Lagutskottets betänkande

2005/06:LU5

Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:25, vari föreslås vissa följdändringar med anledning av den nya aktiebolagslagen. Regeringens förslag innebär i huvudsak att hänvisningar till aktiebolagslagen i andra lagar anpassas till den nya aktiebolagslagen. Följdändringarna föreslås träda i kraft samma dag som den nya aktiebolagslagen, dvs. den 1 januari 2006.

Därutöver behandlas i propositionen frågan om ändrad tidpunkt för ikraftträdande av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen beslutade hösten 2004. Enligt riksdagens beslut får de nya värderingsprinciperna tillämpas först från det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2005. Regeringen föreslår att ikraftträdandebestämmelserna ändras så att de nya värderingsprinciperna skall kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2008.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen, med vissa lagtekniska justeringar, antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.

Riksdagen

- dels antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i jordabalken,

2. lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt,

4. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

5. lag om ändring i lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol,

6. lag om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.,

7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

8. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

9. lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,

10. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

11. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

12. lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

13. lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

14. lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel,

15. lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

16. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,

17. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

18. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

19. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

20. lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd,

21. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

22. lag om ändring i ellagen (1997:857),

23. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

24. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

25. lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

26. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

27. lag om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag,

28. lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

29. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet,

30. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

31. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse utom andra delssatsen i ingressen såvitt avser 1 kap. 7 §,

32. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

33. lag om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

34. lag om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

35. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),

- dels antar de av utskottet i bilaga 3 framlagda förslagen till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

- dels antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

- dels beslutar att 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3 och beslutar sådan förändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som föranleds härav,

- dels beslutar att 9 § lagen (2004:575) om europabolag skall få ändrad lydelse i enlighet med vad utskottet föreslår i bilaga 3 och beslutar sådan förändring av ingressen till regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag som föranleds härav.

Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2004/05:158 i denna del och 2005/06:25.

Stockholm den 17 november 2005

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Ingemar Vänerlöv (kd) och Annika Qarlsson (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Våren 2005 antog riksdagen en ny aktiebolagslag som skall ersätta den nuvarande lagen från 1975 (prop. 2004/05:85, bet. LU23, rskr. 291). Lagen träder i kraft den 1 januari 2006. I lagstiftningsärendet antogs också ett antal följdändringar i andra lagar.

Inom Justitiedepartementet har därefter upprättats en promemoria med förslag till ytterligare följdändringar som föranleds av den nya aktiebolagslagen. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i propositionen i den delen.

Hösten 2004 antog riksdagen vissa ändringar i främst årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagar som skall tillämpas av finansiella företag (prop. 2004/05:24, bet. LU3, rskr. 89). Ändringarna innebär bl.a. att möjligheten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde utökas. De nya värderingsprinciperna får tillämpas först från det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2005.

Inom Justitiedepartementet har upprättats en promemoria som behandlar frågan om ändrad tidpunkt för ikraftträdande av de nya bestämmelserna om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i propositionen i den delen.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

I detta sammanhang behandlar utskottet även i proposition 2004/05:158 framlagda förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Finansutskottet har i sitt betänkande 2005/06:FiU9 ställt sig bakom de i proposition 2004/05:158 föreslagna ändringarna i sak. Av lagtekniska skäl och i syfte att samordna lagförslagen i proposition 2004/05:158 med de nu aktuella förslagen till ändringar i samma lagar har finansutskottet överfört den formella behandlingen av lagförslagen till lagutskottet för beredning i detta ärende. Också dessa lagförslag återfinns i bilaga 2. Övriga lagförslag i proposition 2004/05:158 behandlas av finansutskottet i betänkande 2005/06:FiU9.

Utskottets överväganden

Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen och utskottets ställningstagande

Våren 2005 beslutade riksdagen en ny aktiebolagslag som träder i kraft den 1 januari 2006 (prop. 2004/05:85, bet. LU23, rskr. 291). I lagstiftningsärendet antogs också ett antal följdändringar i andra lagar. I den nu aktuella propositionen lämnas förslag till ytterligare följdändringar som föranleds av den nya aktiebolagslagen. Ändringarna innebär att hänvisningar till aktiebolagslagen anpassas till paragrafindelningen i den nya lagen och att terminologin anpassas till den delvis nya terminologin i den nya lagen. Vidare föreslås vissa ändringar till följd av att det i den nya lagen införs ett nytt aktiebolagsrättsligt instrument, delning av aktiebolag. Följdändringarna avses träda i kraft samma dag som den nya aktiebolagslagen, dvs. den 1 januari 2006.

Hösten 2004 antog riksdagen vissa ändringar i främst årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagar som skall tillämpas av finansiella företag (prop. 2004/05:24, bet. LU3, rskr. 89). Ändringarna innebär bl.a. att möjligheten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde utökas. I proposition 2004/05:24 anförde regeringen att de nya värderingsreglerna kan få skattemässiga konsekvenser trots att de inte syftar till att förändra skatteuttaget för de enskilda företagen och att de nya värderingsbestämmelserna inte bör kunna tillämpas förrän kompletterande skattelagstiftning finns på plats. Förslag till sådan kompletterande skattelagstiftning skulle komma att utarbetas med förtur av en särskild utredare (dir. 2004:146). Mot denna bakgrund beslutades att bestämmelserna om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde skulle kunna tillämpas först för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.

I den nu aktuella propositionen konstaterar regeringen att utredaren i delbetänkandet (SOU 2005:53) Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde rekommenderar att inga åtgärder vidtas på skatteområdet nu utan att frågan i stället övervägs inom ramen för utredarens huvuduppdrag, som skall redovisas före utgången av juni 2007. Regeringen delar utredarens uppfattning och anser att tillämpningen av de nya värderingsprinciperna bör skjutas fram i avvaktan på utredarens fortsatta arbete. I propositionen föreslår regeringen att ikraftträdandebestämmelsen ändras så att de nya värderingsprinciperna skall kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2008.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Under beredningen av propositionen har utskottet uppmärksammat att följdändringar med anledning av den nya aktiebolagslagen bör göras även i 16 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 18 § lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 9 § lagen (2004:575) om europabolag. Bestämmelserna bör ändras i enlighet med de av utskottet i bilaga 3 framlagda förslagen.

En annan åtgärd som bör vidtas gäller de i proposition 2004/05:158 föreslagna ändringarna i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Finansutskottet har i betänkande 2005/06:FiU9 i sak ställt sig bakom regeringens förslag men av samordningsskäl överlåtit behandlingen av den författningstekniska regleringen till lagutskottet i det nu aktuella betänkandet. För att samordna lagförslagen bör riksdagen anta de i bilaga 3 framlagda lagförslagen. Utskottet tillstyrker således även delvis bifall till proposition 2004/05:158 såvitt nu är i fråga.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2004/05:158

Proposition 2004/05:158 Prospekt:

Riksdagen antar regeringens förslag till

5.    lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

6.    lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Proposition 2005/06:25

Proposition 2005/06:25 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i jordabalken,

2.    lag om ändring i lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.,

3.    lag om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt,

4.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

5.    lag om ändring i lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol,

6.    lag om ändring i lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.,

7.    lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

8.    lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

9.    lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda,

10.  lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

11.  lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

12.  lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

13.  lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

14.  lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel,

15.  lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

16.  lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,

17.  lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

18.  lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

19.  lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

20.  lag om ändring i lagen (1996:359) om europeiska företagsråd,

21.  lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

22.  lag om ändring i ellagen (1997:857),

23.  lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

24.  lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

25.  lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

26.  lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

27.  lag om ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag,

28.  lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

29.  lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet,

30.  lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

31.  lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

32.  lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

33.  lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

34.  lag om ändring i lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

35.  lag om ändring i lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

36.  lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

I proposition 2005/06:25 framlagda lagförslag

 

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

I proposition 2004/05:158 framlagda lagförslag

 

Bild

Bild

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

1 kap.

7 §1[Senaste lydelse 2004:444.]

Bara ett svenskt eller utländskt kreditinstitut får driva näringsverksamhet som har till ändamål att ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Första stycket gäller inte för verksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller motsvarande utländska bestämmelser.

Första stycket gäller inte för verksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

1 §1[Senaste lydelse 2004:446.]

Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får driva.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen (1982:713), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller motsvarande utländska bestämmelser.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det skall upprättas prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller motsvarande utländska bestämmelser.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

18 §

Vad som sägs i 10 kap. 30 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall tillämpas på motsvarande sätt om ett bankaktiebolag har övertagit en föreningsbanks rörelse vid ombildning enligt 11 kap. föreningsbankslagen (1987:620).

Vad som sägs i 10 kap. 36 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall tillämpas på motsvarande sätt om ett bankaktiebolag har övertagit en föreningsbanks rörelse vid ombildning enligt 11 kap. föreningsbankslagen (1987:620).

 

 

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

4 Av utskottet föreslaget tillägg till regeringens förslag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

16 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut skall lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5-7 §§,

3. vilka åtgärder som ett kreditinstitut skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, sundhet samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1-5 §§,

4. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 6 §,

4. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 §,

5. vilka upplysningar som ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut som har inrättat filial enligt 4 kap. 4 § skall lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och

6. sådana avgifter för tillsyn som avses i 13 kap. 16 §.

5 Av utskottet föreslaget tillägg till regeringens förslag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

9 §

Vid flyttning av ett europabolags säte från Sverige till en annan stat, tillämpas bestämmelserna i 10-15 §§. När det gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 33-35 §§ respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid flyttning av ett europabolags säte från Sverige till en annan stat, tillämpas bestämmelserna i 10-15 §§. När det gäller europabolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 40-42 §§ respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.