Justitieutskottets betänkande

2005/06:JuU21

Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone. I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda överenskommelsen mellan Sveriges regering och specialdomstolen om verkställighet i Sverige av fängelsestraff utdömda av specialdomstolen. Därutöver föreslås att Sverige skall möjliggöra samarbete med specialdomstolen i fråga om utlämning och rättslig hjälp i brottmål. I propositionen föreslås en lag som reglerar samarbetet med specialdomstolen samt följdändringar i gällande lagstiftning.

Lagen och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet och antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Avtal om straffverkställighet mellan Sveriges regering och Specialdomstolen för Sierra Leone

 

Riksdagen godkänner avtalet den 15 oktober 2004 om straffverkställighet mellan Sveriges regering och Specialdomstolen för Sierra Leone avseende domar som har meddelats av Specialdomstolen för Sierra Leone.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:93 punkt 1.

2.

Lag om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone m.m.

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone,

2. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

3. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:93 punkterna 2-4.

Stockholm den 18 maj 2006

På justitieutskottets vägnar

Johan Pehrson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Johan Pehrson (fp), Britta Lejon (s), Rolf Olsson (v), Margareta Persson (s), Beatrice Ask (m), Helena Frisk (s), Peter Althin (kd), Elisebeht Markström (s), Jeppe Johnsson (m), Göran Norlander (s), Johan Linander (c), Kerstin Andersson (s), Leif Björnlod (mp), Hillevi Engström (m), Karin Granbom (fp), Ulla Wester (s) och Claes-Göran Brandin (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Den 16 januari 2002 ingick Förenta nationerna ett avtal med Sierra Leones regering om inrättande av en specialdomstol för Sierra Leone, Specialdomstolen för Sierra Leone. Avtalet var ett resultat av förhandlingar mellan FN:s generalsekreterare och Sierra Leones regering i syfte att etablera en oberoende särskild domstol för att lagföra de personer som bär det största ansvaret för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt samt för brott mot viss nationell sierraleonsk rätt som har begåtts i Sierra Leone den 30 november 1996 eller senare. Domstolen har inlett sin verksamhet.

På initiativ av specialdomstolen har en överenskommelse om verkställighet i Sverige av fängelsestraff utdömda av specialdomstolen förhandlats fram med Sveriges regering. Den 15 oktober 2004 undertecknades överenskommelsen.

Inom Justitiedepartementet har en promemoria utarbetats, Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone (dnr Ju2005/6145/BIRS). I promemorian föreslås att Sverige skall tillträda överenskommelsen om verkställighet i Sverige av fängelsestraff utdömda av specialdomstolen. Därutöver föreslås i promemorian att Sverige skall möjliggöra samarbete med specialdomstolen i fråga om utlämning och rättslig hjälp i brottmål. Vidare lämnas i promemorian förslag till de lagändringar som ett sådant samarbete föranleder. Promemorian har remissbehandlats. Remissyttrandena och en sammanställning över yttrandena finns tillgängliga i Justitiedepartementet (dnr Ju2005/6145/BIRS).

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen och har inte haft något att invända i sak mot de bestämmelser som föreslagits. Lagrådet har dock förordat att samarbetet med specialdomstolen regleras i en särskild lag och inte - som föreslogs i remissen till Lagrådet - genom ändringar i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt. Regeringen har i denna del följt Lagrådets förslag med några enstaka redaktionella ändringar.

Lagförslaget finns i bilaga 2 och avtalstexten i bilaga 3.

Justitieutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen. Yttrandet (KU7y) finns i bilaga 4.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 16 januari 2002 träffade Förenta nationerna ett avtal med Sierra Leones regering om inrättande av en oberoende särskild domstol, Specialdomstolen för Sierra Leone, för att lagföra de personer som bär det största ansvaret för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt samt för brott mot viss nationell sierraleonsk rätt som har begåtts i Sierra Leone den 30 november 1996 eller senare.

På initiativ av specialdomstolen har en överenskommelse om verkställighet i Sverige av fängelsestraff utdömda av specialdomstolen förhandlats fram med Sveriges regering. Den 15 oktober 2004 undertecknades överenskommelsen.

I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda överenskommelsen om verkställighet i Sverige av fängelsestraff utdömda av specialdomstolen. Därutöver föreslås i propositionen att Sverige skall möjliggöra samarbete med specialdomstolen i fråga om utlämning och rättslig hjälp i brottmål. Ett förslag till en lag som reglerar samarbetet med specialdomstolen lämnas i propositionen.

Lagen och följdändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Utskottets överväganden

Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om straffverkställighet mellan Sveriges regering och Specialdomstolen för Sierra Leone avseende domar som meddelats av specialdomstolen. Utskottet tillstyrker dessutom regeringens förslag om lag om samarbete med specialdomstolen, vilken skall ha sin tillämpning när specialdomstolen ansöker om rättsligt biträde av Sverige.

Behörigheten för Specialdomstolen för Sierra Leone omfattar huvudsakligen allvarliga brott mot internationell humanitär rätt. Utskottet instämmer i regeringens uppfattning att det ligger i världssamfundets intresse att brott av den typen lagförs och att utdömda straff verkställs. Det motverkar straffrihet och utgör ett bidrag till försoning och stabilitet i det drabbade området. Utskottet anser därför att Sverige bör medverka till den rättskipning som sker vid specialdomstolen genom att stödja specialdomstolen i detta hänseende och tillträda det straffverkställighetsavtal Sverige har förhandlat fram med domstolen. Ett sådant tillträde ligger dessutom i linje med FN:s säkerhetsråds uppmaning till alla medlemsländer att fullt ut samarbeta med specialdomstolen.

Specialdomstolen för Sierra Leone är en mellanfolklig organisation enligt 10 kap. 1 § regeringsformen. Eftersom avtalet om straffverkställighet förutsätter lagstiftning skall det godkännas av riksdagen. Enligt 10 kap. 5 § fjärde stycket kan rättskipnings- eller förvaltningsuppgift som inte direkt grundar sig på regeringsformen genom beslut av riksdagen överlåtas till bl.a. mellanfolklig organisation. Riksdagen får också i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Om uppgiften innefattar myndighetsutövning skall riksdagens beslut fattas med minst tre fjärdedels majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Enligt regeringen förutsätter samarbetet enligt 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen inte någon överlåtelse av beslutanderätt av rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter. Konstitutionsutskottet har i sitt yttrande anslutit sig till regeringens bedömning i denna fråga. Justitieutskottet, som inte gör någon annan bedömning, anser att riksdagen bör godkänna straffverkställighetsavtalet med Specialdomstolen för Sierra Leone och tillstyrker regeringens förslag i den här delen.

Det krävs lagändringar för att Sverige skall kunna samarbeta med specialdomstolen i fråga om straffverkställighet, utlämning och rättslig hjälp i brottmål. Regeringens förslag till lag om samarbete med specialdomstolen skall tillämpas när specialdomstolen ansöker om rättsligt biträde av Sverige och innebär bl.a. att regeringen på begäran av Specialdomstolen för Sierra Leone skall kunna besluta att en fängelsedom som meddelats av specialdomstolen får verkställas i Sverige. Lagförslaget innebär vidare att lagen (1957:668) om utlämning för brott som huvudregel skall tillämpas vid utlämning till specialdomstolen. Rättslig hjälp i brottmål skall enligt en hänvisning i lagförslaget med vissa undantag kunna lämnas till specialdomstolen enligt lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. För vissa frågor såsom förbud mot att döma för samma gärning flera gånger, rätt till offentlig försvarare, ersättning för inställelse, Sveriges kostnadsansvar, språkkrav m.m. skall motsvarande regler gälla som finns i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt. Utskottet konstaterar att det dessutom erfordras vissa följdändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Utskottet ansluter sig till de överväganden regeringen gör i propositionen och tillstyrker regeringens lagförslag.

Lagteknisk anmärkning

Utskottet anmärker att lydelsen av 21 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga enligt SFS 2005:729 och 29 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård enligt SFS 2005:731 båda har trätt i kraft sedan regeringen väckt förslaget i riksdagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone:

1.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet den 15 oktober 2004 om straffverkställighet mellan Sveriges regering och Specialdomstolen för Sierra Leone avseende domar som har meddelats av Specialdomstolen för Sierra Leone (avsnitt 7.2).

2.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.

3.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

4.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 3

Avtalstext

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Konstitutionsutskottets yttrande 2005/06:KU7y

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild