Lagutskottets betänkande

2005/06:LU16

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar. I propositionen föreslås vissa kompletterande lagbestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Syftet med förordningen är att domar och andra avgöranden som avser obestridda fordringar skall kunna verkställas i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU) utan att det behövs någon verkställighetsförklaring; det skall alltså inte finnas något s.k. exekvaturförfarande i verkställighetsstaten. Genom bestämmelserna i förordningen blir det enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder.

Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 april 2006.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,

2. lag om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen,

3. lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,

4. lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

5. lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,

6. lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,

7. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,

8. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

9. lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:48.

Stockholm den 9 februari 2006

På lagutskottets vägnar

Inger René

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Raimo Pärssinen (s), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil Kjellberg (m), Rezene Tesfazion (s), Martin Andreasson (fp), Viviann Gerdin (c), Anneli Särnblad (s), Henrik von Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Peter Jonsson (s) och Mia Franzén (fp).

Utskottets överväganden

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

I flera europeiska konventioner och EG-förordningar regleras frågor om domstols behörighet och frågor om erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden inom det privaträttsliga området. År 1968 antogs konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen). En med Brysselkonventionen parallell konvention är Luganokonventionen, som antogs år 1988. Under åren 1997-1999 genomfördes en översyn av de båda konventionerna. Arbetet resulterade såvitt avser Brysselkonventionen i antagandet av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen).

Såväl Bryssel- och Luganokonventionerna som Bryssel I-förordningen är uppbyggda som s.k. dubbla instrument. De reglerar således inte bara frågor om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden utan också frågor om domstolars internationella behörighet. Den domstol som skall pröva verkställighetsfrågan skall, mot den bakgrunden, som regel inte ifrågasätta behörigheten för den domstol som har meddelat det avgörande som skall verkställas.

För att utländska domar och andra avgöranden skall få verkställas i Sverige förutsätts att det finns en särskild föreskrift om det. Detta följer av 3 kap. 2 § utsökningsbalken. Brysselkonventionen har införlivats i svensk rätt genom lagen (1998:358) om Brysselkonventionen, och Luganokonventionen har införlivats i svensk rätt genom lagen (1992:794) om Luganokonventionen. I lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden finns kompletterande bestämmelser till bl.a. Bryssel- och Luganokonventionerna. I egenskap av EG-förordning behövde Bryssel I-förordningen inte genomföras genom nationell normgivning för att gälla i Sverige. EG-förordningen kompletteras dock av den nämnda lagen från år 2002.

Bryssel I-förordningen innebar ett steg framåt när det gäller att förenkla förfarandet för att få ett privaträttsligt avgörande verkställt i en annan medlemsstat. Trots vissa ändringar och förenklingar innebär förordningen emellertid inte att domar och andra avgöranden kan erkännas och verkställas automatiskt inom EU. Det finns fortfarande mellanliggande åtgärder som måste vidtas i verkställighetsstaten innan avgörandet kan erkännas eller verkställas - det s.k. exekvaturförfarandet.

När det gäller privaträttsliga ärenden har Europeiska rådet efterlyst en ytterligare minskning av de mellanliggande åtgärder som måste vidtas för att möjliggöra erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden i EU:s medlemsstater. Som ett resultat av detta antog Europaparlamentet och rådet den 21 april 2004 förordningen (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar.

Syftet med förordningen är att domar och andra avgöranden som avser obestridda fordringar skall kunna verkställas i en annan medlemsstat i EU, dvs. verkställighet skall ske i en annan medlemsstat än den där avgörandet har meddelats, utan att det behövs någon verkställighetsförklaring. Det skall alltså inte finnas något exekvaturförfarande i verkställighetsstaten. Den domstol som har meddelat avgörandet skall i stället utfärda ett intyg där avgörandet intygas vara en europeisk exekutionstitel. På grundval av detta intyg skall avgörandet sedan kunna verkställas i ett annat EU-land.

Enligt förordningen jämställs svensk kronofogdemyndighet med domstol. Även ett utslag meddelat av en kronofogdemyndighet kan således intygas vara en europeisk exekutionstitel. Förordningen är tillämplig inte bara på avgöranden meddelade av domstolar och svenska kronofogdemyndigheter utan också på officiella handlingar. Ett avtal om underhållsbidrag som har godkänts av en socialnämnd är en officiell handling i förordningens mening.

Sammanfattningsvis innebär förordningen om den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar att det blir enklare att få utländska avgöranden verkställda i Sverige samtidigt som svenska avgöranden lättare kan verkställas i andra EU-länder. Förordningen, som trädde i kraft den 21 januari 2005 och tillämpas fullt ut sedan den 21 oktober 2005, finns i bilaga 2.

Propositionen och utskottets ställningstagande

I likhet med andra EG-förordningar är förordningen om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar direkt tillämplig i medlemsstaterna. En EG-förordning kan emellertid ge anledning att införa kompletterande bestämmelser i nationell rätt.

Mot den bakgrunden utarbetades inom Justitiedepartementet departementspromemorian (2005:11) Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för lagförslagen i den nu framlagda propositionen. I övrigt har till följd av förslagen i promemorian regeringen beslutat förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och verkställighet av vissa avgöranden, som trädde i kraft den 21 oktober 2005. I denna förordning finns de kompletterande bestämmelser till ovan nämnda EG-förordning som inte kräver lagform.

I propositionen föreslår regeringen - efter att ha hört Lagrådet - en ny lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Därutöver innehåller propositionen förslag till följdändringar i andra lagar. Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 april 2006. Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 3.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet.

De lagbestämmelser som regeringen föreslår utgör, som tidigare nämnts, kompletterande regler till förordningen om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Förslagen rör frågor om rättelse och återkallelse av intyg om en europeisk exekutionstitel samt verkställighet i Sverige av utländska avgöranden som har intygats vara europeiska exekutionstitlar. Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel på grund av skrivfel eller liknande inte stämmer överens med den bakomliggande domen, den officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget, skall intyget rättas. Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid mot de krav som finns i förordningen, skall intyget återkallas. Vidare föreslår regeringen att utländska avgöranden som har intygats vara europeiska exekutionstitlar skall verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som svenska domar som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av särskilt angivna bestämmelser i EG-förordningen.

Regeringen föreslår att de kompletterande bestämmelserna till förordningen om den europeiska exekutionstiteln tas in i en ny lag. Nuvarande kompletterande bestämmelser till Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen och Luganokonventionen föreslås samlas i samma lag. En sådan ordning får till följd att lagen (2002:460) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden skall upphävas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2006.

Utskottet kan inte komma till någon annan slutsats än att de i propositionen framlagda lagförslagen på ett ändamålsenligt sätt kompletterar EG-förordningen om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Det har inte heller motionsledes framförts någon erinran mot regeringens förslag, och utskottet föreslår att riksdagen antar lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar:

Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till

1.    lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,

2.    lag om ändring i lagen (1992:794) om Luganokonventionen,

3.    lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,

4.    lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

5.    lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,

6.    lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,

7.    lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,

8.    lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

9.    lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

Bilaga 2

Europaparlamentets och rådets förordning

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 3

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild