom regeringens föreslagna höjning slår mot åkerier, skogsbruk, skogsindustri och landsbygd samt är negativ för miljön.

I motion Sk279 av Bengt-Anders Johansson (m) anförs bl.a. att renare och säkrare bilar har minskat de externa kostnaderna och att bilen nu är överbeskattad.

I motion Sk282 av Gunnar Axén och Anna Lindgren (m) föreslås en översyn av effekterna på glesbygden av höjda bilskatter.

I motionerna Sk376 och Sk522 av Anne Marie Brodén (m) påtalas att riksdagen har beslutat att trafiken skall beskattas efter sina kostnader och att det nu behövs en översyn om så är fallet. I annat fall bör enligt motionären skatten på bensin och diesel sänkas.

I motion Sk389 av Gunnar Axén och Per Bill (m) betonas bilens betydelse för glesbygden, och motionärerna anför att man inte kan straffbeskatta biltransporter om man skall nå målet att hela Sverige skall leva.

I motion Sk400 yrkandena 1 och 2 av Henrik S Järrel (m) framhålls behovet av sänkta drivmedelsskatter eftersom många människor är starkt beroende av bil i och utanför arbetet. Enligt motionen bör vidare en större andel av trafik- och fordonsrelaterade skatter och avgifter återföras till infrastruktur och trafiksäkerhet.

I motion N380 yrkande 1 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (m) som tar sikte på Skaraborgs län anförs att det är viktigt att människor som vill bo och verka på landsbygden har rimliga förutsättningar. Motionärerna avser att verka för sänkta bensin- och dieselskatter.

I motion Sk220 yrkande 1 av Hans Backman (fp) föreslås att en utredning ser över möjligheterna att förändra bensinbeskattningen. Momsen bör enbart läggas på varan men inte på varan inklusive punktskatt. Enligt motionen (yrkande 2) bör regeringen vidare ta initiativ till en miljökonsekvensbeskrivning av en bensinskattesänkning med 2 kr/liter.

I motion Sk292 av Runar Patriksson (fp) föreslås en snabbutredning av de ekonomiska, sociala och regionala konsekvenserna av ytterligare höjda trafikskatter. Samme motionär föreslår i motion Sk310 ytterligare utredningar. Det gäller för det första frågan om eventuella skillnader i miljöpåverkan mellan dieseldrivna och bensindrivna personbilar (yrkande 1), frågan om en harmonisering av bensin- och dieselskatten utifrån miljöpåverkan (yrkande 2) och frågan om lagligheten av att drivmedlen har skatt på skatt (yrkande 3).

I motion Sk294 av Anna Grönlund Krantz (fp) föreslås att en utredning ser över hur förändringar av vägtrafikskatter och drivmedelsskatter påverkar näringar som är starkt beroende av vägtransporter.

I motion MJ292 yrkande 8 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp) anförs att användningen av alkylatbensin ytterligare bör stimuleras. Mer information behövs och ytterligare skattesänkningar bör övervägas för att öka efterfrågan.

I kommittémotion MJ519 yrkande 15 av Anita Brodén m.fl. (fp) anförs att lantbruket behöver få ekonomiska incitament att öka användningen av förnybara drivmedel. Motionärerna föreslår att den fortsatta sänkningen av dieselskatten för jord- och skogsbrukets maskiner bara skall gälla om man använder diesel med inblandning av förnybart drivmedel.

I motion N304 yrkande 7 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) anförs att regeringen bör utreda vilka gynnsamma miljöeffekter den gröna skatteväxlingen på bensin haft och vilka effekter en bensinskattesänkning skulle få på miljön.

I motion Sk257 yrkandena 1 och 2 av Rangwi Marcelind (kd) anförs att den straffbeskattning av dem som bor i glesbygd som i dag finns inbyggd i bensinbeskattningen bör ses över och skatten sänkas för glesbygdsbor.

I motion Sk353 av Holger Gustafsson (kd) föreslås en sänkning av dieselskatten för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner med 63 öre per liter.

I motion Sk501 av Dan Kihlström (kd) anförs att bl.a. bensinskatten måste sänkas för att glesbygden inte helt skall utarmas och avfolkas.

I motion Sk321 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (c) föreslås att det införs en begränsningsregel för drivmedelsskatten i syfte att stabilisera drivmedelspriset. Enligt motionen bör det finnas ett "tak" och ett "golv" för skatten på bensin och diesel.

Utskottets ställningstagande

I en lång rad motioner föreslås skattesänkningar på drivmedel. Utskottet anser att punktskatterna på bl.a. bensin och diesel utgör viktiga styrmedel i miljöpolitiken som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De svenska punktskatterna på bensin och diesel ligger för övrigt på en genomsnittlig europeisk nivå. Riksdagen har i samband med budgetbeslutet för 2006 (bet. 2005/06:FiU1) avslagit förslag från Moderata samlingspartiet om skattesänkningar på bensin och diesel, och utskottet ser ingen anledning att ompröva beslutet och nu föreslå en skattesänkning på drivmedel. Utskottet är heller inte i övrigt berett att föreslå förändringar i beskattningen i enlighet med motionerna eller att biträda de olika utredningsförslag som förs fram i några motioner.

Riksdagen har från årsskiftet höjt reseavdraget, dvs. det avdragsgilla beloppet för kostnader för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats respektive i tjänsten, från 17 kr per mil till 18 kr per mil för att anpassa avdraget till de höjda priserna på drivmedel. Fordonsskatten är vidare, som redan framhållits, nedsatt i vissa glesbygdskommuner i norra och mellersta Sverige. Med anledning av de motioner som tar upp effekterna i glesbygd av dyra drivmedel vill utskottet framhålla att regeringen i december 2004 tillkallade en särskild utredare (dir. 2004:168) med uppdrag att analysera och lämna förslag till regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet. Uppdraget avser främst förhöjt grundavdrag till fysiska personer inom stödområde A. I andra hand skulle utredaren överväga om andra regionala stimulansåtgärder kan vidtas med syftet att stimulera den regionala utvecklingen där medborgare och företag kan ha höga utgifter till följd av långa transportavstånd och kallt klimat. Utredaren avlämnade i juli 2005 slutbetänkandet Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet (SOU 2005:68). Regeringen har aviserat att en proposition om ett regionalt förhöjt grundavdrag kommer att avlämnas till riksdagen den 22 mars 2005.

En harmonisering av bensin- och dieselskatten tas upp i motion Sk310 yrkande 2. Drivmedelsbeskattningen har prövats av Vägtrafikskatteutredningen, och utredningens förslag innebär att skatten på bensin och dieselolja på sikt likställs genom att skatten på diesel höjs. Dieselskatten har stor betydelse för den yrkesmässiga trafikens konkurrenssituation, och utskottet anser att frågan får övervägas mycket noga. Utskottet är inte berett att biträda motionskravet om en ny utredning.

Den fråga som tas upp i motionerna Sk220 yrkande 1 och Sk310 yrkande 3 dvs. att mervärdesskatten beräknas på drivmedelpriset inklusive punktskatt, har sin grund i allmänna principer för beskattningen och gäller alla punktskattepliktiga varor och inte bara drivmedel. En punktskatt skall betalas av den som konsumerar en vara. Detta syfte uppnås inte om punktskatten får dras av från priset innan mervärdesskatten beräknas. Utskottet anser inte att frågan behöver utredas.

När det härefter gäller motion Sk353 och yrkandet om sänkt dieselskatt för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner erinrar utskottet om att i samband med att energiskatten på drivmedel höjdes den 1 januari 2005, som led i den gröna skatteväxlingen, sänktes samtidigt koldioxidskatten på dieselolja som används i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet med 77 %, vilket innebar en sänkning av dieselskatten med 2 kr per liter från 2005 års nivå. Syftet var att skapa likvärdiga konkurrensförutsättningar för det svenska jord- och skogsbruket jämfört med övriga EU. Riksdagen har vidare nyligen beslutat att diesel som används i arbetsmaskiner inom yrkesmässig skogsbruksverksamhet i de stormdrabbade områdena i södra Sverige skall befrias från energi- och koldioxidskatt. Slutligen kan framhållas att fordonsskatten på jordbrukstraktorer slopades den 1 januari 2002. Utskottet är inte berett att föreslå ytterligare sänkningar av dieselskatten.

Utskottet ställer sig skeptiskt till förslaget i motion Sk321 om en begränsningsregel för drivmedelsskatten för att stabilisera priset. Utskottet anser att förändringar i oljepriset måste få slå igenom i konsumentledet om marknadens prismekanism skall fungera. Förslaget förlänger oljeberoendet och försämrar de alternativa bränslenas konkurrenskraft.

Utskottet anser att det från miljösynpunkt är önskvärt att alkylatbensin i ökad omfattning ersätter vanlig bensin. Det kan säkert som sägs i motion MJ292 yrkande 8 behövas informationsinsatser. För att öka användningen av alkylatbensin i tvåtaktsmotorer sänkte riksdagen under våren 2002 energiskatten på sådan bensin med 1:50 kr per liter. Skatten på alkylatbensin är i dag 3:39 kr per liter, vilket kan jämföras med skatten på bensin (miljöklass 1) som är 4:96 kr per liter. Utskottet är inte berett att förorda en ytterligare skattesänkning på alkylatbensin och anser inte att riksdagen i övrigt behöver uttala sig i frågan.

Med det anförda avstyrker utskottet samtliga i avsnittet behandlade motioner i motsvarande delar.

Alternativa drivmedel

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner om permanent skattebefrielse för förnybara drivmedel, om en mer effektiv styrning mot miljövänliga bränslen och bränslesnål teknik, om insatser för att öka tillgången på förnybara drivmedel och om en utredning om bidrag eller skatteregler som gynnar vätgas som drivmedel.

Jämför reservationerna 7 (m), 8 (fp) och 9 (c) samt särskilt yttrande 1 (mp).

EG-direktiv

Enligt biodrivmedelsdirektivet 2003/30/EG bör medlemsstaterna se till att en minsta andel biodrivmedel och andra förnybara bränslen släpps ut på marknaden och att det fastställs nationella vägledande mål för detta. Ett referensvärde för dessa mål är 2 % beräknat på energiinnehållet av all bensin och diesel för transportändamål som släpps ut på marknaden före utgången av år 2005 och 5,75 % före utgången av år 2010.

Enligt bränsledirektivet 98/70/EG tillåts högst 5 % inblandning av etanol i bensin.

Utredningen om förnybara fordonsbränslen

Utredningen om förnybara fordonsbränslen (M 2003:02) med uppgift (dir. 2003:89) att föreslå nationella mål och strategier för en fortsatt introduktion av förnybara fordonsbränslen, att utreda frågan om skyldighet för bensinstationer att tillhandahålla minst ett förnybart fordonsbränsle 2005 och att analysera någon form av drivmedelscertifikat (s.k. gröna certifikat) avlämnade i januari 2004 delbetänkandet Förnybara fordonsbränslen - nationellt mål för 2005 och hur tillgängligheten av dessa bränslen kan ökas (SOU 2004:4). I januari 2005 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande Introduktion av förnybara fordons bränslen (SOU 2004:133). Enligt förslagen skulle marknadsaktörernas ambition för år 2005 vara högre än EU:s referensnivå på 2 %, och det vägledande målet för år 2010 skulle sättas till 5,75 %.

Skattestrategin för alternativa drivmedel m.m.

Biobränslen beskattas i dag endast när de används för drift av motordrivna fordon. Genom s.k. pilotprojektdispenser sedan 1995 har emellertid all användning av biodrivmedel varit helt eller, såvitt gäller etanol i blandning med mineraloljeprodukt, i varje fall delvis skattebefriad. I samband med budgetbehandlingen för 2002 ställde sig riksdagen bakom huvudkomponenterna för en skattestrategi för alternativa drivmedel. Den ursprungliga strategin har därefter modifierats på så sätt att koldioxidneutrala drivmedel fr.o.m. 2004 t.o.m. 2008 har befriats från både koldioxidskatt och energiskatt. Genom skattestrategin för alternativa drivmedel har riksdagen och regeringen markerat att detta område är ett av de viktigaste i arbetet med att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Strategin har lett till att alternativa drivmedel fått en mycket bred introduktion på den svenska marknaden.

I samband med budgetbehandlingen för år 2006 ställde sig riksdagen bakom regeringens bedömning att koldioxidneutrala drivmedel även efter 2008 bör ges konkurrenskraftiga skattevillkor. Koldioxidneutrala drivmedel skall under ytterligare en femårsperiod från utgången av den nuvarande skattestrategin garanteras de konkurrenskraftiga skattevillkor som är nödvändiga. Regeringen aviserade i budgetpropositionen slutligen att en särskild utredare skall tillkallas för att med utgångspunkt från befintligt utredningsmaterial och i samverkan med närliggande utredningar ta fram konkreta handlingsalternativ för hur alternativa drivmedel långsiktigt bör främjas.

Motion väckt med anledning av propositionen

I Folkpartiets kommittémotion Sk5 yrkande 3 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) anförs att förnybara drivmedel permanent bör undantas från koldioxidskatt eftersom det nuvarande tidsbegränsade undantaget inte ger någon bra grund för investeringar i produktion av förnybara drivmedel.

Motioner från den allmänna motionstiden 2005

I Moderata samlingspartiets motion T497 yrkande 23 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) angående alternativa bränslen anförs att alla nya bränslen behöver en viss volym för att det skall löna sig att investera i lagerhållning och tankställen. Ett ensidigt gynnande av någon utvecklingslinje, t.ex. etanol, kommer med nödvändighet att missgynna andra. Enligt motionen vore det olyckligt om föreskrifter eller skatteregler hindrar framväxten av möjliga alternativ. Utvecklingen av motorer som effektivare utnyttjar dagens bränslen kan visa sig vara det miljövänligaste och prisvärdaste alternativet. Samma resonemang framförs i Moderata samlingspartiets motion MJ522 yrkande 4 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) angående skattesystemet för bränslen. Motionärerna förespråkar ett skattesystem som mer effektivt styr mot miljövänliga bränslen och fordon, dvs. det skall också styra mot mer bränslesnål teknik och mindre utsläpp av växthusgaser.

I motion Sk271 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (c) förespråkas en samordnad satsning för rimliga bilkostnader och mer förnybara bränslen. Det behövs snara insatser för att öka tillgången på förnybara drivmedel men även insatser för att införa en maxtaxa för drivmedelsskatterna i syfte att hejda de ökande drivmedelskostnaderna. När det gäller utvecklingen av förnybara bränslen vill motionärerna öka anslagen till energiforskning, utveckla dimetyleter ur skogsprodukter, öka inblandningen etanol i bensin och öka användningen av RME i diesel och sänka förmånsvärdet för biogasbilar.

I motion MJ254 yrkande 3 av Kenneth Johansson (c) framhålls att Dalarna har en stor potential för bioenergi men att det krävs politiska beslut för att resurserna skall tas till vara. Motionären anser att de skatte- och handelspolitiska spelreglerna skall utformas så att Sverige liksom övriga EU får en rimlig självförsörjningsgrad vad gäller biodrivmedel.

I motion MJ353 yrkande 2 av Barbro Feltzing (mp) begärs att en utredning överväger om det behövs stimulansbidrag eller ändrade skatteregler som gynnar framtagning av alternativa drivmedel som vätgas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att skattestrategin för alternativa drivmedel har medfört att koldioxidneutrala drivmedel fått en bred introduktion i Sverige. Långsiktiga och förutsebara villkor är nödvändiga för att företag på alternativbränslemarknaden skall få rimliga förutsättningar att kunna etablera och bygga upp sin verksamhet. Riksdagen har nyligen ställt sig bakom regeringens förklaring att koldioxidneutrala drivmedel garanteras konkurrenskraftiga skattevillkor under ytterligare en femårsperiod från år 2008. Regeringen har aviserat att en utredning skall ta fram konkreta handlingsalternativ för hur alternativa drivmedel långsiktigt bör främjas.

Riksdagen (prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6) antog i december 2005 en ny lag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Skyldigheten gäller fr.o.m. den 1 april 2006 de volymmässigt största försäljningsställena för att därefter årligen fram till år 2009 vidgas till fler försäljningsställen. Riksdagen godkände vidare att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel fr.o.m. 2010 skall vara minst 5,75 % av den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll. Riksdagen riktade slutligen ett tillkännagivande till regeringen om åtgärder med syftet att stimulera tillgången och efterfrågan av flera förnybara bränslen. Riksdagen uttalade att en långsiktig flerbränslestrategi som omfattar utökad investeringsstimulans måste tas fram för att främja teknikneutralitet även i försäljningsledet. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för en teknikneutral introduktion av förnybara drivmedel.

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det är nödvändigt att inte bara drivmedlen är miljövänliga utan att även motorer och fordon är miljöanpassade. Genom den nya vägtrafikskattelagen sker en miljörelatering av fordonsskatten som innebär att bränsleeffektiva fordon premieras. Staten satsar inte bara genom skattesystemet utan även genom samverkan med bilindustrin för att främja introduktion av miljövänliga fordon.

Utskottet har ovan avvisat tanken på en maxtaxa för drivmedelsbeskattningen och vidhåller den uppfattningen.

När det gäller inblandning av etanol i bensin är det en fråga som berör det s.k. bränsledirektivet som för närvarande tillåter högst 5 % inblandning. Sverige är i EU drivande för en höjning av gränsen för inblandning.

Beträffande förmånsvärdet för gasbilar har riksdagen höjt nedsättningen av förmånsvärdet från 20 % till 40 % från årsskiftet, vilket motsvarar den nivå som gäller för elhybridbilar. Utskottet anser att ytterligare höjningar av nedsättningen inte behövs.

När det slutligen gäller motion MJ353 yrkande 2 och förslaget om en översyn av bl.a. skattereglerna för att gynna vätgas som drivmedel anser utskottet att en sådan översyn inte behövs.

Frågor om alternativa drivmedel är föremål för en livlig uppmärksamhet inte minst i Regeringskansliet, och utskottet anser att motionerna inte behöver föranleda några tillkännagivanden till regeringen. Utskottet avstyrker med det anförda samtliga i avsnittet behandlade motioner i motsvarande delar.

Kilometerskatt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner med olika riktningar angående beskattning av användningen av vägar.

Jämför reservationerna 10 (m), 11 (kd) och 12 (c).

EG-direktiv om användandet av vägar m.m.

Direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användning av vissa infrastrukturer (Eurovinjettdirektivet) anger minimiskattenivåer för tunga fordon över 12 ton. Lätta fordon omfattas inte av några minimiskatter enligt EG-rätten. Förhandlingar om en revidering av direktivet har pågått sedan hösten 2003. Kommissionen har föreslagit att en obligatorisk infrastrukturavgift tas ut för alla lastbilar eller lastbilskombinationer med en bruttovikt över 3,5 ton när de kör på motorvägar i det transeuropeiska vägnätet, TEN-nätet. Enligt förslaget får medlemsstaterna ta ut avgift även på riksväg eller huvudväg som går nära motorvägen. För övrigt vägnät kan en avgift tas ut med stöd av subsidiaritetsprincipen.

Vid Transportrådets möte i april 2005 kom medlemsstaterna överens om en gemensam ståndpunkt som innebar en kompromiss avseende de centrala delarna av kommissionens förslag. Kompromissförslaget innebär i princip ingen strikt öronmärkning av intäkter från tids- eller avståndsrelaterade skatter och avgifter. Sådana skatter och avgifter måste omfatta det transeuropeiska vägnätet, med möjlighet till vissa undantag. För övrigt vägnät kan medlemsstaterna själva bestämma om de vill ta ut tids- eller avståndsrelaterade skatter och avgifter. Kompromissförslaget ger en tydligare och mer omfattande differentiering i miljöhänseende och innebär lägre avgifts- och skattenivåer för särskilt miljöanpassade fordon. I kompromissförslaget höjs även maximinivån för tidsrelaterade skatter och avgifter (t.ex. Eurovinjettsamarbetet) och möjligheten att differentiera dessa utvidgas. Beslut om ett direktiv kan förväntas inom kort.

Sverige deltar sedan den 1 januari 1998 i vägavgiftssamarbetet Eurovinjett tillsammans med Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland (prop. 1997/98:12, bet. 1997/98:SkU7). Avgiften tas ut för tunga lastbilar eller lastbilskombinationer med en totalvikt på minst 12 ton och gäller för en viss tidsperiod. Betald vägavgift ger rätt att trafikera vägarna i anslutna länder. För dessa fordon har fordonsskatten sänkts. Riksdagen beslöt hösten 2000 (bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13) att vägavgiften i enlighet med rådets direktiv 1999/62/EG skall differentieras efter vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller.

Tyskland har den 31 augusti 2003 upphört med att ta ut vägavgift och i stället den 1 januari 2005 börjat ta ut en kilometeravgift. Övriga samarbetsländer fortsätter att ta ut vägavgift, med Nederländerna som ansvarigt för den centrala administrationen. För att kompensera effekterna av kilometeravgiften för åkarna kommer Tyskland att återbetala en del av avgiften mot uppvisande av bevis för att punktskatt på bränsle betalats i Tyskland.

Motioner från den allmänna motionstiden 2005

I motion Sk511 av Jan Emanuel Johansson (s) anförs att ett sätt att skapa rättvisa konkurrensförhållanden för den tunga trafiken vore att lägga om beskattningen så att den delvis baseras på körsträcka. Enligt motionären skulle beskattningen bestå av en koldioxidskatt som är proportionerlig mot bränsleförbrukningen och en kilometerskatt som beror på fordonets körsträcka kopplad till miljöklass och vikt hos fordonet. För den konkurrensutsatta skogsnäringen kan det, enligt motionen, eventuellt krävas speciallösningar.

I kommittémotion MJ440 yrkande 4 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) sägs att den omläggning av vägtrafikskatten som finns på förslag riskerar att ytterligare minska området där avverkning av skog är lönsamt. Det går inte, enligt motionären, att genomföra skattehöjningar på svenska transporter utan starkt negativa konsekvenser för skogsindustrin.

I kommittémotion T610 yrkande 6 av Johnny Gylling (kd) begärs ett tillkännagivande om vissa faktorer som man måste ta hänsyn till vid införandet av kilometerskatt. Motionären anför att kilometerskatt torde vara ett sätt att någorlunda rättvist beskatta tunga vägtransporter men att varje extra beskattning på godset innebär en prishöjning som konsumenten får betala. Nivån på kilometerskatten måste därför noga avvägas mot befintliga skatter som fordonsskatt och dieselskatt.

I motion Sk332 av Birgitta Carlsson och Jörgen Johansson (c) föreslås att utländska lastbilar skall betala vägavgift vid transporter i Sverige. Enligt motionen skulle vägavgiften kunna tas ut efter antalet kilometer de utländska lastbilarna kör i landet eller efter den tid de vistas här.

I motion Sk412 av Birgitta Sellén och Viviann Gerdin (c) anser motionärerna att Vägtrafikskatteutredningens förslag om kilometerskatt inte bör genomföras. Införs den föreslagna kilometerskatten för tunga fordon drabbas landsbygden särskilt hårt. Enligt motionen kommer mycket skog inte att kunna avverkas då transportkostnaderna äter upp hela vinsten.

Utskottets ställningstagande

Vägtrafikskatteutredningen har i sitt slutbetänkande Skatt på väg (SOU 2004:63) lämnat vissa överväganden om huvuddragen kring utformningen av ett svenskt kilometerskattesystem för tunga lastfordon. Utredningens förslag utvärderas för närvarande i Regeringskansliet. Beskattningen av den tunga trafiken styrs av det s.k. Eurovinjettdirektivet, vilket för närvarande är föremål för revision och där ett beslut om direktiv kan förväntas inom kort. Utskottet anser inte att riksdagen bör föregripa regeringens arbete med frågan och avstyrker därför samtliga i avsnittet behandlade motioner i motsvarande delar.

Registreringsskatt på personbilar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om att införa en registreringsskatt på personbilar.

Jämför särskilt yttrande 2 (mp).

EG-direktiv m.m.

Kommissionen har som framgått ovan i juli 2005 lämnat ett förslag till direktiv om beskattningen av personbilar, KOM(2005) 261 slutlig. Förslaget innebär att uttag av registreringsskatt inte längre skall vara tillåtet och att de medlemsstater som tar ut registreringsskatt successivt skall avveckla skatten. Under den övergångstid som krävs för ett avskaffande föreslås att ett gemensamt system för återbetalning av registreringsskatt införs samt att skatten helt eller delvis differentieras. Vid möte i rådets arbetsgrupp för skattefrågor i oktober 2005 ifrågasatte ett flertal länder förslaget att avveckla registreringsskatten inom EU.

Bakgrund

Sverige har tidigare haft en försäljningsskatt (den s.k. bilaccisen) på motorfordon som avskaffades den 1 januari 2001. Personbilar undantogs från accisen fr.o.m. den 1 januari 1997 i syfte att stimulera en förnyelse av bilparken och miljövänligare bilar (prop. 1996/97:14, bet. 1996/97:SkU8).

Frågan om en försäljningsskatt togs upp av Vägtrafikskatteutredningen men inget konkret förslag presenterades (SOU 2004:63). En försäljningsskatt föreslogs nyligen i Vägverkets klimatstrategi för transportsektorn men inga konkreta förslag gavs där heller (VV Publikation 2004:102).

Motion från den allmänna motionstiden 2005

I Miljöpartiets motion N338 yrkande 8 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) föreslås att det införs en koldioxidrelaterad registreringsskatt för bilar. Frågan är utredd av Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen i betänkandet (SOU 2005:51) Bilen, Biffen, Bostaden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet finner inte anledning att föreslå att riksdagen åter inför en försäljningsskatt på nya personbilar. Utskottet avstyrker motionen.

Trängselskatt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om att undantaget från trängselskatt för funktionshindrade skall knytas till person och inte till visst fordon.

Bakgrund

Enligt 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt kan Skatteverket efter ansökan av den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade besluta om att till följd av parkeringstillståndet undanta en viss bil från skatteplikt.

Motion från den allmänna motionstiden 2005

I motion Sk308 av Anna Lilliehöök (m) anförs att trängselskatten inte får begränsa tillgängligheten för rörelsehindrade. I motionen föreslås att undantaget från trängselskatt bör knytas till person och inte till fordon.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det finns goda skäl för att funktionshindrade inte skall betala trängselskatt. För att undantagsmöjligheten inte skall missbrukas har bestämmelserna utformats så att bara en bil per beviljat parkeringstillstånd kan undantas. Det är fullt möjligt för en funktionshindrad att ansöka om ändring av vilket fordon som skall undantas, t.ex. om den funktionshindrades resvanor ändras eller vid byte av bil.

Försöket med trängselskatt i Stockholms kommun kommer att utvärderas, och den fråga motionären tar upp kan lämpligen kan tas upp i det sammanhanget. Utskottet är mot den anförda bakgrunden inte berett att föreslå att bestämmelserna ändras på det sätt motionären föreslår. Utskottet avstyrker motionen.

Accis på snöskotrar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår en motion om att införa en accis på nya snöskotrar.

Bakgrund

En snöskoter dvs. ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kg är inte fordonsskattepliktigt. Däremot är det ett registreringspliktigt fordon som för att framföras fordrar traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med nämnda datum.

Skoterleder finansieras på flera olika sätt. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) finansierar genom s.k. gröna jobb tillsammans med kommunerna anläggande av skoterleder. Under åren 1997-2001 fördelade staten vidare genom Naturvårdsverket statsbidrag till kommuner som ville anlägga skoterleder. Kommunernas insatser på området varierar i övrigt allt efter respektive kommuns resurser. Enskilda skoterklubbar anlägger också skoterleder på ideell basis. Klubbarna sköter vidare i regel underhåll och drift av befintliga leder med bidrag från kommunerna. Slutligen kan nämnas att staten har ett ansvar för de s.k. statliga fjällederna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna. Dessa leder är inte bara till för skoterkörning utan även för skidåkning, hundspann och sommarvandring.

Motion från den allmänna motionstiden 2005

I motion Sk508 av Lars U Granberg (s) föreslås en satsning på skoterinfrastrukturen i norra Sverige via en engångsaccis på nya skotrar. I motionen sägs vidare bl.a. att accisen också kan användas som ett miljöstyrmedel eller ett styrmedel för att premiera motorsvagare skotrar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan förstå behovet av skoterinfrastruktur men är inte berett att föreslå införandet av en engångsaccis på skotrar för att finansiera en utbyggnad. Utskottet har i flera sammanhang ansett att alla statliga utgifter i princip bör underkastas sedvanlig årlig budgetprövning och att man bör undvika att öronmärka skatteinkomster för särskilda ändamål. Utskottet finner i detta fall ingen anledning att ändra uppfattning och avstyrker motionen.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Ny vägtrafikskattelag m.m., punkt 1 (m)

 

av Ulf Sjösten (m), Stefan Hagfeldt (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till

1. vägtrafikskattelag,

2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

7. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

10. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

11. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

14. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

15. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om fordonsbeskattningen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:65 och motionerna 2005/06:Sk6 yrkandena 1-3 och 2005/06:Sk7 yrkandena 1 och 2, bifaller delvis motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 2, 2005/06:Sk8 yrkande 2 och 2005/06:Sk244 samt avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 1, 2005/06:Sk8 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Sk265 och 2005/06:Sk502.

Ställningstagande

Moderata samlingspartiet ifrågasätter om det är rätt att gå från en viktbaserad till en koldioxidbaserad fordonsskatt. Ett alternativ till det ensidigt miljörelaterade förslaget hade varit att i högre utsträckning ta hänsyn till fordonens trafiksäkerhetsprestanda. Vi är också tveksamma till att beskatta fordon med koldioxidutsläpp som överstiger 100 gram per kilometer. Förslaget tar inte hänsyn till den faktiska miljöpåverkan som fordonen medför. Ett fordon med högre utsläpp kan i det enskilda fallet användas i mindre utsträckning än ett fordon med lägre utsläpp. En allmän bilfientlighet lyser igenom propositionen som borde ha sett annorlunda ut.

Vi anser att en harmonisering bör ske av fordonsbeskattningen mellan diesel- och bensindrivna fordon. Enligt förslaget skall det fiskala grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en miljö- och bränslefaktor på 3,5 för dieseldrivna fordon. Vi anser att skattesatserna för fordon och drivmedel bör vara teknikneutrala. Utvecklingen har gått framåt när det gäller avgasrening för både bensin- och dieseldrivna fordon. Inte minst har man åstadkommit väsentligt minskade partikelutsläpp från dieseldrivna fordon. Vänsterkartellens ensidiga motstånd mot dieseldrivna fordon riskerar att leda till att teknikutvecklingen motverkas. Många småföretagare är beroende av personbilar, lätta bussar och lastbilar i sin verksamhet och en straffbeskattning av dieseldrivna fordon på det sätt som regeringen föreslår går ut över småföretagen.

Vi motsatte oss den höjning av fordonsskatten för lätta bussar och lastbilar som genomfördes från årsskiftet och vill passa på att göra det även i det här sammanhanget. Fordonsskatten för lätta bussar och lätta lastbilar bör återställas till den nivå som gällde före den 1 januari 2006. Det är fel att straffa alla fordonsägare bara för att ett fåtal fuskar. Fusket, som består i att man monterar ett galler bakom förarsätet i en personbil och sedan registreringsbesiktigar fordonet som en lätt lastbil, kan mycket enkelt åtgärdas genom att bötfälla dem som färdas med uttaget galler i kupéutrymmet. Det norska systemet med gröna registreringsplåtar för lätta lastbilar är också bra eftersom polisen enkelt kan se om fordonet är byggt för att vara lätt lastbil.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.

Ny vägtrafikskattelag m.m., punkt 1 (fp)

 

av Gunnar Andrén (fp) och Anne-Marie Ekström (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till

1. vägtrafikskattelag med den ändringen att 2 kap. 9 § andra och tredje styckena utgår ur lagförslaget,

2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

7. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

10. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

11. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

14. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

15. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om dieselbilar ned låga utsläpp av partiklar och kväveoxid. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sk5 yrkandena 1 och 2, bifaller delvis proposition 2005/06:65 och motionerna 2005/06:Sk6 yrkande 1, 2005/06:Sk7 yrkande 1, 2005/06:Sk8 yrkande 2 och 2005/06:Sk244 samt avslår motionerna 2005/06:Sk6 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Sk7 yrkande 2, 2005/06:Sk8 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Sk265 och 2005/06:Sk502.

Ställningstagande

Folkpartiet anser att Sverige behöver en tydlig strategi när det gäller att ställa om samhället till klimatvänliga transportsystem. I en sådan strategi ingår att styra både mot användning av alternativa bränslen och mot en lägre bränslekonsumtion för samtliga fordon. Skattelagstiftningen på bränsleområdet bör vara sådan att den gynnar övergång till icke-fossila bränslen. Fordonskatten bör däremot framför allt syfta till att gynna fordon med låg förbrukning av bränsle, ett bra mått på det är låga utsläpp av koldioxid. Regeringens förslag att fordonsskatten för personbilar skall baseras på koldioxidutsläpp i stället för på vikt är ett steg i rätt riktning. Det premierar bränslesnålare fordon och utsläppsfria fordon som elbilar. Vi tycker dock att det är olyckligt att lagstiftningen inte likställer miljövänliga dieselfordon och bensinfordon. Vi anser att regeringen bör återkomma med en ändring som innebär att dieselbilar med låga utsläpp av partiklar och kväveoxider får miljöfaktor 1 i stället för 1,3. Vägverket bör snarat ta fram kriterierna för miljöfaktor 1 för dieselfordon.

Vad ovan anförs bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Förslaget om nedsatt koldioxidbelopp för fordon som kan drivas med alternativa drivmedel omfattar bilar som också går att köra på vanlig bensin. I stort sett alla bilar på marknaden som kan drivas med alternativa drivmedel är av den typen. Vid bensindrift uppnår man inga som helst miljövinster. Drygt 40 % av Europas etanol och en fjärdedel av världens etanol produceras ur eten, som i sin tur produceras från råolja. Att använda fossil etanol i stället för bensin medför heller ingen miljövinst. Fossil etanol används ännu inte som fordonsbränsle i Sverige, men man kan inte utesluta en sådan utveckling om styrmedlen inte är genomtänkta. Etanol är i sig inte miljövänligare än bensin utan fördelen är att etanol kan framställas ur biomassa. Även dieselolja kan framställas ur biomassa. I framtiden kanske det går att på samma sätt framställa bensin ur biomassa. Risken är att den typ av teknikbaserade styrmedel som regeringen vill införa motverkar den utvecklingen. Det finns ett lapptäcke av olika styrmedel som syftar till att gynna etanol och biogas, t.ex. befrielsen från energiskatt och koldioxidskatt, undantaget från trängselskatt, förmånligare parkeringsregler och gynnsammare förmånsvärden. Vi anser att en effektiv styrning kräver färre, enklare och mer heltäckande system, och i det här fallet är styrning på drivmedel bäst eftersom positiva miljöeffekter bara uppnås om rätt sorts drivmedel används.

Mot bakgrund av vad vi nu anfört anser vi att riksdagen bör avslå regeringens förslag om nedsatt koldioxidbelopp för etanol- och gasbilar. Det innebär att 2 kap. 9 § andra och tredje styckena i förslaget till vägtrafikskattelag skall utgå.

3.

Ny vägtrafikskattelag m.m., punkt 1 (kd)

 

av Lars Gustafsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till

1. vägtrafikskattelag,

2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

7. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

10. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

11. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

14. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

15. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om trafikbeskattningen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:65 och motion 2005/06:Sk8 yrkandena 1-3, bifaller delvis motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 2, 2005/06:Sk6 yrkande 1, 2005/06:Sk7 yrkande 1 och 2005/06:Sk244 samt avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 1, 2005/06:Sk6 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Sk7 yrkande 2, 2005/06:Sk265 och 2005/06:Sk502.

Ställningstagande

Kristdemokraterna anser att trafikbeskattningen i så stor utsträckning som möjligt skall läggas på de utsläpp som faktiskt sker. Tyngdpunkten bör alltså inte ligga på fordonsägandet utan på bränslekonsumtionen. Den fordonsbeskattning som trots allt är motiverad bör utgå från olika fordons negativa miljöpåverkan och inte generellt göra skillnad på bensin- och dieseldrivna bilar. Vi eftersträvar en fordonsskatt som gör det ekonomiskt lönsamt för fler att köpa dieselbilar, vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Vi beklagar att regeringen inte gjort mer för att eftersträva ett förslag som utgår från de faktiska utsläppen och som likställer bensin- och dieselfordon. Förslaget om att tillämpa en miljö- och bränslefaktor vid beskattningen av dieselfordon är kortsiktigt och grundas främst på fiskala skäl. Det är tydligt att miljöstyrningen kommer i andra hand eftersom även den fiskala grundavgift på 360 kr som enligt förslaget skall tas ut oavsett koldioxidutsläpp skall multipliceras med en miljö- och bränslefaktor för dieselbilar. Vi anser att Vägtrafikskatteutredningens principer för beskattningen av drivmedel och fordon, som innebär att skatten på bensin och diesel på sikt likställs, bör realiseras med vissa modifikationer när det gäller yrkestrafiken.

Från flera utgångspunkter är det angeläget att i hög takt fasa ut bränsletörstiga äldre personbilar utan modern reningsteknik. Det är därför viktigt att effektivt prissätta koldioxidutsläppen från dessa fordon. För att optimera skattens miljöstyrande effekter bör så få personbilar som möjligt finnas kvar i det viktbaserade systemet. De informationsproblem som regeringen pekar på bör lösas genom att använda den omfattande information om bränsleförbrukning och utsläppsnivåer för äldre fordonsmodeller som finns hos Vägverket. Jag vill alltså att regeringen återkommer till riksdagen med förslag som utvidgar den koldioxidbaserade fordonsskatten till att gälla fler personbilar av äldre modell.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4.

Ny vägtrafikskattelag m.m., punkt 1 (c)

 

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till

1. vägtrafikskattelag,

2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

4. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

5. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

7. lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

8. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9. lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

10. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

11. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

12. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

14. lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

15. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om en harmonisering av beskattningen av bensin- och dieseldrivna bilar.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:65, bifaller delvis motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 2, 2005/06:Sk6 yrkande 1 och 2005/06:Sk8 yrkande 2 och avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 1, 2005/06:Sk6 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Sk7 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk8 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Sk244, 2005/06:Sk265 och 2005/06:Sk502.

Ställningstagande

Centerpartiet anser att skattesatserna för fordon och drivmedel bör vara teknikneutrala, och vi vill se en harmonisering av beskattningen av bensin- och dieseldrivna bilar. Vi stöder därför kommittémotionerna Sk5 (fp), Sk6 (m) och Sk8 (kd) i motsvarande delar.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5.

Drivmedelsbeskattning m.m., punkt 2 (m)

 

av Ulf Sjösten (m), Stefan Hagfeldt (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om drivmedelsbeskattning m.m. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:T497 yrkande 20 och 2005/06:N309 yrkande 6, bifaller delvis motionerna 2005/06:Sk225 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk260, 2005/06:Sk264, 2005/06:Sk266, 2005/06:Sk279, 2005/06:Sk376, 2005/06:Sk389, 2005/06:Sk400 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk501, 2005/06:Sk522 och 2005/06:N380 yrkande 1 och avslår motionerna 2005/06:Sk220 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk257 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk282, 2005/06:Sk292, 2005/06:Sk294, 2005/06:Sk310 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk321, 2005/06:Sk353, 2005/06:MJ292 yrkande 8, 2005/06:MJ519 yrkande 15 och 2005/06:N304 yrkande 7.

Ställningstagande

Moderata samlingspartiet kan konstatera att trots insikten om att bilen i många delar av vårt land är en nödvändig förutsättning för medborgarna väljer regeringen och dess samarbetspartier att fortsätta på den inslagna vägen mot allt högre drivmedelsskatter. Den s.k. gröna skatteväxlingen där höjda drivmedelsskatter skall finansiera sänkt skatt på arbete får sammantaget negativa effekter för människor som behöver bilen för att kunna arbeta. Resekostnaderna är inte sällan en betydande kostnad för intäktens förvärvande. Drivmedelsskatterna har också blivit en budgetregulator, där medborgarnas beroende av bilen överbeskattas för att finansiera vidlyftiga utgiftsökningar. Vi vill därför sänka drivmedelsskatterna med 15 öre inklusive moms på bensin och 30 öre inklusive moms på diesel.

Regeringens och stödpartiernas höjning av fordonsskatten med 60 % för lätta lastbilar och lätta bussar riktar sig mot småföretagare. Det förekommande fusket bör som vi redan framhållit motverkas genom att straffa dem som fuskar och inte genom en fordonsskattehöjning som drabbar majoriteten som sköter sig.

Eftersom bilresor till och från arbetet är viktiga för många arbetstagare anser vi att reseavdraget bör höjas till 20 kr per mil. På så sätt gynnas rörlighet och möjligheterna att arbeta och verka i hela Sverige.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

6.

Drivmedelsbeskattning m.m., punkt 2 (fp)

 

av Gunnar Andrén (fp) och Anne-Marie Ekström (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om drivmedelsbeskattning m.m. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ519 yrkande 15 och avslår motionerna 2005/06:Sk220 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk225 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk257 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk260, 2005/06:Sk264, 2005/06:Sk266, 2005/06:Sk279, 2005/06:Sk282, 2005/06:Sk292, 2005/06:Sk294, 2005/06:Sk310 yrkandena 1-3, 2005/06:Sk321, 2005/06:Sk353, 2005/06:Sk376, 2005/06:Sk389, 2005/06:Sk400 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk501, 2005/06:Sk522, 2005/06:T497 yrkande 20, 2005/06:MJ292 yrkande 8, 2005/06:N304 yrkande 7, 2005/06:N309 yrkande 6 och 2005/06:N380 yrkande 1.

Ställningstagande

Vad gäller dieselskatten är vi inom Folkpartiet förvånade över att regeringen inte ger lantbruket ekonomiska incitament att öka användningen av förnyelsebara alternativ. Regeringen tycks ha låst sig fast vid användningen av fossila bränslen. En inblandning av exempelvis RME, rapsmetylester dvs. rapsolja, i diesel ökar andelen förnybara drivmedel och minskar därmed koldioxidutsläppen. Det är nödvändigt att jordbruket får bättre konkurrensvillkor. Detta skulle exempelvis kunna uppnås genom att skattelättnader införs vid inblandning av förnybara drivmedel. Med hänsyn till EG-direktivet om att varje medlemsland skall nå upp till 5,7 % förnybara drivmedel fram till år 2007 är behovet av långsiktiga ekonomiska incitament än viktigare. Vi anser att den fortsatta sänkningen av dieselskatten bara skall gälla om man använder diesel med inblandning av förnybart drivmedel. Detta bör ges regeringen till känna.

7.

Alternativa drivmedel, punkt 3 (m)

 

av Ulf Sjösten (m), Stefan Hagfeldt (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om alternativa drivmedel. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:T497 yrkande 23 och 2005/06:MJ522 yrkande 4 och avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 3, 2005/06:Sk271, 2005/06:MJ254 yrkande 3 och 2005/06:MJ353 yrkande 2.

Ställningstagande

Moderata samlingspartiet anser att transporter är själva livsnerven i ett utvecklat samhälle och i hög grad bidrar till utveckling och spridning av välstånd. Vi anser att transportsektorn behöver utvecklas i mer miljövänlig riktning. Det betyder inte att man dramatiskt skall minska transporterna utan att se till att miljöbelastningen minimeras. I takt med stigande bensinpriser letas allt intensivare efter alternativa bränslen som kan användas som drivmedel. Ett problem i det sammanhanget är att det behövs en viss volym för att det skall löna sig att investera i lagerhållning och tankställen. En aldrig så bra produkt får inget genomslag om den inte finns tillgänglig. Om staten genom administrativa föreskrifter eller skatteregler gynnar någon utvecklingslinje kommer andra att missgynnas. Det är olyckligt om utvecklingen styrs så att möjliga alternativ inte kommer fram. Utvecklingen av motorer som mer effektivt utnyttjar dagens bränslen kan mycket väl visa sig vara det miljövänligaste och mest prisvärda alternativet. Inte heller denna utvecklingsväg får stängas. Vi vill ha ett skattesystem som mer effektivt styr mot miljövänliga bränslen och fordon, dvs. mot mer bränslesnål teknik och mindre utsläpp av växthusgaser.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

8.

Alternativa drivmedel, punkt 3 (fp)

 

av Gunnar Andrén (fp) och Anne-Marie Ekström (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om alternativa drivmedel. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sk5 yrkande 3 och avslår motionerna 2005/06:Sk271, 2005/06:T497 yrkande 23, 2005/06:MJ254 yrkande 3, 2005/06:MJ353 yrkande 2 och 2005/06:MJ522 yrkande 4.

Ställningstagande

Folkpartiet anser att Sverige behöver en tydlig strategi när det gäller att ställa om samhället till klimatvänliga transportsystem. I en sådan strategi ingår att styra både mot användning av alternativa bränslen och mot en lägre bränslekonsumtion för samtliga fordon. I dag bygger beskattningen av förnybara drivmedel på tidsbegränsade undantag. Det ger ingen bra grund för investeringar i produktion av förnybara drivmedel. Det är viktigt att skattesystemet ändras så att det blir långsiktigt och bygger på hållbara principer, utan undantag. I väntan på en mer genomgripande reform borde man permanent befria förnybara drivmedel från koldioxidskatt. Vi har i olika sammanhang också föreslagit en rad andra åtgärder för att minska biltrafikens klimatpåverkan. Vi vill öka möjligheten till låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel. Det är också viktigt att miljövänliga alternativ, som syntetisk diesel, inte missgynnas som de görs i dag. För att uppnå detta måste det svenska miljöklassningssystemet ändras. Vi vill också införa ett miljöcertifieringssystem för förnybara drivmedel för att säkerställa den totala miljönyttan.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

9.

Alternativa drivmedel, punkt 3 (c)

 

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om alternativa drivmedel. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2005/06:Sk271 och avslår motionerna 2005/06:Sk5 yrkande 3, 2005/06:T497 yrkande 23, 2005/06:MJ254 yrkande 3, 2005/06:MJ353 yrkande 2 och 2005/06:MJ522 yrkande 4.

Ställningstagande

Centerpartiet anser att en god infrastruktur är av avgörande betydelse för att Sverige skall kunna utvecklas och tillväxa över hela landet. Bilen har en avgörande roll för att möjliggöra bosättning och utveckling i hela landet. Den ger tillsammans med det utbyggda vägnätet en frihet att leva och arbeta och investera där man så önskar, och den ger stora möjligheter för människor till vård och service, till möten och upplevelser, till ett rikare liv. För många är bilen nödvändig och för barnfamiljer särskilt på landsbygden erfordras i många fall två bilar. Samtidigt belastar trafiken våra gemensamma resurser och miljön på olika sätt. De kollektiva transportlösningarna måste byggas ut och mer miljövänliga och effektiva motorer måste tas fram och en storskalig övergång till förnybara drivmedel måste främjas. Drivmedelskostnaden ökar ständigt och ökningstakten för de fossila drivmedlen har den senaste tiden varit extremt snabb. Det är i och för sig positivt för att skynda på den nödvändiga övergången till förnybara drivmedel men innan dessa finns tillgängliga i tillräcklig omfattning drabbar de ökade fossila drivmedelskostnaderna bilkonsumenterna hårt. Jag anser att det behövs en rejäl ökning av statens anslag för energiforskning, insatser för att utveckla dimetyleter ur skogsprodukter, höjda procentsatser för inblandning av etanol i bensin, ökad användning av E 85, höjda procentsatser för inblandning av RME i diesel och sänkta förmånsvärden för biogasbilar. Jag anser också att skattebelastningen på miljövänliga moderna dieselbilar skall sänkas till nivåerna i övriga EU. Slutligen bör reseavdragen breddas till att omfatta också de dagliga resorna till barnomsorgen.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

10.

Kilometerskatt, punkt 4 (m)

 

av Ulf Sjösten (m), Stefan Hagfeldt (m) och Henrik Westman (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om kilometerskatt. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ440 yrkande 4, bifaller delvis motion 2005/06:Sk412 och avslår motionerna 2005/06:Sk332, 2005/06:Sk511 och 2005/06:T610 yrkande 6.

Ställningstagande

De flesta timmertransporterna sker med lastbil. De höga svenska drivmedelsskatterna och vägtrafikskatterna sänker virkespriserna så att den långväga avverkningen blir olönsam. Det undermåliga vägnätet höjer också transportkostnaderna i den mån transporterna inte helt omöjliggörs. Redan i dag är detta ett problem i Norrlands inland. Den omläggning av vägtrafikskatten för den tunga trafiken som Vägtrafikskatteutredningen föreslagits riskerar att ytterligare minska lönsamheten. Vi menar att det inte går att genomföra skattehöjningar på svenska transporter utan starkt negativa konsekvenser för skogsindustrin.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

11.

Kilometerskatt, punkt 4 (kd)

 

av Lars Gustafsson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om kilometerskatt. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:T610 yrkande 6 och avslår motionerna 2005/06:Sk332, 2005/06:Sk412, 2005/06:Sk511 och 2005/06:MJ440 yrkande 4.

Ställningstagande

Kristdemokraterna är inte mot en kilometerskatt men vi vill varna för konsekvenserna av kraftigt höjda priser på transporterade varor som kan bli följden om skatten införs utan att man gör en avvägning mot andra skatter som fordonsskatt och dieselskatt. En kilometerskatt får anses vara ett någorlunda rättvist sätt att beskatta tunga vägtransporter som orsakar störst vägslitage, buller och utsläpp. Skatten är lika för utländska och inhemska fordon och ger möjlighet till miljödifferentiering. Det går vidare att styra trafiken till de vägar som den tunga långväga trafiken bör använda. Jag anser sammanfattningsvis att det finns fördelar med en kilometerskatt för tunga fordon men att man också måste beakta att varje pålaga medför prishöjningar som konsumenterna i slutändan får betala.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

12.

Kilometerskatt, punkt 4 (c)

 

av Jörgen Johansson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om kilometerskatt. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Sk412 och avslår motionerna 2005/06:Sk332, 2005/06:Sk511, 2005/06:T610 yrkande 6 och 2005/06:MJ440 yrkande 4.

Ställningstagande

Centerpartiet anser att Vägtrafikskatteutredningens förslag om kilometerskatt för tunga fordon inte bör genomföras eftersom det skulle drabba landsbygden hårt, särskilt Norrlands och Svealands inland. Den som äger skog långt från industrierna blir den verklige förloraren. Mycket skog kommer inte att kunna avverkas då transportkostnaderna äter upp hela vinsten. En mycket stor del av landets exportinkomster kommer från skogen. Den näring som till stor del bär upp landets välstånd försätts i en besvärlig situation gentemot utländska konkurrenter. Redan i dag har Sverige, på grund av den höga skatten på drivmedel, en konkurrensnackdel i förhållande till Finland. Utvecklingen av bioenergisektorn som skall bidra till att fylla de energipolitiska målen kommer att stanna av eftersom biobränslen definitivt inte tål ökade transportkostnader. Genom att beskatta avstånd och inte bränsle slår staten undan benen för redan gjorda satsningar inom biobränsleproduktionen. En konsekvensutredning om förslagets inverkan på skogsnäringen visar att 30 % av massaindustrins nuvarande virkesanvändning kommer att försvinna. Virket blir helt enkelt för dyrt att hämta. Av det följer minskad produktion, och åtskilliga arbetstillfällen kommer att försvinna bland skogsentreprenörer, åkare och på industrierna. Alla som bor i Norrlands inland kommer att få betala i form av fördyrade livsmedel och konsumtionsvaror.

Vad ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Särskilda yttranden

1.

Alternativa drivmedel, punkt 3 (mp)

 

Åsa Domeij (mp) anför:

Miljöpartiet anser att kostnadsläget i Sverige är tillräckligt bra för att gynna produktion av mer miljömässiga bilar. Att staten kan stimulera fram fordon som är mer miljöanpassade än andra kan skatterabatten för katalysatorrenade bilar och miljöklassningen av fordon samt stimulansåtgärderna för elbilar tjäna som exempel på. Jag anser att en översyn bör göras av reglerna för stöd till utveckling av vätgasfordon inom Nutek som klargör vad som hindrar utvecklingen av vätgasfordon. Utredningen bör överväga ett stimulansbidrag eller skatteregler som gynnar framtagning av vätgas som drivmedel.

2.

Registreringsskatt på personbilar, punkt 5 (mp)

 

Åsa Domeij (mp) anför:

Miljöpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fört fram krav på en koldioxidrelaterad registreringsskatt s.k. jeepskatt. Vi fick inte gehör för förslaget men frågan är väckt. En koldioxidrelaterad registreringsskatt har föreslagits av utredaren Stefan Edman i betänkandet Bilen, Biffen, Bostaden (SOU 2005:51) och jag anser att skatten snarast bör införas. Den svenska klimatpolitiken på transportområdet är inget föredöme utan ger signaler till Volvo och Saab att koldioxidutsläppen inte är en viktig fråga. Det är samma signal som Bushadministrationen ger moderkoncernerna. Därmed driver Sverige och USA utvecklingen i fel riktning. Det undergräver trovärdigheten i Sveriges internationella agerande. Det går inte att bortse från klimatpolitiken och oljeberoendet eller att hoppas att dessa faktorer skall försvinna. Saab och Volvo kan givetvis tillverka bilar med mycket lägre bränsleförbrukning och med mer rimliga fartresurser. Det är just i deras marknadssegment som mycket av ny teknik kan utvecklas eftersom marginalerna är större än i småbilssegmentet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    vägtrafikskattelag,

2.    lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

3.    lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

4.    lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

5.    lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

6.    lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar,

7.    lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet,

8.    lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

9.    lag om ändring i lagen ((1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

10.  lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

11.  lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

12.  lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

13.  lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

14.  lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

15.  lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Följdmotioner

2005/06:Sk5 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp):

1.

Riksdagen avslår proposition 2005/06:65 i den del som avser nedsatt koldioxidbelopp för fordon som är utrustade med teknik för drift med alkohol eller gas.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa miljöfaktor 1 för miljövänliga dieselfordon.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förnybara drivmedel permanent skall undantas från koldioxidskatt.

2005/06:Sk6 av Lennart Hedquist m.fl. (m):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en harmonisering mellan bensin- och dieseldrivna fordon vad gäller skattereglernas utformning.

2.

Riksdagen beslutar att fordonsbeskattningen av lätta bussar och lastbilar skall återgå till den nivå som gällde före den 1 januari 2006.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lätta lastbilar.

2005/06:Sk7 av Jan-Evert Rådhström och Elizabeth Nyström (båda m):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en harmonisering mellan bensin- och dieseldrivna fordon vad gäller skattereglernas utformning.

2.

Riksdagen beslutar att fordonsbeskattningen av lätta bussar och lastbilar skall återgå till den nivå som gällde före den 1 januari 2006.

2005/06:Sk8 av Lars Gustafsson m.fl. (kd):

1.

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till trafikbeskattning som entydigt utgår från fordonens miljöpåverkande utsläpp.

2.

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning med likvärdiga skattevillkor för bensin- respektive dieselfordon.

3.

Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning som utvidgar den koldioxidbaserade fordonsskatten till att gälla fler personbilar av äldre modell.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2005

2005/06:Sk220 av Hans Backman (fp):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över möjligheterna att förändra systemet för bensinbeskattning.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör ta initiativ till att en miljökonsekvensbeskrivning görs över vilka effekter på miljön en bensinskattesänkning med 2 kr per liter skulle få.

2005/06:Sk225 av Rolf Gunnarsson (m):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av bensinskatten.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av dieselskatten.

2005/06:Sk244 av Jan-Evert Rådhström och Magdalena Andersson (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fordonsskatten på dieselbilar skall jämställas med bensindrivna bilar.

2005/06:Sk257 av Ragnwi Marcelind (kd):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte bestraffa de som bor i glesbygd genom höga bensin- och dieselskatter.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bensinskatten måste sänkas.

2005/06:Sk260 av Stefan Hagfeldt (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av bensinskatten.

2005/06:Sk264 av Ola Sundell (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en ökad satsning på turismen.

2005/06:Sk265 av Ola Sundell (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt fordonsskatt.

2005/06:Sk266 av Ola Sundell och Stefan Hagfeldt (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt dieselskatt.

2005/06:Sk271 av Staffan Danielsson och Agne Hansson (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samordnad satsning för rimliga bilkostnader och mer förnybara bränslen.

2005/06:Sk279 av Bengt-Anders Johansson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beskattning av bilar och bilåkning.

2005/06:Sk282 av Gunnar Axén och Anna Lindgren (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av effekterna på glesbygden av höjda bilskatter.

2005/06:Sk292 av Runar Patriksson (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snabbutreda de ekonomiska, sociala och regionala konsekvenserna av ytterligare höjda trafikskatter.

2005/06:Sk294 av Anna Grönlund Krantz (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om hur eventuella förändringar av vägtrafikskatter och drivmedelsskatter påverkar näringar som är starkt beroende av vägtransporter.

2005/06:Sk308 av Anna Lilliehöök (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som mening vad i motionen anförs om att trängselskatter inte får begränsa tillgängligheten för rörelsehindrade.

2005/06:Sk310 av Runar Patriksson (fp):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda eventuella skillnader i miljöpåverkan mellan dieseldrivna personbilar och bensindrivna personbilar.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att omgående utreda en harmonisering av skattesystemen mellan dieselskatten och bensinskatten så att lika miljöpåverkan får samma skatt.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredning om lagligheten i skatt på skatten vid beskattning av drivmedel.

2005/06:Sk321 av Agne Hansson och Staffan Danielsson (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en begränsningsregel för drivmedelsskatt.

2005/06:Sk332 av Birgitta Carlsson och Jörgen Johansson (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att låta utländska lastbilar betala vägavgift vid transporter inom vårt land eftersom de sliter hårt på våra vägar och försämrar vår miljö.

2005/06:Sk353 av Holger Gustafsson (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sänkning av dieselskatten med 63 öre per liter.

2005/06:Sk376 av Anne Marie Brodén (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sänka skatten på bensin och diesel.

2005/06:Sk389 av Gunnar Axén och Per Bill (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bilens betydelse för glesbygden.

2005/06:Sk400 av Henrik S Järrel (m):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av sänkta drivmedelsskatter.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att en större andel av trafik- och fordonsrelaterade skatter och avgifter återförs till investeringar i infrastruktur och trafiksäkerhetsarbete.

2005/06:Sk412 av Birgitta Sellén och Viviann Gerdin (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förslaget i Skatt på väg (SOU 2004:63) inte skall genomföras.

2005/06:Sk501 av Dan Kihlström (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av sänkt bensinskatt.

2005/06:Sk502 av Olle Sandahl (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fordonsskatt för barnfamiljer bosatta på landsbygd.

2005/06:Sk508 av Lars U Granberg (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på skoterinfrastrukturen i norra Sverige via en engångsaccis på helt nya skotrar.

2005/06:Sk511 av Jan Emanuel Johansson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skatt på trafik.

2005/06:Sk522 av Anne Marie Brodén (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sänka skatten på bensin och diesel.

2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m):

20.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att drivmedelsskatterna skall sänkas.

23.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativa bränslen.

2005/06:T610 av Johnny Gylling m.fl. (kd):

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hänsynsfaktorer vid införande av kilometerskatt.

2005/06:MJ254 av Kenneth Johansson (c):

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utformningen av de skatte- och handelspolitiska spelreglerna så att Sverige liksom övriga EU får en rimlig självförsörjningsgrad vad gäller biodrivmedel.

2005/06:MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (båda fp):

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stimulera användningen av alkylatbensin.

2005/06:MJ353 av Barbro Feltzing (mp):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utredning om stimulansbidrag eller skatteregler som gynnar framtagning av alternativa drivmedel, såsom vätgas bör komma till stånd.

2005/06:MJ440 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m):

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beskattning av svenska transporter.

2005/06:MJ519 av Anita Brodén m.fl. (fp):

15.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den fortsatta sänkningen av dieselskatten för jord- och skogsbrukets maskiner bara skall gälla om man använder diesel med inblandning av förnybart drivmedel.

2005/06:MJ522 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m):

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett skattesystem för bränslen.

2005/06:N304 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp):

7.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda vilka gynnsamma miljöeffekter den gröna skatteväxlingen på bensin har haft och vilka effekter en bensinskattesänkning skulle få på miljön.

2005/06:N309 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m):

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta skatter på drivmedel och höjt reseavdrag.

2005/06:N338 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -):

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en koldioxidrelaterad registreringsskatt för bilar.

2005/06:N380 av Carl-Erik Skårman och Cecilia Widegren (båda m):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkta bensin- och dieselskatter.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild