Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU28

Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:118 Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen. I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda två protokoll med ändringar av Europolkonventionen. Det första protokollet, från år 2002, innebär bl.a. att Europol skall kunna delta i en stödjande funktion i gemensamma utredningsgrupper, som har inrättats i enlighet med 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater eller i enlighet med 2002 års rambeslut om gemensamma utredningsgrupper. Det andra protokollet, från år 2003, innehåller bestämmelser som bl.a. syftar till att Europol skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt och stärka sitt stöd till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Sveriges tillträde till 2002 års protokoll föranleder ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. I propositionen föreslås också en ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ändringen i lagen om Schengens informationssystem föreslås dock träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner protokollen och antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Europolkonventionen m.m.

 

Riksdagen godkänner

1. rådets akt av den 28 november 2002 om utarbetande av ett protokoll om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och tjänstemän,

2. rådets akt av den 27 november 2003 om utarbetande på grundval av artikel 43.1 i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) av ett protokoll om ändring av konventionen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:118 punkterna 1 och 2.

2.

Ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall m.m.

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

2. lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

3. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:118 punkterna 3-5.

Stockholm den 25 april 2006

På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan Pehrson (fp), Britta Lejon (s), Rolf Olsson (v), Margareta Persson (s), Beatrice Ask (m), Lennart Nilsson (s), Helena Frisk (s), Peter Althin (kd), Göran Norlander (s), Torkild Strandberg (fp), Johan Linander (c), Joe Frans (s), Cecilia Magnusson (m), Kerstin Andersson (s), Leif Björnlod (mp), Christer Erlandsson (s) och Hillevi Engström (m).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Genom Europolkonventionen från år 1995 upprättades Europol, som är Europeiska unionens gemensamma polisbyrå. Konventionen antogs av Sverige år 1997 (prop. 1996/97:164, bet. 1997/98:JuU2, rskr. 1997/98:22).

Enligt fördraget om Europeiska unionen (artikel 30.2) skall ministerrådet främja samarbete genom Europol och, inom fem år från dagen för Amsterdamfördragets ikraftträdande den 1 maj 1999, göra det möjligt för Europol att delta i gemensamma utredningsgrupper i en stödjande funktion. Rådet skall vidare besluta om åtgärder som tillåter Europol att anmoda berörda nationella myndigheter att genomföra och samordna brottsutredningar i särskilda fall.

Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors i oktober 1999 framhölls att Europol har en nyckelroll när det gäller att stödja brottsförebyggande åtgärder, analyser och utredningar i hela unionen. Europeiska rådet uppmanade till bildandet av gemensamma utredningsgrupper i enlighet med fördraget och efterlyste regler som tillåter företrädare för Europol att, när så är lämpligt, delta i sådana grupper.

För att genomföra fördraget och Europeiska rådets uppmaning har ministerrådet antagit två akter med protokoll om ändringar av dels Europolkonventionen, dels protokollet av den 19 juni 1997 om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän. Det första protokollet undertecknades av medlemsstaterna den 28 november 2002 (EUT C 312, 16.12.2002, s. 1) och återfinns i bilaga 3. Det andra protokollet undertecknades den 27 november 2003 (EUT C 2, 6.1.2004, s. 1) och återfinns i bilaga 4.

Den 6 juli 2005 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juli 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de organ som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna (EUT L 191, 22.7.2005, s. 18). Förordningen är bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

I en promemoria som har upprättats inom Justitiedepartementet har övervägts Sveriges tillträde till protokollen om ändringar av Europolkonventionen och protokollet om privilegier och immunitet för Europol samt vilka lagändringar som dessa föranleder. I promemorian har också övervägts vilka kompletterande lagändringar som är nödvändiga med anledning av förordningen om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet. Promemorian har remissbehandlats. En remissammanställning finns tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2005/10426/PO). Lagförslagen i propositionen är en direkt följd av de olika internationella instrument som beskrivits ovan.

Lagrådet har inte granskat lagförslaget, eftersom regeringen bedömt att förslagen till sitt innehåll och författningstekniskt är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda två protokoll med ändringar av Europolkonventionen. Det första protokollet, som undertecknades år 2002, innebär bl.a. att Europol skall kunna delta i en stödjande funktion i gemensamma utredningsgrupper, som har inrättats i enlighet med 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater eller i enlighet med 2002 års rambeslut om gemensamma utredningsgrupper. Det innehåller också bestämmelser om hur medlemsstaterna skall behandla framställningar från Europol om att inleda, genomföra eller samordna utredningar i särskilda fall. Det andra protokollet, som undertecknades år 2003, innehåller bestämmelser som syftar till att Europol skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt och stärka sitt stöd till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Protokollet gör det också möjligt för medlemsstaterna att bestämma att även andra myndigheter än den nationella enheten får ha direktkontakt med Europol och söka i dess register.

Sveriges tillträde till protokollen föranleder ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar.

I propositionen föreslås också en ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med anledning av en förordning från Europaparlamentet och rådet från 2005 om tillgången till Schengens informationssystem för de organ i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon.

Utskottets överväganden

Ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner två protokoll från åren 2002 och 2003 till Europolkonventionen. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag till lagändringar för att genomföra 2002 års protokoll. Utskottet tillstyrker dessutom ett lagförslag med syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning om ändring i Schengenkonventionen.

Europolkonventionen

Sverige har deltagit i det brottsbekämpande samarbetet inom ramen för Europolkonventionen sedan Europols verksamhet inleddes år 1999. Den koordinering av nationella insatser för brottsbekämpning som sker genom Europol möjliggör att brottsutredningar kan bedrivas samordnat i flera länder. Utskottet delar regeringens uppfattning att en sådan samordning är viktig för att möjliggöra utredningar av gränsöverskridande brottslighet. Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen godkänner två protokoll med ändringar av Europolkonventionen. Det första protokollet, som undertecknades år 2002, innebär bl.a. att Europol skall kunna delta i en stödjande funktion i gemensamma utredningsgrupper, som har inrättats i enlighet med 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater eller i enlighet med 2002 års rambeslut om gemensamma utredningsgrupper. Det innehåller också bestämmelser om hur medlemsstaterna skall behandla framställningar från Europol om att inleda, genomföra eller samordna utredningar i särskilda fall. Det andra protokollet, som undertecknades år 2003, innehåller bestämmelser som syftar till att Europol skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt och stärka sitt stöd till medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. Utskottet anser att de aktuella protokollen i olika avseenden kommer att stärka Europols möjligheter att stödja medlemsstaterna i deras brottsbekämpande verksamhet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att godkänna dem.

Genom 2002 års protokoll införs en ny artikel 39 a i Europolkonventionen. Artikeln reglerar en medlemsstats ansvar för skador som vållas av Europols tjänstemän när de deltar i en gemensam utredningsgrupp i en medlemsstat. I 8 § lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar (2003:1174) finns bestämmelser som reglerar svenska statens ansvar att ersätta skada som vållas av tjänstemän från andra medlemsstater när de deltar i en gemensam utredningsgrupp i Sverige. För sådana fall skall svenska staten ersätta skadan som om det hade varit svenska tjänstemän som orsakat den. Ändringen av Europolkonventionen innebär att denna ordning för statens ansvar skall gälla även när det är en tjänsteman från Europol som har orsakat skada. Utskottet delar regeringens uppfattning att 8 § lagen om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar bör kompletteras i enlighet härmed.

2002 års protokoll innebär vidare att de tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte skall åtnjuta den immunitet som de annars har. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Av bilagan till lagen framgår att sådan immunitet gäller för medlemmarna i Europols organ, Europols direktör, biträdande direktörer och tjänstemän (punkt 52). Utskottet delar regeringens uppfattning att protokollet i den här delen bör genomföras genom en hänvisning till protokollet i bilagan.

Sammanfattningsvis instämmer utskottet i vad regeringen anför i den här delen och tillstyrker lagförslagen.

Schengenkonventionen

Schengens informationssystem (SIS) inrättades enligt 1990 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (Schengenkonventionen). Endast de myndigheter som ansvarar för gränskontroll, brottsbekämpning och utfärdandet av viseringar och uppehållstillstånd har enligt den gällande lydelsen av Schengenkonventionen rätt att ta del av uppgifter i SIS. För svenskt vidkommande regleras rätten att ta del av uppgifter i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och förordningen (2000:836) om Schengens informationssystem.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1160/2005 om ändring av Schengenkonventionen innebär att också de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon, för svensk del Vägverket, skall ges direkt tillgång till uppgifter om sådana motorfordon, släpvagnar, husvagnar samt registreringsbevis och registreringsskyltar för fordon som skall registreras i SIS.

Utskottet delar regeringens uppfattning att det för svenskt vidkommande krävs en ändring av reglerna om rätt att få ut uppgifter ur SIS och att ett tillägg i lagen om Schengens informationssystem därför bör göras i enlighet med vad regeringen föreslagit. Utskottet tillstyrker vad regeringen föreslagit också i denna del.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:118 Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen:

1.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner rådets akt av den 28 november 2002 om utarbetande av ett protokoll om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och tjänstemän (avsnitt 7.1).

2.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner rådets akt av den 27 november 2003 om utarbetande på grundval av artikel 43.1 i konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) av ett protokoll om ändring av konventionen (avsnitt 7.1).

3.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

4.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar.

5.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 3

Konventionstexter 1

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 4

Konventionstexter 2

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild