Lagutskottets betänkande

2005/06:LU31

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet. Därjämte behandlas två motioner som väckts med anledning av propositionen vari yrkas att riksdagen skall avslå regeringens förslag.

Propositionen innehåller förslag till ändringar i bl.a. aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (1982:713) och sparbankslagen (1987:619) som innebär att bolagsstämman eller motsvarande organ alltid skall bestämma arvode och annan ersättning som avser styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Vidare innebär de föreslagna lagändringarna att bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag skall besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Revisorerna skall granska att riktlinjerna följs. Därutöver föreslås ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554) och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som innebär att skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om löner m.m. till ledande befattningshavare utvidgas.

De nya bestämmelserna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen med vissa lagtekniska justeringar antar regeringens lagförslag och avslår motionsyrkandena.

I betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Avslag på propositionen

 

Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L27 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L28.

Reservation (m, fp, kd, c)

2.

Lagförslagen

 

Riksdagen antar

- dels regeringens i proposition 2005/06:186 framlagda förslag till

a) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

b) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

c) lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

d) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

e) lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag med den ändringen att 6 kap. 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

f) lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag med de ändringarna att 6 kap. 1 § samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

g) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

h) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

i) lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

- dels regeringens i proposition 2005/06:150 framlagda förslag till

j) lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

k) lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

- dels det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till

l) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2005/06:97 i denna del och 2005/06:150 i denna del och bifaller delvis propositionerna 2005/06:140 i denna del, 2005/06:186 och 2005/06:196 i denna del.

Stockholm den 18 maj 2006

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s) och Johan Löfstrand (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I propositionen föreslår regeringen - efter att ha hört Lagrådet - ändringar i bl.a. aktiebolagslagen (2005:551), försäkringsrörelselagen (1982:713) och sparbankslagen (1987:619) samt i årsredovisningslagen (1995:1554) och lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. De föreslagna ändringarna innebär att bolagsstämman eller motsvarande organ alltid skall bestämma arvode och annan ersättning som avser styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt att bolagsstämman i aktiemarknadsbolag skall besluta om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall omfatta alla typer av ersättningar som inte faller under den särskilda regleringen om vissa riktade emissioner, m.m. och som inte avser styrelseuppdrag. Bolagets revisorer skall granska att riktlinjerna följs. Vidare innebär ändringarna att den nuvarande skyldigheten för publika aktiebolag och finansiella företag att i årsredovisningen lämna uppgifter om löner m.m. till ledande befattningshavare utvidgas. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. - Bakgrunden till förslagen är följande.

År 2002 tillsatte regeringen en särskild kommission, som antog namnet Förtroendekommissionen, med uppgift att analysera behovet av åtgärder för att stärka och säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet (dir. 2002:115). I mars 2004 överlämnade kommissionen sitt betänkande (SOU 2004:47) Näringslivet och förtroendet. Betänkandet innehåller förslag om ändringar i lagstiftningen såvitt gäller ersättningar till ledande befattningshavare och information om sådana ersättningar men saknar lagförslag.

Förtroendekommissionens betänkande har remissbehandlats. Förslagen har härefter beretts inom Regeringskansliet. Resultatet av detta arbete har presenterats i promemorian Ersättningar till ledande befattningshavare i näringslivet, 2005-01-04. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i förevarande proposition.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Med anledning av propositionen har två motioner väckts. Förslagen i motionerna finns i bilaga 1.

I ärendet har en uppvaktning ägt rum med företrädare för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, som också tillskrivit utskottet i ärendet.

Av lagtekniska skäl behandlas också i detta betänkande i proposition 2005/06:97 framlagt förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder (lagförslag 9), i proposition 2005/06:140 framlagda förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (lagförslag 7) och lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (lagförslag 8), i proposition 2005/06:150 framlagda förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (lagförslag 13) och lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (lagförslag 14) samt i proposition 2005/06:196 framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (lagförslag 2). Också dessa förslag återfinns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Utskottets överväganden

Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionerna.

Jämför reservation (m, fp, kd, c).

Nuvarande ordning

I aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivs vilken ledningsorganisation som skall finnas vad gäller beslutsfattande i aktiebolag. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarna kan utöva sitt inflytande över verksamheten. Ett aktiebolag skall också ha en styrelse som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I publika bolag skall det vidare finnas en verkställande direktör, som sköter den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som ges av styrelsen. Motsvarande regler om styrning och ledningsorganisation finns i försäkringsrörelselagen (1982:713), sparbankslagen (1987:619), lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (2004:46) om investeringsfonder samt i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

För förmåner till ett aktiebolags anställda och ledning som baseras på tilldelning av aktier, konvertibler och teckningsoptioner gäller för publika aktiebolag och dotterbolag till sådana bolag 16 kap. aktiebolagslagen och för försäkringsaktiebolag som är aktiemarknadsbolag och dotterbolag till sådana bolag lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag. Bestämmelserna, som syftar till att säkerställa aktieägarnas inflytande när besluten fattas, innebär att endast bolagsstämman får besluta om vissa typer av emissioner och liknande transaktioner. Styrelsebeslut med stöd av bemyndiganden tillåts inte, och sådana beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med vissa närmare angivna majoritetskrav. Vidare finns bestämmelser om den information som aktieägarna skall ha tillgång till inför ett sådant beslut.

I årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag finns bestämmelser om att s.k. tilläggsupplysningar skall lämnas om bl.a. löner och andra ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare. Det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar skall anges för bl.a. styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare. Tantiem och därmed jämställd ersättning till dessa befattningshavare skall anges särskilt. Likaså skall uppgifter lämnas om det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör och motsvarande befattningshavare. Vad som gäller för styrelseledamöter gäller även f.d. sådana befattningshavare. Därutöver skall uppgifter lämnas om de väsentligaste villkoren i eventuella avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör eller andra personer i företagets ledning.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet behandlas - förutom i lagstiftning - också i olika riktlinjer och koder, dvs. olika former av självregleringar. Bland dessa kan särskilt nämnas Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:130), som i december 2004 presenterades av Kodgruppen. Från den 1 juli 2005 skall alla bolag på Stockholmsbörsens A-lista samt bolagen på O-listan med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor tillämpa koden. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är det organ inom näringslivet som ansvarar för den svenska koden för bolagsstyrning. Kollegiet består av tio ordinarie ledamöter samt en adjungerad ledamot. En ledamot utses av staten medan ordföranden och övriga ledamöter utses av kollegiets huvudman, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

När det gäller ersättning till styrelseledamöter föreskriver koden att bolagsstämman skall besluta om styrelsearvoden och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Styrelseledamöterna skall inte erhålla tilldelning i aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen eller andra anställda. Om ett sådant program riktas enbart till styrelsen skall bolagsstämman besluta om programmet. Beslutet skall omfatta det högsta antal instrument som skall kunna utfärdas, de huvudsakliga villkoren för tilldelning, de huvudsakliga villkoren för och principerna för värdering av instrumenten samt inom vilken tid instrumenten senast skall ha utfärdats eller överlåtits till styrelseledamöterna. Även om verkställande direktören är ledamot av styrelsen kan denne erhålla tilldelning i incitamentsprogram riktade till ledning och anställda.

I fråga om ersättning till bolagsledningen föreskriver koden att styrelsen skall inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen skall på ordinarie bolagsstämma lämna ett förslag till ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Förslaget skall godkännas av bolagsstämman. Principerna skall omfatta förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag samt vilken krets av befattningshavare som omfattas. I förslaget skall anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare av stämman godkända principer. Bolagsstämman skall besluta om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen.

Enligt koden skall till bolagets årsredovisning fogas en bolagsstyrningsrapport. I rapporten skall uppgifter lämnas om bl.a. de av bolagsstämman senast antagna principerna för ersättning m.m. till bolagsledningen.

Ett bolag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler i koden men skall då motivera detta enligt principen "följa eller förklara" (comply or explain). Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men företagen skall då avge en förklaring där skälen till varje avvikelse redovisas.

Också när det gäller redovisning av ersättning till ledande befattningshavare finns olika självregleringar. Näringslivets Börskommitté har gett ut regler angående information om ledande befattningshavares förmåner. Reglerna innebär sammanfattningsvis att svenska och utländska bolag, vars aktier är noterade på svensk börs, skall lämna uppgifter om ersättningar och andra förmåner som ledande befattningshavare erhåller från bolaget. Bolaget skall också ge en beskrivning av principerna för ersättningen till dessa befattningshavare. Vidare finns i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd preciserade och utfyllande regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag som innebär att företagen skall lämna upplysningar om vilka principer som gäller för bestämmande av förmåner till styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare.

Vad gäller statliga bolag har regeringen den 9 oktober 2003 beslutat reviderade riktlinjer för de ledande befattningshavarnas anställningsvillkor. Riktlinjerna behandlar bl.a. pensionsvillkor, uppsägningstid och avgångsvederlag. Enligt riktlinjerna skall styrelsen på bolagsstämman bl.a. redovisa och motivera den totala ersättningen till den verkställande direktören. Enligt riktlinjerna för statliga bolag skall årsredovisningen innehålla uppgift om ersättning till koncernchef och verkställande direktör, specificerat per person, och ledningsgruppen i övrigt. För styrelsen skall redovisas arvode för ordförande, vice ordförande och ledamot.

Propositionen

I propositionen gör regeringen bedömningen att bolagsstämmans inflytande över ersättningen i aktiemarknadsbolagens ledning bör tydliggöras och stärkas genom nya lagregler, och i propositionen föreslås uttryckliga regler om att bolagsstämman eller motsvarande organ alltid skall besluta om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna. Förslagen innebär att bolagsstämman inte kan nöja sig med att besluta om en klumpsumma men att arvodet inte behöver avse enskilda namngivna personer utan i stället ta sikte på vissa funktioner, såsom vanlig ledamot eller ledamot i ett visst utskott eller en viss kommitté. De föreslagna reglerna avses omfatta aktiebolag, försäkringsbolag, sparbanker och medlemsbanker.

Vidare föreslår regeringen att det införs regler avseende aktiemarknadsbolag som innebär att styrelsen varje år för tiden fram till nästa årsstämma skall upprätta förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Enligt förslaget jämställs ersättning med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. Riktlinjerna för ersättningen till de ledande befattningshavarna skall innehålla principerna för alla former av ersättning som inte faller under bl.a. de särskilda reglerna om riktade emissioner m.m. i aktiebolagslagen. Särskilda krav på riktlinjernas innehåll föreslås i de fall de ger utrymme för ersättningar som inte är bestämda på förhand till sitt belopp. Till styrelsens förslag till riktlinjer skall, enligt regeringens förslag, fogas information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Enligt förslaget skall riktlinjerna vara bindande för styrelsen, men styrelsen skall under vissa närmare angivna förutsättningar kunna avvika från dem. De befattningshavare som regeringen föreslår skall omfattas av riktlinjerna är den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

I propositionen föreslår regeringen också skärpta regler om redovisning och revisorers granskning. Förslagen i den delen innebär sammanfattningsvis följande.

Den skyldighet som publika aktiebolag och finansiella företag enligt årsredovisningslagarna har att lämna uppgifter om löner m.m. avseende vissa befattningshavare utvidgas. Den grupp av befattningshavare för vilka ett sammanlagt belopp skall anges för löner m.m. skall omfatta samtliga personer i bolagets ledning samt f.d. styrelseledamöter och verkställande direktörer. Antalet personer i gruppen skall anges. Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör samt f.d. styrelseledamöter och verkställande direktörer skall lämnas även på individnivå. I koncernredovisningen skall uppgifter på individnivå dock endast behöva lämnas om befattningshavare i moderbolaget; dock skall även löner m.m. som dessa befattningshavare erhåller från andra koncernföretag redovisas.

Styrelsens förslag till riktlinjer om ersättningar till de ledande befattningshavarna skall tas in i företagets årsredovisning. Detsamma föreslås gälla de riktlinjer som företaget senast har beslutat om.

Beträffande revisorn föreslås att han eller hon i de företag som skall besluta om riktlinjer för ersättningar till de ledande befattningshavarna skall granska att beslutade riktlinjer har följts. Revisorns granskning skall, enligt regeringens förslag, utmynna i ett yttrande som skall hållas tillgängligt hos företaget för aktieägarna en viss tid före årsstämman eller motsvarande.

Motionerna

I motion L27 yrkar Jan Ertsborn m.fl. (fp) att riksdagen skall avslå regeringens förslag (yrkande 1) och för regeringen som sin mening tillkännage vad i motionen anförs om att de principer som regeringen enligt propositionen vill införa i näringslivet i första hand bör prövas i den statliga bolagssektorn (yrkande 2). Motionärernas avgörande argument mot propositionen är att regeringen, enligt motionärernas mening, inte ens gett Svensk kod för bolagsstyrning en rimlig chans att visa vad den kommer att ge. Innan koden varit i kraft ens ett år vill regeringen ge sig in och detaljreglera ett av de områden som koden täcker. Enligt motionärernas mening behövs en djupare analys varför ersättningsfrågorna inte kan hanteras inom ramen för självreglering innan lagstiftningsingripanden kommer till stånd. Regeringens lagförslag innebär att det arbete som lett fram till koden onödigförklaras. De som arbetat fram koden måste rimligen ha räknat med att regeringen skulle avstå från att lägga fram förslag till en sådan detaljlagstiftning som det nu är fråga om. Vidare menar motionärerna att arbetet med att utveckla och sprida koden utanför de noterade företagen riskerar att hämmas om regeringens lagförslag genomförs. Därtill skulle osäkerhet om värdet av det fortsatta arbetet med att utveckla koden uppstå om regeringen helt plötsligt ingriper med lagstiftning på ett område där man kortsiktigt tror sig kunna plocka politiska poäng. I motionen ges en närmare redovisning av kodens innehåll som, enligt motionärernas mening, visar att koden väl täcker vad som regeringen nu föreslår. Om ersättningsfrågorna har den avgörande roll för förtroendet för näringslivet som regeringen anser borde man, enligt motionärernas mening, i först hand ha riktat sig mot de statliga företagen. Tillämpning av riktlinjerna från år 2003 för de ledande befattningshavarna i statliga företag har inte följts i fråga om LKAB och Systembolaget AB.

Yvonne Andersson m.fl. (kd) yrkar i motion L28 att riksdagen skall avslå propositionen. Enligt motionärernas mening är lagstiftning vad gäller ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet inte ägnat att öka förtroendet för svensk näringsliv eftersom sådana åtgärder på sikt undergräver en sund marknadsekonomi. Motionärerna anser vidare att näringslivet genom Svensk kod för bolagsstyrning nu är på väg att ta sitt ansvar för att komma till rätta med problem vad gäller ersättning till ledande befattningshavare och att lagstiftning bör undvikas så länge marknaden själv tar sitt ansvar. Vidare pekar motionärerna på att koden för bolagsstyrning inte funnits särskilt länge. Det nuvarande värde- och normsystemet borde lämpligen, enligt motionärernas mening, bli föremål för bred offentlig debatt inom ramen för en värdekommission.

Utskottets ställningstagande

Inför ett ställningstagande till regeringens förslag vill utskottet först erinra om det faktum att förtroendet rent generellt för större företag starkt kommit att ifrågasättas under det senaste decenniet. Vad som särskilt kommit i fokus är brister och t.o.m. missförhållanden när det gäller löner och ersättningsprogram till ledande befattningshavare. Även om uppgifter därom formellt sett varit tillgängliga och öppna har de trots detta inte blivit kända och i vart fall varit svåra att överblicka och få genomlysta. Hur ersättningarna till bolagsledningar beslutats, vilket formellt och faktiskt inflytande aktieägarna haft över besluten och vilken information som har lämnats ägarna har många gånger inte varit klarlagt.

Det är inte bara i Sverige som dessa frågor varit föremål för uppmärksamhet och föranlett åtgärder. Som närmare redovisats i propositionen har senare tids finansskandaler på olika håll i Europa utgjort skäl för kommissionen att i den handlingsplan om modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning som antogs våren 2003 uttala att kommande åtgärder bör inriktas på bl.a. att stärka aktieägares rättigheter och på åtgärder som kan bidra till att återskapa förtroendet hos investerare. När det gäller ersättningar till ledande befattningshavare sägs bl.a. att företagets ersättningspolicy bör offentliggöras, att ersättningen till enskilda befattningshavare bör redovisas och att bolagsstämman bör godkänna vissa särskilda ersättningsprogram på förhand. I linje med de krav på företagens ersättningar som angavs i handlingsplanen ligger kommissionens i december 2004 antagna rekommendation om att främja en lämpligare ordning för ersättning till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag (2004/913/EG).

I propositionen redovisas ett i Norge pågående lagstiftningsarbete med syfte att skapa regler som ger aktieägarna i publika aktiebolag ett ökat inflytande över och insyn i de ledande befattningshavarnas ersättningar.

Enligt utskottets mening är det påkallat med åtgärder också i Sverige i syfte att lösa de förtroendeproblem som finns här. Som Förtroendekommissionen påpekat finns det en utbredd uppfattning, både bland allmänheten och inom näringslivet, att vissa av dagens ersättningsprogram är otillfredsställande. Kommissionen nämner som orsaker bl.a. att nivån på ersättningar runt år 2000 höjdes mycket kraftigt och att många ersättningsprogram har utformats utan tillräcklig anknytning till den belönade personens faktiska arbetsresultat. Vissa ersättningsprogram har resulterat i ersättningsnivåer som inte är rimliga trots att de fastställts i enlighet med gällande beslutsordningar. Som regeringen anfört är ersättningsfrågorna relevanta, inte endast för aktieägarna, utan även för bolagets anställda, borgenärer och samhället i stort. Ersättningarna måste vara rimliga i förhållande till bl.a. bolagets resultat och tillväxt samt stå i proportion till det arbete som lagts ned i bolaget. Enligt utskottets mening måste det finnas någon form av förbättrat regelverk som så långt det nu är möjligt dels säkerställer att personer i bolagsledningar inte missbrukar det förtroende som de fått av aktieägarna, dels ser till att ägarrollen främjas, görs tydligare och aktiveras. Att öka aktieägarnas insyn och inflytande i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare i näringslivet innebär att det allmänna förtroendet för näringslivet stärks.

Enligt utskottets mening är det också viktigt att aktieägarna har tillgång till information om vilka ersättningar som de ledande befattningshavarna uppburit och kommer att uppbära enligt redan ingångna avtal. En öppnare redovisning av ersättningarna torde leda till att omotiverat uppdrivna samt tvivelaktigt och felaktigt konstruerade ersättningar upphör, särskilt om redovisningen sker på individuell nivå, ett krav som i dag inte finns i gällande årsredovisningslagstiftning.

De motionsledes framförda invändningarna mot regeringens förslag går sammanfattningsvis ut på att lagstiftningen inte behövs och att det reformbehov som föreligger mer än väl tillgodoses genom självregleringen Svensk kod för bolagsstyrning. Ett genomförande av lagstiftningen i enlighet med regeringens förslag skulle vidare, menar motionärerna, innebära att arbetet med koden mer eller mindre undergrävs och dessutom att kodens förutsatta vidareutveckling i väsentlig mån hämmas eller t.o.m. omöjliggörs. Liknande synpunkter har inför utskottet framförts av företrädare för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning.

Utskottet delar för sin del, liksom många remissinstanser, motionärernas uppfattning att Svensk kod för bolagsstyrning är av stor betydelse i frågor om hur bolagen skall hantera ersättningsfrågor. Detsamma gäller andra självregleringar på ifrågavarande områden liksom vad Näringslivets Börskommitté och andra åstadkommit på frivillig väg vad gäller redovisningar av ersättningar till ledande befattningshavare inom näringslivet. Enligt utskottets mening utgör emellertid en självreglering ingen garanti för att tillförsäkra aktieägarna den önskvärda insynen och inflytandet. Som tidigare redovisats tillämpas koden endast för de allra största bolagen. Därtill kommer att koden bygger på principen "följa eller förklara". Denna princip innebär att ett företag som tillämpar koden mycket väl kan avvika från enskilda regler om man kan förklara avvikelsen. Att ett företag tillämpar koden innebär därför inte nödvändigtvis att det alltid måste följa samtliga regler. Det är alltså inte något brott mot koden att avvika från en eller flera enskilda regler som ställs upp i koden. Det enda avgörande är vilka motiv som ligger bakom avvikelsen, vilka genom redovisningen förutsätts bli prövade av marknaden. Det finns inte någon särskild nämnd eller särskilt organ som prövar om en avvikelse är godtagbar eller inte. Inte heller är, såsom regeringen också framhåller, enbart självreglering ägnad att i samma utsträckning som lagstiftning stärka allmänhetens förtroende för näringslivet. I likhet med regeringen och Förtroendekommissionen anser utskottet därför att lagstiftning är den mest ändamålsenliga åtgärden för att åstadkomma garantier för att tidigare missförhållanden när det gäller löner och ersättningsprogram till ledande befattningshavare inte upprepas.

Ställningstagandet innebär inte att lagutskottet anser att de vidtagna självregleringsåtgärderna skulle vara innehållslösa. Tvärtom utgör de vidtagna åtgärderna ett synnerligen värdefullt komplement till ifrågavarande lagstiftning. De i motionerna framförda farhågorna att kodens spridning och framtida betydelse inom näringslivet skulle äventyras om förslaget genomförs är, enligt utskottets mening, överdrivna. Vad särskilt gäller förslaget om ökat uppgiftslämnande i årsredovisningen vill utskottet peka på att regler av liknande slag redan finns i befintlig självreglering och, såvitt avser vissa finansiella företag, i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Sammanfattningsvis anser utskottet att riksdagen bör anta de i propositionen framlagda lagförslagen och avslå de med anledning av propositionen väckta motionerna L27 och L28.

Av lagtekniska samordningsskäl föreslår utskottet i bilaga 3 en justering såvitt avser dels det framlagda lagförslaget till ändring av 6 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till nämnda lag, dels det framlagda förslaget till ändring av 6 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Också det i bilaga 3 framlagda lagförslaget om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonden är en lagteknisk samordning.

Reservation

Avslag på propositionen, punkt 1 (m, fp, kd, c)

av Inger René (m), Jan Ertsborn (fp), Yvonne Andersson (kd), Bertil Kjellberg (m), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c) och Henrik von Sydow (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens lagförslag och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:L27 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L28.

Ställningstagande

Vi anser att det nu är befogat för aktieägare, anställda, borgenärer och samhället i stort att ställa krav på ökad insyn i beslutsprocessen och redovisningen rörande ersättningar till ledande befattningshavare i de börsnoterade företagen, särskilt mot bakgrund av de olika konstruerade och ogenomträngliga ersättningar och ersättningsprogram som tillkommit inom vissa kretsar och som avslöjats under senare tid. I sak gör vi således i princip samma bedömning som regeringen, nämligen att det är påkallat med åtgärder. Det är av stor vikt hur ersättningar till bolagsledningar beslutas, vilket formellt och faktiskt inflytande aktieägarna har över besluten och vilken information som lämnas. Den nuvarande ordningen i dessa avseenden kan och bör, enligt vår mening, förbättras.

Däremot har vi en helt motsatt uppfattning än regeringen när det gäller vilka medel som nu skall användas för att åstadkomma en förbättring. Vi vill därvid hänvisa till de egenåtgärder som vidtagits inom näringslivet under senare tid, i första hand till Svensk kod för bolagsstyrning. Från den 1 juli 2005 skall alla bolag på Stockholmsbörsens A-lista samt de större bolagen på O-listan tillämpa koden. Enligt uppgift följer redan omkring 70 % av företagen koden. Inom några år avses koden omfatta alla noterade bolag. Koden skärper kraven på bolagsstyrning i en rad frågor jämfört med gällande lag.

Ett exempel är behandlingen av ersättningar till ledande befattningshavare, där koden föreskriver att principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen skall föreläggas ordinarie bolagsstämma för beslut och att dessa principer skall redovisas på bolagets hemsida och i den årliga bolagsstyrningsrapporten. Vidare finns på andra håll inom näringslivet självregleringar, detaljerade anvisningar för redovisning av ersättningar, exempelvis Svenskt Näringslivs Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare, mars 2004.

Enligt vår mening har dessa insatser stärkt tilltron till självreglering som metod och skapat förväntningar i samhället om att staten, för övrigt genom sin aktiva medverkan i denna, kommer att avstå från lagstiftning. Vi anser att det är av synnerligen stort värde att först och främst näringslivet självt - och inte lagstiftaren - nu tar det fulla ansvaret för att återupprätta förtroendet för storföretagen. Vi anser att man från statens sida måste ge näringslivet en rimlig möjlighet att självt visa vad det kan åstadkomma. Att i nuvarande läge gå in med lagstiftning skulle, enligt vår mening, helt enkelt vara kontraproduktivt. Som anförts i motionerna skulle det förestående arbetet med att utveckla och sprida koden även till företag som inte är noterade på börsen allvarligt hämmas genom lagstiftning. Osäkerhet inom hela näringslivet uppstår om värdet med ett sådant arbete, när vetskap finns om att lagstiftning i olika detaljfrågor under alla omständigheter när som helst, mer eller mindre opåkallat, kan komma att tillgripas.

Sammanfattningsvis anser vi att man från lagstiftarens sida i nuläget bör avvakta och se vad koden kan komma att medföra. Skulle det, mot all förmodan, efter en viss tid visa sig att koden inte haft avsedd effekt får man på nytt pröva frågan om lagstiftning.

För det fall regeringen anser att de i propositionen föreslagna reglerna bör införas bör detta i första hand göras inom den statliga bolagssektorn.

Med det anförda föreslår vi att riksdagen, med bifall till motionerna L27 yrkande 1 och L28, avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:186 samt med bifall till motion L27 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts om vad som bör göras inom den statliga bolagssektorn.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2005/06:97

Proposition 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.:

Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till

9.    lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Proposition 2005/06:140

Proposition 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

7.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

8.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Proposition 2005/06:150

Proposition 2005/06:150 Europakooperativ:

Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till

13.  lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

14.  lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Proposition 2005/06:186

Proposition 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

3.    lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

5.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

6.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

7.    lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

8.    lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

9.    lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.

Följdmotioner med anledning av prop. 2005/06:186

2005/06:L27 av Jan Ertsborn m.fl. (fp):

1.

Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de principer som regeringen enligt propositionen vill införa i näringslivet i första hand bör prövas i den statliga bolagssektorn.

2005/06:L28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd):

Riksdagen avslår proposition 2005/06:186.

Proposition 2005/06:196

Proposition 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

2.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

-     

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

I proposition 2005/06:97 framlagt lagförslag

Bild

I proposition 2005/06:140 framlagda lagförslag

Bild

Bild

I proposition 2005/06:150 framlagda lagförslag

Bild

Bild

I proposition 2005/06:186 framlagda lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

I proposition 2005/06:196 framlagt lagförslag

Bild

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Regeringens förslag

Utskottets förslag

6 kap.

1 §

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

 

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt

5 § om finansieringsanalys.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, skall även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Regeringens förslag

Utskottets förslag

6 kap.

1 §

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket skall följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll, samt

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m. och

 

2 a  § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6-8 årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde skall dock i stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, skall även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll. Vid tillämpningen av nämnda paragraf skall vad som sägs om riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551) i stället avse riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.

2. Om det i en förvaltningsberättelse som har upprättats mellan den 1 januari 2006 och den 1 juli 2006 har lämnats upplysningar om nominellt belopp för aktier, skall dessa upplysningar anses likvärdiga med upplysningar om kvotvärde.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 a § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall ha följande lydelse.

Lydelse enligt bilaga 2 i betänkande 2005/06:LU31

Föreslagen lydelse

2 kap.

3 a §

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) skall fondbolag anses som publika aktiebolag.

 

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor skall fondbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.