Bostadsutskottets betänkande

2005/06:BoU2

Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens förslag i proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor. Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen.

De föreslagna ändringarna är av i huvudsak lagteknisk natur. De gäller förutom expropriationslagen (1972:719), miljöbalken, väglagen (1971:948), plan- och bygglagen (1987:10), minerallagen (1991:45) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Genom ändringarna görs tydligt att sådana bestämmelser i dessa lagar som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans mark även skall tillämpas på förfoganden som avser sådana utrymmen som inte omfattar någon del av markytan.

Förslagen syftar till att lösa vissa utestående lagtekniska frågor med anledning av de regler om tredimensionell fastighetsindelning som infördes den 1 januari 2004.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.

Utskottet föreslår att riksdagen med bifall till propositionen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut är enhälligt.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i miljöbalken,

2. lag om ändring i väglagen (1971:948),

3. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),

4. lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

5. lag om ändring i minerallagen (1991:45),

6. lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg enligt bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:169.

Stockholm den 10 november 2005

På bostadsutskottets vägnar

Ragnwi Marcelind

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ragnwi Marcelind (kd), Owe Hellberg (v), Anders Ygeman (s), Lilian Virgin (s), Siw Wittgren-Ahl (s), Mariam Osman Sherifay (s), Carl-Axel Roslund (m), Gunnar Sandberg (s), Lars Tysklind (fp), Rigmor Stenmark (c), Leif Jakobsson (s), Ewa Thalén Finné (m), Sten Lundström (v), Matilda Ernkrans (s), Carl-Erik Skårman (m) och Solveig Hellquist (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

För att skapa bättre förutsättningar för vissa former av fastighetsutnyttjande där olika verksamhetsutövare nyttjar skilda plan inom en fastighet (s.k. tredimensionellt fastighetsutnyttjande) föreslogs i propositionen Tredimensionell fastighetsindelning att det skulle införas regler om tredimensionell fastighetsindelning i jordabalken och fastighetsbildningslagen (1970:988). Sedan riksdagen antagit propositionens förslag, trädde de nya reglerna i kraft den 1 januari 2004 (se prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1, SFS 2003:626-629).

Införandet av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning aktualiserade vissa lagtekniska frågor. Dessa löstes emellertid endast delvis genom förslagen i propositionen Tredimensionell fastighetsindelning. Enligt regeringen skulle det därför utan onödigt dröjsmål tas initiativ till en kompletterande lagteknisk översyn av viss annan lagstiftning på fastighetsrättens område. Översynen skulle avse vissa bestämmelser där begreppet mark används.

En sådan översyn har gjorts inom Justitiedepartementet. Utfallet av översynen har redovisats i promemorian Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor. I promemorian lämnas i förtydligande syfte förslag till ändringar av lagteknisk natur i expropriationslagen (1972:719) och viss annan lagstiftning på fastighetsrättens område. Promemorian har remissbehandlats.

Regeringen beslutade den 9 juni 2005 att överlämna proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor till riksdagen. I propositionen behandlas förslagen i den nyss nämnda promemorian. En sammanfattning av promemorian finns i propositionen liksom en förteckning över remissinstanserna. Remissvaren över promemorian finns tillgängliga i Justitiedepartementet (Ju2004/9259/L1). Propositionens förslag till ändringar i 31 § väglagen (1971:948) har endast delvis en motsvarighet i promemorians förslag. Propositionens förslag i den delen har därför av regeringen beretts med Lantmäteriverket och Vägverket.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över de lagförslag som arbetats fram. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. De till Lagrådet remitterade lagförslagen och Lagrådets yttrande finns intagna som bilagor i propositionen.

Propositionens lagförslag - som återfinns som bilaga 2 i detta betänkande - bygger till del på förslag till lagändringar som lagts fram i proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning. Det gäller förslagen till lag om ändring i väglagen (1971:948) såvitt avser 15 och 16 §§ och lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg såvitt avser 2 kap. 2 §. Dessa regeringens lagförslag har antagits av riksdagen (bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312, SFS 2005:575 och 579).

Utskottets överväganden

Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens lagförslag.

Den svenska fastighetsrätten bygger på principen att fast egendom är jord och att jorden är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § första stycket jordabalken). Begreppet jord i jordabalken har en särskild betydelse och omfattar inte bara själva markytan utan också visst annat utrymme i vertikalplanet (dvs. i höjd- och djupled).

Fastigheter ny- och ombildas normalt genom beslut av lantmäterimyndigheten vid en förrättning enligt reglerna i fastighetsbildningslagen (1970:988). Efter införandet av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning den 1 januari 2004 finns det olika kategorier av fastigheter. De olika slagen av fastigheter skiljer sig åt genom de skilda sätt på vilka de avgränsas mot andra fastigheter (se prop. 2002/03:116 s. 44 f. och 118 f.).

En kategori av fastigheter är de traditionella fastigheterna. Sådana fastigheter avgränsas enbart horisontellt, genom fastställda gränser i markplanet. I en traditionell fastighet ingår det alltid en viss avgränsad del av markytan samt, därutöver, ett visst annat utrymme ovanför respektive under den sålunda avgränsade markytan. Fastigheter av detta slag saknar fastställda gränser i höjd- och djupled och begränsas i sidled mot andra fastigheter av fastighetens gränser i markplanet.

En annan kategori är de nya slag av fastigheter som bildas enligt reglerna om tredimensionell fastighetsindelning. Sådana fastigheter har, till skillnad från andra fastigheter, fastställda gränser såväl horisontellt som vertikalt, dvs. de utgör tredimensionellt avgränsade fastigheter.

Tredimensionellt avgränsade fastigheter bildas av tredimensionellt avgränsade utrymmen. Dessa utrymmen kan, men behöver inte, omfatta en viss avgränsad del av markytan. Syftet med reglerna om tredimensionell fastighetsindelning har varit att skapa bättre förutsättningar för vissa former av tredimensionellt fastighetsutnyttjande, såsom för mer komplicerade infrastruktur- och förtätningsprojekt (se a. prop. s. 30 f.).

Fastigheter som i sin helhet avgränsas såväl horisontellt som vertikalt har getts ett särskilt namn, tredimensionella fastigheter (se 1 kap. 1 a § första stycket 1 jordabalken och 1 kap. 1 a § första stycket 1 fastighetsbildningslagen). Enligt reglerna om tredimensionell fastighetsindelning kan det i fastigheter som inte är tredimensionella fastigheter ingå utrymmen vilka avgränsas både horisontellt och vertikalt. Dessa utrymmen har getts namnet tredimensionella fastighetsutrymmen (se 1 kap. 1 a § första stycket 2 jordabalken och 1 kap. 1 a § första stycket 2 fastighetsbildningslagen).

Vissa särskilda regler gäller för tredimensionellt avgränsade fastigheter, bl.a. när det gäller fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen (se bl.a. 3 kap. 1 a § fastighetsbildningslagen). Dessa regler innebär i korthet bl.a. att en tredimensionell fastighet skall vara avsedd att rymma en anläggning eller en del av en anläggning av viss storlek och med vissa egenskaper. Vid sidan av de särskilda reglerna för tredimensionellt avgränsade fastigheter gäller, om inte något annat sägs, vad som föreskrivs i lag eller annan författning om fast egendom eller fastighet även för tredimensionella fastigheter och sådana fastigheter som omfattar ett tredimensionellt fastighetsutrymme (a. prop. s. 120). Det innebär bl.a. att tredimensionella fastigheter kan köpas, säljas, lagfaras och intecknas med tillämpning av samma regler som gäller för andra fastigheter.

Det förhållandet att tredimensionella fastigheter inte behöver omfatta en viss avgränsad del av markytan i samma utsträckning som andra fastigheter föranledde i samband med tillkomsten av reglerna om tredimensionell fastighetsindelning särskilda lagtekniska överväganden. Övervägandena gällde bl.a. begreppen område, ägovidd och mark. Såsom angavs i propositionen Tredimensionell fastighetsindelning används dessa begrepp i central fastighetsrättslig lagstiftning vanligen för att beteckna en fastighet eller en del av en fastighet. Frågan aktualiserades i vilken utsträckning begreppen kan tillämpas på tredimensionella fastigheter.

Begreppen område och ägovidd ansågs inte ge upphov till några särskilda problem. Dessa begrepp ansågs utan vidare kunna tolkas så att de omfattar även utrymmen ovanför eller under markytan (a. prop. s. 117). Risken för missförstånd ansågs emellertid större när det gäller ordet mark.

Regeringens lagförslag innebär att det i miljöbalken, expropriationslagen, plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg och minerallagen klargörs att sådana bestämmelser i respektive lagar som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans mark kan tillämpas vid motsvarande förfoganden över utrymmen som inte omfattar någon del av markytan.

De förslagna lagändringarna bör enligt regeringen kunna träda i kraft den 1 januari 2006. Några övergångsbestämmelser har inte ansetts behövliga.

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i motioner. Utskottet anser att riksdagen på de av regeringen anförda och i propositionen redovisade skälen bör anta de förslag till lagändringar som lagts på riksdagens bord. Utskottet tillstyrker således propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i miljöbalken,

2.    lag om ändring i väglagen (1971:948),

3.    lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),

4.    lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

5.    lag om ändring i minerallagen (1991:45),

6.    lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild