Finansutskottets betänkande

2005/06:FiU7

Nya regler för tjänstepensionsinstitut (prop. 2004/05:165)

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut samt en motion som väckts med anledning av förslaget. Regeringen föreslår de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (tjänstepensionsdirektivet).

Förslagen innebär nya regler för tjänstepensionsinstitut och omfattar tjänstepensionskassor, pensionsstiftelser och livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet.

Förslagen innebär att det införs särskilda verksamhetsvillkor för tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser. Det föreslås även särskilda bestämmelser om information till försäkringstagare m.fl.

Försäkringstekniska avsättningar som motsvarar pensionsåtagandena ska enligt förslaget göras på ett aktsamt sätt och bygga på marknadsmässig värdering av åtagandena.

Regeringen föreslår att pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till färre än 100 personer undantas från de nya reglerna, men stiftelserna får enligt förslaget själva välja att ändå tillämpa dem.

Finansinspektionen utövar redan tillsyn över livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor och föreslås också få tillsyn över pensionsstiftelsernas finansiella verksamhet.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. Tjänstepensionskassorna föreslås få vissa övergångsregler. Enligt direktiven skulle ändringarna ha införlivats senast den 23 september 2005.

Utskottet föreslår vissa ändringar som berör pensionsstiftelserna. Bland annat föreslås ändringar i informationsplikten samt i placeringsreglerna. Utskottet anser att arbetsgivare ska svara för information till arbetstagaren om t.ex. pensionsåtaganden. Utskottets förslag medför vissa ändringar i tryggandelagen som berör pensionsstiftelserna. Med dessa ändringar föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens lagförslag och avstyrker motionsyrkandena.

1 Riksdagen 2005/06. 5 saml. FiU7

Rättelse: S. 4 rad 13 Tillkommit text.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Pensionsstiftelser

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 9 a § första stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del och avslår motion 2004/05:Fi25 yrkande 1.

2.

Kompetensprövning av styrelseledamöter

 

Riksdagen bifaller proposition 2004/05:165 i denna del.

3.

Informationsskyldighet till försäkringstagare

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 10 d §, med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:165 i denna del och avslår motion 2004/05:Fi25 yrkande 2 i denna del.

4.

Placeringsregler

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 10 a §, med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:165 i denna del.

5.

Tillsyn över pensionsstiftelser

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. såvitt avser 34 §. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del och avslår motion 2004/05:Fi25 yrkande 2 i denna del.

6.

Tjänstepensionsförsäkring för egenföretagare

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 1 kap. 3 a § tredje stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del.

7.

Lagförslagen i övrigt

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) såvitt avser 1 kap. 1 a och 2 §§, samt 3 a § första och andra styckena, 2 a kap. 1, 2, 2a, 3-5, 5a och 6 §§, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 4, 9, 10 g, 11 och 12-14 §§, 12 kap. 12 § samt 19 kap. 13 §,

2. lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

3. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige, med den ändringen att rubriken närmast före rubriken till 2 kap. 1 § och rubriken till 8 kap. 1a § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

4. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

5. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

7. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

8. lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,

9. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., med den ändringen att 3 § punkterna 9 och 10 får följande lydelse:

 

 

 

10. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:165 i denna del.

Stockholm den 29 november 2005

På finansutskottets vägnar

Arne Kjörnsberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Arne Kjörnsberg (s), Carin Lundberg (s), Sonia Karlsson (s), Kjell Nordström (s), Lars Bäckström (v), Agneta Ringman (s), Gunnar Axén (m), Bo Bernhardsson (s), Christer Nylander (fp), Roger Tiefensee (c), Hans Hoff (s), Cecilia Widegren (m), Agneta Gille (s), Yvonne Ruwaida (mp), Tomas Högström (m), Gunnar Nordmark (fp) och Else-Marie Lindgren (kd).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut föreslår regeringen att riksdagen antar regeringens förslag till bl.a. lag om ändring i försäkringsrörelselagen och lag om ändring i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Regeringens förslag återges i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslagen i motionen återges i bilaga 1.

För att inhämta ytterligare upplysningar i ärendet har utskottet företagit intern utfrågning med företrädare för Finansdepartementet och Finansinspektionen.

Finansutskottet har till lagutskottet överlämnat två lagförslag, nämligen 7 kap. 11 a § och 19 kap. 11 § i lag om ändring i försäkringsrörelselagen och lag om ändring i förmånsrättslagen. Dessa lagar är också föremål för ändringsförslag i proposition 2005/06:37 EU:s insolvensreglering som riksdagen ska besluta om senare under hösten 2005. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan lagförslagen har finansutskottet överlämnat de nämnda lagförslagen till lagutskottet.

Skrivelser m.m.

Swedish Pension Fund Association (SPFA), Sveriges Kommuner och Landsting och Alecta m.fl. har inkommit med skrivelser och tagit upp vissa frågor. Frågorna behandlas i betänkandet under respektive avsnitt.

Under beredning av ärendet har företrädare för bl.a. Försäkringsförbundet, Kåpan pensioner och SPFA uppvaktat finansutskottet.

Bakgrund

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionens förslag innebär att det införs särskilda verksamhetsvillkor för tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser. Det föreslås även särskilda bestämmelser om information till försäkringstagare m.fl.

Vidare föreslås för livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet och för tjänstepensionskassorna särskildabestämmelser om tekniska avsättningar och för kassorna även nya bestämmelser om skuldtäckning och kapitalkrav. Det föreslås nya placeringsreglerför alla tjänstepensionsinstitut som omfattas av direktiven.

Försäkringstekniska avsättningar som motsvarar pensionsåtagandena ska enligt förslaget göras på ett aktsamt sätt och bygga på marknadsmässig värdering av åtagandena.

Regeringen föreslår att pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till färre än 100 personer undantas från de nya reglerna, men stiftelserna får enligt förslaget själva välja att ändå tillämpa dem.

Finansinspektionen utövar redan tillsyn över livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor och föreslås också få tillsyn över pensionsstiftelsernas finansiella verksamhet.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006. Tjänstepensionskassorna föreslås få vissa övergångsregler. Enligt direktiven skulle ändringarna ha införlivats senast den 23 september 2005.

Grundläggande begrepp

Tjänstepension

Tjänstepension (avtalspension) tjänar den enskilde in i sin anställning och den är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Tjänstepensionen grundar sig på en utfästelse från arbetsgivaren gentemot arbetstagaren att utge olika förmåner efter pensioneringen. Sammantaget är närmare fyra miljoner människor i Sverige berättigade till tjänstepension. Hur stor andel av den totala pensionen som utgörs av tjänstepension beror på arbetstagarens inkomster. I allmänhet utgör andelen ca 15 %.

Pensionsutfästelser är av långsiktig art eftersom de i regel sträcker sig flera decennier framåt i tiden. För att arbetsgivarens löfte om framtida pensionsutbetalningar ska få någon substans anses det nödvändigt att trygga utfästelsen. Det vanligaste sättet är att betala premier till en understödsförening (s.k. tjänstepensionskassa) eller till ett livförsäkringsbolag. Utfästelsen kan också tryggas genom att arbetsgivaren skuldför pensionskostnaderna i sin balansräkning (s.k. kontotryggande). Vidare kan säkerställande ske genom att arbetsgivaren gör avsättningar till en pensionsstiftelse.

Pensionsstiftelse

En pensionsstiftelses syfte är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. Stiftelsen kan aldrig utfästa pension och ansvarar inte heller för pensionsutfästelserna. Det är arbetsgivaren som beräknar pensionsåtagandena och gör avsättningar till stiftelsen samt sköter utbetalningen av pensionerna. Pensionsstiftelsens förmögenhet kan karakteriseras som en form av pant för den pensionsberättigades pensionsfordran.

När arbetsgivaren har gjort en avsättning till stiftelsen, får medlen disponeras endast för pensioner. Pengarna kan inte tas i anspråk för arbetsgivarens övriga skulder och berörs inte av arbetsgivarens obestånd. En stiftelse skiljer sig från andra associationer genom att stiftelsen inte har några ägare eller medlemmar. Pensionsstiftelsens förmögenhet förvaltas av en styrelse med representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. föreskriver att en pensionsstiftelses tillgångar ska vara placerade på ett nöjaktigt sätt, och det är styrelsen som har ansvaret för att så sker.

Tillsynsmyndighet för pensionsstiftelser är länsstyrelsen i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist. Tillsynen är inriktad på att skydda pensionsborgenärerna, och länsstyrelsen har i uppgift att granska förvaltningen av stiftelsernas kapital.

2002 fanns det 2 476 registrerade pensionsstiftelser i Sverige med en sammanlagd tillgångsvolym om ca 105 miljarder kronor. Av stiftelserna var det färre än 100 stycken som tryggade utfästelse om pension till minst 100 personer. Majoriteten av de svenska pensionsstiftelserna utgörs alltså av stiftelser med ett inte särskilt stort antal ersättningsberättigade personer. De 13 pensionsstiftelser som hade mer än 1 miljard kronor i tillgångar svarade för 84 % av den totala tillgångsvolymen.

Försäkring

Tryggande av en pensionsutfästelse genom försäkring innebär att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för den anställde och betalar premien för den under hela avtalstiden. Den allra största delen av tjänstepensionskapitalet finns placerat i livförsäkringsbolagen.

Tjänstepensionsdirektivet

EU antog år 2003 ett direktiv om tjänstepensionsinstitutens verksamhet. Direktivet är ett av de första stegen mot en inre marknad för tjänstepensioner. Syftet är att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samtidigt som pensionstagarnas trygghet garanteras. En överflyttning av sparandet till tjänstepensionsområdet bedöms bidra till såväl ekonomiska som sociala framsteg. I detta ligger bl.a. att tjänstepensionsinstitutens gränsöverskridande verksamhet möjliggör en större rörlighet för kapital inom EU.

Utskottets överväganden

Pensionsstiftelser

Utskottets förslag i korthet

Utskottet anser att skäl kan anföras både för och emot att pensionsstiftelserna ska omfattas av den lagstiftning som styrs av tjänstepensionsdirektivet. Det har emellertid klarlagts under rådsförhandlingarna att förvaltare av den typ som stiftelserna utgör ska omfattas av direktivet. Utskottet godtar därför regeringens bedömning och avstyrker motionen om att undanta pensionsstiftelser från att omfattas av tjänstepensionsdirektivet.

Propositionen

Regeringen gör bedömningen att understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet (s.k. tjänstepensionskassor) och pensionsstiftelser omfattas av tjänstepensionsdirektivet.

Regeringen anför att det alltid är arbetsgivaren som svarar för själva utfästelsen om pension, och stiftelsen innehåller inte någon skuldpost som svarar mot pensionsutfästelsen. Förmögenheten i stiftelsen kan i stället jämställas med en säkerhet eller en pant för arbetsgivarens pensionsutfästelse för det fall att arbetsgivaren kommer på obestånd. Det är arbetsgivaren som ansvarar för betalningen av pensionerna.

Regeringen anför vidare att stiftelsens uppgift endast är att förvalta kapitalet som avsatts till stiftelsen och säkerställa att pensionsutfästelser kan uppfyllas. Flera remissinstanser ifrågasätter om pensionsstiftelser ska omfattas av direktivet, eftersom dessa själva inte tillhandahåller tjänstepension utan endast utgör en pant för pensionsåtagandena.

Regeringen anför vidare att under rådsförhandlingarnai Brysselav direktivet hade Sverige flera diskussioner med EG-kommissionen om de svenska pensionsstiftelsernas särdrag. En del av förklaringen till den svenska inställningen var den då icke juristlingvistgranskade svenska översättningen av direktivförslaget. Av förslaget framgick att med tjänstepensionsinstitut avsågs "ett institut som förvaltar fondmedel och som är etablerat oberoende av något uppdragsgivande företag eller någon branschorganisation i uteslutande syfte att tillhandahålla pensionsförmåner .". Den formuleringen kunde leda tanken till att ett institut, för att omfattas av direktivet, självt måste betala utförmånerna. Detta var emellertid inte kommissionens avsikt med bestämmelsen.

Regeringen anför att vemsom tillhandahåller pensionen inte har någon betydelse. Regeringen anför vidare att om så vore fallet skulle medlemsstater som inte önskar tillämpa direktivet på delar av sin tjänstepensionsmarknad kunna ändra sin nationella lagstiftning så att ansvaret för att tillhandahålla förmånerna flyttas från ett institut som annars skulle ha träffats av direktivets definition till någon annan fysisk eller juridisk person. Därmed skulle delar av tjänstepensionsmarknaden uteslutas från direktivets tillämpningsområde. En sådan ordning skulle enligt regeringen motverka syftena med direktivet.

Den aktuella bestämmelsen i direktivet måste enligt regeringen uppfattas så att, vilket numera också framgår av den justerade svenska översättningen, institutet ska förvalta medel utifrån syftet att tillhandahålla pensionsförmåner (jfr "for the purpose of providing retirement benefits" i den engelska språkversionen av direktivet). Inte heller kan stiftelsens karaktär av pant för arbetsgivarens pensionsutfästelse eller ens avsaknaden av krav på "full fondering" av utfästelserna anses tala emot att de omfattas av direktivet. Stiftelserna är en säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelse för det fall att arbetsgivaren kommer på obestånd. Deras medel är därigenom öronmärkta för att täcka pensionsutbetalningar.

Regeringen anser således att även pensionsstiftelserna enligt direktivets ordalydelse och bakomliggande syften är att beteckna som ett tjänstepensionsinstitut eftersom arbetsgivaren genom att göra avsättningar till en pensionsstiftelse fonderar medel i en egen separat juridisk person utifrån syftet att tillhandahålla tjänstepension.

Motionen

Moderata samlingspartiet ifrågasätter i motion Fi25 (yrkande 1) regeringens bedömning att pensionsstiftelser ska omfattas av direktivet. Motionärerna anser att pensionsstiftelser inte själva tillhandahåller någon tjänstepension utan endast utgör en pant för arbetsgivarens pensionsåtaganden.

Motionärerna anför att en pensionsstiftelse aldrig själv kan utfästa pension och följaktligen heller inte ansvarar för pensionsutfästelserna. Förmögenheten i en pensionsstiftelse kan i stället jämställas med en säkerhet eller en pant för arbetsgivarens pensionsutfästelse för det fall arbetsgivaren skulle komma på obestånd. I linje med detta är det också arbetsgivaren, och inte stiftelsen, som ansvarar för värderingen av pensionsåtagandena liksom för utbetalningen av pensionsförmånerna.

I tjänstepensionsdirektivet definieras begreppet tjänstepensionsinstitut visserligen som ett institut som förvaltar fonderade medel utifrån syftet att tillhandahålla pensionsförmåner. Men denna exakta ordalydelse tillkom först efter juristlingvistgranskningen. Vid tidpunkten för regeringens samråd med EU-nämnden och rådets beslut var direktivets formulering sådan att den direkt förde tanken till att ett institut - för att omfattas av direktivet - självt måste betala ut förmånerna.

Motionärerna hävdar därför att det finns skäl att undanta pensionsstiftelserna från att omfattas av tjänstepensionsdirektivet.

Finansutskottets ställningstagande

Som konstateras i såväl propositionen som motionen bär inte en pensionsstiftelse ansvar för något eget pensionsåtagande. Stiftelserna skiljer sig därför i ett grundläggande avseende från övriga svenska finansiella institut, dvs. tjänstepensionskassor och livförsäkringsbolagens tjänstepensionsverksamhet, som regeringens förslag ska tillämpas på. En pensionsstiftelse inrättas av en arbetsgivare för att trygga dennes åtagande gentemot sina anställda om tjänstepension. Stiftelsen är därför endast en pant (dvs. en säkerhet) för arbetsgivarens pensionslöfte i händelse av dennes obestånd. Detta innebär att ansvaret för att betala pensionsförmåner hela tiden vilar på arbetsgivaren, men att arbetsgivaren kan få gottgörelse ur stiftelseförmögenheten.

Å andra sidan finns det anledning framhålla att stiftelserna är en säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelse för det fall att arbetsgivaren kommer på obestånd. Deras medel är därmed öronmärkta för pensionsutbetalningar och kan inte användas för arbetsgivarens övriga skulder och berörs inte av arbetsgivarens obestånd. Mot den bakgrunden skulle det framstå som märkligt om pensionsstiftelserna undantogs och förmånstagarna därmed skulle anses mindre skyddsvärda än om pensionsmedlen i stället förvaltades för deras räkning i exempelvis en tjänstepensionskassa.

Enligt utskottets mening kan således skäl anföras såväl för som mot att pensionsstiftelserna ska omfattas av lagstiftningen som motiveras av tjänstepensionsdirektivet. Av propositionen framgår att Sverige under rådsförhandlingarna av direktivet vid upprepade tillfällen förde diskussioner med EG-kommissionen om de svenska pensionsstiftelsernas särdrag och hur dessa förhåller sig till syftena med direktivet. Kommissionens första förslag till direktiv tolkades av de svenska förhandlarna - enligt uppgift av Finansdepartementet - som att de svenska pensionsstiftelserna inte skulle omfattas. Det klargjordes då från kommissionens sida att avsikten var att även förvaltare av den typ som pensionsstiftelserna utgör ska omfattas av direktivet. Kommissionen förtydligade därför sitt förslag i denna del.

Utskottet konstaterar således att direktivets definition av tjänstepensionsinstitut ska tolkas så att pensionsstiftelser ska omfattas av direktivet eftersom de ska förvalta medel utifrån syftet att tillhandahålla pensionsförmåner (jfr "for the purpose of providing retirement benefits"). Detta framgår av den slutliga och justerade svenska översättningen. Det finns dock enligt utskottets mening anledning att i vissa avseenden anpassa direktivets krav i övrigt till pensionsstiftelsernas speciella konstruktion och syften. Kraven bör inte göras mer omfattande än vad som är nödvändigt. En pensionsstiftelses syfte är att trygga utfästelser om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. Stiftelsen kan dock aldrig utfästa pension och ansvarar inte heller för pensionsutfästelserna. Enligt utskottets mening är det därför t.ex. inte rimligt att generellt ålägga stiftelser en skyldighet att informera om pensionsförmåner m.m. på motsvarande sätt som åligger tjänstepensionskassor och livförsäkringsbolagens tjänstepensionskassor. I de fall stiftelserna förvaltar medlen är det fortfarande arbetsgivaren som beräknar pensionsåtagandena och sköter utbetalningen av pensionerna. Det är därför enligt utskottet naturligt att det är arbetsgivaren som ska svara för informationen till arbetstagaren. Utskottet återkommer i denna fråga i avsnittet om Informationsskyldighet till pensionstagare. Det finns också anledning att anpassa kraven på placeringsregler för stiftelser till det förhållandet att det är arbetsgivaren som står för pensionsåtagandet gentemot arbetstagaren och inte stiftelsen. Utskottet återkommer till detta i avsnittet om Placeringsregler.

Utskottets slutsats är sammanfattningsvis att det får anses klarlagt att enligt direktivets ordalydelse och syfte är pensionsstiftelser att anse som ett tjänstepensionsinstitut och ska därför omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Med det anförda godtar utskottet regeringens bedömning och avstyrker motion Fi25 (m) yrkande 1.

Kompetensprövning av styrelseledamöter

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att en styrelseledamot eller suppleant ska ha de insikter och den erfarenhet som krävs för att delta i ledningen av en tjänstepensionskassa eller pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämplig för uppgiften. Kraven gäller de stiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer.

Vid prövning av varje styrelseledamot ska Finansinspektionen göra en vandelsprövning av ledamoten och kompetensprövningen görs därefter av styrelsen som kollektiv. Det innebär enligt utskottet att inspektionen vid prövning av kompetens, dvs. erfarenhet och insikt, tar hänsyn till styrelsens samlade kompetens.

Propositionen

Regeringen föreslår att en styrelseledamot eller dennes suppleant ska ha de insikter och den erfarenhet som krävs för att delta i ledningen av en tjänstepensionskassa eller i en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Regeringen anför att enligt direktivet krävs för att ett tjänstepensionsinstitut ska få driva sin verksamhet bl.a. att institutets faktiska verksamhet drivs av personer med god vandel som antingen själva har erforderlig yrkesmässig kompetens och erfarenhet på området eller anlitar rådgivare som besitter sådan kompetens och erfarenhet.

Regeringen anför att gällande bestämmelser inte kan anses tillräckliga för att direktivets krav i denna del ska anses vara uppfyllda. Till exempel i tryggandelagen finns det inte några särskilda kvalifikationskrav för ledamöterna i en styrelse. Det är därför nödvändigt att införa uttryckliga krav på lämplighet för styrelseledamöter eller suppleanter i en pensionsstiftelse.

När särskilda regler om ledningsprövning infördes för t.ex. banker och försäkringsbolag bestämdes att styrelsen och verkställande direktören, inklusive suppleanter och ställföreträdare, utövar den omedelbara ledningen och har det direkta ansvaret för verksamheten. Beträffande kvalifikationerna anfördes att den som ingår i ledningen bör ha de kvalifikationer som fordras för att driva rörelsen på ett korrekt sätt. Ett tillräckligt kunnande på det aktuella området bör således fordras, eller i vart fall förmåga att skaffa sig sådan kunskap. Kraven sammanfattades som att de som tillhör ledningen för dessa institut ska ha de insikter och den erfarenhet som måste krävas av dem (se prop. 1995/96:173 s. 84 f.).

Regeringens utgångspunkt är att pensionsstiftelsers ledning, dvs. styrelse, i det här avseendet inte bör regleras annorlunda än andra finansiella institut och framför allt inte jämfört med försäkringsbolag och tjänstepensionskassor som också förvaltar tjänstepensionskapital. Vad gäller kvalifikationerna finns enligt regeringen inte skäl att ställa lägre krav på styrelseledamöterna i en stiftelse än vad som är fallet för övriga institut. De ska således ha de insikter och erfarenheter som måste krävas av dem, i enlighet med vad som anförts i nyssnämnda förarbeten.

Regeringen anför vidare att enligt direktivet kan erforderlig kompetens inhämtas från kvalificerade rådgivare. Detta innebär inte enligt regeringen att styrelsen därmed kan avhända sig ansvaret för ledningen av verksamheten. Kravet får snarare anses tillkommet för att säkerställa att styrelsen alltid inhämtar tillräckligt beslutsunderlag.

Finansutskottets ställningstagande

I propositionen anges att det är styrelsen som utövar den faktiska ledningen och har det direkta ansvaret för verksamheten. Vid sidan av styrelsen finns det ofta i de stora kassorna och stiftelserna andra interna organ (direktion, arbetsutskott, arbetande styrelseordförande osv.) som i praktiken tagit över en del av de befogenheter som ankommer på styrelsen. Detta påverkar emellertid inte den formella kompetensfördelningen; om saken ställs på sin spets är det styrelsen som har beslutsmakten och således inte den som fått arbetsuppgifter delegerade till sig.

Av propositionen framgår vidare att erforderliga kvalifikationer kan inhämtas från rådgivare. Styrelsen kan dock aldrig, och således inte heller om rådgivare används, avhända sig ansvaret för ledningen av verksamheten. Skyldigheten att anlita rådgivare framgår inte av lagtexten utan får i stället anses följa av kravet på insikt och erfarenhet för uppdraget.

Riksdagen har valt att i de lagar som reglerar finansmarknadsområdet utforma bestämmelsen om styrelseledamöter så att det är ledamoten som ska ha den erfarenhet som krävs, se exempelvis lagen om bank- och finansieringsrörelse (jfr prop. 2002/03:139 s. 521).

Den närmare innebörden av kravet på behövliga insikter och behövlig kompetens utvecklas dock inte i lagregeln eller i propositionen. Det mer konkreta innehållet i dessa krav och den reella bedömningen av varje enskilt fall får i stället göras av Finansinspektionen i dess tillsynsverksamhet.

Som utskottet ser det bör vid prövning av styrelseledamöter först en kontroll göras av varje ledamot på individnivå vad det gäller vandelsprövning. Det innebär t.ex. att en person ska lämna uppgifter om han blivit dömd vid domstol eller varit föremål för förundersökning för ägarprövning. Detta är i överensstämmelse med den prövning som Finansinspektionen gör i dag av styrelseledamöter (FFFS 1998:14). Vid prövning av kompetens, dvs. erfarenhet och insikt, bör emellertid hänsyn tas till styrelsens samlade kompetens. I dag gör inspektionen en granskning av styrelsen som helhet när det är en ny styrelse, och därefter granskas vid nyval varje ny ledamot för sig. Finansinspektionen bör därför i framtiden vid varje byte av styrelseledamot granska hela styrelsen för att förvissa sig om att den nya styrelsen som helhet har rätt kompetens.

Utskottet anser att detta är en rimlig ordning och delar regeringens uppfattning att det inte finns skäl att ställa lägre krav på styrelseledamöterna i en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer än vad som är fallet för styrelseledamöter i livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor. De ska således ha de insikter och erfarenheter som krävs för att delta i ledningen av en pensionsstiftelse och även i övrigt vara lämplig för uppgiften. Det är rimligt att Finansinspektionen vid prövning av varje styrelseledamot först gör en vandelsprövning av ledamoten och att kompetensprövningen görs därefter av styrelsen som kollektiv. Det innebär enligt utskottet att inte varje ledamot behöver uppfylla alla kompetenskraven. Mot bakgrund av vad som anförts tillstyrker utskottet regeringens förslag.

Informationsskyldighet till försäkringstagare

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker förslaget att pensionsstiftelser ska lämna information till arbetstagarna om stiftelsen och dess verksamhet. När det exempelvis gäller information om pensionsförmåner och innehållet i de överenskommelser som ligger till grund för försäkringen kan det vara mer ändamålsenligt att informationen lämnas av arbetsgivaren. Utskottet föreslår därför att lagstiftningen ändras så att arbetsgivaren ska svara för viss information. Utskottet ställer sig därmed delvis bakom regeringens förslag och därmed tillgodoses i viss mån de krav som framförs i motionen.

Propositionen

Regeringen föreslår att vid tjänstepensionsförsäkring ska ett försäkringsbolags information till bl.a. försäkringstagarna innehålla uppgifter om bolaget och dess verksamhet samt om de överenskommelser som ligger till grund för försäkringarna. Regeringen föreslår vidare att även tjänstepensionskassor och pensionsstiftelserna ska åläggas informationsregler enligt samma mönster och i samma omfattning som försäkringsbolagen.

Några remissinstanser - Swedish Pension Fund Association (SPFA), Industrins Finansförening och Svenskt Näringsliv - påpekar att stiftelserna inte har något kontraktuellt förhållande till arbetstagaren och inte har tillgång till eller någon möjlighet att kontrollera riktigheten i uppgifter som finns hos arbetsgivaren. Remissinstanserna anser därför att informationsplikten i stället bör åläggas arbetsgivarna.

Regeringen anför som skäl för förslaget att även personer som får sin pension tryggad i en stiftelse ska ha rätt till information. Det är endast de större pensionsstiftelserna - de som tryggar pensionsutfästelser till minst 100 personer - som ska omfattas av bestämmelserna. Enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) ska ledamöterna i en pensionsstiftelses styrelse väljas till lika antal av arbetsgivaren och de arbetstagare som tryggas av stiftelsens ändamål. Mot den bakgrunden framstår det enligt regeringen som fullt rimligt att stiftelsen ska kunna få tillgång till den information som behövs.

Regeringen anför vidare att enligt tjänstepensionsdirektivet är uppfyllandet av informationsbestämmelserna en av de givna förutsättningarna för att ett tjänstepensionsinstitut ska få drivas.

Regeringen anför att det inte framstår som någon lösning att i stället lägga informationsplikten på arbetsgivaren. Problemet är att en sådan lösning skulle förutsätta att tillsynsmyndigheten i dessa delar skulle ha att utöva tillsyn även över arbetsgivarna. Det är enligt regeringen varken lämpligt eller praktiskt.

Enligt regeringen blir det i praktiken arbetsmarknadsparterna som rent faktiskt sköter informationsgivningen. Det finns heller inget hinder enligt regeringen mot att en stiftelse delegerar uppgiften att informera till arbetsmarknadens parter eller till arbetsgivaren.

Motionen

Moderata samlingspartiet anför i motion Fi25 yrkande 2 i denna del att enligt regeringens förslag åläggs stiftelserna en informationsskyldighet gentemot arbetstagarna. Enligt motionärerna är detta inte lämpligt eftersom det bara är arbetsgivaren som har tillgång till pensionsuppgifterna. Stiftelserna har ingen som helst möjlighet att kontrollera riktigheten i de uppgifter som arbetsgivaren lämnar.

Skrivelse

SPFA tar bl.a. upp frågan om informationsplikt avseende pensionsstiftelsers finansiella ställning och tryggande av pensionsförmåner. De föreslår att informationsplikten ska åläggas de arbetsgivare som tryggar sitt pensionsåtagande i stället för pensionsstiftelserna som regeringen föreslår.

Finansutskottets ställningstagande

Pensionsstiftelser inrättas av arbetsgivaren och är i många fall en följd av kollektivavtal. Enligt utskottets mening ska även personer som får sin pension tryggad i en stiftelse ha rätt till minst den information som anges i direktivets artiklar 9 och 11. Regeringen föreslår i propositionen att denna information ska lämnas av pensionsstiftelsen. När det gäller information om stiftelsens verksamhetsvillkor, såsom stadgar och placeringsriktlinjer liksom om stiftelsens ekonomiska ställning, är detta en naturlig ordning. När det gäller information om pensionsförmåner och om innehållet i övriga överenskommelser som ligger till grund för tryggandet kompliceras i stiftelsefallen förhållandena av att det är arbetsgivaren och inte stiftelsen som står för pensionsåtagandet. Det är inte givet att stiftelsen har tillgång till eller har möjlighet att kontrollera riktigheten i uppgifterna som finns hos arbetsgivaren. Det bör därför enligt utskottets mening vara arbetsgivaren som ska lämna information om pensionsförmåner och om innehållet i övriga överenskommelser som ligger till grund för tryggandet. Bestämmelserna i direktivets artikel 9 ger också denna möjlighet. Som utskottet ser det är utgångspunkten för bestämmelserna medlemmarnas och förmånstagarnas rätt att få del av relevant information.

Med det anförda ställer sig utskottet delvis bakom regeringens förslag. I den mån kraven i motion Fi25 (m) yrkande 2 i denna del inte tillgodoses genom utskottets ställningstagande avstyrks den.

Placeringsregler

Utskottets förslag i korthet

Utskottet delar regeringens bedömning att aktsamhetsprincipen bör utgöra den grundläggande principen för placering av tjänstepensionskapital. Kravet för pensionsstiftelser att beakta arbetsgivarens pensionsåtagande kan enligt utskottet vara svårt att uppfylla samt svårt att kontrollera för den myndighet som åläggs den uppgiften. Utskottet ser inte heller att kravet fyller någon väsentlig funktion eftersom i den del tryggandet i stiftelsen inte fullt ut motsvarar åtagandet hos arbetsgivaren tryggas detta i balansräkningen och ofta genom annan säkerhet, exempelvis genom kreditförsäkring. Utskottet föreslår därför att bestämmelsen för pensionsstiftelser om att beakta arbetsgivarens pensionsåtaganden tas bort. Med denna ändring tillstyrker utskottet förslaget till placeringsregler som bl.a. innebär att tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Propositionen

Regeringen gör bedömningen att aktsamhetsprincipen i tjänstepensionsdirektivet bör vara den grundläggande principen för placeringen av tjänstepensionskapital. Aktsamhetsprincipen är enligt regeringen inriktad på beslutsprocessen - hur förvaltningen av pensionsmedel bör vara anordnade - snarare än på resultatet av det individuella tjänstepensionsinstitutets placeringar. En mycket riskfylld placering kan bedömas vara aktsam om placeringsbeslutet bygger på en väl utformad strategi. Alltför försiktiga placeringar med mycket begränsad risk kan däremot komma i strid med aktsamhetsprincipen, eftersom en sådan placering riskerar att generera för lite avkastning och därmed inte vara i förmånstagarnas intresse. Principen är nära sammanbunden med principerna om diversifiering, matchning mellan tillgångar och skulder samt tillfredsställande betalningsberedskap. Syftet är dock att undvika risktagande som inte står i rimlig relation till den förväntade avkastningen.

Placeringarna ska utföras med omsorg och skicklighet av en person med god kunskap. Förvaltaren har en lojalitetsplikt gentemot förmånstagarna och ska agera i deras intressen.

Regeringen anför vidare att aktsamhetsprincipen föreskriver att tillgångarna ska placeras med beaktande av åtagandenas typ och varaktighet.

Aktsamhetsprincipen ställer enligt regeringen också höga krav på tillsynsmyndigheten. Tillsynen måste vara förebyggande och ta sikte på bl.a. hur och enligt vilka kriterier placeringsbeslut fattas snarare än på att kontrollera hur den enskilda placeringen påverkar placeringsportföljens utseende. Mot den nu angivna bakgrunden blir kravet på pensionsinstituten att utforma och lämna in placeringsriktlinjer en central del i tillsynsverksamheten. En annan konsekvens är att det generellt kommer att ställas högre krav på den information som pensionsinstitutet lämnar till tillsynsmyndigheten och allmänheten.

Finansutskottets ställningstagande

Bestämmelserna om aktsamhetsprincipen i tjänstepensionsdirektivet innebär bl.a. att medlemsstaterna ska kräva att institut som är etablerade inom deras territorier ska investera sina tillgångar i enlighet med aktsamhetsprincipen. Dessa bestämmelser ska genomföras för samtliga slag av tjänstepensionsinstitut som finns i varje medlemsstat.

Nuvarande bestämmelser om pensionsstiftelsernas placering av tillgångar innebär att stiftelsens förmögenhet ska placeras på ett nöjaktigt sätt. Såväl den bestämmelsen som den föreslagna nya regeln tar sin utgångspunkt i det syfte som en pensionsstiftelse har, nämligen att trygga arbetsgivarens tjänstepensionslöfte. Utskottet vill i sammanhanget framhålla att matchningsprincipen - som är en del av aktsamhetsprincipen - inte är någon materiell nyhet för stiftelsernas placeringsverksamhet. Vidare bör framhållas att reglerna endast blir tillämpliga för större pensionsstiftelser, dvs. sådana som tryggar tjänstepension för minst 100 personer. Mindre stiftelser kommer alltjämt att omfattas av den nu gällande bestämmelsen om "nöjaktig placering", men kan själva välja att i stället tillämpa den föreslagna, nya bestämmelsen.

Regeringens förslag - som granskats och i dessa delar lämnats utan erinran av Lagrådet - innebär i fråga om de aktuella placeringsbestämmelserna följande: Pensionsstiftelsen ska placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna ska, med beaktande av arbetsgivarens pensionsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att stiftelsens betalningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. Tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Utskottet vill dock framhålla att det faktum att pensionsstiftelserna saknar pensionsåtagande innebär att något motsvarande krav på skuldtäckning inte kan ställas. Kravet att beakta arbetsgivarens pensionsåtagande kan vara svårt att uppfylla samt svårt att kontrollera för den myndighet som åläggs den uppgiften. Utskottet ser inte heller att kravet fyller någon väsentlig funktion eftersom i den del tryggandet i stiftelsen inte fullt ut motsvarar åtagandet hos arbetsgivaren tryggas detta i balansräkningen och ofta genom annan säkerhet, exempelvis genom kreditförsäkring. Utskottet föreslår därför att bestämmelsen för pensionsstiftelser om att tillgångarna ska, med beaktande av arbetsgivarens pensionsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att stiftelsens betalningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig tas bort. Finansutskottet utgår ifrån att regeringen följer hur de nya placeringsreglerna följs av pensionsstiftelserna.

Med denna ändring tillstyrker utskottet förslaget till placeringsregler som bl.a. innebär att tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Tillsyn över pensionsstiftelser

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker förslaget att Finansinspektionen ska ha tillsynsansvaret för pensionsstiftelserna och avstyrker därför motionsyrkandet om att det inte är lämpligt att tillsynen delas mellan Finansinspektionen och länsstyrelsen.

Propositionen

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att en pensionsstiftelse förvaltas i enlighet med de bestämmelser som är föranledda av tjänstepensionsdirektivet. Övrig tillsyn över pensionsstiftelserna ska alltjämt länsstyrelsen svara för.

Finansinspektionen motsätter sig tillsynsansvaret över stiftelserna och påpekar särskilt att stiftelsernas karaktär av pant inte motiverar samma tillsynsbehov som annan tjänstepensionsverksamhet. SPFA förordar att länsstyrelserna även fortsättningsvis ska ha det fulla tillsynsansvaret över pensionsstiftelserna. En delad tillsyn kan enligt SPFA leda till bl.a. merkostnader som leder till minskad avkastning för instituten.

Regeringen anför som skäl bl.a. att Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för försäkringsbolag och understödsföreningar. Länsstyrelserna är tillsynsmyndigheten för pensionsstiftelserna. På flera områden kommer stiftelserna att tillämpa samma bestämmelser som försäkringsbolag och tjänstepensionskassor. Regeringen anför vidare att särskilt med anledning av de nya placeringsreglerna uppstår frågan om tillsynen av de olika tjänstepensionsinstituten bör samordnas. Nya krav kommer att ställas på tillsynen över institutens placeringsverksamhet.

Vidare är dagens tillsyn av stiftelser av en mer uppföljande och reaktiv karaktär. De nya bestämmelserna innebär enligt regeringen att tillsynen ska vara förebyggande och inriktas mera på beslutsprocessen. Länsstyrelsen saknar i dag rutiner för att utvärdera och följa upp sådana placeringsriktlinjer, eftersom pensionsstiftelserna enligt gällande rätt inte omfattas av några regler i den delen.

Regeringen anser att de nya kraven på tillsynsmyndigheten som införandet av bl.a. aktsamhetsprincipen medför, motiverar att Finansinspektionen tar över ansvaret för den finansiella tillsynen även för pensionsstiftelser.

Regeringen anser vidare att även de nya reglerna för gränsöverskridande verksamhet talar för att en och samma myndighet ska ansvara för den tillsyn som föranleds av de bestämmelser som har sin grund i tjänstepensionsdirektivet och att denna uppgift bör anförtros Finansinspektionen.

Slutligen anför regeringen att sedan många år förekommer en dubbel tillsyn över bankernas pensionsstiftelser. Finansinspektionen har tillsyn över placeringen av sådana stiftelsers tillgångar. Tillsynen i övrigt har länsstyrelsen. Den ordningen har visserligen kritiserats (se prop. 1986/87:12 s. 323 f.), men kritiken har inte föranlett lagändring. Därutöver är Finansinspektionen i dag enligt tryggandelagen ansvarig för att fastställa de försäkringstekniska grunderna för beräkning av kapitalvärdet i stiftelser. Som ett ytterligare exempel på delad tillsyn kan nämnas det samarbete som sker mellan Finansinspektionen och Konsumentverket på finansmarknadsområdet.

Motionen

Moderata samlingspartiet anför i motion Fi25 yrkande 2 i denna del att med regeringens förslag kommer länsstyrelserna att få det legala granskningsansvaret för pensionsstiftelserna och Finansinspektionen det finansiella. Enligt motionärerna är det inte lämpligt att på detta sätt splittra tillsynen över pensionsstiftelserna på två huvudmän.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet anser i likhet med regeringen att det finns ett tillsynsbehov för pensionsstiftelserna på motsvarande sätt som för annan tjänstepensionsverksamhet. Tillsynsbehovet torde dock bli något mindre omfattande med de förändringar utskottet förordat tidigare avseende stiftelsernas placeringsverksamhet. Av propositionen framgår att Finansinspektionen redan i dag ansvarar för den finansiella tillsynen över bl.a. försäkringsbolag och understödsföreningar. Det framstår därför som naturligt att även låta tillsynsansvaret för pensionsstiftelser i detta avseende ligga på Finansinspektionen. Det förekommer delad tillsyn sedan flera år för bl.a. bankers pensionsstiftelser. Utskottet tillstyrker därför att Finansinspektionen ska ha tillsynsansvaret för pensionsstiftelserna och avstyrker därmed motion Fi25 (m) yrkande 2 i denna del.

Tjänstepensionsförsäkring för egenföretagare

Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker förslaget att som tjänstepensionsförsäkring ska inte avses sådana försäkringar som tecknas för egen räkning av egenföretagare.

Propositionen

Regeringen föreslår att med tjänstepensionsförsäkring ska avses livförsäkringar där utbetalning av försäkringsbelopp är beroende av en persons eller flera personers uppnående eller förväntade uppnående av viss ålder och som har samband med yrkesutövning.

Regeringen föreslår vidare - i motsats till förslaget i Försäkringsföretagsutredningens delbetänkande Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2004:101) - att egenföretagares försäkringar som tecknats för egen räkning inte ska anses som tjänstepensionsförsäkringar. Regeringen anför som skäl att det enligt försäkringsbranschens remissvar inte är möjligt att särskilja tjänstepensionsförsäkringar som tecknats av enskilda näringsidkare från privata pensionsförsäkringar. Av propositionen framgår att det ytterst får ankomma på tillsynsmyndigheten att i de enskilda fallen bedöma till vilken kategori en viss försäkring ska hänföras.

Skrivelse

Alecta framför att regeringens förslag innebär stora problem. De kan inte skilja ut enstaka egenföretagares försäkringar från övriga försäkringar. Alecta föreslår därför att det enskilda tjänstepensionsinstitutet ska avgöra om en egenföretagares försäkring ska klassas som tjänstepensionsförsäkring eller som en privat försäkring.

Finansutskottets ställningstagande

EG-direktivet ger medlemsstaternamöjlighet att välja om egenföretagares pensionsförsäkringar ska omfattas eller inte. Utskottet delar regeringens uppfattning att som tjänstepensionsförsäkring ska inte avses sådana försäkringar som tecknas för egen räkning av egenföretagare. Utskottet har förståelse för att det kan vara svårt att bland befintliga försäkringar skilja ut enskilda egenföretagares försäkringar från övriga försäkringar. Det får ankomma på tillsynsmyndigheten att ange principer för hur man i de enskilda fallen ska kunna bedöma i vilken kategori en viss försäkring ska hänföras. Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag i korthet

Utskottets förslag medför vissa ändringar i tryggandelagen som berör pensionsstiftelserna. Med dessa ändringar föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens övriga lagförslag.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet föreslår med hänsyn till vad som har anförts i avsnitten om Informationsskyldighet till pensionstagare och Placeringsregler ändring av regeringens förslag såvitt avser 10 a § och 10 d § i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och tillstyrker regeringens övriga lagförslag.

Regeringen föreslår ändringar i bl.a. 7 kap. 11 a § och 19 kap. 11 § i lag om ändring i försäkringsrörelselagen och lag om ändring i förmånsrättslagen. Dessa lagar är också föremål för ändringsförslag i proposition 2005/06:37 EU:s insolvensreglering som riksdagen ska besluta om senare under hösten 2005. För att uppnå en lagteknisk samordning mellan lagförslagen bör därför de nämnda lagförslagen överlämnas till lagutskottet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.    lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar,

3.    lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

4.    lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

5.    lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

6.    lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

7.    lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

8.    lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,

9.    lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

10.  lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Följdmotion

2004/05:Fi25 av Mikael Odenberg m.fl. (m):

1.

Riksdagen beslutar att i lagstiftningen undanta pensionsstiftelser från att omfattas av tjänstepensionsdirektivet i enlighet med vad som anförs i motionen.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om informationsskyldighet och granskningsansvar.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1 Utskottets förslag till lag om ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige

dels att rubriken närmast före rubriken till 2 kap. 1 § skall ha följande lydelse "Bestämmelser om EES-försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut",

dels att rubriken närmast före rubriken till 8 kap. 1 a § skall ha följande lydelse "Gemensamma bestämmelser för utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Utskottets förslag till lag om ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs1[Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s. 10, Celex 32003L0041).] att 10 a § och 10 d § i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall ha följande lydelse.

Regeringens förslag

Utskottets förslag

10 a §2[Senaste lydelse 1994:1223.]

En pensionsstiftelses styrelse svarar för att förmögenheten är placerad på ett nöjaktigt sätt och för att stiftelsens medel inte används för annat än stiftelsens ändamål.

För en sådan pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall i fråga om placering av förmögenheten i stället för första stycket bestämmelserna i tredje-femte styckena gälla.

Pensionsstiftelsen skall placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna skall, med beaktande av arbetsgivarens pensionsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att stiftelsens betalningsberedskap är tillfredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. Tillgångarna skall placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

Pensionsstiftelsen skall placera tillgångarna på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås. Tillgångarna skall placeras på det sätt som bäst gagnar dem som omfattas av stiftelsens ändamål och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepapperen eller skuldförbindelserna getts ut av arbetsgivaren, och

2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap. 10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), vari arbetsgivaren ingår.

Begränsningarna i tredje stycket 1 och 2 gäller inte sådana tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller andra liknande finansiella instrument skall pensionsstiftelsen tillämpa 7 kap. 17 b § försäkringsrörelselagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av de bestämmelserna.

 

 

10 d §

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall till de personer som anges i den bestämmelsen ge den information som behövs om stiftelsen och dess verksamhet samt om pensionerna och de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna.

En pensionsstiftelse som avses i 9 a § skall till de personer som anges i den bestämmelsen ge den information som behövs om stiftelsen och dess verksamhet. En arbetsgivare skall till de personer som avses i 9 a § ge den information som behövs om pensionerna och de överenskommelser som ligger till grund för pensionerna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som en pensionsstiftelse skall lämna.