Lagutskottets betänkande

2005/06:LU37

Elektronisk ingivning till Bolagsverket

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket. I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554) som innebär möjlighet för aktiebolag att till Bolagsverket ge in anmälningar för registrering, ansökningar och årsredovisningshandlingar elektroniskt. Vidare innehåller propositionen lagförslag om att uppgifter som registreras i aktiebolagsregistret och som i dag kungörs på svenska även skall kunna registreras och kungöras på ett annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska. Det föreslås också att en årsredovisning skall få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur.

Lagändringarna, som bl.a. syftar till att genomföra ett EG-direktiv om ändringar i det första bolagsrättsliga direktivet, föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Ingen motion har väckts med anledning av förslaget, och utskottet föreslår att riksdagen antar lagförslagen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Elektronisk ingivning till Bolagsverket

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:135.

Stockholm den 16 maj 2006

På lagutskottets vägnar

Marianne Carlström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Rezene Tesfazion (s), Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Hillevi Engström (m), Mia Franzén (fp) och Ewa Thalén Finné (m).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår i propositionen - efter att ha hört Lagrådet - att riksdagen antar framlagda förslag till ändringar i aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Bakgrunden till förslagen är följande.

Europaparlamentet och rådet beslutade i juli 2003 om ändringar i det första bolagsrättsliga direktivet, det s.k. publicitetsdirektivet. Ändringsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG av den 15 juli 2003 om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG när det gäller krav på offentlighet i vissa typer av bolag - innebär bl.a. att det fr.o.m. den 1 januari 2007 skall vara möjligt för aktiebolag att ge in alla handlingar och uppgifter som skall registreras i aktiebolagsregistret i elektronisk form.

Med anledning av såväl det ändrade EG-direktivet som synpunkter från Bolagsverket om att ett elektroniskt ingivningsförfarande bör införas upprättades inom Justitiedepartementet promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (dnr Ju2005/10549/L1). Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i propositionen som bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Elektronisk ingivning till Bolagsverket

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

De grundläggande reglerna om aktiebolag finns i aktiebolagslagen (2005:551). Uppgifter om aktiebolag skall registreras i ett aktiebolagsregister, som förs av Bolagsverket (27 kap. 1 §). Anmälningar om registrering görs i dag skriftligen i pappersform. Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad databehandling.

För varje aktiebolag är det fråga om ett antal uppgifter som skall finnas i aktiebolagsregistret. I samband med bildandet av ett aktiebolag skall ett flertal handlingar upprättas, däribland en stiftelseurkund. Stiftelseurkunden skall bl.a. innehålla uppgift om hur mycket som skall betalas för varje aktie och uppgifter om bolagets funktionärer. Ett bolag skall anmälas för registrering senast sex månader efter det att stiftelseurkunden har undertecknats. Krav på registrering gäller inte bara i samband med att ett aktiebolag bildas. Även vissa händelser i bolagets löpande verksamhet skall anmälas för registrering, bl.a. beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om förändringar i bolagets ledning och beslut om emission.

Det är inte bara i samband med registreringsanmälningar som ett aktiebolag kommunicerar med Bolagsverket. Verket fungerar också som prövningsmyndighet i vissa fall. Som exempel kan nämnas att ett aktiebolag kan ansöka hos verket om dispens från bosättningskravet för styrelseledamöter och om dispens från kravet att anlita auktoriserad revisor.

Aktiebolag, liksom de flesta andra juridiska personer, är bokföringsskyldiga för sin verksamhet och skyldiga att för varje år avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. Närmare bestämmelser om detta finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Aktiebolagets årsredovisning och revisionsberättelse skall offentliggöras, vilket sker genom att kopior av handlingarna skickas till Bolagsverket där de blir offentliga.

Det första bolagsrättsliga direktivet (publicitetsdirektivet) gäller, såvitt avser svenska företagsformer, aktiebolag. Direktivet innehåller bestämmelser om offentliggörande av vissa handlingar och uppgifter. Som redan nämnts har Europaparlamentet och rådet år 2003 genom ett ändringsdirektiv beslutat om ändringar i publicitetsdirektivet. Ändringsdirektivet skall vara genomfört i nationell rätt senast den 1 januari 2007. Av innehållet i direktivet kan i det här sammanhanget följande nämnas.

- Alla bolag skall senast den 1 januari 2007 få i elektronisk form ge in alla handlingar och uppgifter som skall offentliggöras. Dessutom kan medlemsstaterna ålägga alla bolag eller vissa kategorier av bolag att i elektronisk form ge in handlingar och uppgifter som skall offentliggöras.

- Handlingar och uppgifter som har getts in efter den 1 januari 2007, oavsett om det har skett i pappersform eller elektronisk form, skall föras in i registret eller omskrivas i detta i elektronisk form. Handlingar som har getts in i pappersform skall därför omvandlas till elektroniska dokument.

- Handlingar och uppgifter som senast den 31 december 2006 har getts in till registret i pappersform skall under vissa förutsättningar omvandlas till elektroniska dokument.

- Handlingar och uppgifter som offentliggörs skall, om det begärs, tillhandahållas elektroniskt. Det gäller om handlingarna eller uppgifterna har getts in efter den 1 januari 2007 och i vissa fall om de har getts in tidigare.

- Handlingar och uppgifter som offentliggörs skall kunna offentliggöras på vilket eller vilka som helst av gemenskapens officiella språk.

Propositionen och utskottets ställningstagande

Regeringen anser att det bör införas en möjlighet för aktiebolag att till Bolagsverket ge in registreringsanmälningar, ansökningar, redovisningshandlingar och revisionsberättelser i elektronisk form och att det elektroniska ingivningsförfarandet bör vara baserat på Internet. Även i fortsättningen kan dock ett stort antal aktiebolag förväntas föredra kommunikation i pappersform. Den möjlighet som ändringsdirektivet ger att ålägga bolagen att ge in handlingar och uppgifter elektroniskt bör därför, enligt regeringens mening, inte utnyttjas.

I propositionen föreslås att det i aktiebolagslagen skall tydliggöras att en handling enligt lagen som skall vara undertecknad får undertecknas med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Vidare föreslås nya straffbestämmelser som omfattar lämnande av vissa osanna uppgifter elektroniskt. Bestämmelserna har utformats med reglerna i brottsbalken om osann försäkran och osant intygande som förebilder.

I propositionen föreslås också att en årsredovisning i ett aktiebolag skall kunna upprättas i elektronisk form och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur. De regler som föreslås för årsredovisningar skall, enligt regeringens mening, gälla även för koncernredovisningar och delårsrapporter. Vidare föreslås att Bolagsverket skall registrera årsredovisningar och revisionsberättelser i aktiebolagsregistret.

Uppgifter i aktiebolagsregistret skall, enligt regeringens förslag, registreras och kungöras på svenska. Om det bolag som en registrering avser begär det, skall emellertid registrering och kungörelse avfattas även på annat av de inom Europeiska unionen officiella språken eller på norska eller isländska. I propositionen föreslås också bestämmelser som innebär att om en uppgift har förts in i aktiebolagsregistret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar såväl på svenska som i översättning till ett främmande språk och översättningen avviker från den svenska språkversionen, skall bolaget inte kunna åberopa översättningen mot tredje man. Tredje man skall dock kunna åberopa översättningen mot bolaget, om bolaget inte visar att denne kände till den svenska språkversionen.

I aktiebolagslagen finns redan nu bestämmelser om skyldighet för aktiebolag att i brev, fakturor och orderblanketter ange uppgifter om bolagets firma, säte, organisationsnummer m.m. I propositionen föreslås att dessa uppgifter, som huvudregel, även skall finnas på bolagets webbplats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen antar lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild