Konstitutionsutskottets betänkande

2005/06:KU27

Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting samt en motion som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas även tre motioner om kommunal revision från allmänna motionstiden 2005.

Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag och avstyrker motionerna. En reservation har avgivits till förmån för en ny utredning om en oberoende kommunal revision.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

 

Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 intagna förslag till

1. lag om ändring i kommunallagen (1991:900) med de ändringarna att

a) 3 kap. 28 § 17 får följande lydelse: "17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i den beslutande församlingen samt i fråga om förbund med förbundsdirektion till revisorerna.",

b) 4 kap. 23 a § andra stycket får följande lydelse: "Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds förbundsstyrelse och andra nämnder samt revisorer i ett kommunalförbund väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.",

c) 9 kap. 9 § tredje stycket får följande lydelse: "Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke.",

d) övergångsbestämmelserna punkt 2 får följande lydelse: "2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket, 17 § fjärde stycket och 28 §, 4 kap. 1 §, 5 §, 6 § tredje och fjärde styckena, 17 § andra stycket, 17 a § och 23 a § andra stycket, 5 kap. 20 a § första stycket, 23 § första stycket och 46 §, 6 kap. 19 § första stycket samt 9 kap. 1 §, 2 § första och andra styckena, 4 § första och andra styckena och 19 § andra stycket skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.",

2. lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade,

3. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

4. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

5. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:55.

2.

Ny utredning om oberoende kommunal revision

 

Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K3, 2005/06:K382, 2005/06:K384 och 2005/06:K430 yrkande 8.

Reservation (m, fp, kd, c, mp)

Stockholm den 20 april 2006

På konstitutionsutskottets vägnar

Göran Lennmarker

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Göran Lennmarker (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala Nordlund (s), Tobias Krantz (fp), Pär Axel Sahlberg (s), Inger Jarl Beck (s), Mats Einarsson (v), Anders Bengtsson (s), Henrik S Järrel (m), Helene Petersson (s), Kerstin Lundgren (c), Billy Gustafsson (s), Karin Åström (s), Gustav Fridolin (mp), Carl-Erik Skårman (m), Liselott Hagberg (fp) och Helena Höij (kd).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen tillkallade i oktober 2003 en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av den kommunala revisionens förutsättningar och funktionssätt (dir. 2003:97). I direktiven ingick att särskilt analysera om nuvarande regler för fullmäktiges ansvarsprövning fungerat tillfredsställande och överväga åtgärder för att stärka och utveckla denna ansvarsprövning. I direktiven ingick även att följa det pågående arbetet med certifiering av sakkunniga, ge exempel på åtgärder för att bredda rekryteringen av förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting samt att analysera möjligheten till samarbete kring revisionen.

Utredningen, som antog namnet Utredningen om den kommunala revisionen, överlämnade i oktober 2004 betänkandet Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107). Betänkandet har remissbehandlats.

I december 2005 överlämnade regeringen sin proposition om stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting till riksdagen (prop. 2005/06:55).

Av propositionen framgår att Lagrådets yttrande inte har inhämtats. Enligt regeringen tillhör endast de föreslagna ändringarna i aktiebolagslagen (2005:551) och stiftelselagen (1994:1220) det område som normalt bör granskas av Lagrådet. Då de ändringar i propositionen som rör dessa lagar enbart utgör konsekvensändringar anser regeringen att det skulle sakna betydelse att höra Lagrådet.

Under utskottets beredning av ärendet har en skrivelse inkommit från styrelsen för Starev, som är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner med egna revisionskontor. Representanter för Starev har företrätt inför utskottet och därvid utvecklat sina synpunkter i skrivelsen. Vidare har en skrivelse inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag till ändringar i kommunallagen (1991:900), med konsekvensändringar i viss annan lagstiftning, bl.a. i aktiebolagslagen (2005:551).

Enligt regeringen innebär förslagen bl.a. att ansvarsprövningen i kommunfullmäktige stärks, att de förtroendevalda revisorernas oberoende tydliggörs genom att valbarheten till revisorsuppdrag begränsas och att rätten till sakkunnigt biträde förtydligas. Vidare innebär förslagen bl.a. att antalet revisorer utökas till minst fem och att ordningen med revisorsersättare upphör.

Utskottets överväganden

Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till lagändringar i propositionen.

Propositionen

Ansvarsprövningen

Regeringen föreslår att ansvarsprövningen i fullmäktige skall stärkas. Detta sker genom att fullmäktige åläggs att motiverasitt ställningstagande till revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet, dvs. om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras (s. 24 f.).

I propositionen nämns att det finns ett antal fall då revisorerna föreslagit vägrad ansvarsfrihet, medan fullmäktige beslutat att bevilja detta. I några av dessa fall har fullmäktige vägt in andra omständigheter och gjort en annan bedömning än revisorerna, men det har också förekommit några exempel där fullmäktigeförsamlingar och partigrupper inte hanterat revisorernas kritik på ett konstruktivt sätt. Genom att begära motivering till fullmäktiges ställningstagande ökar tydligheten i fullmäktiges ansvarsprövning.

När revisionsberättelsen helt saknar kritik och det inte heller från fullmäktiges sida finns någon anledning vare sig att anmärka mot någon del av den kommunala verksamheten eller att överväga något annat än att bevilja ansvarsfrihet, fyller, enligt regeringen, motiveringsskyldigheten ingen funktion. I sådana uppenbara fall bör det därför vara möjligt för fullmäktige att avstå från motivering.

Enligt förslaget skall fullmäktiges skyldighet att motivera sitt ställningstagande även gälla eventuella anmärkningar som riktats från revisorerna mot nämnder och fullmäktigeberedningar samt mot enskilda förtroendevalda i sådana organ (s. 26 f.). Det finns i dag inte några krav på att fullmäktige skall ta ställning till en sådan anmärkning från revisorerna. Förslaget innebär alltså att fullmäktige blir skyldigt att besluta om anmärkning även skall framställas från fullmäktiges sida samt att detta beslut skall motiveras.

Det finns i dag ingen bestämmelse i kommunallagen om att fullmäktige skall ge revisorerna tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen, även om frågan i många kommuner och landsting är reglerad i arbetsordningen för fullmäktige (s. 28 f.). Regeringen framhåller i propositionen att en väl fungerande kommunikation mellan revisorerna och fullmäktige är av stor vikt för en väl fungerande ansvarsprövning, och fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen är det särskilda tillfälle när revisorernas granskning och prövning av det gångna verksamhetsåret slutligen skall redovisas och debatteras. Nämnder, allmänheten och andra intressenter måste också ges en god inblick i revisorernas iakttagelser och bedömningar samt också i fullmäktiges ställningstaganden med anledning av revisorernas synpunkter. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att revisorernas rätt att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen regleras i lag.

Revisorernas oberoende ställning

Det förekommer att revisorer har förtroendeuppdrag även som ledamot eller ersättare i en nämnd eller i ett kommunalt företag i den egna kommunen eller landstinget. Att ha uppdrag i en nämnd inom den egna kommunen eller landstinget innebär enligt huvudregeln, 9 kap. 4 § kommunallagen, att vederbörande inte kan vara revisor i den nämndens verksamhet.

I propositionen anförs att revisionens objektivitet och opartiskhet är av största betydelse för tilltron till kontrollsystemet, och det är viktigt att ytterligare markera detta oberoende (s. 29 f.). Regeringen finner det lämpligt att avgränsa valbarheten för förtroendevalda revisorer så att dessa inte kan utses till andra kommunala förtroendeuppdrag. De uppdrag som här avses är ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag.

Vidare bör, anför regeringen, kommuner och landsting så långt som möjligt undvika att rekrytera revisorer bland fullmäktiges ledamöter, detta för att markera revisionens oberoende och självständighet. I nuläget föreslår dock regeringen inte någon reglering som begränsar möjligheten att rekrytera revisorer ur fullmäktigegruppen. Skälet därför är främst att det med en sådan ordning skulle kunna uppstå problem i mindre kommuner med rekryteringen av revisorer med politisk erfarenhet och god kännedom om kommunal verksamhet. Regeringen aviserar dock att den skall utreda frågan vidare och återkomma med förslag till skärpningar i fråga om valbarhet för förtroendevalda revisorer som är rimliga i förhållande till bl.a. små kommuners rekryteringsförutsättningar.

Enligt 9 kap. 2 § kommunallagen skall minst tre revisorer och lika många ersättare väljas vid revision av verksamheten. I propositionen redovisas att kommunerna har i genomsnitt drygt fem revisorer och landstingen i genomsnitt drygt sju revisorer (s. 34 f.). Vidare redovisas att revisorsersättarna i endast cirka hälften av kommunerna respektive landstingen har möjlighet att delta i revisionens sammanträden och på så sätt följa granskningsarbetet och att de mycket sällan har möjlighet att som revisorer delta i granskningen och ansvarsprövningen av nämnder. Det förekommer dock, enligt propositionen, att revisorsersättarna har uppdrag som lekmannarevisorer i de kommunala företagen.

Mot den anförda bakgrunden föreslår regeringen att fullmäktiges skyldighet att välja revisorsersättare avskaffas. Vidare föreslår regeringen att fullmäktige skall utse minst fem revisorer. Som skäl för detta anför regeringen att revisorerna skall kunna bemanna uppdragen som lekmannarevisorer och revisorer i de kommunala företagen (aktiebolag respektive stiftelser) samt också för att man skall kunna uppnå bredast möjliga representativitet (parti, erfarenhet, kön, ålder, etnicitet m.m.).

Regeringen anser också att revisorernas rätt att anlita sakkunniga skall förtydligas i kommunallagen (s. 37 f.). Redan i dag framgår av 9 kap. 8 § kommunallagen att revisorerna i sin granskning skall biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. Regeringen föreslår att bestämmelsen bör kompletteras med tillägget "för att fullgöra uppdraget enligt god revisionssed". Den föreslagna regleringen är inte avsedd att innebära något annat än vad som följer av den nu gällande regleringen, utan syftet är endast att understryka kravet på att sakkunniga skall anlitas för att tillgodose en fullgod revision. Tillägget medför också ett krav på en likvärdig bedömning över landet, även om behovet av sakkunnigas medverkan kan variera mellan olika kommuner och landsting med hänsyn till storlek och verksamhetens komplexitet.

Samordnad revision

Den samordnade revisionen regleras i 3 kap. 17 § kommunallagen och innebär att någon eller några av de förtroendevalda revisorerna som valts för granskning av styrelsens och övriga nämnders verksamhet skall utses till lekmannarevisor i ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga akter. I stiftelser som kommunen eller landstinget bildar ensam skall fullmäktige utse minst en revisor, som också skall väljas ur de förtroendevalda revisorernas krets.

I propositionen läggs ett antal förslag inom området samordnad revision.

Enligt regeringens mening reglerar varken aktiebolagslagen eller kommunallagen på ett tydligt sätt att lekmannarevisorer har rätt till sakkunnigt biträde som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs vid granskningen av kommunala företag (s. 39 f.). Det förekommer, enligt regeringen, att lekmannarevisorer inte haft tillgång till sakkunnigt biträde. Mot denna bakgrund föreslås ett tillägg i 9 kap. 8 § kommunallagen av innebörden att en lekmannarevisor i sin granskning skall biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning.

För att skapa bättre förutsättningar för insyn i kommunalförbund föreslår regeringen att revisorerna i kommunalförbund skall vara skyldiga att på begäran lämna upplysningar om förbundets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommun eller landsting som är medlemmar i kommunalförbundet (s. 40 f.). Revisorerna i kommunalförbund skall även vara skyldiga att lämna upplysningar om kommunalt företag till vilket kommunalförbundet lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. Kommunalförbund omfattas inte av de i förbundet ingående kommunernas revision, vilket innebär att förbundets revisorer inte har någon upplysningsplikt i förhållande till revisorerna i de kommuner och landsting som ingår i förbundet. Förbundsrevisorerna har inte heller någon rätt att informera om sekretessbelagda uppgifter i förbundet eller i de bolag som förbundet äger. En ny bestämmelse härom införs i kommunallagen.

Regeringen framhåller också vikten av att kommuner och landsting eftersträvar en samordnad process för hanteringen av revisionsberättelser, årsredovisningar m.m. som möjliggör en reell ansvarsprövning av hela den kommunala verksamheten, dvs. såväl nämnder som kommunala företag (s. 42). Regeringen föreslår därför att det införs en bestämmelse i kommunallagen om att, med vissa undantag, revisionsberättelserna för kommunalförbund samt för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse skall fogas till revisorernas berättelse.

I propositionen lägger regeringen också förslag för att förbättra styrning, insyn och kontroll i indirekt ägda kommunala företag. I dag har fullmäktige, enligt 3 kap. 17 § kommunallagen, skyldighet att fastställa det kommunala ändamålet för verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och se till att fullmäktige får ta ställning innan principiella beslut fattas när det rör sig om bolag i vilka kommunen eller landstinget direkt innehar samtliga aktier. Regeringen anser nu att denna skyldighet även bör gälla indirekt ägda bolag, dvs. dotterbolag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar i bl.a. kommunallagen.

Ny utredning om oberoende kommunal revision

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om en ny utredning om en mer oberoende kommunal revision med hänvisning till bl.a. en i propositionen aviserad utredning. Jämför reservation (m, fp, kd, c, mp).

Motionerna

I motion 2005/06:K3 av Helena Bargholtz m.fl (fp) föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en ny utredning bör tillsättas för att se över möjligheten att inrätta en verkligt oberoende kommunal revision med Riksrevisionen som förebild. Motionärerna anför att de inte har något att invända mot de förslag som läggs i propositionen, men de är för försiktiga och innebär inte att den kommunala revisionen blir mer oberoende av det politiska beslutsfattandet än den är i dag. Även i motion 2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp) yrkande 8 anförs att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur en oberoende kommunal revision närmare skall se ut och att Riksrevisionen bör vara en förebild därvidlag.

En ny utredning om en oberoende kommunrevision föreslås också i motion 2005/06:K384 av Helena Höij m.fl. (kd). Motionärerna hänvisar bl.a. till Demokratiutredningens (SOU 2000:1) diskussion om behovet av en mer oberoende kommunal revision, och de beklagar att direktiven till Utredningen om den kommunala revisionen inte tog utgångspunkt i Demokratiutredningens slutsatser. Den statliga revisionen skulle, enligt motionärerna, kunna stå som modell för en ny kommunrevision.

Slutligen föreslår Ulf Holm m.fl. (mp) i motion 2005/06:K382 att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det bör tillsättas en utredning kring tvingande krav i kommunallagen på en från de förtroendevalda fullt oberoende och opartisk revision. Den nuvarande revisionen kan inte, enligt motionärerna, sägas vara fullt ut objektiv i så måtto att det är representanter för de politiska partierna som har att granska sina partikolleger och andra partiers förtroendevalda.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar inte motionärernas uppfattning om behovet av en ny utredning om en oberoende kommunal revision. Utskottet vill här erinra om att utskottet i det föregående tillstyrkt regeringens förslag att begränsa valbarheten vad gäller förtroendevalda revisorer. Det innebär att uppdraget som förtroendevald revisor inte kan förenas med bl.a. uppdrag som förtroendevald i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller uppdraget att leda fullmäktige (ordförande eller vice ordförande). Uppdrag som ledamot eller ersättare i fullmäktige kommer däremot inte att utgöra något formligt valbarhetshinder för förtroendevalda revisorer, vilket enligt utskottets mening måste ses mot bakgrund av att revisorerna arbetar på uppdrag av fullmäktige och att deras granskning inte omfattar fullmäktiges verksamhet. Härutöver aviseras i propositionen, som framgått ovan, att regeringen skall utreda frågan om förtroendevalda revisorers valbarhet vidare och återkomma med förslag till skärpningar därvidlag som är rimliga i förhållande till bl.a. små kommuners rekryteringsförutsättningar.

Mot bakgrund av det anförda avstyrker utskottet motionerna 2005/06:K3 (fp), 2005/06:K430 (fp) yrkande 8, 2005/06:K384 (kd) och 2005/06:K382 (mp).

Reservation

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservation. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Ny utredning om oberoende kommunal revision, punkt 2 (m, fp, kd, c, mp)

av Göran Lennmarker (m), Tobias Krantz (fp), Henrik S Järrel (m), Kerstin Lundgren (c), Gustav Fridolin (mp), Carl-Erik Skårman (m), Liselott Hagberg (fp) och Helena Höij (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om en ny utredning om en oberoende kommunal revision. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:K3, 2005/06:K382, 2005/06:K384 och 2005/06:K430 yrkande 8.

Ställningstagande

Även efter tillstyrkande av förslagen i regeringens proposition kan frågetecken kvarstå rörande den kommunala revisionens oberoende. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att stärka oberoendet. Den aviserade utredningen om revisorers valbarhet är alltför snäv. En ny utredning bör därför tillsättas med ett brett uppdrag att se över hur det skulle kunna göras. Med delvis bifall till motionerna 2005/06:K3, 2005/06:K382, 2005/06:K384 och 2005/06:K430 yrkande 8 bör riksdagen som sin mening ge regeringen detta till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting :

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

2.    lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunal indelningsdelegerade,

3.    lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,

4.    lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

5.    lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Följdmotion

2005/06:K3 av Helena Bargholtz m.fl. (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillsätta en utredning som skall se över möjligheten att inrätta en verkligt oberoende kommunal revision med Riksrevisionen som förebild.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2005

2005/06:K382 av Ulf Holm m.fl. (mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning kring tvingande krav i kommunallagen på en från de förtroendevalda fullt ut oberoende och opartisk revision.

2005/06:K384 av Helena Höij m.fl. (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om en oberoende kommunrevision.

2005/06:K430 av Tobias Krantz m.fl. (fp):

8.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en oberoende kommunal revision.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs i fråga om kommunallagen1[Lagen omtryckt 2004:93.] (1991:900)

dels att 3 kap. 9, 17, och 28 §§, 4 kap. 1, 5, 6, 17, 17 a och 23 a §§, 5 kap. 20 a, 23, 25 a, 31 och 46 §§, 6 kap. 19 §, 9 kap. 1, 2, 4, 8, 9, 16 och 19 §§ samt rubrikerna närmast före 5 kap. 25 a § och 9 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 22 §, av följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

9 §

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

5. val av revisorer och revisorsersättare,

5. val av revisorer,

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,

7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.

Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar.

17 §

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. utse samtliga styrelseledamöter,

3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Vad som anges i första stycket gäller, när kommunen ensam eller landstinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Fullmäktige skall även utse minst en revisor i en sådan stiftelse.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen skall fullmäktige utse någon av de revisorer eller revisorsersättare som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen skall fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

28 §

Förbundsordningen skall ange

1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt säte, förbundets medlemmar och ändamål,

2. förbundets organisation, organens befogenheter och inbördes förhållanden samt om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen skall få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige,

3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden i de fall som anges i 24 §,

4. antalet revisorer och revisorsersättare och deras mandattid,

4. antalet revisorer och deras mandattid,

5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och vilken av förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer och revisorsersättare,

5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och vilken av förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer,

6. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i den beslutande församlingen,

7. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i den beslutande församlingen och för vilka ärenden detta skall gälla,

8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den beslutande församlingen skall ha sådan yttranderätt som anges i 5 kap. 21 §,

9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall ha sådan närvarorätt som anges i 4 kap. 23 §,

10. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,

11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna,

12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,

13. föreskrifter om förbundets budgetprocess,

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet,

15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses,

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar, samt

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i de beslutande församlingen samt i fråga om förbund med förbundsdirektion till revisorerna och revisorsersättarna.

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i de beslutande församlingen samt i fråga om förbund med förbundsdirektion till revisorerna.

4 kap.

1 §

Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.

Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer och revisorsersättare i ett kommunalförbund.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

5 §

Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna, fullmäktigeberedningarna samt valen av revisorer och revisorsersättare är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 2 och 3 §§.

Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs bland dem som har rösträtt enligt 2 och 3 §§. Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna, fullmäktigeberedningarna samt valen av revisorer är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, den valbar som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som uppställs i 2 och 3 §§.

6 §

Den som är anställd hos en kommun eller ett landsting för att ha den ledande ställningen bland personalen är inte valbar.

Den som är chef för en förvaltning som hör till en nämnds verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i nämnden.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte valbar som revisor eller revisorsersättare för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.

 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som

1. ordförande eller vice ordförande i fullmäktige,

2. ledamot eller ersättare i nämnd eller fullmäktigeberedning, eller

3. ledamot eller ersättare i sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§.

17 §

Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.

Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden. När revisorsersättarna tjänstgör har de samma rätt att väcka ärenden som revisorerna.

Revisorerna får väcka ärenden i en nämnd om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden.

17 a §

Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i fullmäktigeberedningen. När revisorsersättarna tjänstgör har de samma rätt att väcka ärenden som revisorerna.

Revisorerna får väcka ärenden i en fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i fullmäktigeberedningen.

23 a §

En förbundsmedlem får till ledamot eller ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds styrelse och andra nämnder samt revisorer och revisorsersättare i ett kommunalförbund väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds styrelse och andra nämnder samt revisorer i ett kommunalförbund väljs bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

5 kap.

20 a §

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får inte delta i

1. val av revisor eller revisorsersättare för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

1. val av revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten, eller

2. handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksamheten.

Detsamma gäller också make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.

23 §

Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,

2. en ledamot genom motion,

3. revisorerna eller revisorsersättarna när de tjänstgör, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,

5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller

6. styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också väckas av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Initiativet skall vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser.

Prövning av frågan om ansvarsfrihet

Prövning av frågan om anmärkning och om ansvarsfrihet

25 a §

Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.

Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Beslutet skall motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, skall fullmäktige besluta om anmärkningen även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet skall motiveras.

Fullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslutet skall motiveras.

Fråga om ansvarsfrihet för en gemensam nämnd skall prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

Fråga om ansvarsfrihet och om anmärkning för en gemensam nämnd skall prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

31 §

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäktige skall dock inhämta förklaring över de anmärkningar som har framställts i revisionsberättelsen.

Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning. Fullmäktige skall dock inhämta förklaring över

1. anmärkning som framställts i revisionsberättelsen, och

2. revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.

Revisorerna skall alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får fullmäktige också utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag skall återkallas enligt 4 kap. 10 §.

46 §

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall följande val vara proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,

2. val av revisorer och revisorsersättare som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,

2. val av revisorer som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,

3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter som skall granska en sådan styrelses förvaltning och

3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter samt lekmannarevisorer som skall granska en sådan styrelses förvaltning och

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer och revisorsersättare i kommunalförbund.

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revisorer i kommunalförbund.

Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som sägs i första stycket tillämpas, när den beslutande församlingen i ett kommunalförbund väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de beslutande organens beredningar samt revisorer och revisorsersättare.

Om inte något annat följer av förbundsordningen, skall det som sägs i första stycket tillämpas, när den beslutande församlingen i ett kommunalförbund väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de beslutande organens beredningar samt revisorer.

6 kap.

19 §

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor eller en revisorsersättare, en anställd hos kommunen eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

En nämnd får kalla en ledamot eller en ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller landstinget eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten.

9 kap.

Val av revisorer och revisorsersättare

Val av revisorer

1 §

Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer och revisorsersättare för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.

Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.

2 §

Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst tre revisorer och lika många ersättare väljas.

Vid en samlad revision av hela verksamheten skall minst fem revisorer väljas.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders verksamhet skall minst tre revisorer och lika många ersättare väljasför varje nämnd eller grupp av nämnder.

Vid en särskild revision för granskning av en viss eller vissa nämnders verksamhet skall minst fem revisorer väljas för varje nämnd eller grupp av nämnder.

En gemensam nämnd skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen.

4 §

I fråga om jäv för en revisor och en revisorsersättare skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv tillämpas.

I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv tillämpas.

En revisor eller en revisorsersättare som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan vidta utan olägligt uppskov.

En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan inte kan vidta utan olägligt uppskov.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.

8 §

Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs.

Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.

 

Lekmannarevisorer som utses med stöd av 3 kap. 17 eller 18 § skall i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning.

De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

9 §

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosätts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Detta gäller dock inte om anmälan avser misstankeom att brott förövats och nämnden finner att det inte föreligger en sådan misstanke.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosätts, skall de anmäla förhållandet till berörd nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Revisorerna får dock underlåta att anmäla misstankeom brott till fullmäktige om nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke.

 

 

 

 

Lydelse enligt SFS 2005:911

Föreslagen lydelse

16 §

Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.

Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § skall också fogas till revisionsberättelsen.

 

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i skall också fogas till revisorernas berättelse utom i det fall som avses i 9 kap. 20 §. Vidare skall revisionsberättelsen för aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller landstinget lämnat över vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 17 eller 18 § fogas till revisionsberättelsen.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §

För kommunalförbund gäller inte 1 och 2 §§.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer och revisorsersättare av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs revisorer och ersättare i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

I kommunalförbund med förbundsfullmäktige väljs revisorer av förbundsfullmäktige. I kommunalförbund med direktion väljs revisorer i enlighet med vad som anges i förbundsordningen.

22 §

 

Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar om

1. kommunalförbundets angelägenheter, samt

2.  sådana företag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) och till vilka kommunalförbundet enligt 3 kap. 17 eller 18 § lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.

                                

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 3 kap. 17 § och i övrigt den 1 juli 2006.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § första stycket, 17 § fjärde stycket och 28 §, 4 kap. 1 §, 5 §, 6 § tredje och stycket, 17 § andra stycket, 17 a § och 23 a § andra stycket, 5 kap. 20 a § första stycket, 23 § första stycket och 46 §, 6 kap. 19 § första stycket samt 9 kap. 1 §, 2 § första och andra styckena, 4 § första och andra styckena och 19 § andra stycket skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.

Förslag till lag om ändring i lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1979:412) om kommunala indelningsdelegerade skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 §1[Senaste lydelse 1999:626.]

Delegerade väljer tre eller flera revisorer och minst lika mångarevisorsersättare som skall granska arbetsutskottets och kommittéernas verksamhet. I fråga om valbarhet till revisor eller revisorsersättare, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 15 § om ledamöter och ersättare i arbetsutskottet.

Delegerade väljer minst fem revisorer som skall granska arbetsutskottets och kommittéernas verksamhet. I fråga om valbarhet till revisor, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 15 § om ledamöter och ersättare i arbetsutskottet.

Revisorerna skall det år då indelningsändringen träder i kraft avge en berättelse om resultatet av revisionen till kommunfullmäktige i kommunen enligt den nya indelningen. Fullmäktige skall vid sammanträde före utgången av detta år besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att bevara kommunens rätt skall vidtas.

I fråga om revisionen tillämpas i övrigt bestämmelserna om revision i kommunallagen (1991:900).

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 men skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §1[Senaste lydelse 1999:941.]

Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör

1. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer och revisorsersättare,

Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör

1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer,

2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingets eller kommunalförbundets rätt.

Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige vid nästa sammanträde.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 men skall tillämpas i sin äldre lydelse för de revisorer och revisorsersättare som valts för granskning t.o.m. räkenskapsåret 2006.

Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 15 § stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

15 §1[Senaste lydelse 2004:1185.]

Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

Revisorerna är skyldiga att

1. till medrevisor, ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samt

2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget.

Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.

Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 46 § och 10 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551) skall ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 kap.

46 §

Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.

Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen.

10 kap.

18 §

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, en annan lekmannarevisor, en särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller landstinget.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i.

                                     

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.