Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU4

En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2005/06:10 En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden jämte två motioner som väckts med anledning av propositionen samt en motion som väckts under den allmänna motionstiden år 2004.

I propositionen lägger regeringen fram dels förslag som syftar till att effektivisera förfarandet i hyres- och arrendenämnderna, dels förslag med anledning av att de mindre hyres- och arrendenämnderna fr.o.m. den 1 januari 2006 samordnas administrativt med tingsrätten på respektive ort. Förslagen som syftar till att effektivisera förfarandet rör bl.a. nämndernas sammansättning, vilka krav som skall ställas på en ansökan, möjligheten att delegera beredande uppgifter till kanslipersonal, möjligheten att avgöra ärenden utan sammanträde samt protokollföring. Med anledning av den administrativa samordningen föreslås att sådana beslut av arrendenämnd som med nuvarande regler kan klandras till fastighetsdomstol i stället skall kunna överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. I propositionen föreslås också att det införs en möjlighet att delegera beredande uppgifter i en hyres- eller arrendenämnd till anställda i en tingsrätt på samma ort och vice versa samt att systemet med obligatoriska ersättare för ordförande och övriga ledamöter i nämnderna avskaffas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag och avslår motionerna. I ärendet finns en reservation (m och fp) och två särskilda yttranden (kd respektive c).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Avslag på propositionen m.m.

 

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 21, 2005/06:Ju8 och 2005/06:Ju9 yrkandena 1-3.

Reservation (m, fp)

2.

Effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i jordabalken,

2. lag om ändring i rättegångsbalken,

3. lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden,

4. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:10.

Stockholm den 17 november 2005

På justitieutskottets vägnar

Britta Lejon

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Britta Lejon (s), Rolf Olsson (v), Margareta Persson (s), Beatrice Ask (m), Lennart Nilsson (s), Elisebeht Markström (s), Jeppe Johnsson (m), Göran Norlander (s), Torkild Strandberg (fp), Joe Frans (s), Cecilia Magnusson (m), Kerstin Andersson (s), Leif Björnlod (mp), Christer Erlandsson (s), Karin Granbom (fp), Olle Sandahl (kd) och Viviann Gerdin (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Vad gäller ett effektivare förfarande i hyres- och arrendenämnder överlämnade Bostadsdomstolens, Arrendenämndernas och Hyresnämndernas Samarbetsorganisation (BAHS) år 2001 promemorian Förfarandet vid hyresnämnderna och arrendenämnderna till Justitiedepartementet. Promemorian, som bl.a. innehåller förslag till ändringar i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder, har remissbehandlats. En sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2001/3974/DOM).

Hyreslagstiftningsutredningen lämnade år 1999 delbetänkandet Nytt system för prövning av hyres- och arrendemål (SOU 1999:15). I betänkandet föreslås att hyres- och arrendenämnderna skall avskaffas, och att den största delen av nämndernas verksamhet skall föras över till domstol. Betänkandet har remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju1999/1174/DOM). I skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en handlingsplan (skr. 1999/2000:106) redovisade regeringen för riksdagen sin bedömning att förslaget att nämndernas verksamhet skall föras över till domstol inte borde genomföras.

År 2000 uttalade regeringen i skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - information och uppföljning av handlingsplanen (skr. 2000/01:112) att en lösning för att komma till rätta med sårbarheten hos de mindre hyres- och arrendenämnderna var att administrativt knyta dessa till tingsrätten på respektive ort. Domstolsverket föreslog därefter i en rapport - Organisationen för vissa hyres- och arrendenämnder - bl.a. att de mindre nämnderna skall ombildas till särskilda domstolar inom tingsrätten på respektive ort. Rapporten har remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2002/5022/DOM).

I budgetpropositionen för år 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 4) informerade regeringen riksdagen om regeringens bedömning att antalet hyres- och arrendenämnder bör minskas från tolv till åtta genom att verksamheten vid nämnderna i Växjö, Örebro, Gävle och Luleå förs till övriga nämnder samt att de mindre hyres- och arrendenämnderna bör samordnas administrativt med tingsrätten på respektive ort. Riksdagen ställde sig bakom regeringens bedömning (bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105). Förändringarna skall vara genomförda den 1 januari 2006.

På grundval av Hyreslagstiftningsutredningens betänkande och Domstolsverkets rapport har inom Justitiedepartementet utarbetats ett utkast till lagrådsremiss med förslag i anledning av att vissa nämnder administrativt samordnas med tingsrätter. Ett flertal myndigheter och andra har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet. De yttranden som kommit in finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2005/5636/DOM).

Lagrådet har granskat regeringens förslag och därvid lämnat det utan erinran.

Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lägger regeringen fram förslag som syftar till att effektivisera förfarandet i hyres- och arrendenämnderna. Förslagen rör nämndernas sammansättning, vilka krav som skall ställas på en ansökan, möjligheten att delegera beredande uppgifter till kanslipersonal, möjligheten att avgöra ärenden utan något sammanträde samt protokollföring.

Den 1 januari 2006 kommer de mindre hyres- och arrendenämnderna att samordnas administrativt med tingsrätten på respektive ort. Med anledning av detta föreslås i propositionen att sådana beslut av arrendenämnd som med nuvarande regler kan klandras till fastighetsdomstol i stället skall kunna överklagas till den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. I propositionen föreslås också att det införs en möjlighet att delegera beredande uppgifter i en hyres- eller arrendenämnd till anställda i en tingsrätt på samma ort och vice versa samt att systemet med obligatoriska ersättare för ordförande och övriga ledamöter i nämnderna avskaffas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Utskottets överväganden

En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen antar propositionen och avslår två motioner som väckts med anledning av propositionen samt ett motionsyrkande som väckts under den allmänna motionstiden år 2004.

Jämför reservation (m och fp) och de två särskilda yttrandena (kd respektive c).

Ett effektivare förfarande

En hyresnämnd har bl.a. i uppgift att pröva vissa hyres- och bostadsrättstvister samt att medla respektive vara skiljenämnd i sådana tvister. En arrendenämnd har i uppgift att pröva vissa arrendetvister samt att medla respektive vara skiljenämnd i sådana tvister. Nämnderna bedriver också en för allmänheten kostnadsfri upplysningsverksamhet.

Hyresnämnden består enligt 5 § första stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder av en lagfaren ordförande och två andra ledamöter, s.k. intresseledamöter. Av de senare ledamöterna skall den ena vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den andra med bostadshyresgästers förhållanden eller, när ärendet rör lokal, med näringsidkande hyresgästers förhållanden. Arrendenämnden består enligt 2 § första stycket samma lag av en lagfaren ordförande och två intresseledamöter. Av intresseledamöterna skall den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruksarrendator.

En enkel och smidig processordning tillämpas. Förfarandet vid nämnderna skall enligt de syften som ligger bakom regleringen vara enkelt, snabbt och billigt. Det förutsätts att en part skall kunna uppträda hos nämnden utan ombud. Förfarandet är enligt huvudregeln muntligt. Ett ärende skall så snart som möjligt sättas ut till sammanträde för avgörande. Föreskrifter saknas om förberedelsen inför sammanträdet, men normalt bereds motparten först tillfälle till skriftligt yttrande. De i allmän domstol gällande principerna om omedelbarhet och koncentration gäller inte i nämndförfarandet.

I syfte att effektivisera förfarandet i nämnderna föreslås i propositionen bl.a. följande.

Möjligheterna att avgöra ärenden utan medverkan av intresseledamöter utvidgas. En förutsättning för ett sådant förfarande är att prövningen är enkel och att det är lämpligt med hänsyn till vad ärendet gäller. Vid prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom krävs, förutom att det skall vara lämpligt, att parterna begär en sådan ordning. Vidare föreslås att hyresnämnden vid prövningen av vissa ärenden, i vilka det kan ifrågasättas om det är lämpligt med medverkan av intresseledamöter, skall bestå av två lagfarna ledamöter.

En ansökan till nämnden skall vara skriftlig och innehålla uppgift om det som yrkas och de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Nämnden kan dock tillåta att en ansökan görs muntligen, om ansökan görs vid ett sammanträde inför nämnden och avser en fråga som har samband med det ärende som behandlas vid sammanträdet.

Vidare skall det vara möjligt att delegera beredande uppgifter till kanslipersonal. Nämnden skall i färre fall än i dag vara skyldig att hålla sammanträden och dessutom få möjlighet att avstå från att föra protokoll när något sådant inte behövs. Det skall inte längre krävas att en förlikning avfattas skriftligen och undertecknas av parterna. Slutligen föreslås att vissa beslut, t.ex. att ogilla en jävsinvändning, skall få överklagas särskilt.

Administrativ samordning med tingsrätt

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2005 vissa förändringar i hyres- och arrendenämndernas organisation som skall vara genomförda den 1 januari 2006 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 4, s. 140 f.). Antalet hyresnämnder respektive arrendenämnder minskas från tolv till åtta och de mindre nämnderna samordnas administrativt med tingsrätten på orten. Utskottet har ställt sig bakom regeringens förslag (bet. 2004/05:JuU1 s. 68).

Med anledning av denna samordning föreslår regeringen bl.a. följande.

Sådana beslut av arrendenämnd som med nuvarande regler kan överprövas i fastighetsdomstol skall i stället överprövas av den hovrätt inom vars domkrets arrendenämnden är belägen. Vid handläggningen i hovrätt skall de regler som gäller vid överklagande av en tingsrätts beslut tillämpas, med undantag för att prövningstillstånd inte krävs. Hovrättens avgörande i sakfrågan kan överklagas till Högsta domstolen. I vissa fall krävs emellertid att hovrätten finner att det föreligger särskilda skäl för en sådan prövning. Utöver lagfarna ledamöter får i hovrätten ingå en teknisk ledamot, om målets beskaffenhet eller något annat särskilt skäl föranleder det. Vidare skall en part i domstolen kunna höras under sanningsförsäkran.

Delegering av beredande uppgifter i hyres- och arrendenämnd skall kunna ske även till anställda i en tingsrätt på samma ort som nämnden. På motsvarande sätt skall möjligheten att delegera beredande uppgifter i tingsrätt till domstolssekreterare m.fl. utsträckas till att även omfatta anställda i en hyresnämnd.

Det nuvarande systemet med obligatoriska ersättare för ordförande och övriga ledamöter i hyres- och arrendenämnd avskaffas. I stället bör behovet av eventuell förstärkning i första hand tillgodoses genom att intresserade domare vid den samordnade tingsrätten förordnas som ordförande.

Utskottets bedömning

I motion Ju9 (fp) begärs att propositionen avslås samt att ett gemensamt förfarande för alla hyres- och arrendetvister införs. Vidare begär motionärerna att den planerade förändringen av hyres- och arrendenämndernas verksamhetsområden och samordningen med vissa tingsrätter skjuts upp i avvaktan på införandet av ett sådant förfarande.

Utskottet har, som tidigare anförts, ställt sig bakom den planerade förändringen i hyres- och arrendenämndernas organisation. Genom att bibehålla nämndernas ställning som förvaltningsmyndighet kan den värdefulla verksamhet som nämnderna bedriver, med bl.a. inslag av medling och upplysningsverksamhet, behållas fullt ut. Det är enligt utskottet för närvarande inte lämpligt att föra in dessa verksamheter i domstol. Utskottet anser vidare att det inte framkommit några omständigheter som ger anledning att, i syfte att införa ett gemensamt förfarande för alla hyres- och arrendetvister, föra över ärendetyper som i dag prövas i domstol till nämnderna. Genom den kommande samordningen förstärks de mindre nämndernas judiciella och administrativa bärkraft. I propositionen föreslås ett flertal lagändringar med anledning av samordningen, bl.a. när det gäller överklagande och beredning av ärenden. Utskottet, som finner lagförslagen ändamålsenliga och lämpligt utformade, anser att de föreslagna ändringarna bör genomföras.

I propositionen föreslås även åtgärder som syftar till att effektivisera förfarandet i hyres- och arrendenämnderna. Utskottet finner även i denna del lagförslagen ändamålsenliga och lämpligt utformade. De förslag som läggs fram i propositionen leder till ett bättre utnyttjande av hyres- och arrendenämndernas resurser samtidigt som rättssäkerheten bibehålls. Ett mer effektivt förfarande är också till fördel för parterna.

Utskottet tillstyrker propositionen och föreslår att riksdagen avslår motion Ju9.

I motionerna 2004/05:Bo301 och Ju8 (båda m) begärs att hyresnämnderna skall avskaffas. Prövningen av de frågor som i dag avgörs av hyresnämnd skall enligt motionärerna flyttas över till allmän domstol. Enligt motionärerna är partssammansatta nämnder, i vilka ingår representanter från de intresseorganisationer som staten pekat ut, bl.a. inte förenliga med den fria organisationsrätten.

Utskottet har vid flera tillfällen tidigare behandlat motsvarande motionsyrkanden, senast våren 2004 (bet. 2003/04:JuU14 s. 17 f.). Utskottet avslog då yrkandet med hänvisning till det av regeringen i budgetpropositionen för år 2004 aviserade förslaget rörande hyres- och arrendenämnderna.

Utskottet har tidigare gjort vissa uttalanden när det gäller specialdomstolar, senast våren 2004 (bet. 2003/04:JuU14 s. 17 f.). Utskottet ansåg då att det fanns anledning att se mer nyanserat på frågan om specialdomstolar, i förhållande till tidigare uttalanden om att specialdomstolar i möjligaste mån borde avskaffas. Dessa fick nämligen anses besitta en särskild kompetens som leder till att målen behandlas skickligt, snabbt och ekonomiskt effektivt. De återstående specialdomstolarnas fortsatta verksamhet borde bedömas efter sina egna meriter och inte endast utifrån principiella utgångspunkter.

Ett liknande resonemang bör enligt utskottet föras i fråga om hyresnämnderna. Som anförts ovan är det för närvarande inte lämpligt att föra in vissa delar av nämndernas verksamhet, såsom medling och upplysningsverksamhet, i domstol. Vidare saknas enligt utskottet underlag för annan bedömning än att hyresnämnderna fungerar väl. Genom de nu föreslagna förändringarna ges hyres- och arrendenämnderna förutsättningar för att även i framtiden kunna fullgöra sina uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utskottet kan således för närvarande inte se något behov av att initiera en utredning om att avskaffa hyresnämnderna.

Vad som nu anförts innebär att utskottet avstyrker motionerna 2004/05:Bo301 och Ju8 i nu behandlad del.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Avslag på propositionen m.m., punkt 1 (m, fp)

av Beatrice Ask (m), Jeppe Johnsson (m), Torkild Strandberg (fp), Cecilia Magnusson (m) och Karin Granbom (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår proposition 2005/06:10 och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om att alla hyres- och arrendeärenden bör handläggas i domstol. Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Ju9 yrkande 1 och bifaller delvis motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 21, 2005/06:Ju8 och 2005/06:Ju9 yrkandena 2 och 3.

Ställningstagande

Alla rättsliga frågor som rör ett och samma hyresförhållande bör prövas av en och samma domstol eller myndighet. Det är orimligt att två parter kan tvingas till två olika förfaranden inför domstol respektive hyresnämnd när hela rättsförhållandet rör ett och samma hyreskontrakt. Vi anser därför att samtliga typer av hyresärenden bör föras till tingsrätterna. I avvaktan på att denna fråga utreds bör de nu föreslagna förändringarna i hyres- och arrendenämndernas organisation skjutas upp.

Vi anser således att propositionen bör avslås och att riksdagen i stället tillkännager för regeringen vad vi anfört om att skjuta upp den planerade förändringen av hyres- och arrendenämndernas organisation samt återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning som tillgodoser vad vi nu anfört.

Särskilda yttranden

1.

Effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden, punkt 2 (kd)

 

Olle Sandahl (kd) anför:

Under årens lopp har ett flertal ändringar och justeringar gjorts som berör förfarandet vid hyres- och arrendenämnderna. Det kan därför finnas anledning att inom en snar framtid göra en översyn och ta ett samlat grepp på samtliga bestämmelser som rör hyres- och arrendenämndernas verksamhet. Jag avser att återkomma i frågan för det fall en sådan samlad översyn dröjer.

2.

Effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden, punkt 2 (c)

 

Viviann Gerdin (c) anför:

Det är viktigt att de förändringar som nu genomförs, t.ex. när det gäller beredningen av ärenden och möjligheten för ordföranden att ensam avgöra vissa frågor, inte leder till några försämringar såvitt avser rättssäkerheten och insynen i hyres- och arrendenämndernas verksamhet. Jag utgår från att regeringen följer utvecklingen på området.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:10 En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden:

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i jordabalken,

2.    lag om ändring i rättegångsbalken,

3.    lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden,

4.    lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

Följdmotioner

2005/06:Ju8 av Beatrice Ask m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett avskaffande av hyresnämnderna.

2005/06:Ju9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp):

1.

Riksdagen avslår propositionen.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att tillskapa ett gemensamt förfarande för alla hyres- och arrendetvister genom att antingen införliva de nuvarande hyres- och arrendenämndernas verksamhet i tingsrätterna (fastighetsdomstolarna) alternativt bibehålla de nuvarande hyres- och arrendenämnderna som i sådant fall tillförs alla ärenden som rör hyres- och arrendeförhållanden.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skjuta upp förändringen av verksamhetsområdena och samordningen med vissa tingsrätter, som regeringen beslutat om genom ändring av förordningen SFS 2005:518.

Motion från allmänna motionstiden hösten 2004

2004/05:Bo301 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m):

21.

Riksdagen beslutar att avskaffa hyresnämnden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild