Lagutskottets betänkande

2005/06:LU17

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. samt en motion som väckts med anledning av propositionen. Propositionen innehåller förslag till ändringar i jordabalken, lagen om fastighetsregister och lagen om pantbrevsregister. Motionsspörsmålen gäller vissa aviseringsrutiner.

Lagförslagen innebär sammanfattningsvis följande. Det blir möjligt att ge in ansökningar om inskrivning samt ansökningar enligt lagen om pantbrevsregister på elektronisk väg. Den som har beviljats lagfart för en fastighet skall få ha s.k. direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten. Motsvarande föreslås gälla en fastighetsägares åtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten.

Det lämnas också förslag som syftar till att möjliggöra elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen hos inskrivningsmyndigheten.

I propositionen föreslås vidare bl.a. att systemet med s.k. dagsgodkännande av inskrivningsdag avskaffas och att ärendena i stället skall avgöras var för sig, sedan de har diarieförts.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 april 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Lagförslagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

a) lag om ändring i jordabalken,

b) lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

c) lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:28.

2.

Vissa aviseringsrutiner

 

Riksdagen avslår motion 2005/06:L3 yrkandena 1 och 2.

Stockholm den 9 februari 2006

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Raimo Pärssinen (s), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Peter Jonsson (s) och Mia Franzén (fp).

Redogörelse för ärendet

Regeringen föreslår i propositionen - efter att ha hört Lagrådet - att riksdagen antar framlagda förslag till ändringar i jordabalken, lagen (2000:224) om fastighetsregister och lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

De i propositionen framlagda lagförslagen bygger på en inom Justitiedepartementet upprättad promemoria Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden (dnr 2003/6435/L1). Promemorian har remissbehandlats. Lagförslagen bygger vidare på ett inom departementet upprättat utkast till lagrådsremiss som sommaren 2005 behandlats vid ett remissmöte.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen finns i bilaga 2.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslaget i motionen finns i bilaga 1.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Propositionens förslag till ändringar i jordabalken innebär bl.a. att det blir möjligt att ge in ansökningar om inskrivning på elektronisk väg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall enligt förslaget få meddela föreskrifter om i vilka inskrivningsärenden som en ansökan får ges in elektroniskt.

Det föreslås också ändringar som syftar till att möjliggöra elektroniska rutiner för dokument- och ärendehanteringen hos inskrivningsmyndigheten.

Vidare behandlas i propositionen frågan om systemet med s.k. dagsgodkännande av inskrivningsdag skall vara kvar eller inte. Systemet innebär, något förenklat, att samtliga ärenden som hör till en inskrivningsdag skall behandlas på ett sammanhållet sätt och avgöras tillsammans. Regeringen föreslår att systemet med dagsgodkännande avskaffas och att ärendena i stället skall avgöras var för sig, sedan de har diarieförts.

Ett annat förslag innebär att den som har beviljats lagfart för en fastighet skall få ha s.k. direktåtkomst till uppgifter i fastighetsregistret om den fastigheten.

Vidare föreslås bl.a. att det skall bli möjligt för fastighetsägare att ge in ansökningar enligt lagen (1994:445) om pantbrevsregister på elektronisk väg och att en fastighetsägare skall kunna ha direktåtkomst till uppgifter i pantbrevsregistret om inteckningar i den egna fastigheten.

Enligt förslaget skall vissa ändringar i jordabalken träda i kraft den dag som regeringen bestämmer och övriga lagändringar träda i kraft den 1 april 2006.

Utskottets ställningstagande

Det har motionsledes inte framförts någon erinran mot regeringens förslag i denna del, och utskottet föreslår att riksdagen antar lagförslagen.

Vissa aviseringsrutiner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden som gäller införande av vissa aviseringsrutiner i samband med lagfartsansökningar.

Motionen

I motion L3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) föreslås ett tillkännagivande om att det skall införas en skyldighet för inskrivningsmyndigheten att avisera samtliga beslut om lagfart och vilande lagfart till de personer som dittills haft lagfart eller vilande lagfart på aktuell fastighet (yrkande 1). Vidare föreslås ett tillkännagivande om skyldighet för inskrivningsmyndigheten att avisera samtliga beslut om lagfart, vilande lagfart och inteckning till sådan make, registrerad partner och sambo som enligt gällande rätt skall lämna samtycke till rättshandlingen i fråga (yrkande 2).

Motionärerna pekar på att de risker med förfalskade handlingar som redan i dag föreligger skulle kunna bli större med ett elektroniskt ansökningsförfarande. För att snabbt kunna ingripa mot sådana förfaranden erfordras därför att den rätte ägaren m.fl. får kännedom om vad som skett.

Propositionen

Regeringen har redovisat att man avser att, genom ändringar i inskrivningsförordningen, införa särskilda aviseringsrutiner. Om inskrivningsmyndigheten beviljar lagfart utan att fångeshandlingen har getts in i original så bör, enligt regeringen, den som har lagfart eller vilande lagfart på fastigheten vid ansökningstidpunkten underrättas om beslutet. Motsvarande bör enligt propositionen gälla i fråga om makes samtycke.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening bör, såsom motionärerna förespråkat, aviseringsrutinerna gälla såväl vid överlåtelse som vid inteckning och omfatta såväl make som registrerad partner och sambo. Propositionen ger inte något helt entydigt svar på för vilka situationer som regeringen avser att införa de nya rutinerna. Utskottet förutsätter dock att de i propositionen aviserade förordningsändringarna kommer att få ett innehåll som motsvarar det som utskottet nu förordat. Med dessa uttalanden får motionärerna anses vara tillgodosedda varför motionsförslagen avstyrks.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag om ändring i jordabalken,

2.    lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister,

3.    lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister.

Följdmotion

2005/06:L3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet för inskrivningsmyndigheten att avisera samtliga beslut om lagfart och vilande lagfart till de personer som dittills haft lagfart eller vilande lagfart på aktuell fastighet.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skyldighet för inskrivningsmyndigheten att avisera samtliga beslut om lagfart, vilande lagfart och inteckning till sådan make, registrerad partner och sambo som enligt gällande rätt skall lämna samtycke till rättshandlingen i fråga.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild