Lagutskottets betänkande

2005/06:LU25

Revisorers oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m. Regeringen föreslår lagändringar som bl.a. innebär att det införs en skärpt jävsregel för revisorn i aktiebolag som enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2007.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrker att förslagen genomförs.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

b) lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

c) lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

d) lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

e) lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

f) lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

g) lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

h) lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

i) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:97 i denna del.

Stockholm den 20 april 2006

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Marianne Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Jan Ertsborn (fp), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s) och Johan Löfstrand (s).

Utskottets överväganden

Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen och utskottets ställningstagande

I propositionen föreslår regeringen en skärpt jävsregel för revisorn i aktiebolag som enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Enligt förslaget skall en sådan revisor inte kunna vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder aktiebolaget vid bokföringen. Detsamma föreslås gälla för revisorn i flertalet finansiella företag samt sådana bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer som enligt lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), stiftelselagen (1994:1220) eller revisionslagen (1999:1079) skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Motsvarande bestämmelser föreslås även gälla för lekmannarevisorer. De nya bestämmelserna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2007.

I propositionen behandlas också styrelsens och den verkställande direktörens skyldighet att lämna upplysningar och biträde till revisorn. I den delen lämnar regeringen inte något förslag. Regeringen gör bedömningen att styrelsens och den verkställande direktörens upplysnings- och biträdesplikt inte bör straffsanktioneras. Därutöver gör regeringen bedömningen att det inte bör införas någon lagregel om att styrelsen och den verkställande direktören självmant skall lämna revisorn upplysningar som kan antas ha betydelse för revisionen.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet tillstyrker att förslagen genomförs. Utskottet har inte heller något att erinra mot regeringens bedömningar.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen utom lagförslag 9 i bilaga 2. Den i propositionen föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 3 a § lagen (2004:46) om investeringsfonder (lagförslag 9) föreslås också ändrad i proposition 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet (lagförslag 8). Sistnämnda proposition kommer senare under våren att behandlas av utskottet i betänkande 2005/06:LU31. Enligt utskottets mening bör den i detta ärende föreslagna ändringen i lagen om värdepappersfonder av lagtekniska skäl inte beslutas nu utan samordnas med lagförslaget i betänkande 2005/06:LU31. Propositionens lagförslag 9 med förslag till lag om ändring i lagen om investeringsfonder bör därför, fast utskottet i sak ställer sig bakom propositionen också i denna del, utgå.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.:

Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till

1.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

3.    lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

4.    lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

5.    lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

6.    lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

7.    lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

8.    lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

9.    lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

10.  lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild