Lagutskottets betänkande

2005/06:LU34

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Därutöver behandlar utskottet elva motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2005.

I propositionen föreslås vissa ändringar i bl.a. lagen (2001:558) om vägtrafikregister som innebär att när ett barn uppges äga ett fordon så skall barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag skall gälla för fordon som barnet självt har behörighet att framföra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren, t.ex. för felparkeringsavgift och fordonsskatt, belastar förmyndaren och inte barnet. Propositionen innehåller vidare vissa förslag till ändringar i föräldrabalken som bl.a. rör den enskildes ansvar för ersättningen till förordnade ställföreträdare och samverkan mellan kommuner i överförmyndarfrågor. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2006, utom ändringarna i vägtrafiklagstiftningen som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår samtliga motioner.

I betänkandet finns tre reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i föräldrabalken,

b) lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

c) lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

d) lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,

e) lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:117 och avslår motionerna 2005/06:L13 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L14 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L261, 2005/06:L273 yrkande 1, 2005/06:L326, 2005/06:L339 yrkande 1, 2005/06:L349 och 2005/06:L366.

Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2.

Generell skuldbefrielse

 

Riksdagen avslår motion 2005/06:L13 yrkande 3.

Reservation 2 (fp, c)

3.

Barns skuldsättning

 

Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L273 yrkande 3, 2005/06:L323, 2005/06:L336, 2005/06:L339 yrkande 3 och 2005/06:L363.

Reservation 3 (m, fp, kd, c)

Stockholm den 16 maj 2006

På lagutskottets vägnar

Marianne Carlström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Rezene Tesfazion (s), Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Hillevi Engström (m), Mia Franzén (fp) och Ewa Thalén Finné (m).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I propositionen föreslår regeringen - efter att ha hört Lagrådet - att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till ändringar i föräldrabalken, lagen (1972:435) om överlastavgift, trafikskadelagen (1975:1410), lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Bakgrunden till lagförslagen är följande.

Regeringen beslutade år 2002 att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera 1995 års förmynderskapsreform och att se över de stödformer som erbjuds äldre och andra behövande. Utredningen antog namnet Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare. Utredningen har lämnat delbetänkandet (SOU 2003:51) God man för ensamkommande flyktingbarn och slutbetänkandet (SOU 2004:112) Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna. Förslagen har remissbehandlats. I denna proposition tas upp vissa förslag ur betänkandena som enligt regeringen bör leda till lagstiftning omgående.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. Beträffande regeringens lagförslag 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift kan noteras att riksdagen antagit den i proposition 2005/06:65 föreslagna ändringen i samma lag (bet. SkU15, rskr. 167, SFS 2006:230).

Med anledning av propositionen har två motioner väckts. I ärendet behandlar utskottet också elva motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2005. Förslagen i motionerna finns i bilaga 1.

Utskottets överväganden

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionerna.

Jämför reservation 1 (m, fp, kd, c).

Gällande bestämmelser m.m.

Enligt 12 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall som huvudregel ett motorfordon vara registrerat för att få användas. Enligt 6 § skall bl.a. fordonets ägare registreras. Av 4 § följer att om fordonet innehas på grund av kreditköp med återtagandeförbehåll eller med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år så skall innehavaren jämställas med ägare. Registret förs av Vägverket.

Ett krav för att fordonet skall kunna registreras är alltså att det finns en uppgift om vem som äger det. Registreringen i vägtrafikregistret har sedan rättslig verkan när det gäller ansvaret för vissa fel och brister i fordonets trafiksäkerhets- och miljöegenskaper liksom skyldigheten att se till att besiktningar genomförs och att fordonsskatt, felparkeringsavgifter och överlastavgift m.m. betalas. Om fordonet byter ägare, skall ägarbytet anmälas till Vägverket. Som regel skall en anmälan om ägarbyte undertecknas av både köparen och säljaren, men om endast en av parterna undertecknat anmälan sker ändå registrering om inte den andra parten, sedan denne beretts tillfälle att yttra sig, inkommer med några invändningar. Det åligger inte Vägverket att göra någon kontroll vid registreringen av vem som verkligen äger motorfordonet och om en uppgiven överlåtelse är civilrättsligt giltig.

Från och med den 1 oktober 2004 har vissa förordningsändringar trätt i kraft som innebär att kronofogdemyndigheterna är skyldiga att underrätta överförmyndaren när en ansökan om betalningsföreläggande mot ett barn ges in eller ett mål om indrivning mot ett barn anhängiggörs. Ändringarna innebär vidare en skyldighet för Vägverket att underrätta överförmyndaren när ett barn registreras som ägare av ett fordon.

I propositionen redovisar regeringen att det sommaren 2003 fanns 5 682 barn registrerade i kronofogdemyndighetens register med en total skuld om ca 38,5 miljoner kronor. Av beloppet utgjorde omkring 5 miljoner kronor skulder som uppkommit som en följd av barns innehav av motorfordon. I februari samma år var 4 167 barn under 15 år registrerade som ägare till sammanlagt 4 918 fordon.

Enligt uppgift från Skatteverket var 2 980 barn i mars 2006 registrerade i kronofogdemyndighetens register med en total skuld om ca 23,7 miljoner kronor. Av beloppet utgjorde omkring 2,4 miljoner kronor fordonsrelaterade skulder. Enligt uppgift från Vägverket var 2 580 barn under 15 år i april 2006 registrerade ägare till motorfordon i vägtrafikregistret.

Propositionen

Regeringen anför att det inte är ovanligt att ett barn är registrerat som ägare till ett motorfordon trots att han eller hon av allt att döma inte är den verkliga ägaren till fordonet. I stället handlar det om ett bulvanförhållande, där barnet utåt uppges vara ägare och då blir ansvarigt för skulder som har anknytning till fordonet i stället för den riktige ägaren. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att det införs en regel i lagen om vägtrafikregister (2001:558) som innebär att lagen, när ett barn uppges vara ägare till ett fordon, i stället skall tillämpas på en förmyndare för barnet. Förmyndaren skall alltså registreras i vägtrafikregistret. Motsvarande skall gälla om barnet uppges inneha fordonet på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. Undantag skall gälla för fordon som barnet har behörighet att självt framföra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren, t.ex. för felparkeringsavgift och fordonsskatt, belastar förmyndaren och inte barnet. I lagar på vägtrafikområdet som innehåller regler om betalningsskyldighet för ägaren av ett fordon utan att direkt hänvisa till lagen om vägtrafikregister införs särskilda bestämmelser med samma innebörd. Förmyndaren får också under vissa förutsättningar det straffrättsliga ansvaret för att förhindra att ett avställt, oskattat eller oförsäkrat fordon används i trafiken.

Propositionen innehåller vidare förslag till vissa ändringar i föräldrabalken. Gränsen för vid vilken inkomst en enskild som har en förordnad ställföreträdare själv skall betala företrädarens arvode föreslås bli mer förmånlig för den enskilde. Det belopp som den enskilde får förbehålla sig innan han eller hon måste bidra till företrädarens arvode höjs från 2 till 2,65 prisbasbelopp före skatt. Socialavgifter skall inte heller få inkräkta på förbehållsbeloppet. Det föreslås också att behörighetsreglerna för domstolar och överförmyndare ändras så att den enskildes folkbokföringsort blir avgörande och att kommuner får möjlighet att samarbeta genom att tillsätta en gemensam överförmyndarnämnd. I propositionen finns dessutom ett förslag om att överklagande av länsstyrelses tillsynsbeslut inte längre skall göras till regeringen utan till allmän förvaltningsdomstol.

Lagändringarna i föräldrabalken föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. Vad gäller de föreslagna ändringarna i lagen om vägtrafikregister anför regeringen att dessa ändringar bör få omedelbart genomslag i registret. Den föreslagna övergångsbestämmelsen innebär att inte längre något barn utan förarbehörighet för fordonet skall vara registrerad som ägare efter ikraftträdandet. Det ankommer, anför regeringen, på Vägverket att se till att registreringarna överensstämmer med den nya lagstiftningen när denna träder i kraft. Vägverket bör inför ikraftträdandet lämna information om lagändringen till förmyndarna för de barn som är registrerade som fordonsägare. Informationen ger förmyndare, som eventuellt tidigare inte känt till detta, vetskap om att barnet registrerats som fordonsägare. Därmed får förmyndaren möjlighet att agera för att få en ändring till stånd. Om det finns två förmyndare bör Vägverket, anför regeringen vidare, bereda dem möjlighet att ange vem av dem som skall registreras. Enligt den föreslagna övergångsbestämmelsen skall Vägverket, om förmyndarna inte anger detta, registrera den äldste av förmyndarna. Därutöver bör, enligt regeringen, information lämnas till förmyndarna om att den förmyndare som registreras blir skyldig att från ikraftträdandet teckna trafikförsäkring för fordonet och betala skatt och avgifter för detta.

För att ge Vägverket tid att till ikraftträdandet anpassa registren till den nya lagstiftningen föreslår regeringen att ändringarna i denna del och övrig vägtrafiklagstiftning träder i kraft först den 1 oktober 2006.

Motionerna

Mia Franzén m.fl. (fp) anför i motion L13 att det ligger i samhällets intresse att skydda barn mot ekonomiska åtaganden som kan äventyra hela barnets framtid. Enligt motionärerna bör regeringen vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket, när en omyndig uppges vara ägare till en bil, skall åläggas en skyldighet att pröva om förvärvet är civilrättsligt giltigt. Förslaget medför att omyndiga personer särbehandlas vid registrering av fordon vilket, enligt motionärerna, är nödvändigt eftersom underåriga personer är särskilt skyddsvärda. Ett tillkännagivande yrkas med detta innehåll (yrkande 1). I motionen begärs också ett tillkännagivande om att regeringen bör uppdra åt Vägverket att vidta åtgärder för att avregistrera omyndiga personer som fordonsägare i alla de fall där det bakomliggande förvärvet inte är civilrättsligt giltigt (yrkande 2).

Yvonne Andersson m.fl. (kd) anför i motion L14 att det, förutom regeringens förslag om att barnets förmyndare skall registreras i vägtrafikregistret när ett barn uppges äga ett fordon, bör krävas överförmyndarens samtycke till att ett barn förvärvar ett motorfordon. Undantag bör gälla när barnet självt har förarbehörighet för fordonet. I motionen yrkas ett tillkännagivande med detta innehåll (yrkande 1). Motionärerna anför vidare att regeringens förslag endast bör vara en tillfällig lösning i avvaktan på att det grundläggande problemet åtgärdas, dvs. att barn registreras som ägare till fordon utan att vara de verkliga ägarna. Motionärerna yrkar ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda och åtgärda detta grundproblem (yrkande 2).

Inger René m.fl. (m) begär i motion L273 ett tillkännagivande om att det snarast bör införas en s.k. brukarregistrering i vägtrafikregistret som innebär att barnet registreras som ägare av ett fordon och en myndig person som brukare av fordonet. Med ett sådant system svarar brukaren för fordonsskatt, försäkringar och felparkeringsavgifter (yrkande 1). Liknande krav framställs i motion L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -), L326 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (båda s), L339 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) (yrkande 1), L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (båda s) och L366 av Lars Wegendal (s).

Utskottets ställningstagande

Frågor om barns fordonsrelaterade skulder har behandlats av utskottet vid ett flertal tillfällen, senast våren 2005 i sitt av riksdagen godkända betänkande 2004/05:LU10. I enlighet med vad utskottet tidigare uttalat anser utskottet alltjämt att lagstiftningen oundgängligen måste skydda barn från att utnyttjas ekonomiskt och hamna i skuldfällor. En skuldsättning leder i många fall till att de underåriga får betalningsanmärkningar, vilket i sin tur leder till att de underåriga senare i livet med stor sannolikhet får problem med att t.ex. få teckna hyreskontrakt och telefonabonnemang, att låna pengar i bank samt att komma i fråga för vissa anställningar. Det säger sig självt att sådana barn riskerar att få en sämre start i vuxenlivet än de barn som kan möta de vuxnas värld skuldfria.

Det är med glädje utskottet kan konstatera att antalet restförda barn i kronofogdemyndighetens register, den sammanlagda skulden och den fordonsrelaterade skulden i princip halverats på knappt tre år. Även antalet barn som är registrerade ägare till motorfordon i vägtrafikregistret har minskat kraftigt. De förordningsändringar som trädde i kraft hösten 2004 torde i förening med den uppmärksamhet lagutskottet tidigare gett frågorna - bl.a. med anordnande av en offentlig hearing våren 2004 (bet. 2003/04:LU20) - vara en av anledningarna till den positiva utvecklingen.

Barn som är registrerade ägare till motorfordon är emellertid, enligt utskottets mening, alltjämt förhållandevis oskyddade mot förmyndare som registrerar sina fordon på dem och därefter inte tar ansvar för de kostnader som det innebär att äga ett fordon. Enligt utskottets mening är det angeläget att förhindra att barn på detta sätt utnyttjas och drabbas av betalningskrav hänförliga till motorfordon som de i själva verket inte är ägare till. Utskottet välkomnar därför regeringens förslag som syftar till att förhindra att barn används som bulvaner i fråga om fordonsinnehav.

Liksom regeringen anser utskottet att det bästa sättet att komma åt detta problem är att, när ett barn uppges äga ett fordon, barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Regeringens förslag medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren, t.ex. för felparkeringsavgift och fordonsskatt, belastar förmyndaren och inte barnet. Efter det att lagändringarna trätt i kraft skall alltså inte längre något barn utan förarbehörighet för fordonet vara registrerat som ägare i vägtrafikregistret. Det ankommer på Vägverket att se till att registreringarna överensstämmer med den nya lagstiftningen när den träder i kraft.

Med anledning av vad som anförs i motionerna L13 och L14 vill utskottet anföra följande. Det åligger inte Vägverket att göra någon kontroll vid registreringen av vem som verkligen äger motorfordonet och om en uppgiven överlåtelse är civilrättsligt giltig. Utskottet vill understryka att problemet med barns fordonsrelaterade skulder inte i första hand är ett resultat av att barn faktiskt äger motorfordon utan i stället av att de används som bulvaner beträffande fordon som de inte äger. Det är därför mot det senare förfarandet som åtgärderna bör inriktas. Om ansvaret för avgifter och skatter som är förknippade med att äga ett motorfordon på det sätt som regeringen föreslagit läggs på barnets förmyndare försvinner, enligt utskottets mening, det främsta motivet för illojala föräldrar att registrera fordon på sina barn. Medför inte ett bulvanförfarande längre att den vuxne kan undkomma avgifter och skatter kommer sannolikt användandet av barn som bulvaner beträffande fordonsinnehav att minska kraftigt i omfattning. I sammanhanget vill utskottet framhålla att om förmyndaren inte vill ha några kostnader för ett fordon som ägs av barnet men som inte används, kan detta enkelt undvikas genom att fordonet ställs av. Mot den redovisade bakgrunden är utskottet inte berett att föreslå någon åtgärd från riksdagen med anledning av motionerna.

Med det anförda föreslår således utskottet att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om vägtrafikregister m.fl. lagar på vägtrafikområdet och avslår motionerna L13 yrkandena 1 och 2 samt L14. Härigenom får övriga motionsyrkanden i huvudsak anser tillgodosedda, och utskottet föreslår att riksdagen avslår motionerna L261, L273 yrkande 1, L326, L339 yrkande 1, L349 och L366.

Utskottet har inte heller något att erinra mot lagförslagen i övrigt.

Generell skuldbefrielse

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande som gäller generell skuldbefrielse.

Jämför reservation 2 (fp, c).

Propositionen

Regeringen redovisar att det i lagstiftningsarbetet uppmärksammats att det även vore mycket angeläget om det gick att befria barn från skulder som de fått efter att ha utnyttjats som bulvaner beträffande ett fordonsinnehav. En sådan generell skuldbefrielse torde dock, anför regeringen, inte kunna åstadkommas genom lagstiftning. Enligt regeringen finns det emellertid anledning att peka på att kronofogdemyndigheten, genom de förordningsändringar som genomfördes hösten 2004, är skyldig att underrätta överförmyndaren när en ansökan om betalningsföreläggande mot ett barn ges in eller ett mål om indrivning mot ett barn anhängiggörs. Om överförmyndaren får kännedom om att ett barn används som bulvan i fråga om ett fordonsinnehav ligger det, enligt regeringen, på överförmyndaren att ta kontakt med förmyndaren och vidta de tillsynsåtgärder som kan bli aktuella.

Motionen

Mia Franzén m.fl. (fp) föreslår i motion L13 ett tillkännagivande om att regeringen bör uppdra åt Kronofogdemyndigheterna att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande omyndigas restförda fordonsrelaterade skulder så att de som saknar rättsligt bindande grund inte blir föremål för indrivningsåtgärder utan avförs (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har ingen annan uppfattning än regeringen i denna fråga. Liksom regeringen vill utskottet understryka att genom kronofogdemyndighetens underrättelseskyldighet till överförmyndaren kommer sådana skulder som behandlas i motionen till överförmyndarens kännedom. Då motionärernas önskemål ligger helt i linje med regeringens synsätt anser utskottet att motion L13 yrkande 3 skall avslås.

Barns skuldsättning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden som rör olika frågor om barns skuldsättning. Utskottet hänvisar till pågående beredningsarbete.

Jämför reservation 3 (m, fp, kd, c).

Motionerna

Inger René m.fl. (m) anser i motion L273 att regeringen bör tillsätta en utredning som får i uppdrag att se över grunderna för barns skuldsättning. I det sammanhanget bör andra länders lösningar studeras, t.ex. den danska modellen som innebär att barnets förmyndare svarar för barnets skulder tills barnet fyllt 15 år. I motionen yrkas ett tillkännagivande med detta innehåll (yrkande 3).

Yvonne Andersson m.fl. (kd) begär i motion L323 ett tillkännagivande om att bestämmelserna i föräldrabalken som skall skydda barn från att bli skuldsatta måste bli effektivare.

I motion L336 anför Kent Härstedt (s) att tusentals barn är satta i skuld av sina föräldrar. I motionen föreslås ett tillkännagivande om att underåriga inte skall kunna bli betalningsansvariga för sina föräldrars skulder.

Jan Ertsborn m.fl. (fp) yrkar i motion L339 ett tillkännagivande om att det bör göras en grundlig översyn av i vilka fall en vårdnadshavare respektive barnet skall vara betalningsskyldig för en skuld (yrkande 3).

I motion L363 av Catharina Bråkenhielm (s) begärs ett tillkännagivande om att barn under 18 år inte skall kunna restföras hos kronofogdemyndigheten.

Utskottets ställningstagande

Frågor om barns skuldsättning har övervägts av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (dir. 2002:55, 2003:23 och 2004:56). I utredningens slutbetänkande (SOU 2004:112) Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna föreslås bl.a. att barns skydd mot skuldsättning bör stärkas, likaså deras skydd för erhållna gåvor. I utredningsbetänkandet behandlas bl.a. underårigas skulder på grund av brott, skatteskulder och skulder för konsumtion. Vidare behandlas föräldrarnas möjligheter att för sina barns räkning ingå avtal som innebär skuldsättning och registrering av barns skulder i kreditupplysningsregister.

Utredningsbetänkandet har remissbehandlats, och enligt uppgift från Justitiedepartementet planerar regeringen att hösten 2007 överlämna en proposition till riksdagen där bl.a. dessa frågor behandlas.

Utskottet har senast våren 2005 i sitt av riksdagen godkända betänkande 2004/05:LU10 avstyrkt liknande motionsyrkanden. Utskottet framhöll då att de frågor som behandlades i motionerna var angelägna. Vidare uttalade utskottet att man förutsatte att regeringen inom ramen för den pågående beredningen av förslagen från Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare skulle göra en heltäckande översyn av problematiken med skuldsatta barn.

Utskottet har ingen annan uppfattning än motionärerna och vidhåller sitt ovan redovisade ställningstagande och föreslår att riksdagen avslår motionerna L273 yrkande 3, L323, L336, L339 yrkande 3 och L363.

Reservationer

1.

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m., punkt 1 (m, fp, kd, c)

 

av Jan Ertsborn (fp), Yvonne Andersson (kd), Viviann Gerdin (c), Henrik von Sydow (m), Hillevi Engström (m), Mia Franzén (fp) och Ewa Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen

- dels antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i föräldrabalken,

b) lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

c) lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

d) lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,

e) lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

- dels tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om skydd för barn mot fordonsrelaterade skulder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:117 och motionerna 2005/06:L13 yrkande 1 och 2005/06:L14 yrkandena 1 och 2 samt avslår motionerna 2005/06:L13 yrkande 2, 2005/06:L261, 2005/06:L273 yrkande 1, 2005/06:L326, 2005/06:L339 yrkande 1, 2005/06:L349 och 2005/06:L366.

Ställningstagande

Frågor om barns fordonsrelaterade skulder har behandlats av utskottet vid ett flertal tillfällen, senast våren 2005 i sitt av riksdagen godkända betänkande 2004/05:LU10. I enlighet med vad utskottet tidigare uttalat anser vi alltjämt att lagstiftningen oundgängligen måste skydda barn från att utnyttjas ekonomiskt och hamna i skuldfällor. En skuldsättning leder i många fall till att de underåriga får betalningsanmärkningar, vilket i sin tur leder till att de underåriga senare i livet med stor sannolikhet får problem med att t.ex. få teckna hyreskontrakt och telefonabonnemang, att låna pengar i bank samt att komma i fråga för vissa anställningar. Det säger sig självt att sådana barn riskerar att få en sämre start i vuxenlivet än de barn som kan möta de vuxnas värld skuldfria.

Det är med glädje vi kan konstatera att antalet restförda barn i kronofogdemyndighetens register, den sammanlagda skulden och den fordonsrelaterade skulden i princip halverats på knappt tre år. Även antalet barn som är registrerade ägare till motorfordon i vägtrafikregistret har minskat kraftigt. De förordningsändringar som trädde i kraft hösten 2004 torde i förening med den uppmärksamhet lagutskottet tidigare gett frågorna - bl.a. med anordnande av en offentlig hearing våren 2004 (bet. 2003/04:LU20) - vara en av anledningarna till den positiva utvecklingen.

Vi har inte något att erinra mot regeringens lagförslag men det bör, enligt vår mening, vara en tillfällig lösning i avvaktan på att det grundläggande problemet åtgärdas, dvs. att barn registreras som ägare till ett fordon utan att vara de verkliga ägarna. Enligt vår mening bör det bl.a. övervägas om det bör införas en reglering som innebär att det skall krävas överförmyndarens samtycke till att ett barn förvärvar ett motorfordon. Därutöver anser vi att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket, när en omyndig uppges vara ägare till en bil, skall åläggas en skyldighet att pröva om förvärvet är civilrättsligt giltigt. Vårt förslag medför att omyndiga personer särbehandlas vid registrering av fordon. Enligt vår uppfattning är detta nödvändigt eftersom underåriga personer är särskilt skyddsvärda. Det får ankomma på regeringen att ta erforderliga initiativ.

Vad som anförts ovan bör riksdagen, med bifall till proposition 2005/06:117, motionerna L13 yrkande 1 och L14 yrkandena 1 och 2 samt med avslag på motionerna L13 yrkande 2, L261, L273 yrkande 1, L326, L339 yrkande 1, L349 och L366, som sin mening ge regeringen till känna.

2.

Generell skuldbefrielse, punkt 2 (fp, c)

 

av Jan Ertsborn (fp), Viviann Gerdin (c) och Mia Franzén (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om generell skuldbefrielse. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:L13 yrkande 3.

Ställningstagande

Liksom motionärerna bakom motion L13 anser vi att kronofogdemyndigheterna snarast bör åläggas en skyldighet att avföra omyndigas restförda fordonsrelaterade skulder som saknar rättsligt bindande grund. Det får ankomma på regeringen att ta erforderliga initiativ.

Vad som anförts ovan bör regeringen, med bifall till motion L13 yrkande 3, som sin mening ge regeringen till känna.

3.

Barns skuldsättning, punkt 3 (m, fp, kd, c)

 

av Jan Ertsborn (fp), Yvonne Andersson (kd), Viviann Gerdin (c), Henrik von Sydow (m), Hillevi Engström (m), Mia Franzén (fp) och Ewa Thalén Finné (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om barns skuldsättning. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:L273 yrkande 3, 2005/06:L323 och 2005/06:L339 yrkande 3 och avslår motionerna 2005/06:L336 och 2005/06:L363.

Ställningstagande

De frågor som behandlas i motionerna är angelägna. I syfte att skydda barn från att bli skuldsatta anser vi, liksom motionärerna bakom motionerna L273, L323 och L339, att regeringen bör tillsätta en utredning som får i uppdrag att se över grunderna för barns skuldsättning. Det bör, enligt vår mening, göras en grundlig översyn av i vilka fall en vårdnadshavare respektive barnet skall vara betalningsskyldig för en skuld. Enligt vår uppfattning måste bestämmelserna i föräldrabalken som skall skydda barn från att bli skuldsatta bli effektivare. I sammanhanget bör andra länders lösningar studeras, t.ex. den danska modellen. Det får ankomma på regeringen att ta erforderliga initiativ.

Vad som anförts ovan bör riksdagen, med bifall till motionerna L273 yrkande 3, L323 och L339 yrkande 3 samt med avslag på motionerna L336 och L363, som sin mening ge regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i föräldrabalken,

2.    lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

3.    lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

4.    lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,

5.    lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Följdmotioner

2005/06:L13 av Mia Franzén m.fl. (fp):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta erforderliga åtgärder för att Vägverket skall åläggas en skyldighet att vid registrering av omyndig som fordonsägare göra detta endast efter en materiell prövning av förvärvets rättsliga grund.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör uppdra åt Vägverket att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande de registreringar i vägtrafikregistret som hänför sig till omyndiga fordonsägare och som saknar rättsligt bindande grund så att dessa registreringar avförs ur registret.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör uppdra åt Kronofogdemyndigheterna att snarast vidta erforderliga åtgärder gällande omyndigas restförda fordonsrelaterade skulder så att de som saknar rättsligt bindande grund inte blir föremål för indrivningsåtgärder utan avförs.

2005/06:L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det av lagen skall framgå att överförmyndares samtycke krävs när ett barn förvärvar ett motorfordon.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda och åtgärda att barn registreras som ägare till fordon utan att vara de verkliga ägarna.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2005

2005/06:L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om författningsförslag för att befria barn från skulder som uppkommit genom att förmyndare låtit registrera fordon på dem.

2005/06:L273 av Inger René m.fl. (m):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av brukarregistrering för unga.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att låta utreda barns rättsliga ställning vid skuldsättning.

2005/06:L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om effektivare regler för att komma till rätta med barns skuldsättning.

2005/06:L326 av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (båda s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av förmyndarskap vid underårigas ägande av bil.

2005/06:L336 av Kent Härstedt (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att minderåriga barn inte skall bli betalningsansvariga för sina föräldrars skulder.

2005/06:L339 av Jan Ertsborn m.fl. (fp):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrad lagstiftning vad gäller barns betalningsansvar för fordonsrelaterade skulder.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en grundlig översyn av i vilka fall en vårdnadshavare respektive barnet är betalningsskyldig.

2005/06:L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (båda s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barn som registrerats hos kronofogden.

2005/06:L363 av Catharina Bråkenhielm (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn under 18 år inte skall kunna restföras hos kronofogden.

2005/06:L366 av Lars Wegendal (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att förhindra föräldrar från att skuldsätta sina omyndiga barn genom att registrera fordon i barnens namn.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild