Regeringens proposition
2004/05:74

Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor
Prop.
2004/05:74

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 2005

Bosse Ringholm
Leni Björklund
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. Ändringen är en följd av Europeiska unionens direktiv
2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av direktivet 96/82/EG av den 9
december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet). Genom ändringen
uppställs krav på att även den personal som inte är anställd hos en
verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av Seveso-lagstiftningen, men som
under längre tid arbetar vid verksamheten och som bedöms kunna påverka
säkerheten där, skall medverka vid utarbetandet av verksamhetens interna plan
för räddningsinsatser.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 30 juni 2005.

Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 4
3 Ärendet och dess beredning 5
4 Seveso II-direktivet 5
5 Utökat samråd när interna planer för räddningsinsatser upprättas
6
6 Ikraftträdande m.m. 7
7 Ekonomiska konsekvenser 7
8 Författningskommentar 7
Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG 8
Bilaga 2 Sammanfattning av Försvarsdepartementets promemoria 15
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna 16
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 februari 2005 17
Rättsdatablad 18

1
Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Härigenom föreskrivs1 att 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse

12 §
Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall
i samråd med kommunen och de anställda upprätta en intern plan för
räddningsinsatser. Denna plan skall fogas till säkerhetsrapporten.

Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall
i samråd med kommunen och de anställda samt annan personal som kan påverka
säkerheten, upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Denna plan skall
fogas till säkerhetsrapporten.
Den interna planen skall förnyas vart tredje år eller när det annars finns
anledning till det. Planen skall lämnas till tillsynsmyndigheten som skall
granska den.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om planens innehåll.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2005.

3 Ärendet och dess beredning
Europeiska unionens direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003 om ändring av
direktivet 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso
II-direktivet) publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 31
december 2003 (EUT L 345). Enligt direktivet skall ändringarna i Seveso
II-direktivet vara genomförda av EU:s medlemsstater före den 1 juli 2005.
Ändringsdirektivet återfinns i bilaga 1.
Försvarsdepartementet har i en promemoria behandlat frågan om i vilken
utsträckning ändringsdirektivet kräver författningsändringar. Promemorian har
remissbehandlats. En sammanfattning av promemorians innehåll och en förteckning
över remissinstanserna finns i bilaga 2 respektive bilaga 3. Promemorians
lagförslag överensstämmer med propositionens lagförslag. Remissvaren och en
sammanställning av dessa finns tillgängliga i Försvarsdepartementet
(Fö2004/2424/RS).

Lagrådet

Den föreslagna ändringen är enligt regeringens uppfattning av sådan ringa
omfattning och art att det inte finns anledning att inhämta Lagrådets yttrande.
4 Seveso II-direktivet
Seveso II-direktivet syftar till att förebygga allvarliga olyckshändelser inom
den kemikaliehanterande industrin och att begränsa följderna av dem för
människor och miljö, så att höga skyddsnivåer säkerställs konsekvent och
effektivt inom hela unionen. Direktivet är generellt tillämpligt på all
verksamhet där farliga ämnen förekommer i viss omfattning. De verksamheter som
omfattas av direktivet är indelade i två kravnivåer beroende på vilka farliga
ämnen som förekommer i verksamheten och i vilka mängder dessa ämnen förekommer.
Vissa verksamheter är undantagna från direktivets tillämpningsområde.
Direktivet genomfördes av Sverige i maj 1999 (prop. 1998/99:64, bet.
1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219). Detta skedde i huvudsak genom lagen (1999:381)
och förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagen respektive
Seveso-förordningen), men också bl.a. genom föreskrifter från Statens
räddningsverk (SRVFS 1999:5). De bestämmelser i Seveso II-direktivet som avser
arbetsmiljöområdet har genomförts i svensk rätt genom arbetsmiljölagen
(1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:10).
Statens räddningsverk är central tillsynsmyndighet för verksamhet som faller
under Seveso-lagen och Seveso-förordningen, medan det regionala och lokala
tillsynsansvaret ligger på länsstyrelsen och kommunerna. Arbetsmiljöverket är
central tillsynsmyndighet beträffande arbetsmiljön.
Ändringsdirektivet har till syfte att förtydliga och komplettera gällande
bestämmelser i Seveso II-direktivet. Som framgår i det följande avsnittet leder
ändringsdirektivet till endast en justering i Seveso-lagen. Ändringen innebär en
utökad samrådsskyldighet för verksamhetsutövare när de skall upprätta en intern
plan för räddningsinsatser. Övriga ändringar som skett i direktivet kräver inte
ändring av svensk lag. Vissa revideringar kommer att ske i förordningar och
föreskrifter.
5 Utökat samråd när interna planer för räddningsinsatser upprättas
Regeringens förslag: Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på
säkerhetsrapport skall vid upprättandet av den interna planen för
räddningsinsatser även samråda med den som inte är anställd, men som vid
verksamheten utför sådant arbete som kan påverka säkerheten där.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Det stora flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig,
bl.a. Statens räddningsverk, Länsstyrelsen Värmland, Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Räddningstjänsten Storgöteborg och Svenska kommunförbundet
tillstyrker eller har ingen erinran mot förslaget. Plast- & Kemiföretagen anser
att skrivningen i 12 § av tydlighetsskäl bör följa direktivets formulering.
Skälen för regeringens förslag: Bestämmelsen i 12 § Seveso-lagen anger idag att
verksamhetsutövare skall upprätta interna planer för räddningsinsatser i samråd
med kommunen och de anställda. Genom ändringarna i Seveso II-direktivet krävs
att planen upprättas i samråd med, utöver de anställda, även relevant personal
med långtidskontrakt som underleverantörer.
För att följa direktivets utvidgning i denna del krävs ett tillägg i 12 §
Seveso-lagen. Syftet med tillägget är att omfatta även den personal, som inte är
formellt anställd av verksamhetsutövaren, men som enligt långtidskontrakt utför
arbete inne på verksamhetsområdet och därmed kan påverka säkerheten. Det kan
t.ex. vara fråga om svetsare, elektriker eller säkerhetspersonal från ett
vaktbolag. Genom att ta tillvara även denna personals erfarenheter förväntas
kvalitén på den interna planen för räddningsinsatser att öka.
I direktivet används formuleringen "relevant personal med långtidskontrakt som
underleverantörer". Formuleringen ger utrymme för vissa gränsdragningsproblem.
Vilken personal skall anses vara relevant? Det väsentliga vid bedömningen bör
vara om en person som utför arbete vid en Seveso-verksamhet på något sätt kan
påverka säkerheten vid verksamheten. Någon exakt uppgift om hur lång tid ett
uppdrags- eller anställningsförhållande skall pågå för att bestämmelsen skall
bli tillämplig beträffande de nya personalkategorierna kan inte lämnas utan en
bedömning får göras i det enskilda fallet. Av säkerhetsmässiga skäl bör en
extensiv tolkning gälla. Tillsynsmyndigheterna har här en uppgift att bistå och
vägleda verksamhetsutövarna.
6 Ikraftträdande m.m.
Regeringens förslag: Lagändringen skall träda i kraft den 30 juni
2005.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Har inte yttrat sig särskilt i denna fråga.
Skälen för regeringens förslag: Enligt ändringsdirektivet skall de nationella
åtgärderna för att ha infört de nya bestämmelserna vara genomförda före den 1
juli 2005. Lagändringen föreslås därför träda i kraft den 30 juni 2005.
Lagändringen kräver inte några övergångsbestämmelser.
7 Ekonomiska konsekvenser
Seveso-lagstiftningen har till syfte att öka säkerheten för en
Seveso-anläggnings personal och den närmaste omgivningen. Genom den föreslagna
lagändringen skall en verksamhetsutövare i vissa fall även involvera personal,
som arbetar vid verksamheten men som inte är anställd av verksamhetsutövaren, i
utarbetandet av den interna planen för räddningsinsatser. Detta leder sannolikt
till vissa ökade kostnader för att ta fram planen, liksom en ökad tidsåtgång.
Ändringen medför inga kostnader för det allmänna.
8 Författningskommentar
12 §

Motiven för bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.
Ändringen innebär att även den som befinner sig vid en Seveso-verksamhet som
underleverantör med långtidskontrakt och som bedöms kunna påverka säkerheten vid
verksamheten, skall medverka i utarbetandet av dess interna plan för
räddningsinsatser.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG
av den 16 december 2003
om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt
artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande2,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, på grundval av det
gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 22 oktober 20033, och av
följande skäl:

(1) Direktiv 96/82/EG4 har till syfte att förebygga allvarliga
olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för
människor och miljö, så att höga skyddsnivåer kan upprätthållas på ett
konsekvent och effektivt sätt i hela gemenskapen.

(2) Mot bakgrund av industriolyckor på senare tid samt studier som
kommissionen på begäran av rådet utfört om cancerframkallande och miljöfarliga
ämnen bör tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG utvidgas.

(3) Cyanidutsläppet som förorenade Donau till följd av olyckan i Baia Mare i
Rumänien i januari 2000 visade att viss lagrings- och bearbetningsverksamhet i
samband med gruvdrift, i synnerhet sandmagasin, inklusive avfallsdammar, kan få
mycket allvarliga följder. I kommissionens meddelanden om säker gruvdrift och om
Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram belyses därför behovet av
att utvidga tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG. I sin resolution av den 5
juli 20015 om kommissionens meddelande om säker gruvdrift välkomnade
Europaparlamentet också utvidgningen av det direktivets tillämpningsområde till
att omfatta risker förknippade med lagrings- och bearbetningsverksamhet i
samband med gruvdrift.

(4) Förslaget till direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin
kan vara en lämplig ram för åtgärder som rör de anläggningar för
avfallshantering som utgör en olycksrisk men som inte omfattas av det här
direktivet.

(5) Olyckan med fyrverkeripjäser i Enschede i Nederländerna i maj 2000
visade på de allvarliga olycksriskerna med lagring och tillverkning av
pyrotekniska och explosiva ämnen. Definitionen av sådana ämnen i direktiv 96/82/
EG bör därför förtydligas och förenklas.
(6) Explosionen i en fabrik som tillverkade gödselmedel i Toulouse i
september 2001 har tydliggjort olycksrisken i samband med lagring av
ammoniumnitrat och gödselmedel baserade på ammoniumnitrat, särskilt material som
inte godkänts under tillverkningsprocessen eller material som återsänts till
tillverkaren ("off-specs"). De befintliga kategorierna av ammoniumnitrat och
gödselmedel baserade på ammoniumnitrat i direktiv 96/82/EG bör därför ses över
så att de kommer att omfatta "offspecs"- material.

(7) Direktiv 96/82/EG bör inte tillämpas på anläggningar för slutanvändare
där ammoniumnitrat eller gödselmedel baserade på ammoniumnitrat, som vid
leverans överensstämde med normerna i det direktivet men som senare brutits ned
eller förorenats, förekommer tillfälligt innan de förs bort för vidare
bearbetning eller destruktion.

(8) Studier som kommissionen gjort i nära samarbete med medlemsstaterna
talar för att listan med cancerframkallande ämnen bör utökas och förses med
lämpliga tröskelvärden och att tröskelvärdena för miljöfarliga ämnen i direktiv
96/82/EG bör sänkas avsevärt.

(9) När det gäller verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av
tillämpningsområdet för direktiv 96/82/EG har det visat sig nödvändigt att
införa minimiperioder för anmälan samt upprättande av säkerhetspolicy för att
förhindra allvarliga olyckshändelser, av säkerhetsrapportering och av planer för
räddningsinsatser.

(10) Erfarenheter och kunskaper hos den berörda personalen vid verksamheten
kan vara till stor hjälp vid upprättandet av planer för räddningsinsatser, och
alla anställda vid en verksamhet samt personer som kan antas bli berörda bör få
ändamålsenlig information om säkerhetsåtgärder och säkerhetsinsatser.

(11) Antagandet av rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om
inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete
vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten6 understryker behovet av att
underlätta ett förstärkt samarbete när det gäller operativa räddningsinsatser.

(12) För att underlätta fysisk planering är det lämpligt att utarbeta
riktlinjer för en databas som skall användas för att bedöma huruvida de
verksamheter som omfattas av direktiv 96/82/EG är förenliga med sådana områden
som anges i artikel 12.1 i det direktivet.

(13) Medlemsstaterna bör ha skyldighet att förse kommissionen med
minimiuppgifter om de verksamheter som omfattas av direktiv 96/82/EG.

(14) Det är lämpligt att samtidigt förtydliga vissa delar av direktiv
96/82/EG.

(15) Bestämmelserna i detta direktiv har varit föremål för ett offentligt
samråd med berörda parter.

(16) Direktiv 96/82/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/82/EG ändras enligt följande:

1. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Leden och f skall ersättas med följande:

"e) Utvinning (provbrytning, brytning och bearbetning) av mineral i gruvor,
dagbrott eller med hjälp av borrhål, med undantag för kemisk och termisk
bearbetning och lagring i anknytning till detta när det förekommer farliga ämnen
i enlighet med definitionen i bilaga I.

f) Provborrning och utvinning av mineraler, inbegripet kolväten, till havs."

b) Följande led skall läggas till:

"g) Avfallsdeponier utom sandmagasin i drift, inklusive avfallsdammar, där det
förekommer farliga ämnen i enlighet med definitionen i bilaga I och särskilt de
som används i samband med kemisk och termisk bearbetning av mineraler."
2. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Följande strecksats skall läggas till i punkt 1:

"- För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet
för detta direktiv, inom tre månader efter det datum då detta direktiv blir
tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första
stycket."

b) Följande strecksats skall införas efter den första strecksatsen i punkt 4:

"- förändring av en verksamhet eller en anläggning som skulle kunna få betydande
återverkningar i fråga om följderna av allvarliga olyckshändelser, eller"

3. I artikel 7 skall följande punkt införas:

"1a För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet
för detta direktiv skall det dokument som avses i punkt 1 utarbetas utan
dröjsmål, dock allra senast inom tre månader efter det datum då detta direktiv
blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med artikel 2.1 första
stycket."

4. Artikel 8.2 b skall ersättas med följande:

"b) samarbetar om att informera allmänheten och att förse den ansvariga
myndigheten med information så att externa planer för räddningsinsatser kan
upprättas."

5. Artikel 9 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 första stycket skall ersättas med följande:

"2. Säkerhetsrapporten skall innehålla åtminstone de uppgifter och den
information som anges i bilaga II. Den skall namnge de relevanta organisationer
som utarbetat rapporten. Den skall i övrigt innehålla en uppdaterad förteckning
över de farliga ämnen som finns i verksamheten."

b) Följande strecksats skall införas mellan tredje och fjärde strecksatsen i
punkt 3:

"- För verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet
för detta direktiv, utan dröjsmål, dock allra senast inom ett år efter det datum
då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med
artikel 2.1 första stycket."

c) I punkt 4 skall hänvisningen till "andra, tredje och fjärde strecksatserna"
betecknas "andra, tredje, fjärde och femte strecksatserna".

d) Följande led skall läggas till i punkt 6:

"d) Kommissionen uppmanas att senast den 31 december 2006 i nära samarbete med
medlemsstaterna se över de nuvarande riktlinjerna för upprättande av en
säkerhetsrapport."

6. Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a) Följande strecksats skall läggas till i leden a och b i
punkt 1:

"- för verksamheter som hädanefter kommer att omfattas av tillämpningsområdet
för detta direktiv, utan dröjsmål, dock allra senast inom ett år efter det datum
då detta direktiv blir tillämpligt på den berörda verksamheten, i enlighet med
artikel 2.1 första stycket."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. Utan att de behöriga myndigheternas skyldigheter påverkas, skall
medlemsstaterna se till att de interna planer för räddningsinsatser som
föreskrivs i detta direktiv utarbetas i samråd med de anställda vid
verksamheten, inklusive relevant personal med långtidskontrakt som
underleverantörer, samt att allmänheten får lämna synpunkter på de externa
planerna för räddningsinsatser när planerna fastställts eller uppdaterats."

c) Följande punkt skall läggas till:

"4a Vad avser de externa planerna för räddningsinsatser bör medlemsstaterna
beakta behovet av att underlätta ett förstärkt samarbete när det gäller
operativa räddningsinsatser."

7. Artikel 12 skall ändras på följande sätt:

a) Andra stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

"Medlemsstaterna skall se till att vid reglering av markanvändningen och vid
annan relevant reglering, liksom i förfarandena för genomförandet av en sådan
reglering, beakta nödvändigheten av att på lång sikt upprätthålla lämpliga
avstånd mellan å ena sidan de verksamheter som avses i detta direktiv och å
andra sidan bostadsområden, byggnader och platser som besöks av allmänheten,
större transportvägar så långt det är möjligt, rekreationsområden samt områden
med särskilt intressant eller känslig natur, och, för befintliga verksamheter,
nödvändigheten av kompletterande tekniska åtgärder i enlighet med artikel 5 så
att inte riskerna för människor ökar."

b) Följande punkt skall införas:

"(1a) Kommissionen uppmanas att senast den 31 december 2006 i nära samarbete med
medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för en teknisk databas, inklusive
riskinformation och riskscenarier, som skall användas för att bedöma huruvida de
verksamheter som omfattas av detta direktiv är förenliga med sådana områden som
anges i punkt 1. Definitionen av denna databas skall så långt möjligt beakta de
behöriga myndigheternas bedömningar, uppgifter från verksamhetsutövarna och all
övrig relevant information, t.ex. socioekonomiska fördelar av utvecklingen och
de mildrande effekterna av planer för räddningsinsatser."

8. Artikel 13 skall ändras på följande sätt:

a) Första stycket i punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall se till att information om vilka säkerhetsåtgärder som
skall vidtas och hur man skall förfara vid en olyckshändelse regelbundet lämnas
utan att mottagaren begär det på lämpligaste sätt till alla personer och alla
verksamheter som nyttjas av allmänheten (t.ex. skolor och sjukhus) och som löper
risk att påverkas av en allvarlig olyckshändelse som inträffar i en sådan
verksamhet som omfattas av artikel 9."

b) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. När det gäller verksamheter som omfattas av bestämmelserna i artikel 9 skall
medlemsstaterna se till att allmänheten får tillgång till den förteckning över
farliga ämnen som föreskrivs i artikel 9.2, om inte annat följer av
bestämmelserna i punkt 4 i den här artikeln samt artikel 20."

9. Följande punkt skall läggas till i artikel 19:

"1a För verksamheter som omfattas av detta direktiv skall medlemsstaterna lämna
åtminstone följande uppgifter till kommissionen:

a) Verksamhetsutövarens namn eller firma samt fullständig adress till den
aktuella verksamheten.

b) Den aktivitet eller de aktiviteter som bedrivs vid verksamheten.

Kommissionen skall upprätta och uppdatera en databas med den information som
lämnas av medlemsstaterna. Tillträde till databasen skall vara förbehållet
personer som har fått tillstånd av kommissionen eller de behöriga myndigheterna
i medlemsstaterna."

10. Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan.

11. Bilaga II punkt IV B skall ersättas med följande:

"B. En bedömning av hur omfattande och svåra följderna av de identifierade
allvarliga olyckshändelserna skulle kunna bli, inbegripet kartor, bilder eller,
när så är tillämpligt, motsvarande beskrivningar som visar de områden som kan
komma att påverkas av sådana olyckshändelser som inträffar i verksamheten med
förbehåll för bestämmelserna i artikel 13.4 och artikel 20."

12. Bilaga III c skall ändras på följande sätt:
a) Led i skall ersättas med följande:

"i) Organisation och personal - roll- och ansvarsfördelning för de anställda som
har uppgifter i samband med hanteringen av risker för allvarliga
olyckshändelser, på alla nivåer i organisationen. Utbildningsbehoven för dessa
anställda och utbildningens uppläggning. De anställdas deltagande och deltagande
av personal med underleverantörskontrakt som arbetar inom verksamheten."

b) Led v skall ersättas med följande:

"v) Planering inför nödsituationer - beslut om och
införande av metoder som syftar till att identifiera förutsägbara nödsituationer
genom systematisk analys, till att utforma, pröva och revidera planerna för
räddningsinsatser så att sådana nödsituationer skall kunna hanteras samt till
att tillhandahålla särskild utbildning åt berörd personal. Denna utbildning
skall ges till all personal som arbetar inom verksamheten, även till berörd
personal med underleverantörskontrakt."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli
2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning
till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs.
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat
själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas
av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska
unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2003.

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
P. COX G. ALEMANNO
Ordförande Ordförande

Sammanfattning av Försvarsdepartementets promemoria

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (1999:381) och förordningen
(1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor samt i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva
varor

I promemorian behandlas frågan om i vilken utsträckning ändringsdirektivet till
Seveso II-direktivet kräver författningsändringar. I promemorian föreslås en
ändring i 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor som går ut på att även den personal
från andra företag, som under längre tid arbetar vid en anläggning som omfattas
av Seveso-lagstiftningen och som bedöms kunna påverka säkerheten vid
anläggningen, skall medverka vid utarbetandet av anläggningens interna plan för
räddningsinsatser. I övrigt föreslås inga lagändringar. En del ändringar
föreslås i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor och i förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor.

Förteckning över remissinstanserna
Statens räddningsverk, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västra
Götalands län, Boverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket,
Arbetsmiljöverket, Göteborgs kommun, Malmö kommun, Stenungsunds kommun,
Stockholms kommun, Svenska kommunförbundet, Företagarna, Näringslivets
Regelnämnd, Plast- och Kemiföretagen, SveMin, Svenskt Näringsliv, Svenska
Petroleum Institutet och Teknikföretagen

Försvarsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 februari 2005.

Närvarande: statsrådet Ringholm, ordförande, och statsråden Freivalds, Sahlin,
Östros, Messing, Y. Johansson, Sommestad, Karlsson, Nykvist, Andnor, M.
Johansson, Hallengren, Björklund, Holmberg, Österberg, Orback och Baylan.

Föredragande: statsrådet Björklund

Regeringen beslutar proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Rättsdatablad

Författningsrubrik
Bestämmelser som inför, ändrar, upp-häver eller upprepar ett
normgivnings-bemyndigande
Celexnummer för bakomliggande EG-regler

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor
12 §
Celex 32003L0105

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG av den 16 december 2003
om ändring av rådets direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EUT L
345/2003, 31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105).

1 EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 357, och EGT C 20 E, 28.1.2003,
s. 255.
2 (2) EGT C 149, 21.6.2002, s. 13.
3 Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2002 (EUT C 271 E, 12.11.2003, s.
315), rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 februari 2003 (EUT C 102 E,
29.4.2003, s. 1) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 juni 2003 (ännu ej
offentliggjord i EUT), Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19
november 2003 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 1 december
2003.
4 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13.
5 EGT C 65 E, 14.3.2002, s. 382.
6 EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.

Prop. 2004/05:74

2

1

Prop. 2004/05:74

Prop. 2004/05:74
Bilaga 1

Prop. 2004/05:74
Bilaga 1

Prop. 2004/05:74
Bilaga 2

Prop. 2004/05:74
Bilaga 3

Prop. 2004/05:74

Prop. 2004/05:74