Lagutskottets betänkande

2005/06:LU30

Europakooperativ

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:150 Euro-pakooperativ samt en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen lämnas förslag till en lag om europakooperativ. Förslaget innehåller bestämmelser som kompletterar EG-förordningen om europakooperativ i frågor där denna delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna eller där regeringen annars har bedömt det lämpligt att införa svenska regler vid sidan av förordningens regler. Skatteverket och Finansinspektionen skall under vissa förhållanden ha rätt att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till en annan medlemsstat eller att en svensk ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Motsvarande bestämmelser föreslås i lagen om europabolag.

Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 18 augusti 2006, dvs. samma dag som EG-förordningen om europakooperativ träder i kraft.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionen.

I betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Europakooperativ

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om europakooperativ,

b) lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

c) lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

d) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

e) lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

f) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

g) lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

h) lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

i) lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

j) lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

k) lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

l) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

m) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

n) lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

o) lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

p) lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.,

q) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

r) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

s) lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:150 i denna del och avslår motion 2005/06:L15.

Reservation (m, fp, kd, c)

Stockholm den 4 maj 2006

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Peter Jonsson (s) och Mats Berglind (s).

Utskottets överväganden

Europakooperativ

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionsyrkandet. Jämför reservation (m, fp, kd, c).

Bakgrund

En av EU:s grundpelare är upprättandet av en gemensam inre marknad. På denna marknad skall individer och företag kunna handla, byta tjänster, arbeta, investera och producera under lika konkurrensförhållanden. Vid sidan av det harmoniseringsarbete i form av direktiv som under lång tid har pågått på bolagsrättens område har det inom EU även bedrivits ett arbete med att skapa särskilda europeiska associationsformer. Genom förordningen (2137/85/EEG) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) sjösattes i mitten av 1980-talet den första av dessa former. En europeisk ekonomisk intressegruppering kan närmast liknas vid ett handelsbolag som verkar över nationsgränserna. År 2001 antogs förordningen (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen). Härigenom har en motsvarande möjlighet öppnats för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform.

Den 22 juli 2003 antog EU:s ministerråd förordningen (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar). Förordningen skall börja tillämpas fr.o.m. den 18 augusti 2006. Vid samma tidpunkt skall den kompletterande nationella lagstiftning som förordningen förutsätter träda i kraft. Förordningen återfinns i bilaga 2.

Genom antagandet av SCE-förordningen har ytterligare ett steg tagits så att samverkan över nationsgränserna kan ske också i form av vad som kan liknas vid en ekonomisk förening. Förordningarna om europabolag respektive europakooperativ är i många avseenden avsedda att vara parallella.

Precis som var fallet när det gäller europabolag (jfr prop. 2003/04:112 Europabolag s. 43) var kommissionens ursprungliga tanke att ett europakooperativ uteslutande skulle falla under gemensamma EG-regler. På motsvarande sätt som för europabolagen har emellertid även för europakooperativen många frågor överlåtits till den nationella lagstiftaren. Sålunda innehåller SCE-förordningen en rad hänvisningar till den nationella lagstiftning som gäller för kooperativa föreningar i den medlemsstat där europakooperativet har sitt säte. I några fall hänvisas till nationell lagstiftning för publika aktiebolag. I andra frågor anges att den nationella lagstiftaren får eller, i vissa fall, skall utfärda kompletterande föreskrifter som skall tillämpas på europakooperativ hemmahörande i den medlemsstaten. I de delar där varken SCE-förordningen eller annan EG-lagstiftning innehåller någon särskild reglering för europakooperativen skall dessa enligt en särskild bestämmelse i förordningen falla under samma regler som en nationell kooperativ förening i den stat där europakooperativet har sitt säte. Därtill kommer att många frågor helt har lämnats utanför förordningens reglering. Så är fallet när det gäller t.ex. beskattning av europakooperativen.

Vad som nu redovisats innebär att ett europakooperativ, precis som ett europabolag, kommer att falla under en blandning av EG-rättsliga och nationella bestämmelser. De rättsliga förutsättningarna kommer alltså att skilja sig åt mellan europakooperativ hemmahörande i olika medlemsstater. Det kommer därför inte att finnas en enhetlig form för europakooperativ utan i princip lika många former som det finns medlemsstater. Samtidigt står det klart att det kommer att finnas vissa fördelar med att bedriva verksamhet i ett europakooperativ jämfört med i en nationell kooperativ förening. Som exempel kan nämnas att SCE-förordningen tillhandahåller ett särskilt förfarande för flyttning av ett europakooperativs säte över nationsgränserna.

SCE-förordningen ger samtidigt ett visst utrymme för medlemsstaterna att genom lagstiftning införa regler som innebär att en behörig myndighet får motsätta sig att en förening flyttar sitt säte till en annan medlemsstat. Den myndighet som i den nationella lagstiftningen har getts möjligheten att hindra flyttning av säte får dock bara utnyttja denna möjlighet om det är motiverat av hänsyn till allmänintresset (artikel 7.14). För fusioner finns en motsvarande reglering (artikel 21). Vidare innebär direktivet att en SCE-förening som är föremål för ett rättsligt förfarande rörande avveckling, inbegripet frivillig avveckling, likvidation, insolvens eller betalningsinställelse eller andra liknande förfaranden inte får flytta sitt säte (artikel 7.15). SE-förordningen har en liknande reglering.

Propositionen

Justitiedepartementet remitterade i oktober 2005 promemorian Europakooperativ (Ds 2005:45). Promemorian innehåller förslag till bestämmelser som kompletterar EG-förordningen. I proposition 2003/04:112 Europabolag utlovade regeringen att snarast möjligt återkomma med förslag i vissa avseenden. Den remitterade promemorian innehöll mot den bakgrunden förslag också till ändringar i lagen (2004:575) om europabolag. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för regeringens förslag.

I propositionen lämnar regeringen - efter Lagrådets hörande - förslag till en lag om europakooperativ. Förslaget innehåller bestämmelser som kompletterar EG-förordningen i frågor där denna delegerar normgivningsrätten till medlemsstaterna eller där det annars har bedömts lämpligt att införa svenska regler vid sidan av förordningens regler. För europakooperativ som driver bankrörelse eller försäkringsrörelse föreslås att motsvarande bestämmelser i stället tas in i lagen (1995:1570) om medlemsbanker respektive lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Regeringens förslag innebär också att Bolagsverket skall föra ett särskilt register över europakooperativ med säte i Sverige. Sådana europakooperativ skall, i enlighet med vad som gäller för svenska ekonomiska föreningar, ha en verkställande direktör med uppgift att svara för europakooperativets löpande förvaltning.

Skatteverket och Finansinspektionen skall enligt förslaget under vissa förhållanden ha rätt att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till en annan medlemsstat eller att en svensk ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion. Om ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige, skall ett särskilt bokslut upprättas för den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats.

Vidare föreslås att lagen (2004:575) om europabolag ändras så att Skatteverket och Finansinspektionen ges rätt att, under motsvarande förhållanden som föreslås beträffande europakooperativ, motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige eller att ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion. Det föreslås även bestämmelser med krav på särskilt bokslut i samband med att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i bl.a. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och försäkringsrörelselagen (1982:713).

Lagen om europakooperativ, liksom övriga lagändringar, föreslås träda i kraft den 18 augusti 2006, vilket är samma dag som EG-förordningen om europakooperativ skall börja tillämpas. Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 3.

Beskattning av europabolag behandlas i proposition 2005/06:36 som hänvisats till skatteutskottet. Arbetstagarinflytandet i europabolag behandlas i proposition 2005/06:170 som hänvisats till arbetsmarknadsutskottet.

Motionen

Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) föreslår i motion L15 ett tillkännagivande med innebörd att Skatteverket inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett europabolag genom en fusion eller att ett europabolag eller europakooperativ flyttar sitt säte.

Enligt motionärerna bör en myndighet, enbart under åberopande av pågående skatteutredning, inte kunna hindra civilrättsliga transaktioner. Det finns nämligen, anför motionärerna, ingen risk för att staten gör någon förlust eftersom staten behåller sina skattefordringar även efter det att ett bolag har flyttat sitt säte eller fusionerat och bildat ett europabolag. Om skattekontrollen skulle försvåras, vilket regeringen befarar men inte kan belägga, får regeringen, om problemen uppstår, återkomma med erforderlig kompletterande lagstiftning. Regeringens inställning i denna fråga kan, enligt motionärerna, begränsa möjligheterna att upprätta en gemensam inre marknad.

Utskottets ställningstagande

I likhet med motionärerna konstaterar utskottet att förslaget innebär att det kommer att vara möjligt för staten att kräva in skatter och andra avgifter även efter en fusion eller flyttning av säte till en annan medlemsstat.

I den proposition som föregick regleringen för europabolag (prop. 2003/04:112) framhöll regeringen dock att det står klart att skattemyndighetens möjligheter att bedriva utredning för att bestämma en skattefordran, eller att framgångsrikt driva in sådana fordringar, minskar om den skattskyldige försvinner ur landet. Det kunde enligt regeringen inte uteslutas att ett bolag som har intresse av att undandra sig skatt kan använda sig av europabolagsformen i detta syfte. En flyttning av ett europabolags säte kunde därmed komma att stå i strid med intresset av en effektiv skattetillsyn. Regeringen delade därför de farhågor som Riksskatteverket då hade uttryckt.

Regeringen redovisar nu att man har samma uppfattning i principfrågan och att man anser att en effektiv skattetillsyn är ett sådant allmänintresse som avses i SE-förordningen respektive SCE-förordningen. Regeringen anför vidare att det av EG-domstolens praxis följer att nationella åtgärder som med hänvisning till allmänintresset begränsar den fria rörligheten inom EU skall vara sakligt motiverade och proportionella i förhållande till det eftersträvade. Det är enligt regeringens mening också angeläget att de kriterier som gäller för att hindra en flyttning av säte om möjligt är tydliga och klart förutsebara för det europakooperativ som planerar att flytta.

Som framgått är emellertid inte kravet på att det skall föreligga ett allmänintresse tillräckligt för ett motsättande. För detta krävs dessutom enligt förslaget att (1) Skatteverket har beslutat om revision och att (2) det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av fusionen. Regeringens förslag innebär således att kriterierna för ett motsättande blir väsentligt strängare än vad förordningarna ger uttryck för. Mot denna bakgrund kan utskottet inte se att förslaget, såsom motionärerna antytt, på något sätt skulle kunna anses vara illojalt mot det europeiska samarbetet. Förhållandet är snarast det motsatta. Utskottet kan inte heller se att förslaget på ett olämpligt sätt skulle lämna utrymme för skattemyndigheten att motsätta sig fusioner eller byten av säten.

Utskottet ansluter sig med dessa uttalanden till regeringens bedömningar, och utskottet kan inte finna annat än att de i propositionen framlagda lagförslagen på ett ändamålsenligt sätt kompletterar EG-förordningen om europakooperativ.

För att uppnå en lagteknisk samordning med föreslagna ändringar i en annan proposition kommer utskottet att ta ställning till regeringens lagförslag 13 och 14 i betänkande 2005/06:LU31. I båda fallen är det fråga om följdändringar. För att uppnå motsvarande samordning med förslag i regeringens proposition 2005/06:45 Finansiella konglomerat har lagutskottet överlämnat lagförslag 22 till finansutskottet. Utskottet tillstyrker förslaget.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionsförslaget.

Reservation

Europakooperativ (m, fp, kd, c)

av Inger René (m), Jan Ertsborn (fp), Yvonne Andersson (kd), Bertil Kjellberg (m), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c) och Henrik von Sydow (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om europakooperativ,

b) lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

c) lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

d) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

e) lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

f) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

g) lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

h) lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

i) lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

j) lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

k) lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

l) lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

m) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

n) lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

o) lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

p) lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.,

q) lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

r) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

s) lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:150 i denna del och motion 2005/06:L15.

Ställningstagande

Vi opponerar oss mot att det införs en möjlighet för skattemyndigheten att motsätta sig att ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom en fusion eller att ett europabolag eller europakooperativ flyttar sitt säte. Enligt vår mening bör en myndighet inte enbart under åberopande av pågående skatteutredning kunna hindra civilrättliga transaktioner. Det finns nämligen inte någon risk för att staten gör någon förlust eftersom staten behåller sina skattefordringar även efter en flyttning eller fusion. Regeringens inställning i denna fråga kan begränsa möjligheterna att upprätta en gemensam inre marknad. Den europeiska integrationen får, enligt vår mening, inte försvåras på grund av regeringens negativa förväntningar vad gäller näringslivets kommande agerande.

På grund av det anförda anser vi således att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att dessa möjligheter tas bort.

Vad som anförts ovan bör riksdagen, med bifall till motion L15, som sin mening ge regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:150 Europakooperativ:

Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till

1.    lag om europakooperativ,

2.    lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

3.    lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

4.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

5.    lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

6.    lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

7.    lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

8.    lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

9.    lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

10.  lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

11.  lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

12.  lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

13.  lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

14.  lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

15.  lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

16.  lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

17.  lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

18.  lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.,

19.  lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

20.  lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

21.  lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

22.  lag om ändring i lagen (2006:000) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Följdmotion

2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Skatteverket inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett europabolag genom en fusion eller att ett europabolag eller europakooperativ flyttar sitt säte.

Bilaga 2

Rådets förordning

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 3

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild